کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سجاد - شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
 عکاس سجاد احمدی 1387/01/29
 
از چویل چه می دانید؟ 
منتظر مطالب شما هستیم. 
نویسنده: سجاد - شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
پژوهش و سازندگی بهار 1380; 14(1 (پی آیند 50) در منابع طبیعی):67-71.
 
بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه (Medicago sativa) در استان لرستان
 
انصاری ناصر,یوسفی بایزید
 
 
 

آزمایش، بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه (Medicago sativa) در استان لرستان، میزان پایداری تولید علوفه 6 رقم یونجه چند ساله (همدانی، کدی، کریساری، سیمرچنسکایا، قره یونجه و مائوپا) را در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در دو مکان (زاغه و قائد رحمت) در استان لرستان در طی سال های 1364 الی 1369 براساس روش Russell و Eberhart مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هیچ کدام از ارقام مورد بررسی دارای واریانس انحراف از خط (S2di) معنی دار نبودند این امر نشان می دهد که ارقام یونجه دارای رابطه خطی با محیط های مورد آزمایش بودند. براساس جدول تجزیه پایداری واریانس خطی رقم × محیط که بیانگر ضرایب رگرسیون ارقام بر محیط می باشد در سطح احتمال %5 معنی دار شده است به عبارت دیگر ارقام عکس العمل های متفاوتی را به تغییرات محیطی نشان می دهند. براساس نمودار پایداری ارقام یونجه چند ساله که دو پارامتر ضریب رگرسیون ارقام بر محیط (bi) و عملکرد علوفه ارقام را به صورت توام مورد بررسی قرار می دهد. از بین ارقام مورد بررسی رقم قره یونجه با b=1.082 و عملکرد علوفه 1626.86 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین پایداری تولید علوفه در محیط های مورد آزمایش بود. پس از رقم قره یونجه ارقام کدی b=0.94 و عملکرد علوفه )1613.24 کیلوگرم در هکتار( وسیمر b=1.099 و عملکرد علوفه 1599.3 کیلوگرم در هکتار جزو پایدارترین ارقام بودند. در این آزمایش رقم یونجه کریساری علی رغم عملکرد علوفه بالا )1769.31  کیلوگرم در هکتار( به دلیل شیب زیاد خط رگرسیون آن با محیط های آزمایشی )اختلاف بسیار معنی دار ضریب رگرسیون بر محیط آن (b=1.25)] با [1 ارقام ناپایدار بود. )منظور این است که چون ضریب رگرسیون رقم یونجه کریساری بر محیط یعنی b=1.25 با خط رگرسیون یعنی 1 اختلاف معنی دار دارد لذا پایدار نیست(.

 
کلید واژه: یونجه چند ساله، رقم، عملکرد، پایداری
نویسنده: سجاد - شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
پژوهش و سازندگی زمستان 1384; 18(4 (پی آیند 69) در زراعت و باغبانی):96-103.
 
بررسی امکان به کارگیری کود مرغی در تغذیه ذرت دانه ای در منطقه لرستان
 
فلاح سیف اله*,قلاوند امیر,خواجه پور محمدرضا
 
* دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
 
 

در راستای ایجاد پایداری در حاصل خیزی خاک و نیز تولیدات کشاورزی لازم است از منابع تجدید شونده از جمله کودهای آلی استفاده گردد. در این رابطه، آزمایشی در سال 1383 در مزرعه تحقیقات کشاورزی اداره هواشناسی لرستان در فاصله 30 کیلومتری شمال شرقی خرم آباد اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید که در آن دو روش اختلاط کود مرغی با خاک (توسط فاروئر یا دیسک) به عنوان عامل اصلی و سطوح مختلف کود مرغی )شامل صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار( به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که اختلاط کود با خاک توسط فاروئر در مقایسه با دیسک باعث افزایش معنی دار تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گردید. ولی تعداد ردیف در بلال در تیمار اختلاط کود توسط دیسک بیشتر از فاروئر بود. همچنین شاخص برداشت در دو روش اختلاط کود اختلاف معنی داری نداشت. سطوح مختلف کود نیز موجب افزایش معنی دار کلیه صفات مذکور گردید. اثر متقابل نحوه اختلاط کود مرغی در سطوح مختلف آن بر صفات یاد شده به استثنای تعداد دانه در ردیف معنی دار نبود. بیشترین مقدار عملکرد دانه و بیولوژیک در تیمار 30 تن کود دامی در هکتار به دست آمد ولی اختلاف عملکرد دانه این تیمار با تیمار 20 تن کود دامی در هکتار معنی دار نبود. عملکرد دانه در روش اختلاط کود توسط فاروئر 800 کیلوگرم در هکتار بیشتر از روش اختلاط کود توسط دیسک بود. فاروئر باعث قرار گرفتن کود در زیر پشته می شود و در نتیجه در این شرایط دسترسی ریشه به مواد غذایی بهتر بوده و رشد و عملکرد بهبود می یابد.

 
کلید واژه: کود مرغی، روش اختلاط کود، تغذیه گیاه، ذرت
 
نویسنده: سجاد - شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
یافته تابستان 1384; 7(2 (پیاپی 25)):37-43.
 
اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتور یا خوزستانیکا منطقه لرستان به روش invitro
 
سپهوند اصغر*,کردبچه پریوش,دلفان بهرام,زینی فریده,هاشمی سیدجمال,محمودی محمود
 
* خرم آباد، گلدشت، جنب بیمارستان تامین اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پزشکی، گروه انگل و قارچ شناسی
 
 

مقدمه: با توجه به محدود بودن داروهای ضد قارچی، عوارض جانبی ناخواسته آن ها و ظهور سوش های مقاوم به دارو، تحقیق و پژوهش برای یافتن داروهای ضد قارچی جدید با عوارض جانبی کمتر، لازم وضروری می نماید. در این پژوهش اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتوریا خوزستانیکا که بومی استان لرستان است بر روی ده قارچ کپکی و مخمر مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ها: جهت تهیه اسانس گیاه ساتوریا خوزستانیکا عملیات اسانس گیری با روش تقطیر با آب و دستگاه کلونجر انجام شد. محیط های سابورو دکستروز آگار حاوی غلظت های گوناگونی از اسانس، برای بررسی در ماتوفیت ها و ساپروفیت ها تهیه و میانگین قطر رشد کلنی ها، پس از 7 و 14 روز اندازه گیری گردید. در بررسی مخمر کریپتوکوکوس نئو فورمنس دیسک ها با غلظت های گوناگون تهیه و میانگین قطر هاله عدم رشد پس از 7 و 14روز اندازه گیری گردید. اطلاعات حاصله به وسیله نرم افزار
SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که غلظت
%2 mg/ml ≤ اسانس مرزه خوزستانی، رشد «تریکو فایتون متناگروفیتس، میکروسپوروم جیپسئوم و اپیدرموفایتون فلوکوزوم» و غلظت ≥%6 mg/ml رشد «آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس، فوزاریوم، تریکوفایتون وروکوزوم، تریکوفایتون روبروم، میکروسپوروم کنیس» را صد در صد مهار نمود. (p<0.05). در مورد کریپتوکوکوس نئوفورمنس، غلظت های مختلف، درصدهای مختلف مهار رشد را نشان داد (p<0.05). اما حتی در غلظت ماکزیمم 1000 mg/ml (اسانس خالص) مهار رشد حدود 62 درصد را نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، می توان امیدوار بود که اسانس ساتوریا خوزستانیکا را می توان در درمان بسیاری از بیماری های قارچی «درماتوفیت، ساپروفیت و مخمری» و همچنین به عنوان یک ضد عفونی کننده استفاده نمود.

 
کلید واژه: آنتی فونگال، ساتوریا خوزستانیکا، اسانس
 
 
 
نویسنده: سجاد - شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی بهار 1380; 5(1):175-187.
 
جدا کردن رنگ کاراملی از ملاس چغندرقند و بررسی ویژگی ها و کاربرد آن در صنایع غذایی
 
کرامت جواد,ملک سعید
 
 
 

به منظور بررسی رنگ ملاس چغندر قند و امکان جایگزینی آن با کارامل مصرفی صنایع غذایی، به ویژه نوشابه سازی، مقداری از ملاس رقیق شده، پس از تنظیم pH، از یک ستون رزین آمبرلایت به عنوان رزین جاذب ترکیبات رنگی گذرانده شد، و رنگ آن به کمک الکل اسیدی جدا گردید. بیشترین درصد جداسازی (76.3%) در شرایط میزان رقت ملاس برابر با 10 درجه بریکس و مقدار رزین برابر 150 میلی لیتر به دست آمد. حلال جداسازی، و رنگ جامد به کمک تبخیر توسط خشک کن تصعیدی تولید شد. ویژگی های رنگ تولیدی از جمله قابلیت حل، میزان خاکستر، قند و قدرت رنگ دهی تعیین گردید. هم چنین، پایداری رنگ تولید شده در شرایط مختلف، از جمله pH های اسیدی، دما و نور مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن، شاخص های کمی محلول رنگ به کمک دستگاه هانترلب تعیین شد.
رنگ تولیدی با کارامل مورد مصرف در نوشابه سیاه زمزم مقایسه شد، و ملاحظه گردید که طول موج حداکثر جذب در آنها تقریبا یکسان است. هم چنین، از نظر حساسیت به تغییر pH نیز کاملا مشابه بودند. نوشابه های تولید شده با رنگ تولیدی و کارامل، از نظر انبارداری در شرایط مختلف دما و نور نیز با یکدیگر مقایسه شدند، و مشخص شد که رنگ تولید شده بسیار مناسب تر است. به طور کلی، نتیجه گیری شد که رنگ تولیدی جانشین بسیار مناسبی برای کارامل وارداتی در تولید نوشابه های گازدار سیاه رنگ می باشد.
پودر رنگ تولید شده به عنوان جانشین بخشی از پودر کاکائو در تولید شیرکاکائو نیز به کار رفت. آزمایش های تشخیص حسی نشان داد که می توان به میزان 20% پودر رنگ تولیدی را جانشین پودر کاکائو نمود.
کارامل تولید شده از ملاس از نظر بهداشتی کاملا سالم است. ارزیابی اقتصادی نیز براساس هزینه های ثابت و متغیر و قیمت فعلی ملاس انجام شد، و قیمت تولید هر گرم رنگ حدود 10 ریال برآورد گردید. بنابراین، تولید کارامل از ملاس کاملا اقتصادی است.

 
کلید واژه: رنگ غذایی، ملاس، کارامل
 
 
 
نویسنده: سجاد - جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
: پژوهش در علوم پزشکی زمستان 1380; 6(4):1-5.
 
آشنایی با مبانی کاربرد گیاهان دارویی: آنچه پزشکان در این زمینه باید بدانند
 
ذوالفقاری بهزاد,قنادی علیرضا*
 
* گروه فارماکنوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، اصفهان
 
 

مباحث وابسته به گیاهان دارویی و داروهای گیاهی از بحث انگیزترین و پرجاذبه ترین موضوعات مربوط به علوم پزشکی در دهه های اخیر بوده است. گستره عقاید در این زمینه هر فرد جوینده ای را دچار شگفتی می کند. در سویی افرادی وجود دارند که درمان هر بیماری را در داروهای گیاهی یافته و یا استدلال آن این داروها منشا طبیعی داشته، لذا با بدن "طبیعی" انسان هم خوانی دارند از مصرف هیچ گیاهی دریغ نمی کنند و در طرف دیگر افرادی بر این باور هستند که گیاهان فاقد اثرند و استدلال آنها فقدان اطلاعات مستند علمی در زمینه کاربرد این داروها یا ممتنع بودن اثر بخشی یک گیاه در بیماری های مختلف و یا فقدان اطلاعات دارویی گیاهی در کتب مرسوم پزشکان می باشد. با این حال این امر مسلم وجود دارد که پزشکان و حرف وابسته پزشکی باید اطلاعاتی جامع در زمینه داروهای گیاهی و گیاهان دارویی داشته باشند، چرا که حتی اگر خود آنها مایل به تجویز این داروها نباشند، بسیاری از بیماران آنها نه تنها به مصرف این داروها تمایل دارند، بلکه در بسیاری از موارد خوددرمانی با گیاهان دارویی، دانسته یا ندانسته امری رایج است.....

 
کلید واژه: 
 
 
 
نویسنده: سجاد - جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
 

عناوین پیشنهادی پایان‌نامه‌ها 


 

عناوین پیشنهادی پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد

 

الف- بخش جنگل
1- بررسی و تحقیق به منظور دستیابی به بهترین روش جنگلکاری در مناطق خشک
2- نحوه مدیریت جنگل های دست کاشت در ناحیه های رویشی نیمه مرطوب، مدیترانه ای و نیمه خشک
3- طرح سازگاری فندق اردبیل در سایر ارتفاعات مشابه از قبیل جنگل‌های ابر ورود بارک در استان سمنان
4- شناسایی رویشگاه‌های شیشم و سرشت اکولوژیکی آن
5- نقش کاشت سوزنی برگان غیر بومی در طغیان آفات و بیماری‌ها
6- بررسی دقیق فنولوژی گونه های مهم جنگلی شمال به منظور تعیین زمان دقیق جمع آوری بذور
7- بررسی تغییرات تنوع گونه ای دانگ‌های اولیه در مقایسه با جنگل‌های مجاور خارج دانگ
8- تحقیق در گزینش بهترین روش احیاء و توسعه جنگل در ارتفاعات بالابند شمال کشور متصل به مراتع کوهستانی
9- بررسی های لازم بر روی بهترین روش غنی سازی و احیاء جنگل‌های ناحیه رویشی خلیج و عمانی
10- بررسی و شناسایی رویشگاه‌های پده و سرشت اکولوژیکی آن
11- بررسی سازگاری گونه های سریع الرشد خارجی در ایران به منظور زراعت چوب و کاهش فشار به جنگل‌های طبیعی (مثل پالونیا)
12- تعیین رویش سالیانه گونه های مهم جنگلی شمال ایران
13- بررسی مدل‌های تنوع زیستی و تنوع درختی Tree diversity در مناطق رویشی مختلف

ب- بخش مرتع
1- بررسی ارتباط تخریب مرتع با اندازه مرتع و تعداد دام در مناطق مختلف استپی، نیمه استپی، کوه‌های مرتفع و خزری (یا براساس مناطق خشک، نیمه خشک و مرطوب)
2- بررس اثرات تأخیر چرا بر روی ظرفیت، وضعیت و گرایش در مناطق مختلف اکولوژیک (نیمه خزری،‌ خزری و کوه‌های مرتفع)
3- مقایسه اقتصادی تولید غلات با تولید علوفه در دیمزارها در مناطق مختلف و معرفی مناطق مستعد تبدیل دیمزارها به کشت علوفه (طراحی مدلی برای مناطقی که قابلیت کشت علوفه جهت تبدیل دیمزار را به ما نشان دهد)
4- ضریب برداشت مجاز و ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی در مناطق مختلف اکولوژیک
5- میزان برداشت علوفه در اکوسیستم های مرتعی مناطق مختلف با توجه به شاخص های مرتع این اکوسیستم ها
6- بررسی سیستم های چرائی پیش بینی شده در طرح‌های مرتعی در مناطق مختلف اکولوژیک از نظر میزان اجرا، میزان موفقیت، دلایل عدم اجرا و موفقیت و پیشنهاد راهکارهای عملی
7- بررسی سهم عوامل مختلف تأثیر گذار بر مراتع (اعم از : چرای دام، بوته کنی، تبدیل اراضی، تعدد بهره بردار و …) در تخریب مراتع
8- بررسی تعیین ارزش اکولوژیکی و زیست محیطی علوفه مرتع در مقایسه با حفظ آب و خاک و … در مناطق مختلف اکولوژیک
9- رابطه پوشش گیاهی با هدر رفت آب و خاک
10- اثرات پوشش گیاهی جهت حفاظت از آب و خاک و مقایسه با ارزش علوفه ای پوشش گیاهی
11- معرفی موثرترین و کم هزینه ترین روش‌های ذخیره نزولات آسمانی در مناطق مختلف اکولوژیک
12- معرفی مناسبت‌ترین روش‌های کنترل فرسایش (آبی و بادی) در مناطق مختلف (اکولوژیک)
13- دسته بندی گیاهان مرتعی از نظر مقاومت به خشکی به منظور استفاده در عملیات اصلاح و احیاء مراتع مناطق خشک
14- معرفی گونه هائی که در رویشگاه‌های مختلف ناپدید شده اند و بررسی وضعیت این گونه ها در رسالیهایی که اتفاق خواهد  افتاد.

ج- بخش بیابان
1- بررسی عملیات پرورشی در توده های دست کاشت مناطق بیابانی
2- تحقیق پیرامون جایگزینی گونه های سازگار با مناطق خشک جهت بیابان زدائی ترجیحاً بصورت کشت آمیخته
3- انتخاب مناسب‌ترین گونه ها جهت بادشکن سبز حاشیه مزارع و مراکز اقتصادی
4- بررسی اثرات آبیاری با آب شور در تولید نهال‌های بیابانی
5- تعیین حد EC قابل قبول برای گونه های مختلف قابل کشت در مناطق بیابانی
6- معرفی گونه های بومی سازگار و مقاوم به خشکی جهت کشت و مبارزه بیولوژیک با فرسایش بادی
7- تحقیق پیرامون تولید نهال گونه کلیر
8- معرفی راهکارها و روش های اقتصادی و با صرفه در امر بیابان زدائی در زمینه مبارزه بیولوژیک
9- تحقیق در زمینه علل اساسی بیابان زایی و تخریب اراضی
10- تحقیق پیرامون روش‌های بهره برداری که منجر به فرسایش خاک و بیابان زائی می شود.
11- بررسی نحوه تکثیر پنی زیتوم در اراضی شنی
12- تحقیق پیرامون روش‌های جایگزین مالچ‌های نفتی در امر تثبیت ماسه های روان

د- بخش آبخیزداری
1- تعیین شیوه های مناسب محاسبه و برآورد فرسایش و رسوب در حوضه های فاقد تجهیزات
2- معرفی مناسب‌ترین روش‌های کنترل فرسایش (آبی و بادی) در مناطق مختلف اکولوژیکی
3- ارزیابی روش‌های برآورد آبدهی در حوضه های کوچک فاقد ابزار اندازه گیری
4- تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در حوضه های فاقد باران نگار
5- پیش بینی عملکرد حوضه های آبخیز در مواقع بروز سیلاب (مدل)
6- نقش احداث جاده های جنگلی در فعال کردن زمین لغزش‌ها
7- تهیه مدل مدیریت جامع در حوضه های آبخیز در چارچوب وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
8- انجام مهندسی ارزش در روند مطالعات و اجرای فعالیت‌های آبخیزداری (پایلوت)
9- ارزیابی مدل SCS در حوضه های آبخیز
10- ارزیابی کمی اقدامات آبخیزداری در کاهش خصوصیات سیلاب

هـ- ترویج و مشارکت مردم، اکوتوریسم و . . .
1- بررسی در دست یابی به بهترین راهکار مدیریت مشارکتی در جنگل‌های زاگرس (غرب کشور)
2- تحقیق در گزینه های مشارکتی جنگل نشینان و دامداران شمال کشور برای مدیریت بهینه جنگل‌های بالابند و پائین بند
3- بررسی تکنیک‌های ارزیابی مشارکتی روستایی در پروژه های منابع طبیعی
4- بررسی شیوه های مناسب آموزش، ترویجی و مشارکتی در جهت پایداری طرح‌های منابع طبیعی
5- بررسی اثرات اقتصادی و توسعه روستایی صنعت گردشگری در شمال کشور
6- بررسی نقش اکوتوریسم (گردشگری طبیعت) در حفاظت از جنگل‌های شمال کشور
7- بررسی و محاسبه ارزش کالاهای غیرتجاری (حفاظت و تولید آب و خاک، ترسیب کربن، تلطیف هوا و ...) رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی ایران

و _ روابط عمومی و فرهنگ‌سازی
1
- بررسی مدل‌ها و الگوهای موفق فرهنگ‌سازی منابع طبیعی در کشورهای دیگر
2- بررسی میزان تأثیر و موفقیت ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی در عرصه اطلاعات و فرهنگ منابع طبیعی و ارائه بهترین مدل و راهکار اجرایی
3- آسیب‌شناسی فعالیت‌های روابط عمومی در حوزه منابع طبیعی

 منبع :http://www.frw.org.ir/frmContents_fa-IR.aspx?CategoryID=559

نویسنده: سجاد - جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧

خرماهای خوردنی

امیرالمؤمنین(ع):

روزی در مدینه سخت گرسنه شدم، در پی یافتن کار به روستاهای اطراف رفتم. در این بین با زنی برخورد کردم که مقداری کلوخ گرد آورده بود، حدس زدم که می خواهد آنها را با آب بخیساند. به همین جهت نزد او رفتم و با او قرار گذاشتم که در برابر هر دلو آب که از چاه بکشم، یک دانه خرما به من بدهد. شانزده دلو کشیدم و دستم تاول زد، پس قدری آب خوردم و نزد او آمدم و با اشارة دست، اجرت خود را طلب نمودم و او نیز شانزده خرما شمرد و به من داد، سپس نزد پیامبر(ص) آمدم و موضوع را تعریف کردم و آن حضرت با من از آن خرماها خوردند.

بحارالانوار، ج 41، ص 33

نویسنده: سجاد - جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
 سایت وزارتخانه های کشاورزی کشورهای جهان

ردیف

نام کشور

آدرس وب سایت

1

آرژانتین

http://siiap.sagyp.mecon.gov.ar

2

آلمان

http://www.verbraucherministerium.de

3

اتریش

http://www.lebensministerium.at

4

اردن

http://www.moa.gov.jo

5

اسپانیا

http://www.mapya.es

6

استرالیا

http://www.dpie.gov.au

7

استونی

http://www.agri.ee

8

اسلواکی

http://www.mpsr.sk

9

آفریقای جنوبی

http://www.agric.za

10

السالوادور

http://www.go.to/mag.gob.sv

11

اندونزی

http://www.deptan.go.id

12

انگلستان

http://www.defra.gov.uk

13

اروگوئه

http://www.mgap.gub.uy

14

اوکراین

http://www.minagro.kiev.ua

15

ایتالیا

http://www.politicheagricole.it

16

ایران

http://www.agri-jahad.org

17

ایرلند

http://www.irlgov.ie

18

برونئی

http://www.agriculture.gov.bn

19

برزیل

http://www.agricultura.gov.br

20

بلژیک

http://www.cmlag.fgov.be

21

بلغارستان

http://www.government.bg

22

هندوراس

http://www.belize.gov.bz/cabinet/dsilva

23

بوتسوانا

http://www.gov.bw/government/ministryofagriculture.html

24

پرتغال

http://www.min-agricultura.pt

25

پرو

http://www.minag.gob.pe

26

ترکیه

http://www.tarim.gov.tr

27

تونس

http://www.ministeres.tn/html/ministeres/agriculture.html

28

چک

http://www.mze.cz

29

چین

http://www.agri.gov.cn

30

دانمارک

http://www.foedevareministeriet.dk

31

روسیه

http://www.aris.ru

32

زامبیا

http://www.agriculture.gov.zm

33

ژاپن

http://www.maff.go.jp

34

سوئد

http://jordbruk.regeringen.se

35

سوئیس

http://www.swazi.com

36

عربستان سعودی

http://www.agrwat.gov.sa

37

فرانسه

http://www.agriculture.gouv.fr

38

فیلیپین

http://www.da.gov.ph

39

فنلاند

http://www.mmm.fi

40

قبرس

http://www.vlada.hr

41

قطر

http://www.mmaa.gov.qa

42

غنا

http://www.sdnp.org.gy/minagri

43

کاستاریکا

http://www.mag.go.cr

44

کانادا

http://aceis.agr.ca

45

کره جنوبی

http://www.maf.go.kr

46

کلمبیا

http://www.minagricultura.gov.co

47

گواتمالا

http://www.maga.gob.gt

48

لبنان

http://www.agriculture.gov.lb

49

لتونی

http://www.zm.gov.lv

50

لهستان

http://www.minrol.gov.pl

51

لیتوانی

http://www.zum.lt

52

مالت

http://www.magnet.mt

53

مالزی

http://agrolink.moa.my

54

مغولستان

http://www.pmis.gov.mn/food&agriculture

55

مجارستان

http://www.fvm.hu

56

مصر

http://www.agri.gov.eg

57

مکزیک

http://www.sagarpa.gob.mx

58

مراکش

http://www.madrpm.gov.ma

59

موریتانی

http://ncb.intnet.mu

60

نروژ

http://odin.dep.no

61

نیوزیلند

http://www.maf.govt.nz

62

ونزوئلا

http://www.mac.gov.ve

63

هلند

http://www.minlnv.nl

64

هند

http://agricoop.nic.in

65

هنگ گنگ

http://www.info.gov.hk

نویسنده: سجاد - جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧

مجله جنگل و مرتع 


 • مجله جنگل و مرتع شماره 67 - تابستان 1384
 • مجله جنگل و مرتع شماره 68 و 69 - پائیز و زمستان 1384
 • مجله جنگل و مرتع شماره 70 - بهار 1385
 • مجله جنگل و مرتع شماره 71 - تابستان 1385
 • مجله جنگل و مرتع شماره 72 و 73 - پائیز و زمستان 1385
 • مجله جنگل و مرتع شماره 74 - بهار 1386
 • مجله جنگل و مرتع شماره 75 - تابستان 1386
 • منبع :http://www.frw.org.ir/frmFAQ_fa-IR.aspx?CategoryID=367

ادامه مطلب ...
نویسنده: سجاد - جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
توسعه پایدار چیست؟
 
 
زیست‌بوم- همشهری آنلاین:
توسعه پایدار یا Sustainable Development در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است.

در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی (IUCN) آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می‌آید.

پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی.

در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است.

یکی از مهمترین رویدادهای بین‌المللی که در زمینه توسعه پایدار وجود دارد، نشست جهانی توسعه پایدار(WSSD) است. در این نشست توافق‌هایی در زمینه توسعه پایدار میان شرکت‌کنندگان انجام شد.

کاهش تعداد افرادی که دسترسی به آب ندارد به نصف تا سال 2015 میلادی، به حداقل رساندن مواد شیمیایی که بر سلامتی انسان و طبیعت اثرات مخرب می‌گذارند تا سال 2020 میلادی، نصف کردن سرعت کاهش ذخیره‌های دریایی و رساندن منابع دریایی به سطحی پایدار تا سال 2015 میلادی، کاهش روند از بین رفتن تنوع طبیعی تا سال 2010 میلادی، افزایش پایداری در استفاده از انرژی‌های تجدیدشونده و برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه‌ای 10 ساله در مورد توسعه پایدار از اصلی‌ترین توافقات این نشست بود.

hamshahrionline-Sustainable-Development

هرچند این روزها بسیاری از دولتمردان و فعالان زیست محیطی به دنبال رسیدن به توسعه پایدار هستند، اما برخی فعالان زیست محیطی این گزینه را برای حفظ محیط زیست کافی نمی‌دانند.

آنها معتقدند با توجه به روند استفاده از منابع تمام شونده و از بین بردن منابع در جهان واژه "توسعه پایدار" مناسب نیست و باید از لفظ جایگزینی چون "پایداری توسعه" استفاده کرد تا این مفهوم در ذهن تداعی نشود که قرار است منابع جدیدی تولید شود.

 

منبع :  http://www.frw.org.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=2436&CategoryID=215

نویسنده: سجاد - جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧

طرح ها و عملکردها

      

                                                         معاونت فنی
   طرح استانی احیاء و غنی سازی ، مدیریت و جنگل کاری استانی خارج از شمال
   طرح ملی مرتعداری و مدیریت تعادل دام و مرتع
   طرح استانی اصلاح و احیاء مراتع
   طرح ملی طوبی
 
           معاونت حفاظت و امور اراضی
  طرح استانی حفاظت از منابع طبیعی مشترک بین معاونت فنی و معاونت حفاظت و امور اراضی
   طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

  طرح ملی صیانت و توسعه جنگلهای زاگرس

 

 

 

 

 طرح استانی احیاء و غنی سازی ، مدیریت و جنگل کاری استانی خارج از شمال

 

هدف کلی :

 1. توسعه کمی و کیفی جنگلهای خارج از شمال بمنظور حفظ آب و خاک و برقراری اکوسیستم پایدار

 2. استفاده از استعدادهای بالقوه و بهره برداری مطلوب از استعدادهای بالفعل

 3. توسعه زراعت چوب بمنظور تأمین بخشی از چوب مورد نیاز کشاورزی و کاهش فشار بر جنگلهای شمال کشور

 4. استفاده از مدیریت مشارکتی مردم

 5. تولید و ایجاد اشتغال

سابقه اجرایی و شاخصهای طرح :

از سال 75 تهیه طرحهای مدیریت منابع جنگلی با تأکید بر مدیریت مشارکتی مردم شروع گردید . پروژه های اجرایی طرح از سال 76 به بعد به مرحله اجرا درآمده است . در سال 80 و 81 کل پروژه های این طرح در قالب دو طرح غنی سازی و تهیه طرح مدیریت خارج از شمال استانی گردیده است . از شروع برنامه سوم طرح استانی جنگلکاری و تجهیز و مراقبت خارج از شمال از شمال جدا گردیده است .

شاخص طرح اجرای طرح مدیریت شامل پروژه های ( نهالکاری ، بذرکاری ، توسعه درختکاری ، غنی سازی زیر اشکوب و کشت تلفیقی ) می باشد .

شاخص طرح جنگلکاری شامل پروژه های ( جنگلکاری ، توسعه درختکاری ، احداث فضای سبز و احداث پارک ) می باشد .

شاخص طرح احیاء و غنی سازی ، تهیه طرح مدیریت منابع جنگلی می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 1. غنی سازی توده های جنگلی موجود در خارج از شمال

 2. افزایش تولید علوفه در مراتع و زیر اشکوب جنگل

 3. تولید محصولات فرعی جنگلی و مرتعی

 4. بهبود و ایجاد اشتغال

 5. کاهش فشار دام و انسان بر جنگلها

 6. مدیریت مطلوب جنگل با مشارکت بهره برداران عرفی در قالب تشکلهای تعاونی

 7. تولید چوب

*عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرحها در طول برنامه سوم :

هکتار

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

84078

9315

8468

8456

8141

49698

*اعتبارات مصوب طرحها در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

10908338

2826335

2569395

2514468

1494000

1504140

*عملیات پیش بینی شده و اعتبارات مصوب برای کلیه طرحها سال 83 با توجه به افزایش 10 % رشد نسبت به سال 82 حساب شده است .

 

 

   طرح ملی مرتعداری و مدیریت تعادل دام و مرتع

 هدف کلی طرح :

 1. ارتقاء کمی وکیفی مراتع

 2. زمینه سازی برای فراهم آمدن بهره برداری پایدار از عرصه های مراتع

 3. کمک به افزایش پوشش سطحی و کاهش فرسایش خاک و تقویت منابع آب زیرزمینی

 4. کمک به حفظ فاکتورهای زیست محیطی و اکولوژیکی در کاهش بحرانهای خشکسالی

 5. فراهم آوردن زمینه های تحقق توسعه پایدار از بعدهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

سابقه اجرایی طرح و شاخصهای آن :

این طرح از سال 1342 با پروژه احداث ایستگاههای اصلاح مراتع در کشور شروع شده و به موازات افزایش جمعیت بهره برداران از مراتع و دام و پیشرفت تکنولوژی به صورت طرح اجرایی مستقل و با پروژه های متعدد آمده است . در سال 1380 پروژه های ( کپه کاری و کشت مستقیم ) و ( ایستگاههای تولید بذر ) از این طرح به استانی تبدیل و به جمع پروژه های اصلاح و احیاء مراتع اضافه گردید . شاخص این طرح پروژه تهیه طرحهای مرتعداری می باشد و شاخص طرح اصلاح و احیاء مراتع ، پروژه های ( ذخیره نزولات آسمانی ، کودپاشی مراتع ، تبدیل دیمزارهای کم بازده ، بذرکاری و کپه کاری و بوته کاری ( تولید و کشت نهال ) می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 1.  
  1. افزایش تولید علوفه

  2. متعادل شدن تعداد دام در مراتع براساس ظرفیت تولید بالفعل مراتع

  3. تحقق حفاظت از پوشش گیاهی و کاهش فرسایش خاک و تخریب مراتع

  4. تحقق مدیریت صحیح بر مراتع

  5. تحقق نظام بهره برداری صحیح از مراتع و اصلاح روشهای اجرایی

  6. افزایش تولیدات پروتئینی ( گوشت قرمز )

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرحها در طول برنامه سوم :

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

282272

100227

91115

42225

15515

33190

هکتار

اعتبارات مصوب طرحها در طول برنامه سوم :

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

8159346

2405718

2187016

1636332

755490

1174790

( اعداد به هزار ریال )

 

   طرح استانی اصلاح و احیاء مراتع

هدف کلی :

 1.  
  1. حفظ منابع پایه تولید ( آب و خاک و گیاه )

  2. جلوگیری از فرسایش خاک و روان آب سطحی و کاهش تدریجی فرسایش خاک

  3. حفظ منابع و ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور

  4. بهبود شرایط زیست محیطی

  5. استمرار تولید پایدار علوفه مرتعی

  6. ساماندهی تدریجی جمعیت مازاد بر علوفه مرتعی

  7. ایجاد شرایط مناسب جهت رشد و تولید دامهای با کیفیت مناسب

  8. متعادل کردن تولید و مصرف علوفه

  9. جلوگیری از چرای بی رویه جهت حفظ پوشش گیاهی و استمرار تولید

  10. ساماندهی عشایر

  11. ساماندهی دامهای وابسته به عشایر

  12. افزایش تولید علوفه در بخش زراعت متناسب با شرایط منطقه ای

  13. تبدیل دیمزارهای کم بازده اراضی شیبدار به مراتع دست کاشت بمنظور افزایش پوشش گیاهی ، افزایش تولید علوفه ، جلوگیری از فرسایش خاک ...

سابقه اجرایی طرح و شاخصهای آن :

این طرح از سال 1381 شروع به کار کرده است و شاخص طرح پروژه تهیه طرحهای مرتعداری می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 1.  
  1. جلوگیری از هدر رفت خاک سطحی و هرز آب

  2. افزایش تولید علوفه کشور

  3. کاهش دام سبک از عرصه های مرتعی

  4. افزایش دامهای مجاز

  5. متعادل شدن جمعیت دام با تولید علوفه مرتعی

  6. حفظ و بالارفتن ارزش زیست محیطی

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرح در طول برنامه سوم :

شاخص : تهیه طرحهای مرتعداری هکتار

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

94148

19800

18000

56348

-

-

اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

3730444

1624590

1476900

628954

-

-

 

 

   طرح ملی طوبی

 

هدف کلی :

 • احداث درختکاری،شامل : درختان دو منظوره باغی و جنگل کاری مانند گردو ، بادام زیتون انجیر و 000 در اراضی آبی و دیم به منظور افزایش تولید ، رفع نیاز داخلی ، صدور مازاد تولید و ارز آوری

 • ایجاد اشتغال

 • استفاده بهینه از آب و خاک و تعادل اکوسیستم

سابقه اجرایی طرح و شاخص آن :

اجرای طرح از سال 77 آغاز و لیکن بدلیل عدم تخصیص اعتبار در سال 77 با مشکلات اجرایی مواجه بوده است . در سال 78 بند م تبصره 5 مربوط به طرح از جانب مجلس محترم به تصویب و این امر موجب تحرک بیشتری در طرح گردید . شاخص طرح سطح کل اراضی ملی بند ( الف ) ( اجرا ) می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 • حفظ بستر منابع طبیعی با مشارکت مردم

 • کاهش دام و کمک به اجرایی نمودن برنامه تعادل دام و مرتع

 • فراهم نمودن زمینه و بستر مناسب برای مشارکت بهره برداران در طرحهای مدیریت منابع جنگلی و مرتعی ، صیانت از جنگلهای حوزه زاگرس

 •   افزایش محصولات خشکبار و صادراتی

 • کمک به افزایش درآمد روستائیان و جلوگیری از مهاجرت بی رویه آنها به شهرها

 •   ایجاد فضای سبز ، جلوگیری از فرسایش خاک ،جلوگیری از به هدر رفتن آبهای فراوان استان

 •  افزایش ذخیره آب زراعی

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرح در طول برنامه سوم :

شاخص : سطح کل اراضی ملی بند (الف ) هکتار

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

12900

1500

1650

1650

4550

3550

اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

2333859

343200

312000

648000

696000

334695

 

 

 

   طرح استانی حفاظت از منابع طبیعی مشترک بین معاونت فنی و معاونت حفاظت و امور اراضی

هدف کلی :

ارتقاءسطح امکانات و حاکمیت و نظارت دولتی بر حفاظت از منابع طبیعی و مخصوصاً جنگلها و مراتع بعنوان بستر فعالیتهای احیائی و زیست محیطی کشور . هماهنگ شدن با فعالیتهای ملی – منطقه ای و بین المللی در زمینه حفظ و حراست از منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی گیاهی و تعادل اکولوژی جهانی در روند و بستر فعالیتها تفاهم نامه های کنفرانسهای جهانی حفاظت و حمایت از منابع حیاتی کره زمین و شناسایی عوامل تخریب و نابودی و کاهش و تعدیل بموقع و ضربتی این عوامل از کانال امکانات و پتانسیلهای اجرایی – فنی و تخصصی و حفظ سرمایه های ملی از بلایا و اقدامات طبیعی و فیزیکی و کمک به روند تعادلی فاکتورهای تعادل اکولوژی و زیست محیطی بسترهای منابع طبیعی ملی منطقه ای و بین المللی .

سابقه اجرایی طرح و شاخص آن :

این طرح تا سال 1368 در قالب پروژه ای در طرح جنگلداری بوده ، از سال 68 با شروع برنامه اول بعنوان طرح مستقل ملی با عنوان حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع کشور به اجرا در آمده ، در سال 80 پروژه تأمین و تجهیز نیرو از آن به استانی تبدیل شده و با عنوان حفاظت و مبارزه با آفات و بیماریهای جنگل و مرتع تغییر نام پیدا کرده و از سال 1381 کل پروژه های آن بصورت استانی مبادله موافقتنامه گردیده است .

شاخص این ادعا داریم تا پایان برنامه دوم 30 درصد از عرصه های منابع طبیعی حفاظت و حمایت شده است در طی برنامه سوم قرار است 10 درصد به آن اضافه شود یعنی هر سال برنامه 2 درصد و در پایان برنامه این سطح حفاظت و حمایت به 40 درصد خواهد رسید .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 • کاهش تخریب جنگلها و مراتع

 • کاهش عوامل تخریب

 • تحقق حفاظت و حمایت از منابع طبیعی

 • افزایش ذخیره نزولات، علوفه ، اکسیژن ، چوب ، تحقق استمرار تولید ، حفظ آب و خاک

 • کاهش آفات و امراض گیاهی

 • حفظ ذخایر ژنتیکی و گونه های نادر و در حال انقراض

عملکرد و عملیات پیش بینی شده در طول برنامه سوم :

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

2141

2141

2141

2141

2141

2141

هزار هکتار

اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

8774525

2934128

2667389

2449638

233370

490000

 

 

 

   طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

 

هدف کلی :

 • ارتقاء سطح حاکمیت دولتی بر منابع و عرصه های ملی کشور

 • فراهم آوردن زمینه های ایجاد امنیت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی

 • کمک به ارتقاء سطح حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی کشور

 • تعیین و تکلیف اراضی ملی و تعیین محدوده اراضی اشخاص

سابقه اجرای طرح و شاخص آن :

این طرح از سال 1354 لغایت 1357 بعنوان طرح تجهیز اکیپ ها که صرفاً وسیله نقلیه و امکانات صحرایی جهت امور حفاظتی و احیایی در اختیار داشتند عملاً ماهیت اجرایی قانون اعمال نگردید . از سال 1358 لغایت 1361 امور اجرایی طرح مذکور به دلیل شرایط انقلاب متوقف گردید . در سالهای 62 و 63 بعنوان پروژه ( بند ب ) طرح مرتعداری باستناد موازین قانونی که همان تثبیت حاکمیت بود اجرا گردید ، از سال 64 بعنوان طرح مستقل ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات اجرا گردیده و تاکنون ادامه دارد . شاخص این طرح ، قبل از برنامه سوم شاخص طرح پروژه قطعیت بوده و از برنامه سوم پروژه اخذ سند و نقشه برداری ماده 13 و 39 جایگزین گردیده است .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 • تثبیت حاکمیت دولت بر منابع طبیعی کشور

 • افزایش اطمینان در سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی بر روی اراضی

 • مشخص شدن میزان و حدود و ثغور منابع طبیعی ( جنگل و مرتع ) کشور به منظور برنامه ریزیهای کلان و صحیح بر عرصه

 • روشن شدن وضعیت اراضی اشخاص در محدوده های منابع طبیعی کشور جهت برنامه ریزی و سرمایه گذاری و تولیدات کشاورزی و 000

 

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرح در طول برنامه سوم :

شاخص : اخذ سند و نقشه برداری ماده 13 و 39 هکتار

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

1194905

401500

365000

220369

70036

138000

اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

11883416

8838100

803545

467211

438360

1336200

  طرح ملی صیانت و توسعه جنگلهای زاگرس

هدف کلی :

 • حفظ ، احیاء و کاهش عوامل تخریب جنگلهای زاگرس

 • رساندن تاج پوشش جنگلها به حداقل 10 %

 • تنوع گونه

سابقه اجرایی طرح و شاخص آن :

این طرح از سال 1382 شروع به کار کرده است و شاخص طرح حفاظت می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 • احیاء و تقویت پوشش گیاهی

 • تعادل دام در رویشگاههای جنگلی

 • ساماندهی خروج دام از جنگل

 • ساماندهی و جابجایی خانوارهای پراکنده در جنگل

 • تأمین سوخت فسیلی

 • ممانعت از قطع درختان و تبدیل غیر مجاز

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرح در طول برنامه سوم :

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

168000

88000

80000

-

-

-

هکتار

  اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

12831000

6721000

6110000

-

-

-

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧

روشهای کنترل علفهای هرز توت فرنگی

 مهندس بختیار مرادی

کارشناس ارشد علفهای هرز - سنندج

 

نتایج بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کش های توفوردی، بتانال و پاراکوات در مزرعه روی بوته های توت فرنگی

  

   نتایج بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کش های توفوردی، بتانال و پاراکوات در مزرعه روی بوته های توت فرنگی نشان داد که دراثرمصرف علفکش توفوردی بوته ها دچار کاهش رشد

می شوندو علائم ناشی از مصرف این علف کش نیز روی برگها مشهود بوده(شکل شماره 4-1) و میوه های این بوته ها در اثر مصرف  علف کش توفوردی کوچک و بدشکل می شوند. مشاهدات بدست آمده با نتایج مکموری  وهمکاران (1996) که در زمان 7 تا 9برگی و 9 تا10برگی توت فرنگی رقم چانیلر علف کش تو فوردی را بکار برده وحدود 5تا22درصد گیاه زراعی صدمه دیده بود همخوانی داشته ولی با تحقیق ماینایرو همکاران (1990) که هیچ علائمی را در اثر کاربرداین علف کش ندیده بودند مطابقت ندارد.  دلیل این مسئله بیشتر به علت زمان کاربرد این علف کش در مزرعه است زیرا که بوته های توت فرنگی در زمان خواب نسبت به مصرف این علف کش مقاوم است. ولی چون در این طرح به دلیل شرایط بارندگی محیط، زمان کاربرد علف کش  به تعویق افتاد بوته های توت فرنگی فعالیت رشدی خود را شروع کرده بودند. ولی با وجود کنترل بسیار خوب روی علفهای هرز پهن برگ علائم ناشی از این مصرف علف کش روی بو ته های توت فرنگی مشاهده شد .

 

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧

سلام

سال نو مبارک

سال ۱۳۸۷

سال نو آوری

سال شکوفایی

ملت ایران بر شما مبارک باد

نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧
اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1384; 13(ویژه نامه):31-52.
 
محاسبه و تحلیل عوامل موثر در کارایی تولید طرحهای مرتعداری واگذار شده (خصوصی سازی مراتع) مطالعه موردی استانهای خراسان، یزد و آذربایجان غربی
 
رحیمی سوره صمد*,صادقی حسین
 
* مرکز تحقیقات روستایی وزارت جهاد سازندگی (سابق)
 
  این پژوهش به اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر کارایی طرحهای مرتعداری واگذار شده به مرتعداران (خصوصی سازی مراتع) در سه استان کشور می پردازد. با عنایت به ویژگیهای حاکم بر بخش کشاروزی و منابع طبیعی به طور اعم و شرایط خاص منابع طبیعی (بالاخص مراتع) در ایران رهیافت مدل مرزی تصادفی بر دیگر رهیافتها ترجیح داده شد. در این پژوهش دو فرم تابعی ترانسلاگ و کاب داگلاس، که دردهه اخیر در پژوهشهای مشابه متداول بوده است، با استفاده از نرم افزار frontier مورد تخمین قرار گرفت. درنهایت به استناد آزمونهای صورت گرفته ، فرم کاب داگلاس برای طرحهای مرتعداری نمونه کافی تشخیص داده شد. از میان مدلهای مختلف و بر اساس آزمون فرضیه های صورت گرفته، مدل ناکارایی فنی غیر خنثی هووانگ و لیو (Huang & liu. 1994) انتخاب شد. کاراییهای فنی براورد شده برای طرحهای مرتعداری در یک طیف گسترده و دامنه 27 تا 99 درصد و با متوسط کارایی 63 درصد در سه استان کشور (86 طرح مرتعداری نمونه) متغیر بود. نتایج حاکی از فزاینده بودن بازده نسبت به مقیاس در میان طرحهای مرتعداری می باشد. یافته های دیگر تحقیق نشان می دهد که عملکرد (تولید در هکتار) علوفه و گیاهان خشک در طرحهای مرتعداری سه استان مورد بررسی نسبت به مراتع مجاور حدود 55 درصد افزایش داشته است.
 
کلید واژه: مدل مرزی تصادفی، توابع تولید، کارایی فنی، طرحهای مرتعداری، مدل آثار ناکارایی، مدل غیر خنثی هووانگ – لیو
 
 
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧
تحقیقات اقتصادی زمستان 1383; -(67):259-291.
 
عوامل مؤثر بر کارایی و اقتصاد مقیاس در رهیافت‌های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح‌های مرتعداری در ایران)
 
رحیمی سوره صمد,صادقی حسین
 
 
 
این تحقیق ضمن بررسی تطبیقی رهیافت‌های پارامتری و ناپارامتری در برآورد کارایی و اقتصاد مقیاس، آن را به طور موردی در سطح طرح‌های مرتعداری سه استان کشور مورد توجه قرار می‌دهد.در این طرح‌ها مراتع با هدف حفظ،‌اصلاح و احیا به صورت اسناد بلندمدت و قابل تمدید به مرتعداران (دامداران) واگذار می‌شود.
نتایج حاصل از رهیافت پارامتری نشان می‌دهد که: الف- ظرفیت ارتقاء و کارایی فنی در طرح‌های مرتعداری به میزان 33 درصد وجود دارد؛ ب- بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم است؛ ج- حس تعلق و احساس مالکیت و شیوه‌های بومی‌مدیریت و تقسیم‌بندی مراتع در پایداری آنها تأثیر مثبتی دارد؛ د- افزایش تعداد دام و تعداد بهره‌برداران (با ثبات سایر شرایط) به کاهش توان بیولوژیکی مراتع می‌انجامد؛ ه- آموزشهای ترویجی موفق بوده‌اند. از سوی دیگر نتایج رهیافت ناپارامتری حاکی از تأیید بندهای الف (با رقم 20 درصد) و ب بوده ولی در رتبه‌بندی، استان اول و دوم تغییر مکان می‌دهند.
یافته‌های بررسی تطبیقی رهیافت‌ها حاکی است که: الف- هر دو رهیافت دارای قابلیت‌های خاصی هستند؛ ب- بروز نتایج متناقض محتمل است؛ ج- به کارگیری رهیافت پارامتری در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی به واسطه ویژگی‌های آنها بسیار ضروری است؛ ه- بالا بودن متوسط کارایی در رهیافت
DEA-VRS نسبت به رهیافت SFA در بخش کشاورزی احتمال بیشتری دارد.  
 
کلید واژه: کارایی فنی، تابع تولید مرزی تصادفی (SFA)، مدل آثار عدم کارایی غیر‌خنثی، مدل هوانگ- لیو، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)،‌طرح‌های مرتعداری.
 
 
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧
علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی بهار 1383; 8(1):49-60.
 
بررسی جوانه زنی بذرهای حاصل از گرده افشانی ارقام مختلف توت فرنگی Fragaria x ananassa Duch. در محیط کشت طبیعی و درون شیشه
 
ریاضی قدرت اله*
 
* فارس
 
 در سالهای 1373 و 1374 در دانشگاه مک گیل کانادا بررسی شد. عملیات خود گرده افشانی (چمبلی × ردکت× ردکت) و دگر گرده افشانی (اکا × چمبلی و بالعکس، ردکت × ویستار و بالعکس) انجام و پس از برداشت میوه، بذرهای آنها استخراج و خصوصیات مختلف وزن، اندازه و رطوبت موجود در بذر تعیین شد. نمونه ای از بذرها در محیط کشت مه اش و هم چنین بر روی محیطظ کشت وموراشیگ و اسکوگ بدون ویتامین و تنظیم کننده های رشد به دو صورت بذر کامل و بذرهای نصف شده کاشته شدند. شاخص جوانه زنی (سرعت و میزان جوانه زنی) ملاک تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بذرهای کامل در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ تا پایان دوره آزمایش (40 روز) هیچ گونه نشانه ای از جوانه زنی را از خود بروز نداند. این در حالی است که بذرهای نصف شده ( حاوی گیاهچه ) تنها پس از دو روز کاشت تنها پس از دو روز کاشت بر روی محیط کشت مشابه، شروع به جوانه زنی نموده و در مدت یک هفته تا 90 درصد جوانه زده بمدند. جوانه زنی بذرهای کامل در تحت شرایط مه پاش تقریبا 15 روز پس از کاشت شروع و تا پایان آزمایش ( تقریبا 60 روز ) از حداقل 55 تا حداکثر 87 درصد در بین ژنوتیپ ها متفاوت بود. شاخص جوانه زنی در این محیط کشت از 15/35 تا 26/06 متفاوت بود. مقایسه شاخص جوانه زنی کشت بذرها در محیط های درون شیشه و مه پاش، نشان دهنده درصد کمتر جوانه زنی و سرعت پایین تر آن درسیستم کشت مه پاش و در ژنوتیپ های متفاوت می باشد. انجام این بررسی همچنین نشان داد که میزان جوانه زنی در بذر توت فرنگی از صفر تا 100 درصد بسته به ژنوتیپ و نوع تیمار، متفاوت است و بهترین تیمار از نظر یکنواختی و سرعت جوانه زنی استفاده از بذرهای نصف شده بر روی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ می باشد.
 
کلید واژه: جوانه زنی، خود گرده افشانی و دگر گرده افشانی، نیمه کردن بذر، محیط کشت درون شیشه، محیط کشت مه پاش
 
 
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧
مجله علوم و فنون باغبانی ایران بهار 1385; 7(1):33-44.
 
تغییرهای فتوسنتز و رشد رویشی در دوره گل انگیزی توت فرنگی رقم 'کردستان'
 
عشقی سعید,تفضلی عنایت اله
 
 
 

استان کردستان بیشترین سطح زیر کشت توت فرنگی کشور را به خود اختصاص داده و رقم غالب این منطقه 'کردستان' می باشد. توت فرنگی بهاره یک گیاه روز کوتاه اختیاری است که هم  گل انگیزی و هم رشد رویشی آن تحت تاثیر طول روز و دما قرار می گیرد. این آزمایش برای بررسی اثر گل انگیزی و تمایزیابی گل بر آهنگ فتوسنتزی و رشد رویشی طی 10 هفته از شروع چرخه روز کوتاهی انجام شد. گیاهان دختری توت فرنگی 'کردستان' از مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان تهیه و پس از استقرار گیاهان، تیمار روز کوتاهی (تاریکی از 4 عصر تا 8 صبح) برای گل انگیزی، روی نیمی از گیاهان انجام شد. ویژگی های مورد نظر به صورت هفتگی یادداشت برداری شدند. نتایج نشان داد که در گیاهان انگیخته شده در هفته های سوم، چهارم و پنجم پس از شروع روز کوتاهی افزایش قابل توجهی در میزان فتوسنتز نسبت به گیاهان انگیخته نشده مشاهده شد و پس از آن آهنگ فتوسنتز روند به تقریب ثابتی را دنبال کرد. تفاوت معنی داری در میزان کلروفیل و وزن ویژه برگ مشاهده نشد. در هفته های سوم و چهارم در گیاهان انگیخته شده مقداری افزایش در هدایت روزنه ای، کارآیی مصرف آب و کارآیی یاخته های مزوفیل مشاهده شد. تعداد روندک، طوقه و طول دمبرگ در گیاهان انگیخته نشده به طور معنی داری بیشتر از گیاهان انگیخته شده بود. وزن تر و خشک اندام هوایی، ریشه و نسبت آن ها در گیاهان انگیخته نشده بیشتر از گیاهان انگیخته شده بود.

 
کلید واژه: توت فرنگی، رشد رویشی، فتوسنتز، گل انگیزی
 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما