کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سجاد - یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
علوم کشاورزی ایران 1385; 37(2):193-204.
 
ساخت و ارزیابی دقیق کار حفره ساز بادی جهت کشت ذرت
 
دولتی مجید,کارپرورفرد سیدحسین*
 
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
 

امروزه خاک ورزی حفاظتی به عنوان بهترین راه حل برای کنترل فرسایش خاک به

 شمار می رود. یک ایده جدید برای کشت دقیق بذر در روشهای مختلف خاک ورزی

 حفاظتی، استفاده از کارنده های حفره ساز است که براحتی می توانند در

 داخل بقایا، زمینهای شیب دار و اراضی سنگلاخ کشت نمایند. این کارنده ها

علاوه بر تامین عمق و فاصله دقیق بذرها، موجب حذف هزینه تنک کردن و کاهش

 میزان بذر موردنیاز می گردند. لذا در تحقیق حاضر اقدام به ساخت یک واحد کارنده

حفره ساز از نوع بیلچه ای(Dibble Punch Planter) با موزع بادی، جهت کشت ذرت،

 گردید. این کارنده ابتدا حفره هایی با فاصله و عمق یکسان در زمین ایجاد نموده،

 سپس در داخل هر حفره یک بذر قرار می دهد و روی آنرا می پوشاند. دستگاه

 پس از ساخت در آزمایشگاه و مزرعه ارزیابی گردید. در ارزیابی آزمایشگاهی

 که از گریس بلت استفاده شد، اثر سطوح مختلف سرعت پیشروی بر شاخص

 چند کاشتی، شاخص کیفیت تغذیه، شاخص نکاشت، دقت و میزان قرارگیری

 بذرها در درون دایره های مشخص شده روی گریس بلت مورد بررسی قرار گرفت.

 در ارزیابی دستگاه در مزرعه، اثر سرعت پیشروی و شرایط سطحی زمین بر

 شاخص های فوق و همچنین میانگین عمق کاشت، مورد بررسی قرار گرفت.

 برای انجام تحقیق در آزمایشگاه از طرح کاملا تصادفی با 6 سطح سرعت و

 در 8 تکرار استفاده شد. جهت انجام تحقیق در مزرعه از آزمایش فاکتوریل 3´5

در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی، شامل 5 سطح سرعت

 (5.5, 4, 2.8, 1.7 و 7 کیلومتر در ساعت) و سه شرایط سطحی زمین

 (زمین شخم و دیسک خورده، زمین با بقایای گیاهی گندم و زمین خاک ورزی نشده)

 با 5 تکرار در خاک شنی و رسی سنگریزه دار استفاده شد. با توجه

به نتایج بدست آمده از آزمونها (در مزرعه و آزمایشگاه) بطور خلاصه

 می توان گفت که افزایش سرعت پیشروی باعث افزایش شاخص های

 چندکاشتی، دقت و نکاشت و کاهش شاخص کیفیت تغذیه، میزان

قرارگیری بذرها در درون حفره ها و میانگین عمق کاشت گردید. همچنین

 نتایج آزمایش ها نشان داد که شرایط زمین روی پارامترهای مورد بررسی

 تاثیری ندارد و می توان گفت که کارنده در هر سه شرایط زمین مورد آزمایش

 می تواند بخوبی کار کند. بعلاوه سرعت پیشروی در هر سه شرایط زمین،

 5.5 کیلومتر در ساعت توصیه می گردد.

 
کلید واژه: 
 
 ساخت و ارزیابی دقیق کار حفره ساز بادی جهت کشت ذرت
نویسنده: سجاد - یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
علوم خاک و آب 1380; -(ویژه نامه خاک شناسی و ارزیابی اراضی):1-12.
 

مدل سازی ساختار مکانی متغیرهای حاصلخیزی و مواد آلی خاک

بعنوان مبنایی برای اعمال کشاورزی دقیق در دشت مرودشت، ایران

 
مومنی عزیز*
 
* موسسه تحقیقات خاک و آب
 
 

این تحقیق در دشت مرودشت واقع در استان فارس در جنوب مرکزی ایران انجام شد.

 منطقه مورد مطالعه در عین حال که یکی از حاصلخیزترین مناطق کشاورزی ایران

است، به دلیل شرایط خاک، آب و هوا، پستی و بلندی، هیدرولوژی و بیولوژی نسبت

 به تخریب بسیار آسیب پذیر است. هدف از انجام این تحقیق بررسی پایدرای منابع

 خاک از طریق پیکربندی ساختار مکانی متغیرهای تابع – مدیریتی خاک بود. آنالیزهای

 ژئواستاتیستیکی روی یک مجموعه داده نسبتا بزرگ که توسط بخش تحقیقات

خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی فارس در اختیار این تحقیق قرار گرفت انجام شد.

این مجموعه داده شامل 600 ، 6 تجزیه آزمایشگاهی مربوط به اندازه گیری خواص

خاک انتخابی بوده و در فاصله زمانی 1370-1374 در یک شبکه منظم تهیه شد.

 پراش نگارهای تجربی برای هر متغیر تابع – مدیریت خاک بطور جداگانه محاسبه

 و بدین ترتیب ساختار مکانی داده ها مشخص گردید. پارامترهای برازش داده

شده به پراش نگارهای تجربی مبنای میانیابی از طریق تخمین گر کریجینگ قرار

گرفت و بدین ترتیب نقشه های کنتوری پراکنش مکانی متغیرهای خاک مورد

مطالعه تهیه شد.
تمام متغیرهای مطالعه شده دارای دامنه تاثیر وابستگی بزرگ هستند که

می تواند دال بر این باشد که کشت درازمدت گندم روی خواص پویای خاک اثر یکنواخت

 سازی داشته است. دامنه تاثیر بزرگ همچنین ممکن است مربوط به عدم وجود

تنوع کشت و نیز منسوخ شدن دامداری توام با کشاورزی در سیستم های زراعی

 منطقه باشد. پارامترهای پراش نگارهای هر متغیر می تواند بعنوان وسیله ای

کارا برای طراحی مطالعات میدانی به منظور تخمین یک میانگین و پراش منطقه ای

 که باعث بیشینه کردن آگاهیهای بدست آمده از یک مجموعه داده کمینه خواهد

 شد، به کار گرفته شوند. فواصل نمونه برداری کمتر از مسافت هایی که در آن ها

هر متغیر دارای وابستگی مکانی است، بدون اینکه بر مقدار آگاهی ها بیفزاید

مسلتزم انجام کار بیشتری است. پارامترهای پراش نگارهای تجربی را همچنین

می توان بعنوان مبنایی برای ایجاد نواحی همگن مدیریت تغذیه ای و نیز توصیه های

 کودی براساس تغییرات خواص خاک به کار برد. همچنین، نقشه های تیمار با

نرخ متغیر را می توان برمبنای نقشه های کنتری پراکنش مکانی خواص تابع – مدیریتی

 خاک ایجاد نمود. وقتی چنین نقشه هایی با دستگاههای کنترل کننده مناسب

 مرتبط شوند، امکان تیمار اتوماتیک مزرعه با نرخ متغیر را فراهم آورده و این امکان

 بوجود می آید تا بتوان نهاده های کشاورزی را به طور موثر در جاهایی از مزرعه

 که منفعت بیشتری را عاید می نماید به کار بریم. در صورت اعمال چنین روشی

اثرات سو کاربرد بی رویه و یکنواخت این نهاده ها نیز روی محیط زیست کاسته

می شود.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

==================================================

علوم کشاورزی تابستان 1380; 7(2):91-105.
 
نرم افزار تهیه نقشه فشردگی خاک برای کاربری در کشاورزی دقیق
 
خادم سیدمحمدرضا,لغوی محمد,گل بهارحقیقی شاهپور,برقعی علی محمد
 
 
 

کامپیوترهای پرقدرت با نرم افزارهای گرافیکی و مدیریت اطلاعات

 از فن آوری های لازم در کشاورزی دقیق می باشند. فعالیت هایی

 نظیر آشکار سازی عملکرد و نمونه برداری های در حال حرکت

 روی خاک، داده های زیادی را در مورد تغییرات محصول و شرایط

 خاک نقاط مختلف مزرعه فراهم می نمایند. این داده ها می بایست

 پردازش شده و به شکل نقشه عملکرد یا سایر نقشه های توزیع

عوامل زراعی در آیند تا قابل بهره برداری گردند. هدف این تحقیق

برنامه نویسی یک نرم افزار برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فشردگی

 حاصل از کار یک کاوشگر خاک بوده که متعاقبا داده ها را به نقشه

 فشردگی تبدیل نماید. یک برنامه به زبان C++ مرکب از حدود 2000

خط برنامه نوشته شد و با یک الگوی شبیه سازی ارزیابی آن به

 انجام رسید. برای آزمایش نرم افزار یک واحد حس گر الکتروهیدرولیک

 اندازه گیری نیرو ساخته شد. بعد از تحریک حس گر، سیگنال های

 خروجی آن به نرم افزار نوشته شده که بر روی یک کامپیوتر

 پنتیوم نصب بود ارسال می گردید. اجرای هر قسمت از برنامه از

 یک روند نمای ویژه تبعیت نموده و برای شروع هر بخش یک شمایل

 یا انتخاب روی صفحه نمایش اصلی موجود می باشد. هم زمان

با کار کاوشگر پیشروی دامنه نقشه فشردگی خاک بر روی صفحه

 نمایش مشاهده می گردد. بعد از انجام هر آزمایش و ایجاد فایل

مربوطه، جداول داده ها و نمودار تغییرات فشردگی با عمق قابل

دسترسی می باشد. نتایج نشان داد که این نرم افزار می تواند

در ترکیب یک ابزارسازی دقیق برای کاوشگری در خاک به کار رود.

 به نظر می رسد تسهیلات موجود در آن دارای اعتبار لازم و برابر

 با نرم افزارهای تهیه نقشه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد.

منبع : پایگاه علمی مقالات جهاد دانشگاهی

نویسنده: سجاد - یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
پژوهش کشاورزی زمستان 1383; 4(2):11-23.
 
تلفیق و ارزیابی آزمایشگاهی موزع نیوماتیکی در دقیق کار سمبه ای
 
دولتی مجید,کارپرورفرد سیدحسین
 
 
 

در تحقیق حاضر اقدام به تلفیق موزع نیوماتیکی (بشقاب خلاء) روی کارنده سمبه ای

 از نوع بیلچه ای گردید. این نوع کارنده هنگام کار، حفره هایی با فاصله و عمق یکسان

 در زمین ایجاد نموده و در داخل هر حفره یک بذر قرار می دهد و روی آن را می پوشاند.

 کارنده در شرایط آزمایشگاهی بوسیله گریس بلت ارزیابی شد.
در این آزمایش اثر سطوح مختلف سرعت پیشروی (
2.8، 3.7، 4.6، 5.5، 6.4 و 7.3

کیلومتر در ساعت) بر شاخص چند کاشتی، شاخص کیفیت تغذیه، شاخص نکاشت،

 انحراف دقت و میزان قرارگیری بذرها در درون حفره ها مورد بررسی قرار گرفت. این

 شاخص ها که بر مبنای فاصله تئوری بین بوته ها بدست می آیند، بیان کننده

دقت کار کارنده هایی هستند که از موزع تک دانه کار استفاده می کنند. نتایج حاصل

 نشان داد که افزایش سرعت پیشروی باعث افزایش شاخص انحراف دقت شده و

 میزان قرارگیری بذرها در درون حفره ها را کاهش می دهد اما تأثیر معنی داری بر

شاخص چند کاشتی، شاخص نکاشت و شاخص کیفیت تغذیه مشاهده نشد.

به علاوه، مناسب ترین سرعت پیشروی دستگاه 6.4 کیلومتر در ساعت بدست آمد.

 
کلید واژه: 
 
 تلفیق و ارزیابی آزمایشگاهی موزع نیوماتیکی در دقیق کار سمبه ای

منبع : پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نویسنده: سجاد - یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
سراج اهداف رژیم صهیونیستی از حمله به غزه را تشریح کرد:
پروژه ناکام زمین سوخته و قتل عام خانه به خانه حماس

 

دکتر رضا سراج کارشناس مسائل استراتژیک و رئیس سازمان بسیج دانشجویی اهداف رژیم صهیونیستی از حمله به غزه را تشریحسراج اهداف رژیم صهیونیستی از حمله به غزه را تشریح کرد:کرد.

به گزارش رجانیوز، متن این سخنرانی که به نکات ناگفته ای در این زمینه اختصاص دارد، در ادامه آمده است:

بررسی تحولات منظقه ای و جهانی و در رأس آنها مسئله تجاوز رژیم صهیونیسیتی به غزه یکی از مهمترین مسائلی است که مورد توجه جامعه جهانی به ویژه جامعه اسلامی قرار گرفته است. در بحث حمله به غزه، چند مسئله بسیار مهم وجود دارد. اول؛ بازشناسی سناریوی اسرائیلی، امریکایی، اروپایی و عربی حمله به غزه و دوم بررسی روند جنگ و در نهایت تحلیل وضعیت آینده.

در رابطه با مسئله اول، با یک انطباق اهداف در حمله به غزه مواجهیم. اهداف این کشورها با یکدیگر تلاقی پیدا کرد و در نتیجه سناریوی حمله به غزه طراحی شد. به صورت مشخص و معین، سناریوی حمله به غزه از یک سال پیش و به صورت خیلی جدی تر از 6 ماه پیش، یعنی روزی که آتش بس میان حماس و اسرائیل به اجرا درآمد، طراحی شد.

اسرائیلی ها به صورت صریح و شفاف هدف گذاری هایشان را بیان نکردند اما در قالب مواضعی که مسئولین این رژیم جعلی در مصاحبه ها و گفته های خود بیان می کردند، می شد فهمید اهداف این رژیم جعلی به 2 دسته تقسیم می شود. یک سری اهداف آشکار و یک سری اهداف پنهان.

در مورد اهداف آشکار، اولین هدف، بازیابی اقتدار ارتش رژیم صهیونیستی بود. اسرائیل یک کشور ارتش محور است. این ارتش که طی 60 سال گذشته همواره سعی کرده است، با اعمال راهبرد وحشت و مرتکب شدن جنایات فجیع این اقتدار را به منطقه دیکته کند، شکست در جنگ 33 روزه، موجب از بین رفتن اقتدارش شد. تبعات از بین رفتن این اقتدار، متوجه ساخت سیاسی و اجتماعی این رژیم جعلی شد، بنابراین اولین هدف گذاری در جنگ غزه، بازیابی اقتدار اسرائیل بود.

هدف دوم در جنگ غزه، ایجاد امنیت روانی در سرزمین های اشغالی بود. صهیونیسم بر انگاره محاصره اندیشی و دشمن هراسی شکل گرفته است که برای رهایی از این محاصره باید در سرزمین موعود جمع شوند تا به کشوری امن دست پیدا کنند. اما جنگ 33 روزه امنیت روانی را از یهودی ها گرفت و باعث مهاجرت معکوس، فرار سرمایه و به خطر افتادن ماهیت و موجودیت این رژیم شد. اتفاقی که الآن افتاده، این است که قیف آتش موشک های حزب الله و حماس در حال ملحق شدن به یکدیگر است، یعنی کل سرزمین های اشغالی تحت آتش موشک های حزب الله و فلسطین قرار دارد، در نتیجه امنیت روانی به کلی از بین رفته است.

پس از انقلاب اسلامی، توازن در منطقه به هم خورد. انقلاب اسلامی، آرمان فلسطین را از آرمان عربی به آرمانی اسلامی تبیین و آن را مسئله اول جهان اسلام کرد. اسرائیلی ها برای اینکه این توازن را ایجاد کنند، به جنوب لبنان حمله کردند اما در نهایت به ضررشان تمام شد. در جنگ 33 روزه به صورت اساسی این موازنه از بین رفت، در نتیجه یکی دیگر از اهداف حمله به غزه، ایجاد دوباره این موازنه بود. در واقع قصد داشتند محور ایران، سوریه، حزب الله و حماس تضعیف شود و محور اسرائیل و کشور های عربی شکل بگیرد.

جنگ اسرائیل جنگ محورها است، در جنگ غزه، برنامه اسرائیل این بود که با حمله به غزه، ساکت کردن مقاومت اسلامی و حمله نقطه ای به سوریه، حلقه واسط بین ایران و حزب الله را قطع کند؛ سپس با حمله به حزب الله، کاملاً این موازنه قدرت در منطقه را به نفع رژیم صهیونیستی تغییر دهند. آنگاه با انهدام مقاومت، غزه را به 3 قسمت تقسیم کرده و بر اساس شناسایی هایی که انجام گرفته بود و با کمک های شاخه امنیتی فتح به رهبری محمد دحلان، کوچه به کوچه، اعضای حماس را تعقیب کرده، خود و خانواده هایشان را قتل عام کنند.

هدف دیگر از این جنگ، تلافی شکست جنگ 33 روزه و پاک کردن خاطره شکست در ذهن جهانیان بود. رقابت سیاسی بین جناح های "لیکود"، "کادیما" و "کار" بسیار اساسی است. لیکودی ها بر این باورند که در جریان کادیما و کار، یک گفتمان پساصهیونیسم در حال شکل گیری است که عدول از آرمان های صهیونیستی محسوب می شود. بنابراین، معتقدند باید در جنگ پیروز شد تا گفتمان پساصهیونیسم در اسرائیل حاکم نشود.

حاکمیت محمود عباس و جریان فتح، یک جریان سازشکار در غزه به عنوان اهداف اولیه رژیم صهیونیستی هستند. البته هدف نهایی اسرائیل بسیار فراتر از این اهداف است. برنامه اسرائیل این بود که در غزه آنچنان نسل کشی صورت بگیرد که دیگر چیزی به نام اراده مقاومت وجود نداشته باشد، با حاکم کردن یأس و نا امیدی، غزه را به مصر واگذار کنند، بخشی از کرانه باختری را به اردن بدهند و با طرح این موضوع که اردن سرزمینی فلسطینی است، مسئله تشکیل دولت فلسطین را به اردن حواله کنند.

پیام مقام معظم رهبری می خواهد این مشارکت در توطئه را برملا کند. بنابراین، دست گذاشتن ایشان روی این 2 کشور، هشداری به اسرائیل، امریکا، کشورهای اروپایی، مصر و اردن بود.

از دیگر اهداف نهایی اسرائیل، ساخت خاورمیانه جدید با محوریت اسرائیل و یا یک ناتوی خاورمیانه ای با مشارکت برخی کشورهای عربی در مقابل خاورمیانه اسلامی با محوریت ایران بود. اما با نگاهی کارشناسانه متوجه می شویم که اسرائیلی ها نه به اهداف اولیه خود رسیدند و نه به اهداف نهایی. در نتیجه به کنترل گذرگاه رفح بسنده کرده اند که به این هدف نیز نخواهند رسید.

برآورد امریکا این بود که با استقرار در عراق، حوزه حجاز، شام، عراق و ایران کنترل می شود. اما این اتفاق نیفتاد، در نتیجه مسئله خاورمیانه بزرگ را رها کردند و مسئله خاورمیانه جدید را در دستور کار خود قرار دادند. خاورمیانه جدید به لحاظ جغرافیایی، خاورمیانه قدیم و خاورمیانه عربی را در بر می گرفت، در حالی که خاورمیانه بزرگ، جنوب غرب آسیا، آسیای میانه و شمال آفریقا را هم در بر می گرفت. در خاورمیانه جدید، مسئله تغییر مرزهای جغرافیایی، جابجا شدن جمعیت ها و ساختارهای سیاسی مطرح بود. در خاورمیانه جدید، امریکایی ها برنامه ریزی کرده بودند با اقدام نظامی، ابتدا در غزه فلسطین را توسط اسرائیلی ها سرکوب کنند، در پاییز 2006 به لبنان حمله کنند و بعد با زهر چشم گرفتن از سوریه او را تسلیم کنند، در عراق کودتا صورت گیرد و در مرحله بعدی ایران قرار داشت. از دل این برنامه 3 ساله، خاورمیانه جدید متولد می شد.

در خاورمیانه جدید، لبنان با بخشی از سوریه، ادغام می شد، یک لبنان فینیقیه ای، با ترکیب جمعیت سنی غالب بر شیعه شکل می گرفت، مسئله فلسطین و تشکیل دولت فلسطینی منتفی می شد، در کرانه باختری، بخشی به نام فلسطین نامگذاری و دولت فلسطینی تشکیل می شد و قسمت میانی عراق هم به اردن واگذار می شد.

عربستان، استان های شرقی خود را که نفت خیز بودند، به جنوب عراق واگذار می کرد. عربستان شیعی سکولار شکل می گرفت و در مقابل، قطر و بخش هایی از امارات را در اختیار می گرفت. مصر هم نوار غزه را تصاحب می کرد. همچنین کردستان ایران، ترکیه، سوریه و عراق هم یک کشور می شدند وخوزستان به عربستان شیعی پیوند می خورد.

امریکایی ها می خواستند یک جا مسئله انرژی را حل کنند، کل انرژی را در یک کشور به عنوان عربستان شیعی جمع کنند تا برای همیشه انرژی را تصاحب نمایند. این طرح را با فاز نظامی شروع کردند اما حزب الله شکست جانانه ای را به اسرائیل تحمیل کرد. با آن شکست، فاز نظامی خاورمیانه جدید عملاً شکست خورد، بنابراین، وارد فاز امنیتی شدند. در فاز امنیتی، 95 میلیون یورو روی شاخه امنیتی فتح سرمایه گذاری کردند، محمد دحلان نیروهایی استخدام کرد و در اردن و مصر آموزش داد. قرار بود این نیروهای آموزش دیده، کودتایی امنیتی در غزه انجام دهند اما حماس، این کودتای امنیتی را قبل از وقوع خنثی کرد.

فاز دوم این کودتای امنیتی قرار بود در لبنان انجام شود، امریکایی ها می خواستند طرح ترور سیدحسن نصر الله عملیاتی شود، مداخله چند ملیتی در لبنان صورت گیرد و حزب الله کاملاً خلع سلاح گردد. اما نصر الله با تیزهوشی این کودتا را نیز با شکست مواجه کرد.

با شکست فاز امنیتی، فاز سیاسی خاورمیانه جدید شکل گرفت، فاز سیاسی خاورمیانه جدید از آناپولیست یا نشست پاییزی آغاز شد. مسئله امریکا این بود که ابتدا روابط اسرائیل را با کشورهای عربی عادی سازی کند، اسرائیل به رسمیت شناخته شود و بعد با انهدام مقاومت، مسئله تشکیل دولت فلسطینی به محاق برده شود و در منطقه، ناتوی خاورمیانه ای با محوریت اسرائیل شکل بگیرد.

امریکا و اسرائیل، اروپا و کشورهای عربی را هم با جنگ روانی در پازل خودشان قرار دادند، با استفاده از تاکتیک جنگ روانی به نام ایران هراسی و با بیان اینکه ایران تا یک سال آینده به سلاح اتمی دست پیدا خواهد کرد، اروپا و کشورهای عربی را نیز با خود همراه کردند. در نتیجه بندر بن سلطان رئیس شورای امنیت ملی عربستان، نشستی محرمانه در تل آویو برگزار می کند و آنجا موافقت خود را با حمله به غزه چند ماه قبل از جنگ اعلام می کند. بعد نشستی در امریکا برگزار می شود و با نومحافظه کاران ملاقات کرده و موافقت خود را با دیگر اعلام می دارد. پس از عربستان، مصری ها، بعد اماراتی ها و در نهایت اردنی ها موافقت خود را با حمله اعلام می کنند.

روزانه غزه برای معیشت خود به 700 کامیون مواد غذایی نیاز دارد، الآن 6 ماه است که غزه محاصره است. چه بلایی بر سر این مردم دارد، می آید؟ ما با سانسور خبری خیلی از مسائل را نمی دانیم، خیلی از اتفاقات بر ما پوشیده است. پس از آتش بس و بعد از اینکه مسئله عادی شد، تازه واقعیت های غزه بروز پیدا می کند.

نیمه دوم بازی با آمدن اوباما شروع می شود. بنا بود بازی این چنین در نیمه دوم شکل بگیرد. ایران برگ های برنده اش در منطقه سوزانده می شد، در اثر پروژه ایران هراسی، اروپایی ها هم که پای اجماع امریکایی ها آمده بودند، یک اجماع و یک مهار منطقه ای و بین المللی علیه ایران شکل می گرفت، ایران تحت فشار گذاشته می شد. اردیبهشت داغ را برای ما پیش بینی کرده بودند تا یک فشار همه جانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی به ما وارد شود و در داخل هم شاه سلطان حسین ها عملیات تخریبی سیاسی خود را به ویژه در دانشگاه ها شروع کرده بودند. انتهای قصه این بود که با فشار بیرونی و داخلی، یک جابجایی در قدرت در خرداد سال آینده شکل بگیرد.

ما اینجا 2 نتیجه می توانیم بگیریم. نتیجه اول اینکه تا همین جای کار، حماس و مقاومت اسلامی فلسطین برنده واقعی این جنگ است. از روی هدف گذاری ها ما می توانیم این را تشخیص دهیم. تردیدی وجود ندارد که مقاومت اسلامی پیروز شده است. نتیجه گیری دوم هوشمندی، درایت، تدبیر و هنر ابرمرد کشورمان، رهبر عزیز و بزرگوارمان است. با یک پیام، 3 تهدید را تبدیل به 3 فرصت استراتژیک کردند. این هنر، فقط از مردان الهی ساخته است ولاغیر. یکی از این برادرهایی که لبنان رفته بودند، در مراجعت، جمله ای از سیدحسن نصر الله نقل می کرد که خیلی برای ما جالب و در عین حال تکان دهنده بود. فرمودند شما نمی فهمید مقام معظم رهبری کیست ولی ما می فهمیم. کسی که می آید با یک پیام، 3 تهدید استراتژیک را تبدیل به 3 فرصت استراتژیک می کند، کل سناریوی امریکایی، اسرائیلی، عربی و اروپایی را به هم می ریزد، به طوری که الآن درمانده اند. در این قصه، خود امریکایی ها اعلام کرده اند ما در قمار جنگ غزه، مصر، اردن و عربستان را باختیم.

این یک فرصت سازی برای جهان اسلام بود. تهدیدی که می خواستند عملیاتی کنند، برای ما تبدیل به فرصت شد و در داخل هم انسجام شکل گرفت. آن جریان شاه سلطان حسین های تخریب گر به محاق رفتند و الآن باید بدهی خود را به مردم بدهند که در قصه غزه کجا بودند؟ بعدها باید این بدهی را پرداخت کنند. اینهایی که در جلسات محفلی و داخلی خود می گویند خدا کند حماس پیروز نشود، اگر پیروز شود، وضع خراب می شود، اینها بدهکاریشان باقی بماند.

اما 2 موضوع دیگر می ماند که یکی تحلیل این روند است و دیگری اینکه آیا بینی و بین الله ما با همه ظرفیتمان به این پیام تاریخی لبیک گفتیم؟ آیا ما دچار قصور و کوتاهی نشدیم؟ آیا ما دچار جفا در حق رهبر عظیم الشأنمان نشدیم؟ پیام مقام معظم رهبری 3 عرصه جهاد را در بر می گیرد. در جهاد دفاعی، دستمان بسته بود اما آمادگی آن را که می توانستیم، اعلام کنیم. در جهاد سیاسی هم ما باید اعتراض خود را به عنوان ام القرای جهان اسلام به کل دنیا نشان می دادیم. دستورالعملی که رژیم صهیونستی به سفارتخانه هایش داده، در آنجا اعلام کرده عملیات نظامی ادامه پیدا می کند تا مادامی که فشار دولت ها، رسانه ها و افکار عمومی به یک نقطه خیلی مهم و معینی برسد. ما کجای این قصه هستیم؟ چرا ترکیه از ما باید جلوتر بزند؟ من نگاه شخصی خودم این است که ما باید جواب بدهیم. بالاخره اینها حقوقی هست که از ما سؤال می شود. حق امام هم یکی از حقوقی است که از امت سؤال می شود. این مسئله بماند، جای باز کردن بیشتر از این را ندارد و باید گله کرد. آیا واقعاً حق مقاومت اسلامی و حق این پیام، فقط یک رنگ مقاومت بود؟ ما باید همه ظرفیت هایمان را برای عملیاتی کردن پیام رهبر عظیم الشأن به منصه ظهور می رساندیم. البته بحمدالله دولت در عرصه دیپلماسی خیلی فعال وارد شد. نمایندگان ریاست محترم جمهور، فعالانه الآن دارند، برخورد می کنند بالاخره یکی از دستورهای آتش بس، دستور کار تهران- آنکارا است. این نشان می دهد که دیپلماسی ما دیپلماسی فعالی است اما در ظرفیت ها داخلی، ما خوب عمل نکردیم.

روند طراحی نظامی اسرائیل اینگونه است که زمینی را بمباران و تبدیل به زمین سوخته می کند. زمین سوخته، زمینی است که سلاح، تأسیسات، تجهیزات، استحکامات و اراده مقاومت در آن نباشد. با یک هفته، ده روز، یک ماه بمباران، زمینی را به زمین سوخته تبدیل می کند. در جنگ 33 روزه، حزب الله زمین را خالی کرد و آنها هرچه بمباران کردند، چون مقاومت زیر زمین بود، چیزی نسوخت. اما مشکل مردم غزه اینجاست که یک و نیم میلیون جمعیت در 360 کیلومتر مربع حضور دارند. مقاومت هیچ آسیبی ندیده، مقاومت زیر زمین است. بمب های 250 کیلویی هم که می ریزند، مقاومت آسیبی نمی بیند. ساختمان 10 طبقه می خوابد اما تونل ها همچنان هست. ولی مردم این وسط دارند، از بین می روند. برنامه این بود که بعد از اینکه زمین سوخته شد، عملیات زمینی انجام دهند. از 3 محور شمال، شرق و غرب، جبالیا را بگیرند و در مرحله دوم، از شمال، شرق و غرب غزه را بگیرند و بعد هم خان یونس و رفح را و آن کشت و کشتاری که عرض کردم، کوچه به کوچه و خانه به خانه می خواستند، قتل عام کنند، یک بایکوت خبری هم در کریسمس برقرار شده بود. اینها می خواستند یک نسل کشی عجیب و غریبی راه بیاندازند که اقتدار خودشان و آن برتری وحشت را نشان بدهند که دیگر کسی حرفی از مقاومت نزند، مقاومت 30 سال به محاق برده بشود.

اما در روز اول عملیات زمینی، عملیات شکست خورد، 9 تانک مرکاوا، تعدادی اسیر و کشته دادند و 2 هلیکوپتر هم افتاد. روز اول، عملیات شکست خورد، بقیه روزها اسرائیلی ها عملیات ایذایی دارند، انجام می دهند. الآن در جبهه نظامی، هدف گذاری اسرائیل این است که نواری از غزه را بگیرد و خود را به رفح برساند -که نتوانسته است-، بعد می خواهد شکست نظامی را با پیروزی سیاسی عوض بکند. در جبهه نظامی، یقیناً دیگر اسرائیل پیروز نمی شود. شلیک موشک ها، وجود و اراده مقاومت همه نشان از پیروزی حماس است. اما مسئله اینجاست که پیروزی سیاسی با جنگ روانی، می تواند شکست آنها را تا حدودی تحت الشعاع قرار دهد.

برای اینکه این پیروزی سیاسی شکل نگیرد، ما هم در محور دیپلماتیک، هم در محور رسانه ای و هم در محور افکار عمومی باید فعال باشیم. اینجا ممکن است نتوانیم برد سیاسی داشته باشیم اما چون در زمین حریف بازی در حال انجام است، یعنی شورای امنیت، سازمان ملل و رسانه ها مال آنهاست، مساوی سیاسی در زمین حریف هم برای حماس پیروزی است.

چگونه اسرائیلی ها پیروزی سیاسی را به دست می آورند؟ آتش بس، استقرار نیروی عربی و چند ملیتی در دیوار حائل غزه و سرزمین های اشغالی، انسداد گذرگاه ها با استقرار نیروهای چند ملیتی و عربی و مذاکره با طرف فلسطینی محمود عباس. این برای اسرائیل پیروزی سیاسی است. این پیروزی سیاسی با طرح مصر- فرانسه الآن دارد، دنبال می شود. خانم رایس هم در جلسه شورای امنیت گفت ما منتظریم، ببینیم طرح مصر چه می شود؟ تا همین جا هم در محور دیپلماسی و سیاسی، حماس برده است. چون اصلاً در این معادله بنا نبود که با حماس راجع به این قطعنامه مصر و فرانسه مذاکره کنند. قرار بود فقط ابومازن در این معادله شرکت داشته باشد اما مصری ها مجبور شدند حماس را بخواهند، بگویند شما چه می گویید و خواسته اتان چیست تا ما در قطعنامه قرار دهیم.

از این طرف، پیروزی سیاسی حماس چگونه شکل می گیرد؟ از آتش بس، عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغالی دیوار حائل غزه، بازگشایی معابر و بعد هم هدف مذاکره آتش بس نیز حماس باشد. این 4 هدف را دیپلماسی ما در قالب طرح تهران- آنکارا به عنوان یک دستور با اسرائیل دارد، پیش می برد. یک محور شورای عالی امنیت ملی است، یک محور آقای لاریجانی است اما اصل قصه را وزارت امور خارجه توسط آقای احمدی نژاد دارد، مدیریت می کند و این بسیج را با فرستادن نمایندگان ویژه در کل دنیا شکل می دهند. در محور دیپلماسی خوب داریم، جلو می رویم و برای یک پیروزی یا مساوی سیاسی که خود یک پیروزی است، تلاش می کنیم. اما برای اینکه این اتفاق بیفتد، الآن فشار افکار عمومی، فشار رسانه ای، فشار دیپلماتیک و فشار نخبگان خیلی تعیین کننده است. ما در حوزه جنگ سیاسی احساس می کنیم خلأ داریم، در ترکیه، 14، 15 شب است که مردم پای کار هستند. کشور های دیگر مردمشان پای کار هستند، ما یک مقدار خودمان، خودمان را دچار آسیب کرده ایم. چگونه؟ ما مردم را رسمی کرده ایم یعنی فقط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کند. کارهای خودجوش را تقریباً از بین برده ایم. چرا نباید کارهای خودجوش شکل بگیرد؟ چرا همه باید منتظر شورای هماهنگی باشند؟ چرا از دانشگاه ها حرکتی نمی کنند؟ چرا دانش آموزان و کارگران حرکتی نمی کنند؟ مگر این مسئله، مسئله ما نیست؟ مگر مسئله امنیت ملی ما نیست؟ البته یک بحثی هم وجود دارد که مسئله تبیین نشده است. یکی از اشکالاتی که الآن به صداوسیما وجود دارد، در بحث اقناعی است. صداوسیما در اطلاع رسانی خوب عمل کرده و خوب موضع را منعکس کرده است اما در بحث تبیینی و اقناعی ضعیف عمل کرده ایم. ما نیامدیم اهداف این حمله را برای مردم شفاف کنیم، اگر این کار را می کردیم، این حس بیشتر و زودتر شکل می گرفت اما در هر صورت، نکته ای که اینجا وجود دارد، این است که پیروزی مسجل شده و این تلاش های رژیم صهیونیستی، تلاش های مذبوحانه ای است، برای اینکه در آن قطعنامه سیاسی، دست بالا داشته باشند و اسرائیل بتواند اهداف خود را از موضع قدرت در آن قطعنامه وارد کند. حتی حمله به جنوب لبنان هم از این منظر تحلیل می شود. ارزش کار نظامی ندارد اما در عین حال ما هم باید بدانیم که این سفره ای است. در هدف گذاری های اولیه آشکارشان در لابلای سخنان مسئولینشان اشاره شده که ما به صورت فهرست وار به این اهداف می پردازیم.

نتیجه ای که می خواهیم بگیریم، این است که تا به امروز، آنچه که مسلم و یقینی است، این است که مقاومت فلسطین به پیروز ی رسیده و ما باید این واقعیت را به عنوان یک دستاورد عظیم الهی و معجزه الهی به افکار عمومی دنیا منتقل کنیم.

نویسنده: سجاد - جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧

 

کشاورزی دقیق


امروزه موضوعات قابل بررسی در کشاورزی دقیق به شرح زیر است :
1-     سیستم های مکان یابی 

2-     سنجش و آشکارسازی و پهنه بندی عملکرد محصول     

3-     آزمون خاک

4-     سیستم های پهنه بندی اطلاعات جغرافیایی

5-     تکنولوژی مقدار متغیر نهاده

6-      سنجش از راه دور (Remote sensing)

7-     پیامدها و اثرات کشاورزی دقیق

اگرچه کشاورزی دقیق هزینه سرمایه گذاری اولیه بالایی میخواهد اما بهینه سازی تولید محصول بر مبنای تغییرات درون کشتزار آنچنان اساسی و بنیادین است که این فناوری را در آینده ای نزدیک فراگیر و پایدار می سازد.

کشاورزی دقیق نگاهی است اجمالی به آینده کشاورزی ، آینده ای که در آن مدیریت نهاده های  تولید محصولات زراعی ، نظیر کود شیمیایی ، آهک ، علف کش ، بذر و غیره بر اساس ویژگی های مکانی مزرعه با هدف کاهش ضایعات و افزایش درآمد و حفظ محیط زیست اجرا می گردد.

تغییر پذیری مکانی( :(spatial variability  عبارت است از تغییر در ویژگی های اندازه گیری شده محصول و خاک ،در سطح و عمق می باشد . تغییر پذیری را می توان در حاصلخیزی خاک ،محتوای رطوبت ، بافت خاک ،مکان نگاری (Topography)    و قدرت رشد گیاه (plant vigor) و جمعیت آفات مشاهده نمود .

تغییر پذیری زمان : ویژگیهای محصول و خاک علاوه بر سطح و عمق در طول زمان نیز تغییر می کند . برای مثال محتوای رطوبت و سطح نیترات خاک به سرعت تغییر می کنند. 

 منبع : http://machinalat.blogfa.com/

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧
دعوت همگانی روزه برای تعجیل در پیروزی غزه توسط اساتید و دانشجویان بسیجی

خروش دانشجویان ایرانی علیه هولوکاست غزه-305

دعوت همگانی روزه برای تعجیل در پیروزی غزه توسط اساتید و دانشجویان بسیجی

 

 

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 

تابستان 1386; 15(2 (پیاپی 28)):159-171.

 

بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی

 بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده گیاه Bromus inermis

 
عیسوند حمیدرضا*,مداح‌ عارفی حسن
 
* دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی
 
 

در این تحقیق اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی سیتوکینین، اکسین و جیبرلین

 با غلظت های 25، 50 و 100 پی پی ام بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر

شده Bromus inermis مورد بررسی قرار گرفت. درصد جوانه زنی، سرعت

جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقچه و طول کل گیاهچه بذرهای

 پیر شده به طور معنی داری کمتر از بذرهای پیر نشده بود. تنظیم

 کننده های رشد فوق در غلظتهای یکسان اثر متفاوتی بر درصد

 جوانه زنی داشتند. اکسین در غلظت های 25 و 100 پی پی ام

سبب افزایش درصد جوانه زنی بذرهای پیر شده گردید. اثر نوع هورمون

 بر سرعت جوانه زنی معنی دار نبود، اما در همه تنظیم کننده ها

 با افزایش غلظت، خصوصا از 50 به 100ppm، سرعت جوانه زنی

 به طور معنی داری کاهش یافت. فرایند پیری بذر، رشد ریشه چه

 را در مقایسه با رشد ساقه چه بیشتر تحت تاثیر قرار داد. بنظر

می رسد مریستم های اولیه ریشه چه یکی از مکانهای حساس

 به پیری در بذر باشند. اکسین موجب کاهش اثرات مضر پیری

 بر رشد ریشه چه شد، اما این اثر به لحاظ آماری معنی دار نبود.

 اثر هورمون بر طول ساقه چه معنی دار بود و سیتوکینین و

 جیبرلین سبب افزایش طول ساقه چه شدند. کاهش نسبت

طول ریشه چه به طول ساقه چه (R/S) در اثر پیری معنی دار نبود،

 اما اکسین این نسبت را در بذرهای پیر شده افزایش داد.

با افزایش غلظت تنظیم کننده ها، R/S کاهش یافت. درصد

 گیاهچه های غیر عادی در اثر تیمار پیری کاهش یافت، اما

 درصد بذرهای مرده افزایش یافت.

 
کلید واژه: 
 
 مقاله
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧
علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1386; 11(42 (الف)):145-156.
 

اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد،

 اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیم

 
تدین محمودرضا,امام یحیی*
 
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
 

به منظور بررسی اثر مقادیر متفاوت آب دریافتی در مراحل مختلف رشد

در سیستم آبیاری تکمیلی، بر فرایندهای فتوسنتزی و عملکرد دانه گندم

 تحت شرایط دیم، پژوهشی مزرعه ای در قالب طرح آماری کرت های دوبار

 خرد شده در سال های زراعی 84-83 و 85-84 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده

 کشاورزی دانشگاه شیراز به اجرا در آمد. تیمار کرت های اصلی شامل آبیاری

 تکمیلی در 5 سطح: بدون آبیاری (دیم)، آبیاری در مراحل: ساقه رفتن، غلاف

 رفتن، گل دهی و پرشدن دانه، تیمار کرت های فرعی شامل 2 رقم گندم به

نام های آگوستا و فاین -15 و تیمار کرت های فرعی شامل کود نیتروژن در 3

سطح صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که در هر دو سال

 آزمایش، سرعت فتوسنتز، میزان هدایت روزنه ای، غلظت CO2 زیر روزنه ای

و سرعت تعرق، در تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن نسبت به سایر

تیمارها برتری معنی دار داشت. به علاوه، در هر 4 تیمار آبیاری تکمیلی و در

 مراحل مختلف رشد، میزان پارامترهای فتوسنتز، هدایت روزنه ای و تعرق با

 کاهش میزان آب دریافتی در هر کرت آزمایشی کاهش یافت. بیشترین عملکرد

 دانه در هر دو سال آزمایش، از تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن و

 کمترین مقدار از تیمار دیم حاصل شد. بیشترین میزان پارامترهای فتوسنتزی،

 اجزای عملکرد و عملکرد دانه از برهمکنش تیمارهای آبیاری تکمیلی در مرحله

 ساقه رفتن × رقم فاین-15 و سطح 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد.

 آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن در سال 84-83 و 85-84 منجر به افزایش

 عملکردی به ترتیب حدود 200 و 221 درصد، در مقایسه با تیمار دیم گردید.

 بنابراین، به نظر می رسد آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن تاثیر بارزی

 بر عملکرد دانه ارقام گندم دیم دارد و در صورت تامین آب کافی در دیمزارها

 می توان با یک آبیاری تکمیلی در زمان مناسب، عملکرد گندم دیم را تا دو

 برابر افزایش داد.

 
کلید واژه: 
 
 مقاله
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧
بیابان 1381; 7(1):101-110.
 

اثر تنش شوری برخصوصیات رشد و جنبه های فیزیولوژیکی گونه

 Aeluroups littoralis

 
عباسی فروغ,خاوری نژاد رمضان علی,کوچکی علیرضا,فهیمی حمید
 
 
 

در این پژوهش برخی از ویژگی های رشد، نمو و فیزیولوژیکی گیاه آلروپوس

 لیتورالیس که به عنوان گیاهی مقاوم به شوری و خشکی شناخته شده است،

 در سطوح متفاوت شوری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور آزمایشی در

شرایط گلخانه ای با چهارسطح شوری 0,20,25,30 ds/m  در یک طرح کاملا تصادفی

 و در چهار تکرار انجام شد. سطوح شوری با استفاده از کلروسدیم و کلرو کلسیم

 به نسبت 9 به 1 (9:1) در محلول غذایی هوگلند تهیه شد و با استفاده از

 روش کشت شنی در یک سیستم بسته و به صورت قطره ای به کار گرفته شد.

 فاکتورهایی مانند عدد SPAD (میزان کلروفیل)، درصد نیتروژن، مقاومت

روزنه ای، وزن ویژه برگ (سطح برگ / وزن تر برگ = (SLW، سطح هر برگ،

نسبت طول اندام های هوایی به ریشه اندازه گیری یا محاسبه شد. نتایج

 نشان داد که افزایش میزان شوری تا سطح 25 ds/m ، عدد SPAD و میزان

 نیتروژن افزایش و با افزایش آن تا 30ds/m این کمیت ها کاهش یافت.

همانطور که انتظار می رفت شوری باعث افزایش مقاومت روزنه ای شد

 و با افزایش آن SLW افزایش یافت، ولی سطح هر برگ و همچنین

 نسبت طول اندام های هوایی به ریشه کاهش یافت.

 
کلید واژه: 
 
 مقاله
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧

نمرات درس اندیشه اسلامی دانشگاه آزاد خرم آباد21/10/1387

استاد محترم : ناصر طرهانی نژاد

نمرات درس اندیشه اسلامی 2 دانشگاه آزاد خرم آباد مشخصه 517

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

860901994

17

31

851022079

19

2

84565550

20

32

850446454

19

3

83227361

16

33

84557079

18

4

851090894

19

34

850450624

18

5

84415119

19

35

84252665

19

6

860419293

18

36

850924130

17

7

84539541

16

37

850924133

18

8

84450147

14

38

860420780

19

9

84948125

19

39

84325292

19

10

860422234

18

40

850447117

17.5

11

84423993

19

41

83228143

19

12

850446418

18

42

84426137

19

13

851090895

19

43

84323050

19

14

850446502

19

44

850991117

--

15

85440100248

15

45

850445921

17

16

850445959

18

46

84453271

20

17

860422474

17

47

850445704

19

18

850448140

17

48

84465273

19

19

860879565

19

49

850446081

19

20

84339869

19

50

84365819

18

21

84342359

19

51

851026282

19

22

860421810

18

52

860879642

19

23

84398969

19

53

860420886

18

24

851026273

19

54

851037325

14

25

8444017819

19

55

8244015957

17

26

84335697

19

56

860879511

18

27

850446469

17

57

851091101

17

28

870454706

19

58

 

 

29

851037295

18.5

59

 

 

30

84541394

18.5

60

 

 

 

نمرات درس اندیشه اسلامی 2 دانشگاه آزاد خرم آباد مشخصه 518

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

850449711

19

31

850450885

17

2

850449814

18

32

850450660

17

3

850449829

17

33

850449692

17

4

850450753

16

34

851022111

20

5

850450900

17

35

860856416

18

6

850446063

19

36

851022065

19

7

84497545

20

37

851022135

19

8

86842100294

18

38

850449808

18

9

851022125

17

39

860856399

19

10

850449677

20

40

860677074

19

11

850450604

19

41

851022130

18

12

850450798

16

42

851022098

16

13

84226266

19

43

850450495

17

14

850924591

18

44

851022075

19

15

85234100010

19

45

84479244

19

16

86851100300

18

46

851022071

20

17

850925091

16

47

850987516

19

18

850925057

16

48

82411100024

20

19

850450705

17

49

850987512

18

20

84576005

17

50

851046189

19

21

851022032

16

51

850450592

20

22

851022107

18

52

84497652

19

23

84838599

19

53

850987565

17

24

84410049

18

54

850445766

19

25

860879605

20

55

850450681

17

26

851091217

19

56

850449818

19

27

850924091

18

57

84335512

19

28

860421978

19

58

851022051

19

29

850445961

18

59

851022047

18

30

851022063

18

60

 

 

 

 نمرات درس اندیشه اسلامی 2 دانشگاه آزاد خرم آباد مشخصه 519

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

84315141

19

31

850446043

19

2

860879576

18

32

850448649

19

3

84503845

19

33

850449699

15

4

860420834

16

34

850450620

17

5

860953018

19

35

850450720

16

6

851026207

19

36

85358100008

18

7

850446048

20

37

850450820

16

8

8428418030

19

38

850450777

15

9

850449737

19

39

860419987

18

10

850446122

18

40

84411100292

--

11

85842100025

17

41

850450498

20

12

850450728

19

42

860419627

17

13

850450578

15

43

850446038

19

14

850448499

16

44

850450825

18

15

860902039

19

45

84266423

19

16

860879542

20

46

83226056

18

17

850450506

19

47

850450524

18

18

850448106

--

48

860879516

20

19

850446314

19

49

84296596

18

20

851091050

19

50

850450573

19

21

850449678

15

51

860879566

19

22

850450673

18

52

850446111

19

23

850450700

19

53

850446170

19

24

850446570

18

54

850450709

18

25

850445957

19

55

850449751

17

26

850450657

19

56

850450689

17

27

851090901

19

57

850449702

19

28

850450590

18

58

850450672

18

29

850924964

19

59

 

 

30

850446118

20

60

 

 

 

نمرات درس اندیشه اسلامی 2 دانشگاه آزاد خرم آباد مشخصه 3145

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

860879669

18

31

850446096

19

2

860419666

19

32

850450769

13

3

860856392

18

33

870457342

19

4

860879520

18

34

860422852

19

5

860419991

18

35

870672761

20

6

8232017577

18.5

36

86521100869

17

7

860901997

19

37

860422813

20

8

860879454

19

38

850450655

17

9

860887756

19

39

860422821

19

10

850445863

19

40

8252116490

17

11

870454662

18

41

851026232

19

12

84440100063

18

42

850448515

18

13

84363749

18

43

850449826

16

14

860856412

19

44

860422483

16

15

860879514

18

45

860879661

19

16

860419385

17.5

46

860422804

19

17

860419694

18

47

860879547

19

18

86842100134

19

48

850446034

18

19

860856410

18

49

860421708

19

20

860902035

18

50

860915615

19

21

850449802

19

51

850446150

18

22

850450740

20

52

851022043

13

23

860421970

19

53

850449717

17

24

860879480

18

54

860421670

17

25

860901989

18

55

860419678

18

26

85462100056

20

56

 

 

27

83226445

17

57

 

 

28

870457308

20

58

 

 

29

860894869

18

59

 

 

30

860421311

--

60

 

 

 

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

84370515

17

33

860707137

20

2

86442100033

19

34

86842100207

18

3

860421869

18

35

851091070

14

4

84918731

18

36

84297399

16

5

860707164

16

37

860707225

19

6

860707253

16

38

860421695

18

7

850448927

18

39

87842100340

17

8

850450118

19

40

86842101399

19

9

86842100157

17

41

870454767

20

10

860707318

15

42

86268100027

16

11

87442100145

19

43

860419923

17

12

860973847

18

44

86212100150

19

13

87842100490

19

45

860707244

19

14

860707300

19

46

84802151

16

15

851122127

18

47

850449228

20

16

850449647

17

48

851122194

16

17

851091049

20

49

850448023

19

18

86212100157

19

50

850451290

17

19

850451557

19

51

850451032

17

20

860707134

18

52

84530795

19

21

87442100204

19

53

860707239

18

22

860419681

20

54

860707189

17

23

850450624

16

55

86212100113

19

24

860707201

19

56

86212100114

19

25

850451091

19

57

860421560

19

26

84498192

19

58

86860100069

17

27

87442100144

19

59

860684466

14

28

860422044

18.5

60

860684464

17

29

86411100483

17

61

860707181

19

30

850451516

17

62

860684493

15

31

870458107

17

63

850448134

14

32

851122163

18.5

64

 

 

  نمرات درس اندیشه اسلامی 1دانشگاه آزاد خرم آباد مشخصه 498

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

86442100047

17

31

860422161

16

2

83851100294

16

32

850447702

20

3

850449388

19

33

851122212

12

4

850446039

19

34

850449332

15

5

860699847

18

35

870455528

17

6

851122144

15

36

850448141

19

7

84526835

17

37

86442100316

19

8

860421651

18

38

84486636

19

9

860421689

17

39

86442100080

17

10

850715161

17

40

850714919

15

11

851091154

17

41

850715138

15

12

860707142

15

42

84510318

18

13

851122247

14

43

870672312

18

14

86842101392

19

44

850449634

17

15

84226266

20

45

850446139

15

16

850451089

15

46

850451217

17

17

87842100364

12

47

86442100317

16

18

851122094

19

48

860973891

19

19

850450945

14

49

860707121

17

20

86842100153

19

50

860422193

16

21

851122296

16

51

86842100171

19

22

850445516

19

52

860800453

16

23

850449277

18

53

850451554

17

24

87851100534

12

54

861046559

16

25

851090899

18

55

850715140

17

26

850448930

20

56

85711100036

19

27

860421835

19

57

851122147

16

28

84913222

18

58

85284100011

18

29

860421865

20

59

850714978

12

30

860707116

18

60

85331100027

18

 منبع : ناصر طرهانی نژاد http://www.tarhani.blogfa.com

نویسنده: سجاد - شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی بهار 1381; 6(1):177-188.
 
بررسی مقاومت گندم به سرما با روش های آزمایشگاهی
 
میرزایی اصل اصغر,یزدی صمدی بهمن,زالی عباسعلی,صادقیان مطهر سیدیعقوب
 
 
 

به منظور بررسی روش های ارزیابی مقاومت به سرما و تعیین روشی سریع و موثر

 در ارزیابی گندم برای مقاومت به سرما، 9 ژنوتیپ در سه آزمایش بررسی گردید.

 ژنوتیپ ها عبارت بودند از پنج رقم تجارتی (بزوستایا، سبلان، بولانی، خلیج و ناز)

 و چهار نمونه محلی (شماره های 518، 583، 592 و 1255). در آزمایش اول،

ژنوتیپ ها در گلدان های کوچک کشت، و پس از عادت دهی به سرما در شرایط

 طبیعی، به اتاقک انجماد منتقل شدند، و تحت درجات حرارت مختلف یخ زدگی

 (زیر صفر) قرار گرفتند و دمای 50 درصد کشندگی (LT50) آنها تعیین گردید.

در دمای 12- درجه سانتی گراد نیز میزان پایداری غشای سیتوپلاسمی

 ژنوتیپ ها اندازه گیری شد. در آزمایش دوم، ژنوتیپ ها در مزرعه، در چارچوب

 طرح بلوک های کامل تصادفی کشت شدند، و پس از سازش با سرما در اواخر

 زمستان، با انتقال طوقه ژنوتیپ ها از مزرعه به آزمایشگاه، دمای 50 درصد

 کشندگی (LT50) تعیین گردید. هم چنین، محتوای آب طوقه و برگ، محتوای قند

 طوقه و ارتفاع گیاه در ژنوتیپ های مورد بررسی اندازه گیری شد. در آزمایش سوم،

محتوای آب طوقه و برگ در شرایط ناسازگاری با سرما در گلخانه بررسی گردید.

در میان صفات مورد بررسی، پایداری غشای سیتوپلاسمی، محتوای آب طوقه و

محتوای قند طوقه هم بستگی معنی داری با LT50 نشان دادند. LT50 حاصل از

 طوقه های مزرعه هم بستگی زیادی با LT50 حاصل از گلدان های کوچک در

 آزمایشگاه داشت. (r=0.98) پایداری غشای سیتوپلاسمی بیشترین هم بستگی

 را با LT50 (r=0.88) نشان داد. مشخص شد که محتوای آب گیاه با عادت دهی

به سرما کاهش می یابد، و میزان کاهش محتوای آب در ژنوتیپ های مقاوم بیشتر

 است. هم بستگی معنی داری بین محتوای آب طوقه و برگ در شرایط ناسازگاری

 با سرما و LT50 دیده نشد. رقم بزوستایا با داشتن  LT50=-16.7oC مقاوم ترین

 ژنوتیپ، و نمونه 518 با oC =8.2 LT50 حساس ترین ژنوتیپ به سرما شناخته شد.

 

 
کلید واژه: 
 
 مقاله
نویسنده: سجاد - شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
نهال و بذر 1383; 20(1):23-37.
 
بررسی مقاومت به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik)
 
یزدی صمدی بهمن,مجنون حسینی ناصر,پیغمبری سیدعلی
 
 
 

کشت پاییزه عدس در مقایسه با کشت بهاره آن دارای عملکرد بیشتر، سازگاری

 مناسب تر در تناوب ها و سیستم های حفاظتی خاک بوده و می تواند منجر به

 افزایش سطح زیر کشت و تولید این محصول پروتیینی در ایران شود. یکی از عوامل

 بازدارنده کشت پاییزه عدس در مناطق سردسیر ایران صدمات ناشی از سرما و

یخبندان می باشد. برای بررسی مقاومت به سرما در این محصول، 39 لاین عدس

 شامل تعدادی ژنوتیپ از کلکسیون دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و تعدادی

 ژنوتیپ دریافتی از مرکز ایکاردا، طی دو سال زراعی 1379 و 1380 برای به گزینی

مقاومت به سرمای زمستانه در شرایط آب و هوایی کرج در قالب طرح بلوک های

 کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. عملیات زراعی متداول شامل

 آبیاری، کوددهی، وجین و مبارزه با آفات به موقع انجام شد. تحمل به سرما در

ژنوتیپ ها با ارزیابی قدرت زنده ماندن بوته ها پس از گذراندن سرمای زمستانه و

 بهاره با شمارش بوته های سالم و از بین رفته بر اساس درصد ارزیابی گردید.

پایین ترین دمای مطلق طی ماه های سرد سال 1379 و 1380 به ترتیب

 -10 و -9.8 درجه سانتیگراد بود. در آزمایش های انجام شده، صفات فنولوژیکی

 )تاریخ %50 گل دهی، دوره پرشدن دانه و دوره رسیدن( یادداشت برداری و پس

 از برداشت محصول در هر کرت آزمایشی عملکرد دانه و وزن هزار دانه به طور

 جداگانه اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که ژنوتیپ ها

 از نظر صفات مورد بررسی از جمله درصد مقاومت به سرما، تاریخ گلدهی، دوره

 پرشدن دانه، عملکرد دانه و وزن هزار دانه اختلاف معنی دار آماری داشتند.

 هیستوگرام فراوانی درصد مقاومت به سرما نشان داد که ژنوتیپ های

مقاوم %91-95) مقاومت به سرما( فقط %4 و ژنوتیپ های متحمل

 %71-90) مقاومت به سرما( %28 فراوانی مقاومت به سرمای زمستانه را به

خود اختصاص دادند. ضریب تنوع (ضریب تغییرات اشتباه) مقاومت به سرما در بین

 ژنوتیپ ها حدود %17.5 بود که این تغییرات مطابق با نظرات محققین دیگر ناشی

 از تغییرات محیطی می باشد. در مورد عملکرد دانه تنوع نسبتا بالاتری

 )حدود (%28.6 نسبت به سایر صفات مشاهده گردید. از طرفی بین عملکرد

 دانه عدس با درصد مقاومت به سرما همبستگی مثبت و معنی

داری (r=%20**) وجود داشت و ژنوتیپ های خیلی مقاوم یا مقاوم به سرما

عملکرد بیشتری از میانگین، تولید نمودند. بین درصد مقاومت به سرما و دوره

 کاشت تا رسیدن نیز همبستگی منفی (r=-0.37) مشاهده شد و ژنوتیپ های

 مقاوم و متحمل به سرما دوره رسیدگی کوتاه تری داشتند (R2=%19). به طور

خلاصه، ژنوتیپ های عدس مورد بررسی از لحاظ صفات درصد مقاومت به سرما،

 عملکرد دانه و دوره رسیدگی در چهار کلاستر گروه بندی شدند. ژنوتیپ های

مقاوم شماره 2، 36، 7، 13 و 32 به همراه ژنوتیپ های متحمل شماره

 16، 12 و 26 با کمترین فاصله اقلیدسی در یک کلاستر قرار گرفتند.

 

مقاله

نویسنده: سجاد - شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧

آیا می خواهید رتبه وب لاگ یا سایت خودتان را در گوگل بدانید؟

پس یکی از لینک های زیر را در وبلاگ یا وبسایت خود قرار دهید

 

Page Rank Checker  

You can easily add a free pagerank button to your web site. Pagerank is a definition of Google and shows how important your web site is. The lowest pagerank is 0 and the highest pagerank is 10. To add the free pagerank button to your web site please follow the steps below:

  1. Choose a button below
  2. Select the code in the corresponding text box
  3. Copy the code (Ctrl-C or select Copy with the mouse button)
  4. Open the HTML page that you want to add the pagerank button to with the editor of your choice
  5. Paste the code into the HTML page (Ctrl-V or select Paste with the mouse button)
  6. Save your page
  7. Upload the page to your web hosting account

If you installed the pagerank button correctly, your pagerank will be displayed.

                                                                    Page Rank Checker

PageRank Image

 

PageRank Image

     Page Rank Checker

                    

PageRank Image

      Page Rank Checker

 

PageRank Image

      Page Rank Checker  

 

PageRank Image

      Page Rank Checker 

 

PageRank Image

      Page Rank Checker

 

PageRank Image

      Page Rank Checker

 

PageRank Image

      Page Rank Checker

                                                                     Page Rank Checker 

نویسنده: سجاد - شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧

افتخارآفرینی دانش آموخته شریف/

MATHEMATICS

جایزه "ریاضیات محض" انجمن ریاضی آمریکا به استادیار ایرانی اعطا شد
دکتر مریم میرزاخانی استادیار جوان دانشگاه «پرینستون» موفق به دریافت جایزه ویژه ریاضیات محض انجمن ریاضی آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه M. and Eleanor B. Blumenthal Award for the Advancement of Research in Pure Mathematics نام دارد که به تازگی به دکتر مریم میرزاخانی محقق جوان ایرانی دانشگاه پرینستون اعطا شده است.

این جایزه که هر چهار سال یک بار ارائه می شود، تنها به محققی اعطا می شود که پایان نامه دکتری منحصربفردی در زمینه پتانسیل قابل توجه آینده ریاضیات ارائه کرده باشد و اکنون دکتر میرزاخانی در نخستین روزهای سال 2009 موفق به کسب چنین جایزه ارزشمندی شده است.

این جایزه اخیرا در جریان برگزاری نشستی وی‍ژه ریاضیات در واشنگتن به دکتر میرزاخانی اعطا شده است.

به گزارش مهر، دکتر مریم میرزاخانی استادیار جوان دانشگاه«پرینستون»، چند ماه پیش نیز به عنوان یکی از 10 مغز برتر آمریکای شمالی معرفی شد و به او لقب سد شکن دادند.

وی در سال های ۷۳ و ۷۴  ( سال سوم و چهارم دبیرستان) از مدرسه‌ فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری شد و بعد از آن در سال ۱۹۹۴ در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ با ۴۱ امتیاز از ۴۲ امتیاز مدال طلای جهانی گرفت.

سال بعد یعنی ۱۹۹۵ در المپیاد جهانی ریاضی کانادا با ۴۲ امتیاز از ۴۲ رتبه اول و طلای جهانی را به دست آورد. وی دانش آموخته برجسته دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضیات بوده است.

در سایت اینترنتی انجمن ریاضیات آمریکا آمده است: اعطای جایزه ریاضیات محض به دکتر میرزاخانی به دلیل نظریه فوق العاده خلاقه وی در زمینه تاثیرگذاری ریاضیات در آینده صورت گرفته است.

منبع : خبرگزاری مهر

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
امام حسین (ع) چرا شهید شد

خبرگزاری فارس: امام حسین (ع) شهید شد تا ما دریابیم زیر بار ظلم نباید رفت به زشتی‌ها و ناپاکی‌ها و بی‌دینی‌ها باید "نه" گفت و در برابر هوا و هوس‌ها و امیال شهوانی تسلیم نبلید شد.

hossein

به گزارش خبرنگار "سرویس فضای مجازی" خبرگزاری فارس، نویسنده وبلاگ "چراغ قرمز" مطلبی را با عنوان "امام حسین (ع) چرا شهید شد" در یکی از پست‌های وبلاگ خود منتشر کرده است.
برپایه این گزارش در بخشی از این مطلب آمده است:

بار دیگر ماه محرم از راه رسیده است، تا شیعیان، بر سر و سینه زنان و سیاه‌پوشان، در مراسم عزاداری سرور وسالار شهیدان، شرکت کنند تاکه چه؟! تا بخاطر مظلومیت امام بگریند، تا بخاطر تشنگی قافله‌ی امام ضجه زنند، تا بخاطر به خاک و خون غلطیدن عزیزترین مخلوقات خداوند فغان برآرند، تا بخاطر إسارت شریفترین انسان‌ها مویه کنند، تا ....... بر‌سر و صورت زنند، فریاد زنند، خدا خدا گویند و در آخر از خداوند مزد و پاداش بطلبند!! بگویند خدایا بخاطر حسین تو گریستیم، پس تو به ما چه و چه و چه عطا فرما. و در آخر خوشحال و راضی از این همه عبادت و اشک و آه، بدون کوچکترین تغییر و تحولی در کردار و اعمال و اخلاق‌شان به خانه‌هایشان باز گشته و باز روز از نو روزی از نو......
دریغا که هدف ِ قیام امام را نشناختیم، به إبلاغ رسالت زینب کبری توجه ننمودیم، به عمق خطبه‌ها و سخنرانی‌های إمام زین العابدین (ع) دقت نکردیم، و از " هیهات منّا الذلّة "‌ی امام و از "هل مِن ناصرٍ ینصرنی" او بی‌تفاوت گذشتیم و فقط به خود بالیدیم که در مراسم امام گریستیم..... أمّا آیا امام به گریه‌های ما نیازی دارد تا در قبالش از خداوند مزد تقاضا کنیم ؟! آیا خون مطهر او و یارانش بر زمین ریخته شد تا ما گنه‌کاران به طمع فضل و إحسانش یک سال در فسق و فجور و فساد و گناه غوطه ور شویم و در روز عاشوراء و تاسوعا با یک قطره اشک آنهم بخاطر آمال دنیوی خود پاک گردیم‌؟!
آیا ارزش امام و قیام او تا همین حدّ است که قربانی گردد تا خداوند گناهان ما را ببخشد ؟! در این صورت خداوند به امام و خاندان و یاران پاک و مطهّر او ظلم کرده و آنان را فدای گنه کاران بی‌مقدار قرار داده است !! یا شاید نه .... ماجرا چیز دیگری است ؟! ماجرا تبلور زیبائی‌ها و عشق‌هاست، ماجرا به نمایش گذاردن ایمان‌ها و صداقت‌هاست، ماجرا آموزش دادن پاکی‌ها و إخلاص‌هاست، ماجرا إرائه‌ی بهترین الگو برای چگونه زیستن و چگونه شهید گشتن است.
آری امام (ع )شهید شد تا ما دریابیم زیر بار ظلم نباید رفت! دریابیم به زشتی‌ها و ناپاکی‌ها و بی‌دینی‌ها باید "نه" گفت! در یابیم در برابر هوای و هوس‌ها و امیال شهوانی ِ نا مردمان دون صفت تسلیم نبلید شد! دریابیم انسانیم و آزاده، پس در حفظ آن بکوشیم همانطور که امام حسین (ع) فرمودند: " اگر دین نداری لا أقل آزاده باش. " دریابیم مسجود ملائکة الله‌ایم، خلیفة‌الله‌ایم، اشرف مخلوقاتیم، محبوب خدائیم.
دریابیم ارزشمندیم و نباید خود را ارزان به هر بهایی بفروشیم.
دریابیم "أینما تولّوا فثمَّ وجه الله" رو به هر سونهیم او را می‌بینیم چراکه عالم محضر اوست پس چه خوب است در محضرش گناه نکنیم و بنده‌ی ابلیس نشویم.
خوشا آنانکه راه درست و مسیر حق و حقیقت و سیر إلی الله را شناختند و با توکّل و توسّل و تقوی بدون هیچگونه ترس و واهمه‌ای، بدون هیچگونه شک و تردیدی در آن گام نهادند و به سعادت أبدی دست یافتند.
به امید آنکه بتوانیم در آن مسیر قرار بگیریم.
"إن شاءالله"

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
مجله زیست شناسی ایران پاییز و زمستان 1381; 13(4-3):59-68.
 

بررسی اثر تنش دمایی (سرما و گرما) بر جوانه زنی بذر، الگوی

الکتروفورزی پروتئینها، محتوای پروتیین کل و قندهای محلول برگ

 در دو رقم گندم ایرانی

 
حیدری رضا,حیدری زاده مسعود
 
 
 

در این پژوهش درصد جوانه زنی بذر ارقام گندم زرین و الموت در دماهای متفاوت

 (-4-45˚C) با یکدیگر مقایسه گردید. درصد جوانه زنی رقم الموت در دماهای بالا

و پایین بطور معنی داری بیشتر از رقم زرین بود.
به منظور بررسی تغییر شاخص های بیوشیمیایی به هنگام اعمال تنش دمایی

 با استفاده از طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، دانه رست های

 4 روزه بمدت 24 یا 5 ساعت تحت تیمار حرارتی 0-45˚C قرار داده شدند. بعد از این

 مدت تغییرات پروتئین کل و قندهای محلول و نیز تغییر الگوی اکتروفورزی پروتئین‌های

 برگ این دو رقم با تیمار شاهد (18˚C) مقایسه شدند. تیمار سرمایی (-4˚C به

 مدت 24 ساعت) باعث افزایش قندهای محلول برگ در هر دو رقم گردید. در حالیکه

 بر میزان پروتئین کل برگ اثر معنی داری نداشت. در تیمار گرمایی (43˚C) میزان

پروتئین کل و قندهای محلول برگ در هر دو رقم بطور معنی داری افزایش یافت. در

تیمار گرمایی عامل مدت اعمال تنش (24 ساعت یا 5 ساعت) اثر معنی داری بر

میزان پروتئین های برگ داشت. در الکتروفورزپروتئینهای برگ در تیمار حرارتی

 (5 ساعت در 43˚C) حضور چهار نوار پروتئینی 21، 17.5، 14.6، 10.2 کیلودالتونی

 مشاهده شدند. این نوارها در سایر تیمارها دیده نشدند. این پروتئینها احتمالا

پروتئینهای شوک حرارتی هستند.

نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران پاییز 1386; 23(3 (پیاپی 37)):391-404.
 

اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه زنی بذر آنغوزه

(.Ferula assa-foetida L)

 
رجبیان طیبه*,صبورا عذرا,حسنی بتول,فلاح حسینی حسن
 
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد
 
 

آنغوزه (Ferula assa-foetida) گیاهی دارویی، بومی ایران و متعلق به تیره

چتریان (Apiaceae) است. بذرهای گیاه آنغوزه دارای دوره خواب طولانی هستند،

 بنابراین کوتاه کردن دوره خواب و افزایش میزان جوانه زنی بذرها توسط روشهای

 آزمایشگاهی می تواند در احیا این گیاه موثر باشد. اثر جیبرلیک اسید (GA3) به صورت

 پیش تیمار (با غلظتهای زیاد در کوتاه مدت و در دمای (2?±2C?) و تیمار

 (با غلظتهای کم در بلند مدت و در دماهای 4oC و 23±2oC) بر روی جوانه زنی بذر

دو جمعیت شیرکوه و طبس در محیط کشت پایه MS بررسی شد. تغییر چندانی در

 سرعت و درصد جوانه زنی بذرهای تیمار شده و پیش تیمار شده با GA3 هر دو جمعیت

 در دمای 23±2oC مشاهده نشد. کاربرد تیمار سرمادهی (4oC) برای بذرهای هر دو

جمعیت سبب افزایش درصد جوانه زنی در آنها شد. پس از 12 هفته حداکثر میزان

درصد جوانه زنی در جمعیتهای شیرکوه و طبس به ترتیب 84 و 56 درصد بود. همچنین

تاثیر عامل دما بر روی جوانه زنی بذرها به تنهایی در دو سطح دمای 4oC و 23±2oC

 روی کاغذ صافی مرطوب آزمون گردید. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی بذرها

(جمعیت شیرکوه 90% و جمعیت طبس 67%) در نتیجه سرمادهی روی کاغذ صافی

 مرطوب به مدت 8 تا 9 هفته حاصل گردید. افزایش غلظت GA3 درون زا در نتیجه

 تیمار سرمادهی عامل موثر بر افزایش درصد جوانه زنی بذرها می باشد.

 
کلید واژه: 
 
 مقاله
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
علوم کشاورزی ایران 1380; 32(2):467-478.
 

اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده

 در برابر سرما در کشتهای سلول و کالوس جو (.Hordeum vulgare L)

 
طبایی عقدایی سیدرضا*
 
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 
 

در این پژوهش مقاومت به سرما و بیان ژنها در واکنش به تغییرات توام درجه حرارت

و غلظت ساکارز در سلول گیاه مورد بررسی قرار گرفت. کالوس از رویانهای نارس جو

 (Hordeum vulgare L.) تولید و در محیط کشت MS مایع و در دمای 25oC واکشت

گردید. سپس کشتها در دو دوره 5 و 10 روزه در محیط کشت حاوی 0.1 و 3 درصد

 ساکارز و تحت دمای 6oC به مدت 10 ساعت و 2oC به مدت 14 ساعت قرار گرفتند.

 پس از انجام آزمون انجماد، میزان سرماسختی از طریق ارزیابی زنده مانی و نیز

تخمین آسیب وارده به سلولها اندازه گیری گردید. RNA کل از کالوس های شاهد و

نیز از کشتهای تحت تیمارهای مختلف استخراج و میزان تجمع mRNA های مربوط به

 ژن های HmAP1t2.2, HmG1t4 و dhl با روش نورذرن بلاتینگ ارزیابی گردید. نتایج

بدست آمده افزایش سرماسختی در کشتهای قرار گرفته در معرض درجه حرارتهای

پایین (بالاتر از نقطه انجماد) (6oC/2oC (14 ساعت /10 ساعت)) را نشان می دهند.

 همچنین، تحمل به یخ زدگی در کشتهای انجام گرفته در غلظت %3 ساکارز و تحت

 دماهای 25oC و 6oC/2oC بسیار بالاتر از کشت های انجام گرفته در غلظت 0.1

درصد ساکارز در دماهای مذکور بود. تغییر در تجمع mRNA ژنهای مورد آزمایش نیز

به موازات تغییر در تحمل به سرما صورت گرفته، و همبستگی مثبتی بین میزان

سرماسختی و بیان ژنهای مذکور وجود داشت. نتایج ارزیابی ها همچنین نشان دادند

 که افزایش تحمل به سرما و بیان ژن در واکنش به افزایش غلظت ساکارز (از

0.1 به 3 درصد) حتی در دمای معمولی (25oC) بسیار بیشتر از افزایش ناشی

 از تغییر در دمای رشد کالوس از 25oC به 6oC/2oC می باشد. بنابراین، ساکارز

به عنوان عاملی مهم در فرایند سازگاری به سرما می تواند نقشی تعیین کننده

 را در تحمل به یخ زدگی و بیان ژنها در واکنش به سرما ایفا نماید.

 
کلید واژه: 
 
 مقاله
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
مجله علمی کشاورزی شهریور 1386; 30(2):13-24.
 
اثر تنش سرمازدگی در مراحل مختلف فنولوژیک بر رشد و عملکرد نخود سیاه
 
چایی چی محمدرضا*,ملکی فراهانی سعیده
 
* گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
 

به منظور بررسی اثر تنش موقت سرما در مراحل مختلف فنولوژیک بر ویژگی های

 رویشی و زایشی نخود سیاه (تیپ دسی)، تعداد 5 نمونه از اکوتیپ های موجود

 در کلکسیون طرح حبوبات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در مراحل مختلف

رشد (شش برگی، ابتدای گلدهی، آغاز غلافبندی و آغاز پرشدن دانه) تحت تنش

 سرمازدگی قرار گرفتند. تنش سرمازدگی باعث کاهش ارتفاع و افزایش تعداد

شاخه در گیاه گردید. اعمال تنش در مراحل مختلف رشد، وزن زیست توده و تعداد

 غلاف در بوته نخود را نسبت به شاهد (بدون تنش) کاهش داد. تنش سرمازدگی

 در مراحل رشد زایشی نخود (ابتدای گلدهی و آغاز غلافبندی) اثرات منفی شدیدتری

 بر روی عملکرد دانه (به ترتیب 1.063 و 1.07 گرم در بوته) و اجزای عملکرد نسبت به

 مرحله ابتدایی رشد (1.194 گرم در بوته) داشت. واکنش اکوتیپ های مختلف نخود

 نسبت به تنش در مراحل مختلف رشد متناسب با ویژگی های ژنتیکی آنها و

شرایط آب و هوایی محل جمع آوری با یکدیگر متفاوت بود. اکوتیپ 4269 با تولید

 زیست توده هوایی بیشتر (5.77 گرم در بوته) و به تبع آن تامین مواد فتوسنتزی

 زیادتر توانست با تولید دانه های ریزتر و با دارا بودن ویژگی هایی مانند تولید بیشتر

 بذر در غلاف (0.79) و بذر در بوته (16.46)، نسبت به سایر اکوتیپ های مورد بررسی

 مقدار دانه بیشتری در بوته در شرایط تنش سرمازدگی تولید نماید. مرحله

 R2 (آغاز غلافبندی) حساسترین مرحله رشد گیاه نسبت به تنش سرماست و تنش

 در مرحله R3 (مرحله پرشدن دانه) که اواخر دوره رشد گیاه است تاثیر معنی داری

بر عملکرد دانه در بوته نداشت. با توجه به واکنش اکوتیپ 4269 نسبت به تنش

 سرمازدگی می توان از این اکوتیپ در کشت زمستانه استفاده کرد. در مورد

 اکوتیپ های حساس باید تاریخ کاشت را طوری تنظیم کرد که گیاه در مرحله

گلدهی و غلافبندی با سرمای دیررس بهاره مواجه نگردد.

 
کلید واژه: 
 
 مقاله
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
مجله زیست شناسی ایران پاییز 1386; 20(3):206-217.
 

اثر پاکلوبوترازول بر تجمع آنتی آکسیدانها در نهالهای گوجه فرنگی

 تحت تنش سرما (.Lycopersicum esculentom L)

 
جعفری سیدرضا*,منوچهری کلانتری خسرو,احمدی موسوی عفت السادات
 
* کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 
 

سرما موجب تغییر در فرآیند های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه می گردد.

 علاوه بر این کاهش دما موجب تغییر در ساختار غشا و محتوای پروتئین می شود.

 همچنین این تنش با جلوگیری از واکنشهای نوری و تاریکی میزان فتوسنتز را

 کاهش می دهد. در گیاهان حساس به سرما که قادر به کنترل فتوسنتز نیستند،

 انرژی اضافی موجب تشکیل اکسیژن فعال می گردد. ترکیبات تریازول یکی از باز

دارنده های رشد بوده و اثرات متعددی بر رشد و نمو گیاهان دارد. تحقیقات نشان

 می دهد که این ترکیبات اثرات زیانبار ناشی از تنشهای محیطی، از قبیل تنش

 سرما را کاهش می دهند. یکی از مهمترین ترکیبات تریازول، پاکلوبوترازول (PBZ)

 می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تنظیم کننده رشد و نمو، PBZ بر افزایش

 مقاومت به تنش اکسیداتیو و افزایش مقاومت نهالهای گوجه فرنگی در برابر تنش

 سرما است. PBZ در دو غلظت متفاوت (30 و 60 میلی گرم در لیتر) بر گیاهان پنج

 هفته ای اسپری، و سه روز پس از تیمار با PBZ، نهال ها در معرض تنش سرما قرار

گرفت. سرما در انکوباتور یک درجه سانتی گراد بمدت 6 ساعت اعمال، و سرمادهی

 روزانه بمدت 5 روز ادامه یافت. پس از تیمار نهالها، پارامترهای بیوشیمیایی مانند

مقدار آسکوربات و دهیدروآسکوربات، فعالیت آنزیمهای پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز

و آسکوربات پراکسیداز برگ اندازه گیری، و نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS 9 آنالیز

شد. نتایج نشان داد که تنش سرما موجب افزایش مقدار آسکوربات برگ می شود،

 اما مقدار دهیدرو آسکوربات را کاهش می دهد. همچنین مشخص شد که PBZ مقدار

 دهیدرو آسکوربات را در برگ گیاهانی که در شرایط تنش قرار دارند افزایش می دهد.

در شرایط غیر تنش،  PBZ مقدار آسکوربات برگ را کاهش می دهد. تنش سرما،

فعالیت آنزیمهای پلی فنل اکسیداز و آسکوربات پر اکسیداز را کاهش می دهد و

تیمار PBZ در شرایط تنش سرما سبب افزایش فعالیت آنزیم اسکوربات پراکسیداز

گردید. نتایج حاصل بهبود علایم ناشی از تنش و آسیبها در نهالهای تیمار شده

 توسط PBZ را نشان می دهد، بنابراین پیشنهاد می شود که تیمار با PBZ تشکیل

 ترکیبات آنتی اکسیدان را تحریک نموده و باعث افزایش مقاومت به تنش اکسیداتیو

 در گیاه گوجه فرنگی می شود. 

 
کلید واژه: 
 
 مقاله
نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧

دانش سبز :

آیا اسراییل در اطراف کشور عزیزمان ایران پایگاه نظامی یا جاسوسی و یا وابستگان و عواملی دارد؟

بی شک جهت حاسوسی و ضربه زدن به ایران مقرهایی در کشورهای همسایه ایران دارد. پس چه بهتر که منافع آنهارا به خطر بیاندازیم و با عملیات های استشهادی این اماکن را نابود کنیم .

اسراییل باید نابود شود .

نطر خودتان را بنویسید و پیشنهادات خود را مطرح کنید!

نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧

١-برگزاری هفته انتقال یافته‌های تحقیقات چغندر قند در کرج با حضور 35

 نفر از کارشناسان و کشاورزان پیشرو استانهای مختلف کشور، هفته انتقال یافته های تحقیقات چغندرقند در کرج برگزار شد.

٢-کنگره علوم خاک ایران در گرگان برگزار می شود یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 تا 23 تیرماه 1388 در دانشگاه برگزار می شود.

٣-طی سال زراعی گذشته
193 طرح تحقیقاتی کشت دیم در کشور اجرا شد

193 طرح تحقیقاتی در 412 منطقه توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در سال زراعی گذشته اجرا شد.

۴-میز گرد علمی فناوریهای نو در صنایع غذایی در مشهد برگزار شد

همزمان با هفته پژوهش و فناوری، میز گرد علمی فناوریهای نوین در صنایع غذایی توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

۵-معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران خبر داد:
پایان 154 پروژه تحقیقاتی کشاورزی

از بین 154 پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 15 پروژه تقاضا محور (خاص) بوده است.

۶-سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اعلام کرد:
آغاز 11 طرح پیشنهادی تحقیقاتی با موضوع خشکسالی در انتظار اعتبار

32 پروژه تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

 در دست اجراست که از این تعداد هشت پروژه مستقل، 10 پروژه ملی و 14

پروژه خاص یا تقاضا محور است و آغاز طرحهای پیشنهادی تحقیقاتی که به

موضوع خشکسالی می‌پردازد نیز هنوز تامین اعتبار نشده است.

٧-رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور در گفت‌وگو با ایانا:
مسائل و مشکلات پنبه کشور بررسی می‌شود

محققان و مسئولان اجرایی کشور طی سه روز به بررسی مسائل

 و مشکلات پنبه کشور خواهند پرداخت.

٨-سخنگوی موسسه تحقیقات برنج کشور:
شاید چند سال دیگر نتوانیم برنج تولید کنیم

مهمترین مساله فرآوری حوزه برنج، سطح زیر کشت است و اگر

در این مسیر، ضایعات کم نشود و الگوی مصرف تغییر نیابد، تا

 پنج سال آینده قادر نخواهیم بود تا برنج را در داخل تولید یا این محصول را وارد کنیم.

٩-رئیس مرکز تحقیقات کرم ابریشم در گفت‌وگو با ایانا:
تنها هفت واریته تجاری کرم ابریشم موجود است

با وجود آن که در بانک ژن مرکز، بیش از 100 واریته مختلف

 کرم ابریشم وجود دارد، تنها هفت واریته در صنعت استفاده می‌شود.

١٠-

رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور خبر داد:
ساخت فرمون مبارزه با سوسک شاخدار برای اولین بار در کشور

محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی برای اولین بار در کشور موفق به

 ساخت فرمون تجمعی سوسک شاخدار شدند.

رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی در گفت‌وگو با ایانا:
کلینیکهای گیاه‌پزشکی خط مقدم موسسه گیاهپزشکی کشور است

کلینیکهای گیاه‌پزشکی در سطح کشور با شناسایی عوامل

 بیماریزا و ارائه پیشنهادهای کاربردی مبارزه، خط مقدم موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی محسوب می‌شود.

, ......

منبع : ایانا

http://www.iana.ir/indexpajuhesh.htm

 

نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس مجلس

ضریب تامین غذا و سلامت از 83 درصد در سال 1384 به 94 درصد در سال جاری رسیده است.    

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایانا، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال نماینده نوشهر مبنی بر عدم تحقق ضریب غذا و سلامت به رغم تاکید رهبری گفت: ضریب سلامت و غذا در سال 1383 که اینجانب وزارت جهاد کشاورزی را تحویل گرفتم 83 درصد بود و امروز با جرات اعلام می‌کنم که بیش از 94 درصد است.

 

اعمال تعرفه فصلی در این دولت مصوب شد

اسکندری با اشاره به متن قانون گفت: در حالی که در گذشته واردات و صادرات متناسب با سیاست آزاد با هر تعرفه‌ای در هر زمانی قانونی مصوب شده بود اعمال تعرفه فصلی برای حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده داخلی در این دولت مصوب شد.

وی خاطرنشان کرد: ابزار دولت در واردات قرنطینه و تعرفه است که سعی شد با افزایش تعرفه در زمان برداشت و کاهش آن در زمان کمبود این موازنه درست انجام شود.

وزیر دولت نهم افزود: با وجود این‌ وزارت جهاد کشاورزی از تصویب قانونی که بر اساس آن جلوی واردات محصولات کشاورزی گرفته شود، استقبال می‌کند.

 

فقط یارانه واردات را حذف کردیم

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ممنوعیت واردات بذر سیب‌زمینی گفت: با تولید مینی‌تیوبر به عنوان یکی از سالمترین و مناسبترین بذر سیب‌زمینی در داخل کشور، واردات یارانه‌دار آن حذف شد.

وی افزود: در سال گذشته هیچ محدودیتی برای واردات بذر سیب‌زمینی به کشور وجود نداشت. تنها اتفاقی که در این حوزه افتاد حذف یارانه واردات از بذر سیب‌زمینی بود.

اسکندری با اشاره به صادرات سیب‌زمینی گفت: اگر اینجانب به جای اردوگاه تولید در ستاد توزیع و واردات خیمه زده‌ام پس چگونه صدها تن سیب‌زمینی به کشورهای همجوار صادر و کارخانه‌های مختلف احداث می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر تولیدی در کشور نبود صادرات و احداث کارخانه‌ها نیز بی‌معنا بود.

اسکندری از تدوین برنامه خشکسالی برای نخستین بار در دولت نهم خبر داد و گفت: اکنون وزارت جهاد کشاورزی دارای برنامه خشکسالی و راهکارهای مبارزه با آن است که در گذشته فاقد آن بود.

وی ایراد نماینده نوشهر در کاهش سطح چغندر قند را وارد دانست و گفت: قبول دارم سطح چغندر قند که در سال 1385 تا 180 هزار هکتار افزایش یافته بود، روند کاهشی یافته است.

در نهایت نماینده نوشهر از پاسخهای ارائه شده وزیر جهاد کشاورزی قانع نشد و سوال برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

نویسنده: سجاد - جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧

صفحه بمب گوگلی غزه از طرف وبلاگستان فارسی در شبکه جهانی اینترنت قرار گرفت.

به گزارش «وبلاگ نیوز» “بمب گوگلی غزه” که به همت چند تن از وبلاگ نویسان طراحی و اجرا شده است از امروز شنبه ۲۳ آذرماه به دو زبان انگلیسی و فارسی روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفت.

این صفحه که شامل یک بیانیه شش بندی است از تمامی مسلمانان جهان خواسته است که نسبت به این فاجعه انسانی بی تفاوت نباشند و با همیاری و همدلی خود، به محاصره غزه پایان بدهند.

سازمان های بین المللی، دولت های عربی، حسنی مبارک و رژیمش در مصر، رژیم صهیونیستی، مردمان عرب و مسلمانان جهان و مسلمانان فلسطین جزو مجامع و گروه ها و افرادی هستند که در این بیانیه مورد خطاب قرار گرفته اند.

برای حمایت از این صفحه اینترنتی و به اصطلاح انفجار این بمب گوگلی، نشانی وب سایت این حرکت وبلاگی را در وبلاگ خود قرار دهید تا رتبه این صفحه در سایت گوگل بالا رفته و بازدیدهای بیش تری داشته باشد.

انتهای خبر/.

=======================
پیوند به منبع خبر: وبلاگ نیوز

با “بمب گوگلی غزه” تماس بگیرید و پیامک بزنید

۱۲:۴۰ ق.ظ – 12:40 ق.ظ -

بمب گوگلی غزهحرکت های وبلاگی- پایگاه وبلاگ‌نویسان ارزشی برای اطلاع رسانی هرچه بهتر درباره فجایع اخیر نوار غزه شماره‌های “۰۹۱۲۷۱۹۷۶۴۵″ و “۰۹۱۴۸۰۱۰۷۶۰″ را جهت تبادل اخبار ـ به صورت دو طرفه ـ در اختیار کاربران فضای مجازی قرار داد.

به گزارش «وبلاگ نیوز» و به نقل از خبرگزاری فارس، “پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی” با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایت رژیم نامشروع و سفاک صهیونیست اسرائیل در بمباران هوایی اخیر غزه و به شهادت رسیدن بیش از ۳۰۰ نفر و صدها مجروح از مردم بی‌دفاع و محاصره شده غزه، آورده است:”جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه و قتل عام مردم بیگناه آن بار دیگر پرده از چهره تزور حامیان غربی و عربی غاصبان فلسطین برانداخت.
امروز در غزه کربلایی دیگری برپاست، کربلایی به وسعت باریکه‌ای که قلب امت اسلامی در آن می‌تپد.
امروز یک و نیم میلیون مسلمان در زندانی به وسعت یک سرزمین گرفتارند و سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشر دم فرو بسته و همانند سران کشورهای غربی و عربی ستمگران را همراهی می کنند .
اما امت اسلامی بیدار است و در دفاع از مردم مظلوم غزه و تا آزادی آنان از اسارت و پایان محاصره از پای نخواهند نشست.
وبلاگ‌نویسان مسلمان ایرانی که حمایت از ستمدیدگان را رسالت خود می‌دانند همچون گذشته اینبارهم در وسط میدان، مظلومیت غزه را بر سر اشغالگران فریاد می‌کنند و در حرکتی خودجوش با راه‌اندازی جنبش‌های وبلاگی و اخیراً بمب گوگلی خشم فروخورده خود را از نظام استکباری به ملثه ظهور رسانیده و علاوه بر افشای جنایات دژخیمان صهیونیستی آمادگی خود را برای عملیات شهادت طلبانه در دفاع از زنان و کودکان بیگناه غزه اعلام می‌دارند.”

این پایگاه در ادامه گزارشی را از روند کار بمب گوگلی غزه نقل کرده است که گزارش بدین گونه است:
” در ادامه خروش وبلاگی غزه که توسط وبلاگ دلم گرفت‌ای همنفس ایجاد شده بود چند تن از وبلاگ نویسان ارزشی سایت بمب گوگلی غزه را در همان راستا و بیداری افکار عمومی دنیای اسلام براه اندختند.
این بمب که از تاریخ ۲۴ آذر ماه در فضای مجازی قرار گرفته با استقبال کم نظیر بلاگرهای مسلمان قرار گرفته، تاکنون بیش از ۵۰۰ وبلاگ به آن لینک داده‌اند .
بیش از ۲۰ خبرگزاری و سایت خبری اخبار بمب را پوشش داده‌اند.
پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی در راستای رسالت خود بمب گوگلی را حمایت کرده و وبلاگ‌های لینک دهنده را در صفحه اختصاصی لینک‌‌کرده و لوگوهای آن را در صفحه اصلی و صفحات داخلی درج کرده و از اعضای پایگاه جهت مشارکت در این امر خطیر دعوت بعمل آورده است .
غالب نوشته‌های وبلاگ نویسان ارزشی به غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در این شهر غریب و محکومیت همراهی دول غربی و عربی با قاتلان کودکان فلسطینی اختصاص یافته و با تنگتر شدن محاصره و آشکار شدن عمق فاجعه، مخصوصاً پس از پیام رهبر مسلمین جهان فعالیت خود را دوچندان کرده و در قالب گروه‌های مختلف هرکدام زوایای این فاجعه تاریخی را افشاگری می کنند .
شایان ذکر است به دنبال استقبال بلاگرهای مسلمان از بمب، هکرهای اسرائیلی در چندین مرحله سایت بمب و پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی را مورد حمله قرار داده‌اند که به جز یک مورد در بقیه موارد ناکام مانده‌اند.
در اقدامی جدید سایت بمب جهت مشارکت بیشتر کاربران تغییر یافته و علاوه بر صفحات انگلیسی و فارسی، صفحه عربی هم به آن اضافه شده است و قسمتی جهت درج اخبار و بیانیه هم در نظر گرفته شده است.
مراکزی که بیشترین حمایت را از بمب گوگلی داشته اند به شرح ذیل می باشد.
۱. پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی (حمایت همه جانبه)
۲. خبرگزاری فارس (پوشش خبری مناسب)
۳. مجمع وبلاگ نویسان مسلمان (اختصاص لوگوهای حمایتی به بمب و دعوت اعضا جهت مشارکت)
۴. وبلاگ‌نیوز (پوشش خبری)
۵. رجا نیوز (پوشش خبری)
۶. خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)
۷. سایت خبری فردا
۸. پایگاه فرهنگی دیار رنج ـ روزنامه خراسان
۹. پایگاه اطلاع رسانی آینده روشن
۱۰. پایگاه اطلاع رسانی ایران آی تی
۱۱. مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی
۱۲. پایگاه فرهنگی تبیان
۱۳. پایگاه اطلاع رسانی آفتاب
۱۴. پایگاه فرهنگی روز وصل
۱۵. پایگاه اطلاع رسانی ایران اکونومیست
۱۶. دایرکتوری وبلاگهای قرآنی
۱۷. مرکز اطلاعات ایران
۱۸. جستجوگر قطره
۱۹. خبرگزاری شبستان
۲۰. پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ انقلاب اسلامی
۲۱. و سایتهای دیگر

*گزارش فعالیت پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی در رابطه با غزه
۱. حمایت از خروش وبلاگی غزه
۲. دعوت اعضای پایگاه جهت مشارکت در خروش
۳. ساخت لوگوی برای خروش
۴. ایجاد ستونی در صفحه اصلی جهت لینک مقالات لبیک گویان به خروش
۵. اختصاص صفحه اختصاصی برای لینک مقالات خروش
۶. لینک ۵۰۶ مقاله
۷. حمایت از بلاگرهای ارزشی جهت راه اندازی بمب گوگلی غزه
۸. مشارکت دادن اعضای پایگاه در طرح بمب
۹. ایجاد ستونی در صفحه اصلی برای درج لینک دهندگان به سایت بمب
۱۰. ایجاد صفحه اختصاصی بمب و درج وبلاگهایی که به آن لینک داده اند
۱۱. هماهنگی با رسانه ها جهت انعکاس اخبار بمب و پوشش خبری آن
۱۲. راه اندازی سامانه پیامک جهت انعکاس نظرات بلاگرهای مسلمان در رابطه
با غزه ( این برنامه علاوه بر پیامک بوسیله موبایل نیز قابل اجرا می‌باشد.
آدرس سامانه http://www.gaza.pw-arzeshi.com/add.php
شمارهای در نظر گرفته شده برای ارسال پیامک در این باره “۰۹۱۲۷۱۹۷۶۴۵″ و “۰۹۱۴۸۰۱۰۷۶۰″
آرس بمب گوگلی غزه http://gaza.ir/
ایمیل بمب گوگلی غزه جهت ارسال اخبار و بیانه‌ها gaza@gaza.ir”
انتهای پیام/.


مربوط به:،،
فرستاده شده در حرکت های وبلاگی |
ر

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧

زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)

زیارت عاشورا

اَلسَّلام عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِاللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْن اَمیرِالْمُؤْمِنینَ وَابْنَ سَیِّدِ الْوَصِیّینَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ فاطِمَةَ سَیِّدَةِ نِساءِ الْعالَمینَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یاثارَ اللّهِ وَابْنَ ثارِهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ عَلَیْکُمْ مِنّى جَمیعاً سَلامُ اللّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَبَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ یااَباعَبْدِاللّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِیَّةُ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتِ الْمُصیبَةُ بِکَ عَلَیْنا وَ عَلى جَمیعِِْ سْلامِ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصیبَتُکَ فِى السَّمواتِ عَلى جَمیعِ اَهْلِ السَّمواتِ فَلَعَنَ اللّهُ اُمَّةً اَسَّسَتْ اَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِعَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ وَلَعَنَ اللّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ وَاَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتى رَتَّبَکُمُ اللّهُ فى ها وَلَعَنَ اللّهُ اُمَّةً قَتَلَتْکُمْ وَلَعَنَ اللّهُ الْمُمَهِّدینَ لَهُمْ بِالتَّمْکینِ مِنْ قِتالِکُمْ بَرِئْتُ للّه

ْوَمِنْ اَشْیاعِهِمْ وَاَتْباعِهِمْ وَاَوْلِیائِهِمْ یااَباعَبْدِاللّهِ اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ اِلى یَوْمِ الْقِیمَةِ وَلَعَنَ اللّهُ الَ زِیادٍ وَالَ مَرْوانَ وَلَعَنَ اللّهُ بَنى اُمَیَّةَ قاطِبَةً وَلَعَنَ اللّهُ ابْنَْنَ سَعْدٍ وَلَعَنَ اللّهُ شِمْراً وَلَعَنَ اللّهُ اُمَّةً اَسْرَجَتْ وَاَلْجَمَتْ وَتَنَقَّبَتْ لِقِتالِکَ بِاَبى اَنْتَ وَاُمّى لَقَدْ عَظُمَ مُصابى بِکَ فَاَسْئَلُ اللّهَ الَّذى اَکْرَمَ مَقامَکَ وَاَکْرَمَنى بِکَ اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارِکَ مَعَ اِمامٍ دٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى عِنْدَکَ وَجیهاً بِالْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ فِى الدُّنْیا وَالاْ خِرَةِ یا اَبا عَبْدِاللّهِ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلَى اللّهِ وَاِلى رَسُولِهِ وَاِلى اَمیرِالْمُؤْمِنینَ وَاِلى فاطِمَةَ وَاِلَى الْحَسَنِِمَّنْ اَسَّسَ اَساسَ ذلِکَ وَبَنى عَلَیْهِ بُنْیانَهُ وَجَرى فى ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَیْکُمْ وَعَلى اَشْیاعِکُمْ بَرِئْتُ اِلَى اللّهِ وَاِلَیْکُمْمِنْهُمْ وَاَتَقَرَّبُ اِلَى اللّهِ ثُمَّ اِلَیْکُمْ بِمُوالاتِکُمْ وَمُوالاةِ وَلِیِّکُمْ وَبِالْبَرائَةِ مِنْ اَعْدائِکُمْ

بینَ لَکُمُ الْحَرْبَ وَبِالْبَرائَةِ مِنْ اَشْیاعِهِمْ وَاَتْباعِهِمْ اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْحارَبَکُمْ وَ وَلِىُّ لِمَنْ والاکُمْ وَعَدُوُّ لِمَنْ عاداکُمْ فَاَسْئَلُ اللّهَ الَّذى اَکْرَمَنى بِمَعْرِفَتِکُمْ وَمَعْرِفَةِ اَوْلِیائِکُمْ اَنْ یَجْعَلَنى مَعَکُمْ فِى الدُّنْیا وَالاْ خِرَةِ وَاَنْ یُثَبِّتَلى عِنْدَکُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِى الدُّنْیا وَالاْ خِرَةِ وَاَسْئَلُهُ اَنْ یُبَلِّغَنِى الْمَقامَ الْمَحْمُودَ لَکُمْ عِنْدَ اللّهِ وَاَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارِکُمْ مَعَ اِمامٍ هُدىً ظاهِرٍْحَقِّ مِنْکُمْ وَاَسْئَلُ اللّهَ بِحَقِّکُمْ وَبِالشَّاْنِ الَّذى لَکُمْ عِنْدَهُ اَنْ یُعْطِیَنى بِمُصابى بِکُمْ اَفْضَلَ ما یُعْطى مُصاباً بِمُصیبَتِهِ مُصیبَةً ما اَعْظَمَها وَاَعْظَمَ رَزِیَّتَهافِى الاِْسْلامِ وَفى جَمیعِ السَّمواتِ وَالاَْرْضِ اَللّهُمَّ هذا مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْکَ صَلَواتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیاىَ مَحْیا مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَمَماتى مَماتَ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ اِنَّ هذا یَوْمٌ تَبَرَّکَتْ بِهِ بَنُواُمَیَّةَ وَابْنُ اکِلَةِ الاَْکْبادِ اللَّعینُابْنُ اللَّعینِ عَلى لِسانِکَ وَلِسانِ نَبِیِّکَ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ فى کُلِّ

قَفَ فیهِ نَبِیُّکَ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْ اَباسُفْیانَ وَمُعاوِیَةَ وَیَزیدَبْنَ مُعاوِیَةَ عَلَیْهِمْ مِنْکَ اللَّعْنَةُ اَبَدَالاْ بِدینَ وَهذا یَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِالُ زِیادٍ وَالُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَیْنَ صَلَواتُ اللّهِ فَضاعِفْ عَلَیْهِمُ اللَّعْنَ مِنْکَوَالْعَذابَ الاَْلیمَ اَللّهُمَّ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلَیْکَ فى هذَا الْیَوْمِ وَفى مَوْقِفى هذا وَاَیّامِ حَیاتى بِالْبَرائَةِ مِنْهُمْ وَاللَّعْنَةِ عَلَیْهِمْ وَبِالْمُوالاتِ لِنَبِیِّکَ وَالِ نَبِیِّکَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ السَّلامُ

آنگاه صدمرتبه مى گویى :

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاخِرَ تابِعٍ لَهُعَلى ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَشایَعَتْ وَبایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً

آنگاه صدمرتبه بگو:

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یااَباعَبْدِاللّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِالَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللّهِ اَبَداً مابَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ

وَلا جَعَلَهُ اللّه ُاخِرَالْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ

وَعَلى عَلِى ِّبْنِ الْحُسَیْنِ

وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ

وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

سپس مى گویى :

َظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّى وَابْدَاءْبِهِ اَوَّلاً ثُمَّ الْعَنِ الثّانِىَ وَالثّالِثَ وَالرّابِعَ اَللّهُمَّ الْعَنْ یَزیدَخامِساً وَالْعَنْ عُبَیْدَاللّهِ بْنَ زِیادٍ وَابْنَ مَرْجانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَالَ اَبى سُفْیانَ وَ الَ زِیادٍ وَالَ مَرْوانَ اِلى یَوْمِ الْقِیمَةِ

به سجده مى روى و مى گویى :

اَللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاکِرینَ لَکَ عَلى مُصابِهِمْ اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَلى عَظیمِ رَزِیَّتى اَللّهُمَّ ارْزُقْنى شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَثَبِّتْ لى قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَیْنِ الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ

سلام بر تو اى ابا عبداللّه سلام بر تو اى فرزند رسول خدا سلام بر تو اى فرزند امیرالمؤ منین و فرزند سرور اوصیاء سلام بر تو اى فرزند فاطمه سرور زنان جهانیان سلام بر تو اى کسى که خدا از خون پاک تو و پدر بزرگوارت انتقام مى گیرد و از ستم رسیده به تو دادخواهى مى کند سلام بر تو و بر ارواحى که در آستانت مدفون شدند بر همه شما از جانب من درود خدا همیشه تا هستم و باقیست شب و روز اى ابا عبداللّه هر آینه بزرگ است سوگ تو بزرگ است مصیبت تو بر ما و بر تمام مسلمانان و ناگوار و بزرگ است مصیبت تو در آسمانها بر تمام اهل آسمان پس خدا لعنت کند امّتى را که پایه گذارى کرد اساسِ ظلم و بیداد را بر شما اهل البیت و خدا لعنت کند امّتى را که شما را راندند از مقام شما و شما را راندند از مقامهایى که خدا آن مقامها را براى شما ترتیب داده بود و خدا لعنت کند امّتى را که شما را کشت و خدا لعنت کند کسانى را که زمینه سازى کردند براى جنگ با شما را، من بیزارى مى جویم

بسوى خدا و بسوى شما از آنها و از پیروان آنها و دنباله روهاى آنها و یاوران آنها اى ابا عبداللّه ! من صلح هستم با هر کس که با شما صلح است و دشمن هستم با هر کس که با شما دشمن است تا روز قیامت و خدا لعنت کند آل زیاد و آل مروان و خدا لعنت کند بنى امیّه همگیشان را و خدا لعنت کند پسر مرجانه را و خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمى را که زین کردند و لگام کردند و نقاب بستند براى جنگ با تو!پدر و مادرم به فداى تو! مصیبت من بخاطر تو بزرگ است پس درخواست مى کنم از خدایى که مقامت را گرامى داشت و گرامى داشت مرا به تو که روزیم کند خونخواهى تو را به همراه امام پیروزمند از خاندان محمّد که درود خدا بر او و آل او باد. بارالها! قرار بده مرا نزد خودت آبرومند بوسیله حسین (که بر او باد سلام )، در دنیا و آخرت اى اباعبداللّه ! من نزدیک مى شوم به سوى خدا و به سوى رسول او و به سوى امیرالمؤ منین و به فاطمه و به حسن و به تو بوسیله دوستى تو و بوسیله دورى جُستن (از کسانى که با تو جنگ کردند و با تو دشمنى کردند و با بیزارى جستن از کسى که پایه گذارى کرد اساس ظلم و ستم را بر شما و بیزارى مى جویم به سوى خدا و به سوى رسول او) از کسى که آن را پایه گذارى کرد و ساختمانش را بر آن بنا کرد و جارى کرد ظلم و ستمش را بر شما و بر پیروان آنها، بیزارى جستم به سوى خدا و به سوى شما از آنها و نزدیک مى شوم به خدا سپس به شما بوسیله دوستىِ شما و دوستى با دوستان شما و با بیزارى جُستن از دشمنان شما

و بر پا کنندگان جنگ با شما و با بیزارى جستن از پیروان و همراهان آنها، همانا من صلح هستم با کسى که با شما در صلح است و در جنگ هستم با کسى که با شما در جنگ است و دوستم با کسى که با شما دوست است و دشمن هستم با کسى که با شما دشمنى دارد پس درخواست مى کنم از خدایى که گرامى داشت مرا به معرفت شما و معرفت دوستان شما و به من روزى کرد بیزارى از دشمنانشان را که مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد و اینکه پابرجا بدارد نزد شما قدم راستىِ مرا در دنیا و آخرت و از او مى خواهم که برساند مرا به مقامِ محمود شما در نزد خدا و روزیم کند خونخواهى شما را با امام مهدى رهبر و راهنماى آشکار و گویاى به حقّ از خودِ شما است و از خدا درخواست مى کنم به حقّ شما و به آن مقامى که نزد او دارید که بدهد به من بخاطر سوگوارى براى شما بهترین عطاى سوگوارى در مصیبتى را، چه مصیبتى ! که بسیار بزرگ است و داغش در اسلام عظیم است و در تمام آسمانها و زمین این چنین است . خدایا! قرار بده مرا در این جایگاهم از کسانى که از جانب تو صلوات و رحمت و آمرزش به آنها مى رسد خدایا قرار بده زندگیم را زندگى محمّد و خاندان محمّد و مرگم را مرگ محمّد و خاندان محمّد خدایا این روز روزى است که مبارک دانست آن را بنى امیّه و پسر آن زن جگرخوار، آن ملعون پسر ملعون بر زبانت و زبان پیامبرت (که درود خدا بر او و خاندانش باد) در هرجا و هر مکانى که توقّف کرد در آن پیامبرت که درود خدا بر او و خاندانش باد.

خدایا! لعنت کن اباسفیان و معاویه و یزد بن معاویه را بر آنها لعنتى از جانب تو باد براى همیشه ، و این روز روزى است که شاد شد به آن دودمان زیاد و دودمان مروان بواسطه کشتن حسین که درود خدا بر او باد. خدایا! مضاعف کن بر آنان لعن از جانب خود و عذاب دردناک را، بارالها من تقرّب مى جویم به سویت در این روز و در این جایى که هستم و در روزهاى زندگانیم با بیزارى جستن از آنها ولعنت بر آنها و با دوستى با پیامبرت و خاندان پیامبرت که درود بر او و بر آنها باد

خدایا لعنت کن اوّلین ظالمى که ظلم کرد در حقّ محمّد و خاندان محمّد و آخرین کسى که پیروى کرداو را در این ظلم . خدایا لعنت کن گروهى را که پیکار کردند با حسین و همراهى نمودند و پیمان بستند و از هم پیروى کردندبراى کشتن او. خدایا! لعنت کن همه آنها را.

سلام بر تو اى ابا عبداللّه و بر ارواحى که بر آستانت فرود آمدند بر تو باد از جانب من سلام خدا تا ابد تا من باقى هستم و باقیست شب

و روز و خدا قرار ندهد آن را آخرین عهدِمن براى زیارت شما.

سلام بر حسین و بر على فرزند حسین و بر فرزندان حسین و بر یاران حسین

خدایا! مخصوص گردان اوّلین ستمگر را به لعنت من و آغاز کن بدان لعن اوّلى (ابابکر) سپس دوّمى (عمر) و سوّمى (عثمان ) و چهارمى (معاویه ) راخدایا لعنت کن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبید اللّه فرزندزیاد و پسر مرجانه را و عمر فرزند سعد و شمرو دودمان ابوسفیان و دودمان زیاد و دودمان مروان تا روز قیامت

خدایا! حمد براى توست حمد و ستایش سپاسگزاران تو برمصیبت زدگى آنها. ستایش خداى را بر بزرگى مصیبتم خدایا روزیم کن شفاعت حسین را در روز ورود (به قیامت )و ثابت بدار گام راستیم را نزد خودت با حسین و یاران حسین آنانکه جان بخشیدند در برابر حسین که درود بر او باد.

منبع : الشیعه alshia

http://www.al-shia.org/html/far/monasebat/moharram87/ziarat.htm

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
غزه در محاصره است، جهان در اشغال

 

وحید جلیلی

طنطاوی دست برادر دینی‌اش، شیمون پرز را به گرمی می فشارد.خادم حرمین شریفین جایزه ترور نصرالله را هر روز بالاتر می برد.انجمن حجتیه در واکنش به درگیری جهودها با فلسطینی‌های ناصبی! اللهم اشغل الظالمین بالظالمین می خواند.

منادیان ذوب در ولایت بالاخره اختلافاتی را که نداشتند با دوستان جدا افتاده‌شان کنار می‌گذارند و در برابر "دشمن" مشترک ندای وحدت سرمی‌دهند.استالینیست ها در دانشگاه تهران با فریاد مرگ بر دیکتاتور، منجی آزادی خواهشان درگوانتانامو و ابوغریب را صدا می‌کنند.جهانشاهی دوباره چفیه به دوش می اندازد تا به هم بندانش در اوین هشدار دهد که به مقدسات توهین نکنند.

*

غزه در محاصره است.

هنیه چفیه جهانشاهی را به دوش می گیرد

و بر ظلم زمین خواران می خروشد: "یا للمسلمین"

عبدالله جردنی از خنده ریسه می رود.

حسنی‌مبارک با ضجه مادران فلسطینی، عربی می رقصد.

شیخ کویت تصویر "عماد" را تیرباران می کند.

سعد حریری برای لیونی، بوسه می فرستد.

*

غزه در محاصره است.

مصر قلب خاورمیانه عربی

در چنگال شوم مبارک دست و پا می زند.

جردن به پادشاه انگلیسی‌اش زبان عربی می آموزد...

در دوحه هواپیماهای فوق پیشرفته آمریکا قطر شیخ قطر را صبح به صبح اندازه می گیرند و دبی برای پذیرایی از روسپی های اروپایی و خوانندگان لس آنجلسی اش، به کارگران فیلیپینی و پاکستانی و بنگلادشی آماده باش داده است.طالبان زیر سایه عمو جرج، بنیاد تمدن اسلامی شان را با خشت های خشخاش بالا می برند.

ازبکستان به جایگاه پختاکور در لیگ باشگاه های آسیا می اندیشد و تاجیکستان و قرقیزستان و ترکمنستان و قزاقستان با ته لهجه روسی، متون وهابیت را حفظ می کنند و یا دنبال ماهواره های ترکی می گردند.

اخباری که از غزه می رسد روایت گر اوضاع وحشتناک دیگر اقالیم رو به قبله است.در فریاد جانخراش هر مادر فلسطینی کنگره ای در آسیب شناسی جهان اسلام برپاست.و در چشمهای منتظر کودکان غزه، طومار سرمقاله نویسان حراف پایتخت های اسلامی درهم پیچیده شده است

*

غزه در محاصره است.

و جهان اسلام در اشغال!

رویای از نیل تا فرات محقق شده است. صهیونیست های دشداشه پوش و فینه به سر و کروات به گردن تمام قد به یاری عشیره عبری شان ایستاده اند.غزه آزادترین و زنده ترین اقلیم جغرافیای اسلامی در غم اشغال جهان اسلام ضجه می زند وخود را در عملیاتی استشهادی به خط زده است تا محاصره را بشکند.در حالی که حاجیان به شیطان کوچک، ریگ می کوبند،فرزندان کوچک ابراهیم، سنگ در مشت به مصاف شیطان بزرگ رفته‌اند.و جبرئیل بر کرانه عرش فریاد می کشد:"ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین قالوا ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها ..."در ملکوت ما لکم، ما لکم پیچیده است.

پروردگارحجت سکوت و قعود را می پرسد و ما برای جهاد، حجت می جوییم.با سقوط هر دولت صهیونیست اسلامی، یکی از ارکان اسرائیل فرو خواهد ریخت.اسرائیل نام دیگر آل سعود است.حسنی اولمرت و ایهود مبارک، کارگزاران یک دولتند و ریشه شیطان بزرگ در خاک اسلام آمریکایی است.

*

چه باید کرد؟

1. عناصر و آثار و مراکز بیداری اسلامی در کشورهای مختلف باید به یکدیگر برسند(به هر دو معنا)هر حرکتی در جهت رفع این گسل و گسترش اطلاع ما از هم و ارتباطمان با هم گامی بلند در شکل گیری بنیان مرصوصی است که قرار است قتال فی سبیل الله را به وصفی پروردگار پسند پیش برد.

هر کدام از ما می توانیم فردی و گروهی، سطح اطلاع و میزان ارتباطمان با عناصر،‌آثار و مراکز بیداری اسلامی در جهان را در یک دوره‌ی زمانی مشخص ارتقاء بخشیم و برای ارتقاء آن در کل امت برنامه ریزی و کار کنیم. هر کدام باید ظرفیت های موجود و در دسترس در این زمینه را شناسایی و فعال کنیم.

2. هویت منطقه ای و جهانی انقلاب اسلامی باید بازسازی شود. فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چقدر در فضایی جهانی تنفس می کنند.

از مصطفی چمران تا مرتضی آوینی، همه شهدای ما جهان وطن بودند و از لبنان تا بوسنی و از فیلیپین تا افغانستان و از نیجر تا سورینام، عرصه تکلیف است.آنچه را از آنها آموخته ایم کی به کار خواهیم گرفت؟قبسات غزه آنقدر هست که شام تاریک محافظه کاری در جهان اسلام را به پگاه پر نور آرمانگرایی پیوند دهد.

3. جدای از آگاهی ها و آرمان های جهانی توان ها را نیز به همین نسبت توسعه باید داد.حصار زبان را باید برداشت.در کنار این همه اردوها و دوره های اپیستومولوژیک نمی توان دوره های فشرده زبان های مختلف را برگزار و امکان ارتباط مستقیم با عناصر و منابع همدل اما ناهمزبان را فراهم کرد؟ و دهها نوع دوره های کوتاه و بلند و فشرده و مفصل دیگر برای جبران گسل عظیمی که اسلامیان جهان را از هم دور و دورتر کرده است.

*

غزه در محاصره است.

و جهان در اشغال.

و طنین ما لکم، ما لکم در گوش جان مومنان.

غزه، قبضه شمشیر بیداری اسلامی است.

ذوالفقاری که پرده آمریکا و اسلام آمریکایی را همزمان خواهد درید.

منبع: ماهنامه راه-رجانیوز

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

مجله علوم زراعی ایران پاییز 1384; 7(3):202-211.
 

مکان یابی ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما در کلزا با

 استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

 

اصغری علی,محمدی سیدابوالقاسم*,مقدم محمد,تورچی محمود,

دباغ محمدی نسب عادل

 
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
 

نشانگرهای ریزماهواره به علت اختصاصی بودن، ماهیت همبارز، داشتن چند شکلی

 بالا و مکان ژنومی مشخص، نشانگرهای مناسبی برای مکان یابی ژن های کنترل

 کننده صفات کمی هستند. به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با

ژن های مرتبط با مقاومت به سرما در کلزا جمعیت F2:3  حاصل از تلاقی دو رقم

SLMO46 به عنوان رقم پاییزه و مقاوم به سرما و کوانتوم به عنوان رقم بهاره و

حساس به سرما با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفت.

چند شکلی والدین با استفاده از 350 آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 32

آغازگر چند شکل در بین والدین برای ارزیابی 200 فرد از جمعیتF استفاده شد .LT50

 به عنوان معیاری برای ارزیابی مقاومت به سرما در خانواده های F3 حاصل از

بوته های F2 اندازه گیری شد. بر اساس تجزیه پیوستگی، نشانگرهای چند شکل

 به پنج گروه پیوستگی منتسب شدند. ارتباط نشانگرها باLT50  بر اساس تجزیه تک

 نشانگری، مکان یابی فاصله ای و مکان یابی فاصله ای مرکب ارزیابی شد. بر اساس

 نتایج حاصل، سه QTL مرتبط با مقاومت به سرما در جمعیت مورد ارزیابی

 شناسایی شد که مجموعا 13 درصد از تغییرات صفت را تبیین کردند.

 
کلید واژه: 
 
 pdf

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
پژوهش و سازندگی تابستان 1386; 20(2 (پی آیند 75) در زراعت و باغبانی):43-49.
 

تاثیر متیل جاسمونات در القاء مقاومت به سرمازدگی میوه انار

رقم ملس ترش ساوه

 
رنجبر حمید,ذوالفقاری نسب رحیم,قاسم نژاد محمود*,سرخوش علی
 
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 
 

حساسیت به سرمازدگی میوه های انار مهمترین عامل محدودکننده نگهداری طولانی

 مدت در دمای پایین انبار می باشد. بنابراین مقاوم کردن به سرمازدگی امکان نگهداری

 طولانی مدت میوه ها را در دمای پایین فراهم می کند. در این مطالعه اثرات سطوح

مختلف متیل جاسمونات (0، 8، 16و 24 میکرولیتر در هر لیتر فضای ظرف) بر القای

مقاومت به سرمازدگی و نیز کیفیت داخلی میوه انار رقم ملس ترش ساوه مورد ارزیابی

 قرار گرفت. صفات کیفی مختلف میوه های تیمار شده طی دوره نگهداری میوه ها

 در دمای پایین (2 درجه سانتی گراد) و نیز پس از پایان دوره انبارداری و نگهداری در

دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متیل جاسمونات باعث

 کاهش سرمازدگی، حفظ کیفیت ظاهری و جلوگیری از آب از دست دهی میوه های

انار می گردد، بدون آنکه اثر نامطلوب روی کیفیت داخلی آن داشته باشد. با افزایش

غلظت متیل جاسمونات میزان سرمازدگی به طور معنی داری کاهش می یابد.

بیشترین شاخص سرمازدگی در تیمار شاهد و کمترین آن در میوه های تیمارشده با 24

 میکرولیتر در لیتر متیل جاسمونات در دمای پایین انبار و نیز پس از بالا بردن دما

 مشاهده گردید. از لحاظ میزان کاهش وزن میوه و میزان ویتامین ث تفاوت معنی داری

 بین میوه های تیمار نشده و شاهد وجود داشت اما هیچگونه اختلاف معنی داری

بین آنها از لحاظ میزان مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون عصاره دیده نشد.

 در مجموع میوه های تیمار شده با 24 میکرولیتر در لیتر متیل جاسمونات بالاترین

کیفیت ظاهری با بیشترین اثر بازدارندگی روی سرمازدگی را داشت.

 
کلید واژه: 
 
 pdf
نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
علوم کشاورزی ایران 1385; 37(1):157-165.
 

اثر دما و کلرور کلسیم در کاهش سرمازدگی میوه

پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما

 

قاسم نژاد محمود*,بابالار مصباح,مستوفی یونس,

آقاجان زاده سیروس,عسگری محمدعلی

 
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
 

چناچه میوه بیشتر ارقام مرکبات در معرض دماهای پایین ولی بالاتر از نقطه

 انجماد قرار گیرند، علایم سرمازدگی از خود نشان می دهند. در این بررسی

 اثر دما به تنهایی یا در ترکیب با کلرورکلسیم، روی القای تحمل به سرمازدگی

 در میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما مورد آزمایش قرارگرفت.

همچنین اثر تیمارهای فوق روی نشت یونی پوست، میزان پوسیدگی، سفتی

 بافت، اسیدیته قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول میوه مورد ارزیابی قرار گرفت.

 آب گرم 52 درجه سانتی گراد، آب گرم 52 درجه سانتی گراد به همراه قرار دادن

 میوه ها در دمای 7 درجه سانتی گراد جهت مقاوم سازی و آب گرم 52 درجه

سانتی گراد دارای 2.5 درصد کلرور کلسیم، میزان سرمازدگی پرتقال تامسون

 ناول را پس از دو روز نگهداری اضافی تر در دمای 20 درجه سانتی گراد در

 پایان 60 روز نگهداری در دمای 2 درجه سانتی گراد کاهش داد. اما در نارنگی

 ساتسوما تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. پس از دو روز نگهداری اضافی تر

 در دمای بالا در پایان دوره انبارداری آب گرم نشت یونی پوست پرتقال را به

 طور معنی داری کاهش داد ولی در نارنگی ساتسوما، کمترین میزان نشت یونی

 با آب خنک 20 درجه سانتی گراد دارای 2.5 درصد کلرور کلسیم بدست آمد.

پس از دو روز نگهداری در دمای 20 درجه سانتی گراد در پایان دوره انبارداری

کمترین میزان پوسیدگی در پرتقال با آب گرم به تنهایی یا به همراه مقاوم سازی

 بدست آمده است. ولی کمترین میزان پوسیدگی در نارنگی ساتسوما با تیمار

 آب خنک حاوی کلسیم و مقاوم سازی با دمای پایین بدست آمد. با افزایش دما

 در انتهای دوره 60 روزه انبار داری میوه های پرتقال و نارنگی که با آب گرم و آب

خنک حاوی کلسیم تیمار شده بودند سفتی خود را بهتر حفظ کردند. تنها در

 نارنگی ساتسوما هیچ تفاوت معنی داری بین محلول کلسیمی گرم و خنک وجود

 نداشت. نسبت قند به اسید تحت تاثیر تیمارهای بکاررفته قرار گرفت. کمترین

 نسبت در هر دو رقم پس از دوره دو روزه بالابردن دما، مربوط به آب گرم بود.

 
کلید واژه: 
 
 pdf
نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
مجله علمی کشاورزی شهریور 1386; 30(2):13-24.
 
اثر تنش سرمازدگی در مراحل مختلف فنولوژیک بر رشد و عملکرد نخود سیاه
 
چایی چی محمدرضا*,ملکی فراهانی سعیده
 
* گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
 

به منظور بررسی اثر تنش موقت سرما در مراحل مختلف فنولوژیک بر ویژگی های

 رویشی و زایشی نخود سیاه (تیپ دسی)، تعداد 5 نمونه از اکوتیپ های موجود

 در کلکسیون طرح حبوبات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در مراحل مختلف

 رشد (شش برگی، ابتدای گلدهی، آغاز غلافبندی و آغاز پرشدن دانه) تحت تنش

 سرمازدگی قرار گرفتند. تنش سرمازدگی باعث کاهش ارتفاع و افزایش تعداد

 شاخه در گیاه گردید. اعمال تنش در مراحل مختلف رشد، وزن زیست توده و تعداد

 غلاف در بوته نخود را نسبت به شاهد (بدون تنش) کاهش داد. تنش سرمازدگی

در مراحل رشد زایشی نخود (ابتدای گلدهی و آغاز غلافبندی) اثرات منفی شدیدتری

 بر روی عملکرد دانه (به ترتیب 1.063 و 1.07 گرم در بوته) و اجزای عملکرد نسبت

 به مرحله ابتدایی رشد (1.194 گرم در بوته) داشت. واکنش اکوتیپ های مختلف

 نخود نسبت به تنش در مراحل مختلف رشد متناسب با ویژگی های ژنتیکی آنها

و شرایط آب و هوایی محل جمع آوری با یکدیگر متفاوت بود. اکوتیپ 4269 با تولید

 زیست توده هوایی بیشتر (5.77 گرم در بوته) و به تبع آن تامین مواد فتوسنتزی

 زیادتر توانست با تولید دانه های ریزتر و با دارا بودن ویژگی هایی مانند تولید بیشتر

 بذر در غلاف (0.79) و بذر در بوته (16.46)، نسبت به سایر اکوتیپ های مورد بررسی

 مقدار دانه بیشتری در بوته در شرایط تنش سرمازدگی تولید نماید. مرحله

R2 (آغاز غلافبندی) حساسترین مرحله رشد گیاه نسبت به تنش سرماست و تنش

 در مرحله R3 (مرحله پرشدن دانه) که اواخر دوره رشد گیاه است تاثیر معنی داری

 بر عملکرد دانه در بوته نداشت. با توجه به واکنش اکوتیپ 4269 نسبت به تنش

 سرمازدگی می توان از این اکوتیپ در کشت زمستانه استفاده کرد. در مورد

 اکوتیپ های حساس باید تاریخ کاشت را طوری تنظیم کرد که گیاه در مرحله گلدهی

 و غلافبندی با سرمای دیررس بهاره مواجه نگردد.

 
کلید واژه: 
 
 pdf
نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
به نقشه اسرائیل نگاه کنید! دائماً لطفاً

 

سید حسین طاهری

در ماشین جستجوی گوگل، نقشه کره زمین را پیدا کنید. نشانگررا بیاورید روی خاورمیانه! حالا فلسطین اشغالی که صهیونیست ها آن را اسرائیل نامیده اند، پیش روی شماست. اگر خوب بنگرید، می بینید نه فقط تاریخ که جغرافیا هم حکم به نابودی اسرائیل داده است. سرزمینی کوچک با تاریخی بزرگ، در تصرف قومی است که سوء پیشینه آن را آیات وحی نیزدر کتاب ماندگار قرآن ثبت کرده است. پرونده ای که تا محو جرثومه باقی خواهد ماند. پرونده جنایات قومی که متهم ردیف اول در خیل تمام جانیان و جلادان از آدم تا خاتم و از خاتم تا به امروز است. پرونده ای با جرایمی بزرگ از ربا و ارتشا تا فساد اخلاق و قتل پیامبران. مجموعه ای از سخافت که سبعانه ترین خصلت ها را شامل می شود... برگردیم به نقشه خاورمیانه! آن چه در بدو امر به ذهن متبادر می شود، یأس و امید در مقابل واقعیتی تلخ و موقعیتی طلایی است.

تلخ از این که سرزمینی کوچک آن هم در قلب دنیای اسلام غصب شده است، در حالی که دهها کشور اسلامی با میلیون ها مسلمان در چندین لایه آن را در بر گرفته اند. از جانب غرب، صحرای سینا فلسطین اشغالی را به مصر و از آن جا به کشور های مسلمان شمال آفریقا متصل می کند. از شمال با جنوب لبنان، جنوب مقاومت و جبل عامل؛ مهد عالمان ومجاهدان شیعه هم مرز است. سرزمینی حاصل خیز که تمام اراضی اشغالی از رودهای خروشان آن مانند لیطانی و نهر ابراهیم و دهها رود دیگر مشروب می شود. آن سوتر، بلندی های تسخیر شده جولان است. بخشی از سرزمین شام قدیم و سوریه جدید. بعد ازآن، کرانه غربی و کشور اردن دیده می شود. در لایه های بعدی هم تا چشم کار می کند، سرزمین های اسلامی است. اما با این وجود، هر روز شاهد نسل کشی اشغالگران صهیونیست هستیم. تجاوزگرانی که از سال 1948 به این طرف زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی را از دم تیغ گذرانیده اند و امروز نیز در آستانه فرارسیدن عاشورای حسینی، این سارقان نام انسان غزه را میان روز روشن به خاک و خون می کشند. راه آب و معبر غذا را بر آن می بندند، در حالی که لام تا کام از دهان پلید یاوه گویان غاصب تاج و تخت در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی شنیده نمی شود. این همه اتفاق بیخ گوش این تعداد کشور اسلامی، بدون این که آب از آب تکان بخورد، تراژدی بزرگ روزگار ماست. نگاه به این موقعیت و این سکوت مرگبار، کام هر مسلمان آزاده را تلخ می کند.

و اما موقعیت طلایی، از ژئوپولتیک منطقه و مکتب مجاهد پرور و ظلم ستیز اسلام و بشارت های وحیانی قرآن در نابودی محتوم صهیونیست های اشغالگر نشأت می گیرد. جغرافیای سیاسی خاورمیانه و نحوه چیدمان کشور های اسلامی به شکلی معجزه آسا اسرائیل متجاوز را در محاصره ای طبیعی قرار داده که سهولت نابودی و محو این رژیم جنایتکار را نوید می دهد. چیدمانی که اسرائیل را محصور و محبوس متولد کرده است. چیدمانی که حکایت از یک آرایش نظامی خداداد می کند. بی تردید، مکر خداوندی، قوم خائن را با پای خود به محبس کشانده و در فشار طبیعی چندین لایه از کشور های اسلامی قرار داده است تا راهی غیر ازسقوط و سرنگونی پیش روی نداشته باشد.

به فرموده امام راحل لازم است هر مسلمان یک سطل آب جاری کند تا سیلی خروشان سرزمین قدس را از لوث قوم هتاک پاک کند... به فلسطین اشغال شده از بالا نگاه کنید، متوجه می شوید چه امکان ناب و موقعیت طلایی مغفول مانده است؟ تنها ضربه ای لازم است تا رژیم پوشالی فرو ریزد. به نقشه اسرائیل نگاه کنید! دائما لطفاً!

منبع: رجا نیوز
نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
دانشجویان، باغ قلهک انگلیس را تسخیر کردند (ویرایش 2: اولتیماتوم 24 ساعته به دولت مصر برای عذرخواهی)

 

خبرنگار رجانیوز گزارش داد، تعداد 40 نفر از دانشجویان متحصن در مقابل دفتر حفاظت از منافع مصر با استفاده از غافلگیری نیروی انتظامی وارد باغ قلهک و سفارت انگلیس شدند.

student

نیروی انتظامی هم اکنون به شدت در خیابان شریعتی و مقابل سفارت انگلیس مستقر شده اند و اجازه ورود دیگر دانشجویان را نمی دهند.

یکی از دانشجویانی که وارد سفارت انگلستان شده و هم اینک در آنجا مستقر است،به خبرنگارما گفت: ما حدود40 نفر هستیم و اکنون دانشجویان در حال قرائت زیارت عاشورا هستند.

وی افزود: شیشه های خانه سفیر انگلیس در باغ قلهک شکسته شده و دانشجویان قصد دارند اطلاعیه های خود را در بخشهای دیگر سفارت اصلی انگلستان در تهران پخش کنند.

student

وی همچنین گفت: کسی را در باغ قلهک ندیده ایم و احتمالا اینجا تخلیه شده است.همچنین پرچم فلسطین را به جای پرچم بریتانیا در باغ قلهک برافراشته ایم.

این دانشجو در پایان گفت: هم اکنون به شدت چند سرباز که وارد باغ شده اند با دانشجویان درگیرند.

تکمیلی:

حدود ساعت 22 سه شنبه شب، دانشجویان پس از قرائت زیارت عاشورا و برافراشتن پرچم فلسطین به جای پرچم بریتانیا، به آرامی و بدون درگیری با پلیس و با وساطت رئیس سازمان بسیج دانشجویی باغ قلهک را ترک کردند.

دانشجویان تسخیرکننده به همراه دیگر دانشجویانی که پشت در باغ قلهک تجمع کرده بودند، به سمت دفتر حافظ منافع مصر حرکت کردند.

این دانشجویان که از گستاخی وزیر امور خارجه مصر نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی آگاه شده بودند، ضمن تأکید بر اولتیماتوم 24 ساعته به دولت مصر برای عذرخواهی تصریح کردند تا تعطیلی دفتر حافظ منافع مصر به تحصن خود ادامه خواهند داد.

اما درگیری نیروی انتظامی با دانشجویان در این تجمع نیز ادامه یافت تا طی روزهای اخیر ناجا شدیدترین برخوردها را با دانشجویان اصولگرایی که در دفاع از مردم بی دفاع غزه به سیاست های حامیان صهیونیست، معترض هستند، به نمایش گذاشته باشد.

اگرچه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد نیروی انتظامی با دانشجویان همدرد است اما در حفاظت از سفارتخانه ناچار به انجام وظیفه.

منبع : رجا نیوز

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

فلسطین

علائم جنگ 33 روزه صهیونیست ها را نگران کرد

وزارت دفاع اسرائیل:حماس در جنگ زمینی خطرناک است

یکی از مقامات وزارت دفاع رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: حماس هنوز قدرت دارد؛ آنها نشان داده اند که در جنگ زمینی با سربازان اسرائیل، بسیار خطرناک هستند.

 

 

منبع : شبکه خبر دانشجو

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
 
 Religious Leaders Condemn Attacks on Gaza as Genocide

Religious Leaders Condemn Attacks on Gaza as Genocide


Islamic Revolution Leader Ayatollah Sayyed Ali Khamenei denounced Israel over its deadliest offensive on Gaza, describing its attacks as a "deliberate massacre" of innocent and defenseless civilians.
"What pain greater than Muslim silence on this humanitarian tragedy?" the Leader asked in a condolence message released on Sunday, lamenting the lack of world action on the issue.
"Instead of standing up to Israeli war crimes and defending innocent Gazans, some Muslim leaders have paved the way for Tel Aviv to commit these crimes against humanity," his eminence continued.
Ayatollah Khamenei said the contributions of the Bush administration toward the "genocidal Israeli assaults" against Palestinians have further tarnished the US image and world standing.
Iraq's top cleric, Grand Ayatollah Sayyed Ali al-Sistani, in turn said condemnation didn't go far enough. "Expressing condemnation and denunciation for what is going on against our brothers in Gaza and expressing solidarity with them by words only doesn't mean anything in the face of the big tragedy they are facing," his eminence said in a statement released by office in Najaf.
"Now more than at any other time, both Arab and Islamic nations are required to take a practical stance for the sake of stopping this repeated aggression and to break the unfair besieging of these brave people," the statement said, without giving details of the proposed stance.
For his part, Pope Benedict XVI on Sunday denounced the violence between Israel and Hamas in Gaza, and urged everyone involved in the "tragic situation in the Middle East" to strive for humanity and wisdom.
"I implore an end to the violence which must be denounced in all its forms and a restoration of the truce on the Gaza Strip," he said in his weekly Angelus prayer.
"I call on the international community to do all it can to help the Israelis and Palestinians on this dead-end road ... and not to give in to the perverse logic of confrontation and violence but to favor the path of dialogue and negotiations," the pontiff said.

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

rahbar iran

رهبر معظم انقلاب:

سران رژیم غاصب باید محاکمه و مجازات شوند

 

 

منبع : شبکه خبر دانشجو
نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧

«شاه سلطان حسین» مصداق یا جریان؟

 

منبع : شبکه خبر دانشجو

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
غزه در خون و آتش /
رژیم صهیونیستی بر تداوم کشتار مردم بی دفاع غزه تاکید کرد
تهران- خبرگزاری آلمان از رد پیشنهاد توقف موقت کشتار مردم بی دفاع غزه از سوی اولمرت خبر داد
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آلمان ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد فرانسه مبنی بر اتش بس چهل و هشت ساعته در غزه رد کرد
سخنگوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت اولمرت چنین اقدامی را اشتباه می داند و تا زمانی که به اهداف خود دست نیافته است به حملات علیه نوار غزه ادامه خواهد داد
رژیم صهیونیستی با دلگرمی از سوی برخی کشورهای عربی و غربی از روز شنبه اقدم به نسل کشی فلسطینینان در غزه نموده است.
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
نهال و بذر اسفند 1386; 23(4):651-671.
 

ارزیابی اثربخشی قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی

 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 

اسدی هرمز,جلال کمالی محمدرضا,دانشیان جهان فر,امیدی امیرحسن,

حسن آبادی حسن,فومن اجیرلو عزیز,ایمانی علی,ارشد یوسف,بیضایی اسماعیل,

حسینی عبدالحسین,شکوهی محمدحسن

 
 
 

این مطالعه در سال 1385 به منظور ارزیابی آثار تحقیقات، آشنایی با

دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،

تعیین شاخص های اثربخشی و کارایی موسسه، برآورد هزینه و

 منافع فعالیت ها و تعیین اثربخشی قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی

 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر انجام شد. بدین منظور،

 ابتدا با تشکیل جلسه های کارشناسی با مسوولان بخش های تحقیقاتی

 موسسه، اطلاعات لازم در مورد ارقام معرفی شده، بذر توزیع شده، سطح

 زیرکشت ارقام، مقدار افزایش عملکرد هر یک از ارقام اصلاح شده نسبت

 به ارقام شاهد در دوره 84-1379 جمع آوری شد و سپس با استفاده

 از روش های اقتصاد مهندسی، ارزش ناخالص جایگزینی ارقام، ارزش حال

 خالص و نسبت منفعت به هزینه فعالیت های تحقیقاتی موسسه برآورد گردید.

 برای دستیابی به هزینه های انجام فعالیت ها، کل هزینه های صرف شده

طی سال های مورد مطالعه از دفتر برنامه و بودجه موسسه دریافت شد.

بر اساس نتایج به دست آمده، در میانگین سه سال (84-1382)،

 شاخص های اثربخشی موسسه شامل توصیه های زراعی به کار گرفته

 شده 55 مورد، معرفی ارقام 29 مورد، معرفی گونه های گیاهی 16 مورد،

 ارایه ایده و روش های توسعه ای منجر به افزایش کمی و کیفی

 محصولات 56 مورد، ارتقای سطح علمی نیروی انسانی متخصص

 به ارزش 10.31 میلیارد ریال و توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای تحقیقاتی

در سطح 64.5 میلیارد ریال بود. شاخص های کارایی شامل، تعداد

 مقاله های چاپ شده محققان در مجلات علمی- پژوهشی داخلی

و بین المللی به ترتیب 157 و 20 مقاله، تعداد مقالات ارایه شده

در کنفرانس های مختلف 495 مقاله، تالیف و ترجمه کتاب 12 مورد،

 گزارش های نهایی طرح ها 458 فقره، نشریات فنی و ترویجی 92 عنوان،

تعداد مشاوره های علمی در پروژه های ملی و بین المللی 65 مورد،

برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی مختلف 44 مورد و مشارکت

 در تدوین استانداردها 19 مورد مشخص گردید. ارزش حال افزایش درآمد

 ناخالص حاصل از جایگزینی برخی ارقام از محصولات مختلف موسسه

 طی دوره (84-1379) حدود 24579 میلیارد ریال و ارزش حال هزینه ها

 در همین دوره 620 میلیارد ریال برآورد گردید. ارزش حال خالص

 فعالیت های موسسه طی دوره مورد مطالعه 23959 میلیارد ریال محاسبه

 شد که به تفکیک ارزش حال خالص برخی بخش ها از جمله

بخش تحقیقات غلات، بخش تحقیقات دانه های روغنی، بخش

 تحقیقات سیب زمینی و پیاز، بخش تحقیقات ذرت و گیاهان

 علوفه ای طی دوره شش ساله به ترتیب 17941، 3530، 2006 و 756 میلیارد

 ریال برآورد شد. نسبت فایده به هزینه انجام فعالیت های موسسه طی

دوره مورد مطالعه 39.7 برآورد شد. البته منافع به دست آمده تنها بخشی

از اثربخشی دستاوردهای تحقیقاتی موسسه از بعد اقتصادی است.

 
کلید واژه: تحقیقات، دستاوردها، اثربخشی، کارایی ، هزینه و منافع
 
 
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1380; 9(36):137-150.
 
اثر نهاده های جدید (بذر اصلاح شده) بر میزان تولید گندم
 
زارع مهرجردی محمدرضا,اکبری احمد
 
 
 

گندم به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی و مهمترین محصول زراعی،

از جایگاه ویژه‌ ای در کشور برخوردار است. با توجه به رشد روز افزون جمعیت،

اهمیت دستیابی به خودکفایی در مورد این محصول راهبردی روز به روز

 افزایش می یابد. در گزارش سازمان خواربار جهانی اظهار شده است

 که عملکرد گندم در واحد سطح (هکتار) در کشور ایران از متوسط عملکرد

در واحد سطح (هکتار) جهانی کمتر است. از مهمترین مواردی که

کارشناسان این سازمان به عنوان دلایل پایین بودن عملکرد این محصول

 در ایران ارایه داده اند. ناکافی بودن میزان دانش فنی کشاورزان است.

 (کرمی ، 1378). در این مطالعه تاثیر به کار گیری بذر اصلاح شده بر

تولید گندم درواحد سطح (هکتار) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و این

 نتیجه به دست آمده است که استفاده از بذر اصلاح شده دو اثر

مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش عملکرد دارد؛ در اثر مستقیم بدون

 تغییر در میزان مصرف نهاده های تولید، عملکرد در هکتار، 17 درصد

افزایش می یابد و در اثر غیر مستقیم، به کار گیری بذر اصلاح شده

باعث افزایش در استفاده از بعضی از نهاده های تولید می شود که

 در نتیجه، عملکرد در هکتار 18 درصد افزایش می یابد. در مجموع

 استفاده از بذر اصلاح شده میزان عملکرد را 35 درصد افزایش می دهد.

 
کلید واژه: فناوری، بذر اصلاح شده، گندم، تولید
 
 
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
علوم کشاورزی و منابع طبیعی بهمن - اسفند 1385; 13(6):47-56.
 

آبشویی خاک به منظور اصلاح خاک شور و قلیا در

 منطقه چاه افضل استان یزد

 

خاکساری وحید,چراغی علی محمد,موسوی علی اکبر*

,کامگارحقیقی علی اکبر,زندپارسا شاهرخ

 
* گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
 

از آنجایی وجود املاح محلول اضافی خاک در منطقه ریشه می تواند مشکلاتی

 از قبیل کاهش جذب آب توسط گیاه به دلیل کاهش پتانسیل اسمزی

 محلول خاک و تخریب ساختمان خاک بدلیل سدیم تبادلی مازاد داشته باشد

و نیز مسمومیت برای گیاه ایجاد نماید، موضوع اصلاح خاک های شور و

 شور- سدیمی حایز اهمیت فراوانی است. در این تحقیق آزمایش اصلاح خاک

 شور و سدیمی به صورت کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح پایه کامل

 تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع

در چاه افضل استان یزد انجام شد. تیمارهای آزمایشی در این طرح شامل

ترکیبی از دو سطح عمق آب آبشویی 15 و 20 سانتی متر و دو سطح فاصله

 زمانی آبشویی 3 و 6 روز می باشند. نتایج نشان داد که با مصرف 100 سانتی

 متر آب 85-80 درصد املاح از عمق 100 سانتی متری خاک خارج می گردد.

به علاوه چنین نتیجه گیری شد که عامل فاصله زمانی می بایست در معادلات

 مربوط به منحنی هاک آبشویی خاک وارد شود، زیرا منحنی آبشویی

 به دست آمده بر اساس نتایج هر کدام از تیمارها متفاوت از بقیه بود.

بر اساس نتایج این تحقیق، معادلات منحنی های شوری زدایی و سدیم

 زدایی با استفاده از اطلاعات تمام تیمارها به دست آمد.

 
کلید واژه: آبشویی، سدیم زدایی، چاه افضل
 
 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما