کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سجاد - دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧

جدول برنامه‌ زمانی‌ اجرای‌ آزمون هر یک‌ از کدرشته‌های‌ امتحانی‌ آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی 1388


 1301
 مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری ـ مرتعداری)  
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
89
 1302
 مهندسی کشاورزی (آبیاری و زهکشی ـ سازه‌های آبی ـ منابع آب)  
 صبح جمعه
 25/11/1387
 
90
 1303
 مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات ـ زراعت ـ علوم و تکنولوژی بذر ـ اکولوژیک « اگرواکولوژی »)  
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
91
 1304
 مهندسی کشاورزی ـ اقتصاد کشاورزی
 صبح جمعه
 25/11/1387


92
 1305
 مهندسی کشاورزی ـ علوم باغبانی
 صبح جمعه
 25/11/1387


93
 1306
 مهندسی کشاورزی ـ ترویج و آموزش کشاورزی
 صبح جمعه
 25/11/1387

 


94
 1307
 مهندسی منابع طبیعی ـ جنگلداری
 صبح جمعه
 25/11/1387

 

 
95
 1308
 مهندسی کشاورزی ـ علوم خاک
 صبح جمعه
 25/11/1387


96
 1309
 مهندسی کشاورزی (علوم دامی ـ پرورش و تولید طیور)
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
97
 1310
 مهندسی تولیدات گیاهی (اصلاح گیاهان باغبانی و تولید محصولات باغبانی)
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


98
 1311
 مهندسی منابع طبیعی ـ شیلات
 صبح جمعه
 25/11/1387


99
 1312
 مجموعه مهندسی منابع طبیعی (چوب شناسی و صنایع چوب ـ صنایع خمیر و کاغذ ـ حفاظت و اصلاح چوب ـ فراورده‌های چندسازه چوب)  
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
100
 1313
 مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی
 صبح جمعه
 25/11/1387


101
 1314
 مهندسی کشاورزی ـ حشره شناسی کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387

 
102
 1315
 مهندسی کشاورزی ـ بیماری شناسی گیاهی
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
103
 1317
 مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست
 صبح جمعه
 25/11/1387


104
 1319
 مهندسی کشاورزی ـ مکانیک ماشینهای کشاورزی
 صبح جمعه
 25/11/1387


105
 1320
 هواشناسی کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


106
 1321
 مهندسی منابع طبیعی ـ مدیریت مناطق بیابانی
 صبح جمعه
 25/11/1387


107
 1322
 مهندسی کشاورزی ـ مکانیزاسیون کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


108
 1323
 مهندسی منابع طبیعی ـ بیابان زدایی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


109
 1324
 مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی در کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


110
 1325
 مهندسی کشاورزی ـ توسعه روستایی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387
 
111
 1326
 مهندسی کشاورزی ـ شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


112
 1327
 مدیریت کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387
 

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧

علوم کشاورزی ایران 1381; 33(2):205-211. 
 
اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود
 
کاظم پور سولماز,تاج ‌بخش مهدی 
 
 
 

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر روی بعضی خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (هیبرید 704) تحت آبیاری محدود، آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: آترازین ppm400، پارافین یک درصد، پارافین + سیتوویت 2 درصد و به نسبت 3 به 1، موم 10 درصد و تیمار شاهد. این مواد در دو مرحله، مرحله اول 60 روز بعد از کاشت و مرحله دوم در زمان گرده افشانی بکار برده شدند. بعد از مصرف این مواد فواصل آبیاری از 7 روز به 12 روز اضافه شد. نتایج نشان داد که مواد ضد تعرق موجب افزایش ارتفاع ساقه، تعداد گره در بوته، طول میانگره ها و قطر ساقه شدند و این اختلاف نسبت به شاهد در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. ولی در رابطه با تعداد گره، فقط آترازین با شاهد اختلاف معنی دار داشت این مواد موجب افزایش طول پرچم برگ و عرض پرچم برگ شدند ولی این اختلاف معنی دار نبود. همچنین، موجب افزایش وزن چوب بلال شدند که این افزایش در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. تاثیر این مواد بر عملکرد و اجزای آن نیز بارز بود، بطوریکه موجب افزایش تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در هر ردیف، وزن 500 دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و ضریب برداشت شدند و اختلاف حاصل، در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. این مواد تاثیری بر تعداد بلال در بوته نداشتند. بطورکلی، تیمار آترازین در رابطه با خصوصیات مورد مطالعه بهترین نتیجه را نشان داد.
 
کلید واژه: 
 
 
اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧

پژوهش و سازندگی پاییز 1386; 20(3 (پی آیند 76) در زراعت و باغبانی):171-178. 
 
اثر استفاد‌ه از سیستم‌ های آبیاری تحت فشار بر کارایی فنی تولید‌ کنند‌گان محصول سیب ‌زمینی (مطالعه مورد‌ی شهرستان شهرکرد‌)
 
موسوی سیدحبیب اله*,خلیلیان صادق,وکیل پور محمدحسن 
 
* د‌انشگاه شیراز
 
 

کارایی د‌ر یک تعریف ساد‌ه عبارتست از نسبت ستاند‌ه به نهاد‌ه. با توجه به این تعریف ساد‌ه از کارایی د‌ر مطالعه حاضر اقد‌ام به تخمین کارایی فنی محصول تولید‌ سیب‌ زمینی به عنوان یکی از محصولات عمد‌ه الگوی کشت زراعی شهرستان شهرکرد‌ گرد‌ید‌. د‌ر این مطالعه از روش برنامه‌ ریزی ریاضی همچنین از تکنیک متغیر موهومی برای تمایز بین د‌و حالت استفاد‌ه و عد‌م استفاد‌ه از سیستم‌ های آبیاری تحت فشار استفاد‌ه گرد‌ید‌ که صفر بیانگر عد‌م استفاد‌ه و یک بیانگر استفاد‌ه ار سیستم‌ های نوین آبیاری می‌ باشد‌. متغیر موهومی به کار گرفته شد‌ه د‌ر تابع به عنوان شاخصی از تغییرات تکنولوژیک د‌ر یک مقطع خاص از زمان نیز می‌ باشد‌. هد‌ف اصلی این پژوهش بررسی آثار استفاد‌ه ار سیستم ‌های آبیاری تحت فشار بر کارایی تولید‌ محصول سیب زمینی منطقه بود‌ه‌ است د‌ر حالی که سایر عوامل موثر د‌ر کاشت د‌اشت و برد‌اشت، برای کلیه مزارع یکسان لحاظ شد‌ه است. نتایج مطالعه نشان می‌ د‌هد‌ که د‌ر مزارعی که از سیستم‌ های آبیاری تحت فشار استفاد‌ه کرد‌ه‌ اند‌ کارایی فنی به طور متوسط از 69.7? به 94? افزایش یافته است. همچنین د‌ر مزارع با سطح زیر کشت بالای 10 هکتار استفاد‌ه از سیستم‌ های آبیاری تحت فشار به افزایش بیشتری د‌ر کارایی فنی تولید‌ انجامید‌ه‌ است.
 
کلید واژه: 
 
 
اثر استفاد‌ه از سیستم‌ های آبیاری تحت فشار بر کارایی فنی تولید‌ کنند‌گان محصول سیب ‌زمینی (مطالعه مورد‌ی شهرستان شهرکرد‌)

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧

مجله زیست شناسی ایران پاییز 1384; 18(3):248-260. 
 
اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام زراعی گندم 
 
مستاجران اکبر,عموآقایی ریحانه,امتیازی گیتی 
 
 
 

در ایـن پژوهش اثر آلودگی و عدم آلودگی بذرهای گندم بـه باکـتـری آزوسپیریلوم برازیلنس (Azospirillum brasilense)، میزان محصول، مقدار پروتیین و درصد رسوب پروتئین دانه ارقام گندم تحت تیمار آب آبیاری با اسیدیته قلیائی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده در سه تکرار که شامل سه رقم گندم زراعی (قدس، امید و روشن) در دو حالت تلقیح بذرها با آزوسپیریلوم و بدون آزسپیریلوم بود این پژوهش انجام گرفت. در طول دوره رشد نیز از آب آبیاری با اسیدیته قلیایی (مقادیر اسیدیته 7، 9 و 11) آبیاری انجام گرفت. در پایان فصل زراعی میزان عملکرد دانه، مقدار ازت و پروتئین در ماده خشک دانه و درصد رسوب پروتیین هر نمونه اندازگیری شد. نتایج پژوهش حاکی از اثر معنی دار فاکتورهای آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیایی آب آبیاری بر عملکرد دانه، مقدار پروتیین و میزان رسوب پروتیین دانه در ارقام گندم بود. افزایش اسیدیته آب آبیاری باعث کاهش میزان عملکرد گندم، مقدار پروتیین و میزان رسوب پروتیین شد. حداکثر کاهش عملکرد (22/17 درصد کاهش عملکرد به ازای یک واحد افزایش در اسیدیته قلیایی)، پروتیین و رسوب پروتیین در رقم امید مشاهده گردید و کمترین کاهش (7/10 درصد به ازای افزایش یک واحد در اسیدیته قلیایی) در رقم روشن اندازه گیری شد. در نمونه های آلوده به آزوسپیریلوم کلیه شاخصهای اندازه گیری شده در مقایسه با نمونه های غیر آلوده افزایش معنی داری را نشان داد. نتایج این پژوهش مشخص نمود که آزوسپیریلوم می تواند با تعدیل شرایط نامناسب (اسیدیته قلیایی) در بالا بردن عملکرد دانه (7/10 درصد)، میزان پروتیین (5/15 درصد) و میزان رسوب پروتیین (9/7 درصد) ارقام گندم نقش مثبت و معنی داری را ایفا کنند. از لحاظ آماری اثر متقابل آزوسپیریلوم، رقم گندم و اسیدیته بر میزان عملکرد معنی دار بود اما بر میزان پروتئین و رسوب پروتیین معنی دار نبود. در همین راستا اثر متقابل هر دو تیمار روی شاخصهای اندازه گیری شده معنی دار بود و لذا لازم است در هنگام انتخاب آزوسپریلوم و رقم گندم برای تلقیح توجه بیشتری صورت گیرد.
 
کلید واژه: 
 
اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه و میزان پروتئین ارقام زراعی گندم

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧

پژوهش و سازندگی زمستان 1385; 19(4 (پی آیند73) در زراعت و باغبانی):156-162. 
 
اثر آبیاری قطره ای زیر سطحی در افزایش WUE در آبیاری برخی از محصولات کشاورزی
 
نجفی پیام* 
 
* دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، دانشکده کشاورزی
 
 

افزایش کارآیی مصرف آب (WUE) در آبیاری محصولات کشاورزی خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک حایز اهمیت زیادی است. در این راستا اصلاح روش های آبیاری به همراه کاربرد مدل های تعیین نیاز آبی گیاهان که برآورد صحیحی از میزان آب مورد نیاز گیاهان و زمان مناسب آبیاری ارایه دهند، در افزایش عامل فوق نقش بسزایی دارند. در این تحقیق، به منظور ارزیابی اثرات استفاده از روش آبیاری قطره ای زیر سطحی در شرایط استفاده از مدل نیاز آبی ET-HS، چهار محصول سیب زمینی در دو رقم مارفونا و نویتا، گوجه فرنگی و بادمجان انتخاب و در قطعات جداگانه با طرح آزمایشی بلوک های کاملا تصادفی کشت گردید. برای هر یک از محصولات فوق تیمارهای آبیاری قطره ای سطحی، آبیاری قطره ای در عمق 15 سانتیمتر، آبیاری قطره ای زیر سطحی در عمق 30 سانتیمتر، آبیاری سطحی جوی و پشته طراحی شد. در کلیه تیمارها، از مدل نیاز آبی ET-HS استفاده شد و دور و میزان آب آبیاری براساس آن تعیین گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کاربرد همزمان آبیاری قطره ای زیر سطحی در محصولات مورد مطالعه منجر به افزایش قابل توجه کارآیی مصرف آب شده، به طوری که براساس آزمون دانکن در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار بین این تیمار با سایر تیمارها بوجود آمده است.
 
کلید واژه: 
 
 


اثر آبیاری قطره ای زیر سطحی در افزایش WUE در آبیاری برخی از محصولات کشاورزی

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧

 علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1386; 11(42 (الف)):145-156. 
 
اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیم
 
تدین محمودرضا,امام یحیی* 
 
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
 

به منظور بررسی اثر مقادیر متفاوت آب دریافتی در مراحل مختلف رشد در سیستم آبیاری تکمیلی، بر فرایندهای فتوسنتزی و عملکرد دانه گندم تحت شرایط دیم، پژوهشی مزرعه ای در قالب طرح آماری کرت های دوبار خرد شده در سال های زراعی 84-83 و 85-84 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به اجرا در آمد. تیمار کرت های اصلی شامل آبیاری تکمیلی در 5 سطح: بدون آبیاری (دیم)، آبیاری در مراحل: ساقه رفتن، غلاف رفتن، گل دهی و پرشدن دانه، تیمار کرت های فرعی شامل 2 رقم گندم به نام های آگوستا و فاین -15 و تیمار کرت های فرعی شامل کود نیتروژن در 3 سطح صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که در هر دو سال آزمایش، سرعت فتوسنتز، میزان هدایت روزنه ای، غلظت CO2 زیر روزنه ای و سرعت تعرق، در تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن نسبت به سایر تیمارها برتری معنی دار داشت. به علاوه، در هر 4 تیمار آبیاری تکمیلی و در مراحل مختلف رشد، میزان پارامترهای فتوسنتز، هدایت روزنه ای و تعرق با کاهش میزان آب دریافتی در هر کرت آزمایشی کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه در هر دو سال آزمایش، از تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن و کمترین مقدار از تیمار دیم حاصل شد. بیشترین میزان پارامترهای فتوسنتزی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه از برهمکنش تیمارهای آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن × رقم فاین-15 و سطح 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن در سال 84-83 و 85-84 منجر به افزایش عملکردی به ترتیب حدود 200 و 221 درصد، در مقایسه با تیمار دیم گردید. بنابراین، به نظر می رسد آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن تاثیر بارزی بر عملکرد دانه ارقام گندم دیم دارد و در صورت تامین آب کافی در دیمزارها می توان با یک آبیاری تکمیلی در زمان مناسب، عملکرد گندم دیم را تا دو برابر افزایش داد.
 
کلید واژه: 
 
 
اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیم

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧

 آب و فاضلاب بهار 1384; 16(1 (مسلسل 53)):23-29. 
 
اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک 
 
روحانی شهرکی فرزاد,مهدوی رسول,رضایی مرضیه 
 
 
 

به کارگیری فاضلاب شهری در کشاورزی بسته به خصوصیات آن می تواند سودمند یا زیان بار باشد. کیفیت فاضلاب باید با توجه به اثرات آن بر خاک، گیاه، دام و انسان ارزیابی شود. برای بررسی اثر بیماری با پساب تصفیه خانه شمال اصفهان، بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه، از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمار آبی در زمین های تصفیه خانه که به مدت 9 سال با پساب آبیاری شده بود، استفاده گردید. تیمارهای آبی شامل: فاضلاب ورودی به تصفیه خانه (تصفیه نشده)، فاضلاب نیمه تصفیه (خروجی استخر ته نشینی اولیه)، فاضلاب خروجی (تصفیه شده) و آب چاه تصفیه خانه بود. برای بررسی خواص فیزیکی خاک از اعماق صفر تا پنج و پنج تا ده سانتی متری از هر پلات نمونه گیری به عمل آمد. برای مقایسه خواص فیزیکی خاک تصفیه خانه و خاک مزرعه مجاور که هیچ گونه تیماری در آن اعمال نشده و آبیاری آن با استفاده از چاه شخصی بوده است. از خاک مزرعه مجاور نیز نمونه برداری شد. برای بررسی کیفیت تیمارهای آبی در هر نوبت آبیاری از کلیه تیمارها نمونه گیری شد و اندازه گیری های لازم انجام گرفت. نتایج نشان داد که کلیه تیمارهای پساب از لحاظ اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و مواد معلق (SS) و تیمارهای فاضلاب ورودی و نیمه تصفیه شده از لحاظ کدورت و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD5)، بیشتر از حد استاندارد ایران می باشند. از نظر طبقه بندی، فاضلاب ورودی دارای درجه متوسط است. تیمارهای پساب از نظر هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم، سدیم و سرب دارای میزان کمتری نسبت به آب چاه می باشند. کلیه تیمارها ار لحاظ نفوذپذیری در درجه خوب و از نظر کلراید در درجه متوسط هستند. سرب کلیه تیمارها به مراتب کمتر از حد مجاز است. میانگین جرم مخصوص ظاهری خاک و درصد رطوبت در گنجایش زراعی (FC) روند خاصی را دنبال نمی کند. نتایج این طرح نشان می دهد، که زمین آبیاری شده با پساب به مدت 9 سال دارای جرم مخصوص ظاهری کمتر، درصد رطوبت بیشتر (درFC ) و نفوذ نهایی کمتر نسبت به مزرعه مجاور آبیاری شده با آب چاه می باشد.
 
کلید واژه: 
 
 
اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧

 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی زمستان 1385; 7(29):101-118. 
 
آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود - آبیاری ذرت 
 
قیصری مهدی*,میرلطیفی سیدمجید,همایی مهدی,اسدی محمداسماعیل 
 
* تهران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
 

مدیریت آب و کود نیتروژنی برای افزایش عملکرد و کاهش آلودگی منابع آب، ضروری است. اعمال چنین مدیریتی مستلزم شناخت عوامل موثر بر چرخه نیتروژن خاک است. مقدار، زمان و روش استفاده از نیتروژن و آب از عوامل موثر بر این چرخه است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آب با مدیریت کود - آبیاری از طریق سیستم آبیاری بارانی بر آبشویی نیترات و عملکرد ذرت است. بدین منظور، آزمایشی مزرعه ای با ذرت علوفه ای در چهار تیمار آبی شامل دو سطح کم آبیاری (W3 و W4)، یک سطح آبیاری کامل (W2) و یک سطح بیش آبیاری (W1) و سه تیمار کودی شامل 200(N200)، (N150) 150 و صفر (N0) کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سه تکرار انجام شد. آبشویی نیتروژن نیتراتی (NO3-N) در سطوح مختلف آب و کود طی دوره رشد با توجه به شرایط رشد گیاه بررسی شد. عصاره خاک در عمق 30 و 60 سانتی متری با استفاده از «نمونه بردار آب خاک» پس از هر آبیاری یا بارندگی از تمام کرت ها تهیه و غلظت نیترات در عصاره استخراج شده اندازه گیری شد. مقدار نیترات آبشویی شده با استفاده از معادله بیلان جرم محاسبه شد. نیتروژن نیتراتی خاک، پیش و پس از کاشت تا عمق های 30 و 60 سانتی متری و نیتروژن کل گیاه در زمان برداشت اندازه گیری شد. نیتروژن آبشویی شده از عمق 60 سانتی متری در سطوح آبی W1، W2 و W4 در سطح کودی N200 به ترتیب برابر 6.92، 6.58 و صفر کیلوگرم در هکتار و در سطح کودی N150 به ترتیب برابر 5.03، 4.47 و صفر کیلوگرم در هکتار به دست آمد. آبشویی نیترات در سطوح کم آبیاری مشاهده نشد. اما مقدار کمی از نیتروژن کاربردی، توسط گیاه جذب و باقی مانده آن پس از تجمع در خاک به صورت تلفات گازی از خاک خارج گردید. با افزایش کود نیتروژن مصرفی، جذب نیتروژن توسط گیاه افزایش، اما درصد جذب نیتروژن نسبت به نیتروژن مصرفی کاهش یافت. در تیمارهایی که آب آبیاری بیشتر از تبخیر - تعرق بود، مصرف زیاد کود نیتراتی موجب افزایش شدت آبشویی نیترات شد. نتایج همچنین نشان می دهد که آبشویی نیتروژن نیتراتی طی دوره رشد، تابع نیتروژن اولیه خاک، نیتروژن کاربردی، شرایط رشد گیاه، مقدار جذب نیتروژن گیاه و مدیریت کود - آبیاری است.
 
کلید واژه: 
آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود - آبیاری ذرت

نویسنده: سجاد - شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی پاییز 1383; 5(20):17-34. 
 
بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک
 
خوشنود یزدی علی اصغر,قهرمان بیژن 
 
 
 

مدل آریا و پاریس روش معمولا پذیرفته شده ای برای تبدیل منحنی توزیع اندازه ذرات به منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از پارامتر مقیاس بندی (Scaling parameter, a) است. در مدل اولیه آریا و پاریس (1981)، پارامتر مقیاس بندی برای گروههای بافتی خاک، ثابت (1.38) فرض شده بود. در سالهای اخیر، مطالعات متعدد نشان داده است که پارامتر مقیاس بندی مقدار ثابتی نیست و کمیت آن بستگی به توزیع اندازه ذرات خاک دارد. به منظور بررسی روابط بین بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی و همچنین برآورد تقریبی منحنی رطوبتی خاک تحقیقاتی انجام شد که نتایج آن در این مقاله ارایه می شود. در این مطالعه، پارامتر a تابعی از عدد مقیاس بندی شده تعداد ذرات کروی برای تخمین طول خلل و فرج در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که a مقداری ثابت نیست و با افزایش اندازه ذرات خاک به ویژه برای بخش شن تغییر می کند. از آنجا که تعیین پارامتر مقیاس بندی مشکل است، برای تخمین پارامتر مقیاس بندی بر اساس پارامترهای توزیع اندازه ذرات خاک یک معادله رگرسیونی به دست آمد (r2=0.96) و دقت برآورد معادله و روش پارامتر با مقدار ثابت (a=1.38) در تعدادی از خاکهای مناطق آمل، بابل و کرج مقایسه شدند. پیش بینی های رطوبت خاک نتایج قابل قبول تا عالی را با مقادیر اندازه گیری شده نشان داد. استفاده از یک مقدار ثابت (a=1.38) برای رطوبتهای کم منتج به پیش بینی های کمتر و برای رطوبتهای بیشتر منجر به پیش بینی های بیشتر شد. منحنی مشخصه آب خاک به طرز قابل قبولی برای سه نمونه خاک شبیه سازی شد.
بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک

نویسنده: سجاد - جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایانا:

قیمت زعفران باید افزایش پیدا کند

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس مجلس

قیمت فعلی زعفران جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و باید افزایش پیدا کند.
   

نماینده قائنات و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایانا گفت: قیمت زعفران با توجه به زحمت زعفرانکاران به هیچ عنوان کافی نیست و با توجه به این که در زمان حاضر کشاورزان از افزایش قیمت منتفع می‌شوند، باید قیمت زعفران افزایش پیدا کند.

موسی قربانی افزود: زعفران به علت دارا بودن حجم کم کالایی نیست که به آن هزینه‌های حمل و نقل تعلق بگیرد، از این رو قیمت زعفران در مشهد با قیمت آن در تهران چندان تفاوتی ندارد.

 

مملکت معطل 50 میلیون دلار صادرات زعفران نیست

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مملکت که نیازمند 50 میلیون دلار صادرات زعفران نیست که به خاطر آن نفع کشاورزان نادیده گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت زعفران باعث می‌شود اسپانیا دیگر نتواند زعفران ایران را خریداری و به نام خود به بازارهای دنیا عرضه کند.

 

هر کس پول ندارد زعفران نخورد

قربانی تصریح کرد: زعفران کالایی نیست که مستقیماً به سلامت افراد ارتباط داشته باشد، بنا بر این هر کس که نمی تواند آن را تهیه کند، زعفران نخورد.

 

کشاورزان زعفران را ارزان نفروشند

نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: با توجه به خشکسالی سال جاری و پیش‌بینی کاهش حجم تولید، به کشاورزان توصیه می‌شود زعفران خود را ارزان نفروشند.

وی تصریح کرد: به علت خشکسالی و سرمازدگی سال گذشته حجم تولید زعفران 80 درصد کاهش یافته است./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

نویسنده: سجاد - جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧

/اتانول، خونی سبز در کالبد خودرو ایرانی/

محققان ایرانی موفق به تولید اتانول سوختی از ضایعات کشاورزی شدند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: پژوهشیمحققان ایرانی موفق به تولید اتانول سوختی از ضایعات کشاورزی شدند

 

پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی مرکز تحقیقات فارس موفق به تولید اتانول (الکل اتیلیک) سوختی از مواد سلولزی شده‌اند که می‌تواند به عنوان بهترین جایگزین برای سوخت‌های فسیلی به صورت خالص یا به صورت مخلوط با بنزین استفاده شود.

به گزارش خبرنگار «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با توجه به محدود بودن منابع سوخت‌های فسیلی و لحاظ کردن مشکلاتی که این نمونه سوخت‌ها از نظر زیست محیطی به وجود می‌آورند، بحث سوخت جایگزین که سازگاری بهتری با محیط زیست داشته باشد و از منابع تجدید پذیر حیات تامین شده باشد به طور جدی مطرح است و علاقه به تولید الکل از سلولز در تمام دنیا رو به افزایش است.

با استفاده از مواد سلولزی در تولید سوخت که در این طرح محقق شده، افزایش گازهای گلخانه‌یی نخواهیم داشت و مواد سلولزی به صورت محصول جانبی فرایندهای صنعتی و کشاورزی شامل ضایعات محصولات زارعی و باغی و کارخانه‌های کاغذسازی که سالیانه در کشور به عنوان مواد زاید و دور ریخته می شوند، قابل دسترسی است.

گفتنی است، دور ریختن این مواد باعث تخریب محیط زیست و سوزاندن آنها آلودگی شدید هوا را به دنبال دارد.

بر اساس این گزارش، یکی از راه‌های مناسب برای استفاده از این زائدات تبدیل آنها به الکل اتیلیک می‌باشد.

اتانول جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی به صورت خالص یا به صورت مخلوط با بنزین است و تولید این ماده از منابع تجدید پذیر حیات برپایه مواد سلولزی که به میزان قابل توجهی در طبیعت یافت می‌شود، از مزایای این طرح است.

همچنین می‌توان از آن به عنوان حلال و سوخت تمیز و کاهنده گازهای گلخانه‌یی استفاده کرد.

انتهای پیام

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧

برای اولین بار در دنیا

نخستین کشک حاوی پروتئین سویا تولید شد

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس تشکل های غیر دولتینخستین کشک حاوی پروتئین سویا تولید شد

برای نخستین بار در دنیا کشک حاوی پروتئین پویا در ایران تولید شد.  به گزارش ایانا از کانون صنایع غذایی کشور، نخستین کشک حاوی پروتئین سویا به دلیل داشتن منابع غنی از پروتئین، کلسیم، فسفر و املاح معدنی با خاصیت ضد سرطانی در کشور تولید شد.

بر اساس این گزارش، سوی کشک (حاوی پروتئین سویا) که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی اعلام شده است، از بروز سرطان روده، سینه، کبد، مثانه، پوست و معده و همچنین از ابتلای افراد به پوکی استخوان و بیماری قلبی و عروقی جلوگیری می‌کند.

دیزوفلانون موجود در این کشک به عملکرد مغز و کاهش چین و چروک پوست کمک می‌کند و موجب کاهش عوارض ناشی از تغییرات هورمونی در دوران یائسگی می‌شود.

این محصول غذایی برنده جایزه سیب طلایی از دومین کنفرانس غذای عملکرد (فراسودمند) شده است.

مقادیر اسید آمینه موجود در این محصول 590 میلی‌گرم لیزین، 210 میلی‌گرم متیونین، 510 میلی‌گرم آرژنین، 260 میلی‌گرم هیستوین، 460 میلی‌گرم والین، 710 میلی‌گرم لوسین، 410 میلی‌گرم ایزولوسین و 380 گرم ترئونین گزارش شده است./

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧

همکاری جدید فائو و مرکز مطالعات کشاورزی مدیترانه

رم - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللهمکاری جدید فائو و مرکز مطالعات کشاورزی مدیترانه

مرکز بین­المللی مطالعات پیشرفته مدیترانه (CIHEAM) و سازمان فائو، موافقتنامه­ای در زمینه تقویت همکاریهایشان امضا کردند.  به گزارش ایانا از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو)، این دو سازمان در قالب این توافقنامه در زمینه غذاهای سنتی، حفاظت از جنگلها، مدرن سازی آبیاری و مدیریت بیماریها و قرنطینه گیاهی، به همکاریهای خود شدت خواهند بخشید. شیلات و آبزی­پروری، تولید دام و منابع ژنتیک گیاهی از دیگر موارد این توافق است.

بر اساس این گزارش، این دو سازمان در سالهای 2009 و 2010 اجرای برنامه­های تحقیقاتی، برگزاری کارگاههای آموزشی و مبادله کارشناسان و دانشجویان را به منظور ترویج محصولات غذایی کشاورزی کوهستانی که اغلب سهم زیادی در پایداری زندگی در مناطق نامساعد و کوهستانی دارد، در دستور کار خود قرار داده­اند.

توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی برای بهبود تولید میوه و کنترل ورود و شیوع آفات در منطقه مدیترانه از طریق پیمان‌نامه­های هماهنگ کننده نظارت بر آفات و گواهی نهال، از دیگر کارهای مشترک این دو سازمان است.

CIHEAM یک مؤسسه بین­المللی منطقه­ای است که فراهم کننده آموزش، هدایتگر تحقیقات و مروج همکاری بین­المللی در زمینه کشاورزی و توسعه روستایی در مدیترانه از طریق چهار مؤسسه کشاورزی باری (ایتالیا)، چانیا (یونان)، مون پلیه (فرانسه) و ساراگوزا (اسپانیا) است. همکاری این مرکز و سازمان فائو از سال 1977 آغاز شده است.

مترجم: سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧

محققان مصری دست یافتند

تاثیر ضایعات گیاهی بر کنترل علفهای هرز باغهای مرکبات

مصر - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللتاثیر ضایعات گیاهی بر کنترل علفهای هرز باغهای مرکبات

کشاورزان کشت ارگانیک با مشکلات جدیدی به‌ویژه در زمینه مدیریت و کاهش علفهای هرز مواجهند.  به گزارش ایانا از مجله اینترنتی ساینس دیلی (Science Daily)، علاقه به تولید محصولات ارگانیک در سراسر جهان رو به افزایش است. این محصولات که نماد محصولات سالم برای مصرف کنندگان و بی­ضرر برای محیط زیست هستند، از ورود مواد شیمیایی به مواد غذایی، خاک و آب می­کاهند. 

بر اساس این گزارش، در کشت ارگانیک معمولا از خاک­پوشهای (مالچ) تهیه شده از مشتقات نفت برای مهار علفهای هرز استفاده می­کنند که از نظر افزایش رواناب ضررهایی به دنبال دارد، از این رو همه در جست‌وجوی روشهای مناسب غیر شیمیایی برای کنترل علفهای هرز هستند.

محققان واحد گیاه­شناسی مرکز تحقیقات مصر به تازگی نتایج دو سالهٔٔٔٔٔٔ بررسی خود را بر روی درختان 15 ساله نارنگی منتشر ساخته­اند. بررسی آنها به تاثیر تیمارهای استفاده از خاک­پوش پوشال برنج، خاک­پوش اکالیفا (لویی)، خاک­پوش پلاستیک سیاه، از بیخ کندن علفهای هرز با کج­بیل و استفاده از علف­کش «گلای فوزیت» بر کنترل علفهای هرز، عملکرد و کیفیت میوه نارنگی پرداخته است.

محققان دریافتند که بیشترین میزان مهار علفهای هرز (94 تا 100 درصد) با خاک­پوش پلاستیک و خاک­پوش سه لایه پوشال برنج یا لویی حاصل شد. پوشاندن خاک با دو لایه از پوشال برنج و لویی نیز در حد 85 تا 98 درصد موجب مهار علفهای هرز شد. همچنین استفاده از این خاک­پوشها به طور معنی­داری سبب افزایش عملکرد میوه شد.

این نتایج نشان می­دهد که استفاده از خاک­پوش دو لایه پوشال برنج و گیاه لویی در مهار علفهای هرز باغهای مرکبات موثر است. البته این محققان در گزارش خود نکات مهمی را به تولیدکنندگان یادآور شده­اند و آن ضرورت قرار دادن خاک­پوشهای گیاهی با عمق بیشتر درخاک برای زدودن علفهای هرز است. همچنین در این روش هزینه حمل و نقل این مواد به باغ باید مد نظر قرار گیرد./

مترجم: سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧

آغاز به کار کارگاه آموزشی بین‌المللی مهندسی ژنتیک گیاهی و ایمنی زیستی

کرج - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقاتآغاز به کار کارگاه آموزشی بین‌المللی مهندسی ژنتیک گیاهی و ایمنی زیستی

کارگاه آموزشی بین‌المللی مهندسی ژنتیک گیاهی و ایمنی زیستی از امروز (پنجم بهمن ماه) تا چهارشنبه (نهم بهمن ماه) سال جاری به مدت پنج روز در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.  به گزارش ایانا، رئیس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و یکی از مجریان این کارگاه، هدف از برگزاری آن را آشنایی کارشناسان و متخصصان بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی با روشهای جدید انتقال ژن به گیاهان، روشهای شناسایی محصولات تراریخته و مسائل مرتبط با ایمنی زیستی این گونه محصولات برشمرد.

دکتر غلامرضا صالحی جوزانی، با اشاره به دامنه وسیع کاربرد مهندسی ژنتیک گیاهی در کشاورزی و اهمیت مباحث سلامت و ایمنی این گیاهان در دنیا افزود: در این دوره آموزشی مباحثی مانند آشنایی با اصول مهندسی ژنتیک گیاهی،‌ روشهای جدید مهندسی ژنتیک گیاهی، مسائل مرتبط با ایمنی زیستی محصولات تراریخته، معرفی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، کدکس غذایی، ارزیابی احتمال خطر و مدیریت احتمال خطر محصولات تراریخته، روشهای شناسایی محصولات تراریخته و آشنایی با راهکارهای جدید مهندسی ژنتیک برای کاهش مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته به بحث و تبادل‌نظر گذاشته می‌شود که امیدواریم برگزاری این دوره بتواند زمینه‌ساز طرح و توسعه فرهنگ و تحقیقات علمی مورد نیاز در این عرصه باشد.

دکتر علی‌اکبر بخشی از دیگر مجریان کارگاه مذکور و رئیس بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن نیز در این باره گفت: این کارگاه با همکاری بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن و بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار می‌شود.

در پایان این کارگاه آموزشی نیز به شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره معتبر اعطا می‌شود./

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧

فعالان صنعت چای از استاندار گیلان خواستند دستور رئیس‌جمهوری را اجرایی کندچای امسال هنوز وارد سیستم کالابرگی نشده است

چای امسال هنوز وارد سیستم کالابرگی نشده است

لاهیجان - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس تشکل های غیر دولتی

به رغم تصویب بند (6) مصوبات سفر هیات دولت به گیلان، که طی آن توزیع 14 هزار تن از چای داخلی کشور طی مهر و اسفند ماه سال جاری به تصویب رسید، تاکنون زمینه اجرایی شدن این مصوبه فراهم نشده است.  نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای در گفت وگو با ایانا افزود: بر اساس بند (6) این مصوبات مقرر بود هفت هزار تن چای در نوبت مهر و هفت هزار تن در اسفند ماه وارد سیستم کالابرگی شود که برای سهمیه مهر ماه هیچ اقدامی نشد و زمینه اجرایی شدن آن در اسفند ماه نیز فراهم نشده است.

قاسم رضاییان تصریح کرد: کیفیت چای داخلی به تایید استاندار گیلان رسیده است اما هنوز دستگاههای اجرایی برای تحویل و توزیع آن درسیستم کالابرگی اعلام آمادگی نکرده‌اند.

 

180 کارخانه‌دار با استاندار گیلان گفت وگو کردند

وی تاکید کرد: روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور 180 کارخانه‌دار فرآوری چای و استاندار گیلان برگزار شد، فعالان صنعت چای از استاندار خواستند برای اجرای دستور کاربردی رئیس‌جمهور تمام تلاش خود را به‌کار بندد.

نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای خاطرنشان کرد: در صورتی که چای امسال نتواند وارد سیستم کالابرگی شود، سازمان تعاون روستایی هر کیلوگرم چای تولیدی را به قیمت 100 تومان بالاتر از قیمت تمام شده از کارخانه‌داران خریداری خواهد کرد.

رضاییان تصریح کرد: برای سال آینده بهای برگ سبز درجه یک چای 600 تومان و برگ سبز درجه دو 385 تومان برآورد شده است.

وی در پایان گفت: برای تولید چای کیفی، در سال آینده به کارخانجات از 20 تا 90 میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

نویسنده: سجاد - جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧

عضو هیات مدیره اتحادیه اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره‌بار خبرداد:

کاهش 35 درصدی صادرات میوه و تره بار

فارس - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس تشکل های غیر دولتیکاهش 35 درصدی صادرات میوه و تره بار

افزایش قیمت تمام شده در ایران و رکود بازارهای جهانی باعث کاهش 35 درصدی صادرات میوه و تره‌بار ایران به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس شده است.
   

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره‌بار استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا گفت: خشکسالی و سرمازدگی باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در داخل کشور شد به طوریکه قیمت تمام شده داخلی قابل رقابت با مشابه خارجی در بازارهای بین‌المللی نبود.

هادی حنایی افزود: رکود بازارهای جهانی که برگشت پول و سرمایه را به صادرکننده با مخاطره روبرو کرده است و همچنین سیاستهای کارشناسی شده وزارت بازرگانی باعث شد حجم صادرات میوه و تره‌بار تا 35 درصد کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: هر چند طی سال جاری سیب‌زمینی به عنوان مزیت کشاورزی امکان صادرات گسترده پیدا کرد اما به علت سیاست کارشناسی نشده وزارت بازرگانی در اوایل سال مبنی بر اخذ عوارض گمرکی 2000 ریالی از هر صادرکننده در عمل صادرات سیب‌زمینی توفیق چندانی پیدا نکرد.

حنایی با اشاره به صادرات قابل توجه پیاز در سال گذشته گفت: سال گذشته واردات بازرگانی در ابتدای سال اعلام کرد به صادرکنندگان پیاز یارانه حمل و نقل پرداخت می‌شود،‌لذا صادرات این محصول افزایش یافت.

این صادرکننده گفت: سیاستهای تشویقی دولت با تمرکز با محصولات دارای مزیت روند صعودی صادرات را در پی خواهد داشت./

 

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

نویسنده: سجاد - جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧

با دستور وزیر جهاد کشاورزی

واردات و ذخیره‌سازی جو دامی آغاز می‌شود

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس تشکل های غیر دولتیواردات و ذخیره‌سازی جو دامی آغاز می‌شود

در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با دامداران مقرر شد واردات و ذخیره‌سازی جو دامی در کشور آغاز شود.
   

مدیر مرکز همکاریهای امور دام (مهاد) در گفت وگو با خبرنگار ایانا گفت: هفته گذشته در دو جلسه پیاپی که با دعوت وزیر جهاد کشاورزی از دامداران انجام شد بیش از 30 دامدار به بیان مشکلات و مسائل خود با محمدرضا اسکندری پرداختند که با آغوش باز وی روبرو شد.

جواد گیلانی افزود: در این جلسات چد ساعته که در حضور شخص وزیر و برخی از معاونان این وزارتخانه صورت گرفت دامداران درباره قیمت شیر، علوفه، نهاده‌های دامی مسائل خود را با وزیر در میان گذاشتند.

وی با اشاره به کاهش قیمت جو گفت: وزیر پس از استماع سخنان دامداران مبنی بر کاهش قیمت جهانی جو به معاونان خود دستور داد هر چه سریعتر برای واردات جو مورد نیاز و ذخیره‌سازی آن اقدام کنند.

وکیل گیلانی خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه‌ای که با حضور وزیر بازرگانی و جهاد کشاورزی و دامداران برگزار شد قیمت شیر خام 529 تومان تعیین شد که به علت عدم تامین بودجه هنوز اعلام رسمی نشده است.

وی تاکید کرد: دامداران دعوت وزیر جهاد کشاورزی از دامداران و حسن برخورد وی را به فال نیک گرفته و در انتظار تحقق وعده‌های وزیر و پویایی بخش کشاورزی هستند./

 

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

در پی تولید بی سابقه این محصول

پاکستان یک میلیون تن برنج به اتحادیه اروپا صادر می کند

پاکستان - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللپاکستان یک میلیون تن برنج به اتحادیه اروپا صادر می کند

کشور پاکستان به دلیل تولید بسیار زیاد در سال زراعی جاری در نظر دارد حدود یک میلیون تن برنج به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کند.
   

به گزارش ایانا، به نقل از موسسه بین­المللی تحقیقات برنج، رئیس انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان اعلام کرد که این کشور به دلیل تولید بسیار زیاد در سال زراعی جاری، در پی صادرات حدود یک میلیون تن برنج به کشورهای اروپا است. این رقم در سال گذشته 80 هزار تن بود.

وی گفت: این اقدام با توجه به افزایش تقاضای برنج در اروپا اتخاذ شده است. طی ماههای ژانویه تا ژوئن 2009 میلادی، حدود 500 هزار تن برنج به کشورهای آفریقایی از جمله کنیا (250 هزار تن) صادر خواهد شد.

رئیس انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان، کنیا را  بزرگترین بازار صادرات برنج در آفریقا عنوان کرد به طوری که پاکستان از اول جولای تا نوامبر 2008، 27688 تن برنج به این کشور صادر کرده است.

مترجم: سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

ورود مواد غذایی سرطانزای اسرائیلی به عربستان

قطر - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللورود مواد غذایی سرطانزای اسرائیلی به عربستان

اتاق بازرگانی و صنعت عربستان نسبت به ورود مواد غذایی سرطانی ساخت رژیم صهیونیستی به این کشور و امارات هشدار داد.
   

به گزارش ایانا از روزنامه الشرق قطر، اتاق بازرگانی و صنعت عربستان با افشای این موضوع با صدور بخشنامه ای اعلام کرد قاچاقچیان مناطق ساحلی بین یمن، جیبوتی و سومالی مواد غذایی و صنعتی سرطانی به این کشور و امارات وارد می کنند.

این مواد ساخت اسرائیل، چین و تایوان شامل پودرهای خوراکی و شیرینی­جات، حشره­کشها، اسباب بازی کودکان، مواد خوشبو کننده و انواع سیگار است که حاوی مواد سرطانی است./

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

سفیر ایران در چین:

اولین نمایشگاه بین المللی تولیدات غذای حلال در ایران برگزار می شود

چین - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللاولین نمایشگاه بین المللی تولیدات غذای حلال در ایران برگزار می شود

سفیر ایران در چین از برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تولیدات غذای حلال در ایران در سال 2009 میلادی خبر داد.
   

به گزارش ایانا از روابط عمومی اتاق ایران، سفیر ایران که در مجمع همکاریهای اقتصادی- تجاری چین و کشورهای اسلامی در شهر "شینینگ" مرکز استان "چینگ های" در شمال غرب چین سخن می گفت، افزود: در این نمایشگاه که فوریه سال آینده برگزار می شود، آخرین دستاوردهای ایران و کشورهای دیگر در عرصه صنعت غذایی حلال به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.

جواد منصوری ارزش صادرات غذایی ایران را سالانه بیش از 500 میلیون دلار دانست و بر ضرورت توسعه و گسترش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای اسلامی تاکید کرد.

وی با بیان آمار و ارقام از توسعه و گسترش روابط اقتصادی ایران و چین در سال جاری خبر داد و گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی، ارزش مناسبات تجاری ایرن و چین به 17 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید که پیش بینی می شود این رقم در پایان امسال به 30 میلیارد دلار برسد .

مجمع همکاریهای اقتصادی- تجاری چین و کشورهای اسلامی با موضوع "جهانی کردن صنایع غذایی حلال" در مرکز استان "چینگ های" با حضور تجار و بازرگانان و صاحبنظرانی از کشورهای مختلف از جمله سفیر ایران در چین برگزار شد./

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

به گزارش فائو

گونه جدیدی از آنفلوآنزای مرغی در نیجریه مشاهده شد

رم - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین الملل

گونه جدیدی از آنفلوآنزای مرغی که قبلا گزارش نشده بود، برای اولین بار در نیجریه مشاهده شد.
   

به گزارش ایانا از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، نیجریه به تازگی گزارشی در مورد شیوع ویروس آنفلوآنزای مرغی در ایالتهای کاتسینا و کانو منتشر کرده است.

نتایج تحقیقات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که گونه جدید کشف شده (H5N1, clade2, EMA3) از نظر ژنتیکی با گونه‌های منتشر شده در سال 2006 و 2007 در نیجریه متفاوت است.

این گونه قبلا در آفریقا هم گزارش شده بود.

بر اساس این گزارش، پیدا شدن ویروس جدید آنفلوآنزای مرغی در قاره آفریقا، به ویژه به دلیل مشخص نبودن علت نفوذ آن به این قاره، مشکلات و مسائل جدی را برای آفریقا به وجود آورده است./

مترجم: عارف محمدزاده

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

فائو خبر داد:

افزایش گرسنگی در جهان

رم - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللfao

قیمتهای رو به افزایش مواد غذایی، 75 میلیون نفر به جمعیت گرسنه جهان اضافه کرد.
   

به گزارش ایانا از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قیمتهای رو به افزایش مواد غذایی 75 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر کشاند و آمار جهانی این قشر از مردم را به 923 میلیون نفر رساند.

بر اساس این گزارش، طبق آمار جدید ارائه شده توسط سازمان ملل، این افزایش در قیمتها، باعث معکوس شدن حرکت مثبت و امیدوار کننده رسیدن به اهداف توسعه‌ای هزاره که بر اساس آن باید تا سال 2015 جمعیت گرسنه به کمتر از نصف تقلیل می‌یافت، شده است./

مترجم: عارف محمدزاده

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

طی سه سال آینده صورت می گیرد

توقف واردات برنج موزامبیک

موزامبیک - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللتوقف واردات برنج موزامبیک

کشور موزامبیک امیدوار است با افزایش تولید در سال مالی فعلی، بتواند واردات برنج خود را در سه سال آینده متوقف سازد.
   

به گزارش ایانا از موسسه تحقیقات بین المللی برنج، بنا به گفته وزیر کشاورزی موزامبیک، وضعیت مناسب، زمین و نهاده­ کافی برای افزایش عملکرد فراهم است.

بنا به اظهارات وی، دولت موزامبیک سرمایه­گذاری بیشتری در توسعه زیرساختها و بسط پایه علمی کشاورزان با آموزش کارشناسان کشاورزی، مکانیزه کردن این بخش و ایجاد شبکه­های کشاورزان متنفذ به عمل آورده است.

بودجه کشور موزامبیک برای سال 2009، 8/3 میلیارد دلار تعیین شده است که بخش کشاورزی، پس از بخشهای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، بیشترین سهم را از این بودجه دارد.

این کشور که سالانه 500 هزار تن غله (عمدتاً گندم و برنج) وارد می­کند، از فقیرترین کشورهای قاره آفریقا به شمار می آید که سالها درگیر جنگ داخلی بوده است.

امسال این کشور با کمبود 2/1 میلیون تنی غلات مواجه است.

مترجم: سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

فائو گزارش کرد

تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی در اقیانوس آرام

رم - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللتغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی در اقیانوس آرام

گرم شدن اقیانوس، طوفانهای پی‌درپی در نواحی حاره، طغیان سریع رودخانه­ها و خشکی ممکن است تاثیر مخربی بر سیستمهای تولید مواد غذایی در کشورهای جزیره­ای اقیانوس آرام بگذارد.
   

به گزارش ایانا و به نقل از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، در گزارش جدید این سازمان با عنوان "تغییر اقلیم و امنیت غذایی در کشورهای جزیره­ای اقیانوس آرام"، وضعیت اقلیم در این مناطق حاکی از کاهش امنیت غذایی به ویژه در سطح خانواده­هاست. تولید محصولات کشاورزی در کشورهای جزیره­ای اقیانوس آرام تا حد زیادی به بارانهای سنگین تابستان متکی است، اما بررسیهای جدید از نوسان بلند مدت بارندگی در کنار تاثیرات ویرانگر دیگر بر بخش کشاورزی مانند تنش آبی، افزایش آفتها و علفهای هرز، فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک حکایت دارد. بالا آمدن سطح آب دریا و تغییر دمای سطحی آن نیز بر بخش صیادی تاثیر می­گذارد.

بر اساس این گزارش، مصرف ماهی در این مناطق بسیار زیاد و متوسط سرانه آن 70 کیلوگرم در سال است به طوری که صادرات آن بیش از 70 درصد درآمد این کشورها را تشکیل می­دهد.

فائو تاکید کرده است کشورهای مذکور نیازمند رویکردی سیستمی برای تطابق خود با تغییر اقلیم هستند تا در پرتو اطلاعات جدید از این پدیده، در بخشهای کشاورزی، جنگلداری و صیادی خود بازنگری کنند.

این سازمان خطاب به تمام کشورهای متکی به کشت تک محصولی جهت صادرات، یادآور شده است روشهای کشت متنوع را برای مقابله با پدیده تغییر اقلیم برگزینند./

مترجم: سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

با اجاره گسترده مزارع ذرت در افریقا

کره جنوبی وابستگی خود را به امریکا قطع می‌کند

انگلیس - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللکره جنوبی وابستگی خود را به امریکا قطع می‌کند

شرکت کره­ای دوو از برنامه‌های جدید خود برای کشت ذرت در 405 هزار هکتار از اراضی کشور ماداگاسکار، به منظور قطع سریع وابستگی خود به واردات این محصول از امریکا خبر داد.
   

به گزارش ایانا از خبرگزاری بی بی سی، این شرکت در حال اجاره 99 ساله اراضی وسیعی در افریقاست و امید دارد تا سال 2023 بتواند پنج میلیون تن ذرت از آن به دست آورد.

با توجه به بالا رفتن قیمت محصولات کشاورزی به ویژه غلات، کشورهای آسیایی در پی یافتن راههایی برای تامین مطمئن این محصولات هستند.

بر اساس این گزارش، شرکت دوو در کشور ماداگاسکار در سطحی معادل 122 هزار هکتار اقدام به کشت نخل روغن کرده است. مجتمع تولیدی دیگری نیز در اندونزی با مشارکت بزرگترین شرکت تهیه غذای دام کره جنوبی، برای تامین ذرت ایجاد شده است.

همچنین کشورهایی چون عربستان و کویت نیز درصدد سرمایه­گذاری کشاورزی در افریقا هستند.

برخی از کشورهای افریقایی برای جلب سرمایه خارجی از این قضیه استقبال کرده‌اند و برخی نیز مانند اتیوپی، حضور شرکتهای خارجی را در بخش کشاورزی کشور خود تهدید دانسته­اند./

مترجم: سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

موسسه بین­المللی تحقیقات برنج خبر داد:

آزمایش میدانی برنج مقاوم در برابر آب

فیلیپین - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللآزمایش میدانی برنج مقاوم در برابر آب

محققان موسسه بین­المللی تحقیقات برنج اعلام کردند، رقم جدیدی از برنج که می­تواند در وضعیت کاملاً غوطه­ور در آب پس از دو هفته به حیات خود ادامه دهد، آزمایشهای میدانی را با موفقیت گذرانده و در شرف معرفی رسمی است.
   

به گزارش ایانا از موسسه بین المللی تحقیقات برنج، دانشمندان امیدوارند این نوع برنج بتواند کمک شایانی به کشورهای بنگلادش و هند کند که در آنها همه ساله چهار میلیون تن برنج (معادل غذای مصرفی 30 میلیون نفر) به سبب طغیان آب و سیل از دست می­‌رود.

بر اساس این گزاش، برنج "sub1" از هر نظر مشابه ارقام پرمحصول و آشنای کشاورزان و مصرف‌کنندگان آسیایی است، با این تفاوت که حاوی ژنی است که به مقاومت در برابر آب کمک می‌کند.

13 سال قبل دیوید مک­کیل، رئیس کنونی بخش فناوری ژنتیک و اصلاح نباتات موسسه IRRI و یکی از دانشجویانش، ژن "sub1A" را در یک نوع برنج بومی هند کشف کردند./

مترجم: سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

موسسه بین­المللی تحقیقات برنج خبر داد:

آزمایش میدانی برنج مقاوم در برابر آب

فیلیپین - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللآزمایش میدانی برنج مقاوم در برابر آب

محققان موسسه بین­المللی تحقیقات برنج اعلام کردند، رقم جدیدی از برنج که می­تواند در وضعیت کاملاً غوطه­ور در آب پس از دو هفته به حیات خود ادامه دهد، آزمایشهای میدانی را با موفقیت گذرانده و در شرف معرفی رسمی است.
   

به گزارش ایانا از موسسه بین المللی تحقیقات برنج، دانشمندان امیدوارند این نوع برنج بتواند کمک شایانی به کشورهای بنگلادش و هند کند که در آنها همه ساله چهار میلیون تن برنج (معادل غذای مصرفی 30 میلیون نفر) به سبب طغیان آب و سیل از دست می­‌رود.

بر اساس این گزاش، برنج "sub1" از هر نظر مشابه ارقام پرمحصول و آشنای کشاورزان و مصرف‌کنندگان آسیایی است، با این تفاوت که حاوی ژنی است که به مقاومت در برابر آب کمک می‌کند.

13 سال قبل دیوید مک­کیل، رئیس کنونی بخش فناوری ژنتیک و اصلاح نباتات موسسه IRRI و یکی از دانشجویانش، ژن "sub1A" را در یک نوع برنج بومی هند کشف کردند./

مترجم: سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

تغییر اقلیم بر سطوح آنتی اکسیدانهای دانه سویا تاثیرگذار است

امریکا - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین المللسویا/تغییر اقلیم بر سطوح آنتی اکسیدانهای دانه سویا تاثیرگذار است

پژوهشگران دانشگاه مریلند به تازگی دریافتند که اقلیم و آب و هوا از عوامل مؤثر بر میزان توکوفرول دانه سویا است.
   

به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی، توکوفرول­ها خانواده­ای از آنتی‌اکسیدانها هستند که از غشاهای بیولوژیکی محافظت می­کنند.

در این خانواده، آلفا- توکوفرول شکل فعال ویتامین E در انسان است. مقدار مصرف روزانه این ویتامین برای افراد بالاتر از 14 سال (اعم از زن و مرد) 15 میلی­گرم است. اما طبق نظر کارشناسان، بیش از نیمی از افراد بزرگسال در امریکا به میزان مورد نیاز ویتامین E دریافت نمی‌کنند. به همین دلیل، محققان از سال 1999 تا 2002 به بررسی میزان توکوفرول دانه سویا که در چندین منطقه از ایالت مریلند کشت شده بود، پرداختند.

محققان 18 لاین سویا از تمام انواع را بررسی کردند و متوجه افزایش اندک اما قابل توجه نسبت آلفا- توکوفرول در دانه­های پرورش یافته در فصل گرمتر در مقایسه با شرایط خنکتر شدند. در شرایط فوق­العاده خشک سال 2002، لاین­های زودرس، 5/3 برابر در مقایسه با سالهای دیگر که بارندگی در آنها مناسب بود، آلفا- توکوفرول داشتند.

بررسیهای میدانی نشان داد که چگونه خواص غذایی محصولات زراعی می­توانند به شدت از آب و هوا و به طور بالقوه، تغییر وضعیت زیست‌محیطی جهان تاثیر بپذیرند./

مترجم: سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

لغو مالیات بر صادرات برنج در ویتنام

لغو مالیات بر صادرات برنج در ویتنامفیلیپین - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس بین الملل

وزارت دارایی ویتنام تعرفه صادرات برنج با قیمت هر تن 800 دلار را لغو کرد.
   

به گزارش ایانا از موسسه تحقیقات بین‌المللی برنج، وزارت دارایی ویتنام تعرفه صادرات برنج با قیمت هر تن 800 دلار را به تقاضای انجمن غذای ویتنام و صادرکنندگان لغو کرد.

بنا به این گزارش، مالیات بر صادرات برنج از 21 جولای برای برنجهای فروخته شده به قیمت هر تن 600 دلار وضع شد که مقدار آن 29 تا 170 دلار به ازای هر تن بود. در پی آن، دولت این مالیات را برای برنجهای فروخته شده به قیمت هر تن 800 دلار و به میزان 47 تا 170 دلار برای هر تن تغییر داد و سرانجام در 19 دسامبر دستور لغو آن را صادر کرد.

ویتنام دومین کشور صادر کننده برنج در جهان است که هر سال 5/4 میلیون تن برنج صادر می­کند.

مترجم : سید محسن سنجری

نویسنده: سجاد - پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

مدیرکل دفتر چای شمال در گفت‌وگو با ایانا:

چای به یک متولی واحد نیاز دارد

گیلان - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس کشاورزیچای

در زمان حاضر هر بخش از فعالیتهای محصول چای توسط ارگانی خاص انجام می‌شود که برای بهبود وضعیت این محصول، باید چای از باغ تا فنجان یک متولی داشته باشد.
   

====================================================

معاون امور مجلس، بین‌الملل و همکاریهای افریقای وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایانا خبر داد:

همکاری تجاری ایران و هندوستان در زمینه چای

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس کشاورزی

تجار هندی علاقه‌مند به توزیع چای متناسب با ذائقه ایرانیان در بازار هستند.
   

معاون امور مجلس و بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این مطلب در گفت وگو با خبرنگار ایانا گفت: با توجه به آن که کشور ما و هندوستان دارای تجارب ارزشمندی در تولید چای هستند، در جهت افزایش کیفیت این محصول مراودات تجاری انجام شد.

دکتر پیمان فلسفی افزود: چای هندی برای توزیع در کشورمان باید متناسب با ذائقه مردم شود، بنابراین کارگروهی با همکاری اداره کل چای کشورمان و سازمان چای هندوستان در حال تشکیل است.

وی تاکید کرد: همکاریهای مشترک در زمینه‌های فنی و در جهت ارتقا و بهبود صنعت چای کشور انجام خواهد شد.

دکتر فلسفی با اشاره به آن که کشور ما دارای تجربه‌های پرارزشی در زمینه تولید چای در نواحی کوهستانی است، گفت: این تجربه‌ها به کشور هدوستان انتقال خواهد یافت.

معاون امور مجلس، بین‌الملل‌ و همکاریهای افریقای وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: توجه به مزه، طعم و کیفیت چای در این همکاری مورد تاکید ماست./

خبرنگار: مژگان ستار

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

نرخ میوه و سبزی در شهر تهران اعلام شد

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس اقتصادنرخ میوه و سبزی

به گزارش ایانا نرخ انواع میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران به شرح ذیل اعلام شد
   

1 سیب زرد لبنان - درجه دو 3500 - درجه یک 8300 - ممتاز 10500 ریال

2 سیب قرمز لبنان - درجه دو 4000 - درجه یک 8500 - ممتاز 10000 ریال

3 پرتقال تامسون جنوب - درجه دو 5500 - درجه یک 7500 - ممتاز 12000 ریال

4 پرتقال وارداتی - درجه دو 6000 - درجه یک 8000 - ممتاز 12000 ریال

5 پرتقال خونی تامسون - درجه دو 5000 - درجه یک 9000 - ممتاز 12000 ریال

6 پرتقال تامسون شمال - درجه دو 4000 - درجه یک 7500 - ممتاز 9000 ریال

7 سایر انواع کیوی - درجه دو 3500 - درجه یک 6000 - ممتاز 9000 ریال

8 خیار گلخانه ای - درجه دو 2500 - درجه یک 5000 - ممتاز 6000 ریال

9 خیار رسمی - درجه دو 1500 - درجه یک 3000 - ممتاز 4000 ریال

10 پیاز سفید - درجه دو 1500 - درجه یک 2000 - ممتاز - ریال

11 سیب زمینی - درجه دو 700 - درجه یک 1500 - ممتاز - ریال

12 نارنگی تخم ژاپنی و خفری - درجه دو 2500 - درجه یک 4000 - ممتاز 5000 ریال

13 نارنگی شمال ( یافا) - درجه دو 3000 - درجه یک 5000 - ممتاز 8000 ریال

14 انواع موز ( خوشه ای ) - درجه دو 5500 - درجه یک 8000 - ممتاز - ریال

15 گوجه فرنگی گلخانه ای - درجه دو 5500 - درجه یک 8000 - ممتاز 10000 ریال

 

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

توسط محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور صورت گرفت

شناسایی رقم مقاوم سویا

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانشناسایی رقم مقاوم سویا
سرویس پژوهش و تحقیقات

محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در ارزیابی رقم موجود سویا نسبت به نماتد "سیستی" سویا (Heterodera glycines) موفق به شناسایی رقم مقاومی از گیاه سویا به این نماتد شدند.
   

 

 رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور اعلام کرد:

شناسایی رقم مقاوم به نماتد سیستی در سویا

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقات

محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در ارزیابی ارقام موجود سویا، موفق به شناسایی رقم مقاومی از این گیاه نسبت به نماتد سیستی سویا (heteodera glycines) شدند.
   

نماتدها جانوران میکروسکوپی کرمی شکل هستند که  در خاک یافت می‌شوند و با تغذیه از ریشه گیاهان، باعث خسارت محصولات کشاورزی می‌شوند.

به گزارش ایانا از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با اعلام این خبر گفت: با توجه به گسترش نماتد سیستی سویا به عنوان یکی از مهمترین عوامل خسارت‌زا در این محصول و کاهش 70 درصدی عملکرد تولید سویا به واسطه آلودگی ناشی از این نماتد و با توجه به بالا بودن سطح زیر کشت سویا در کشور، مبارزه با آن از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است، به این منظور کشف ارقام مقاوم سویا نسبت به نماتد سیست در دستور کار این مؤسسه قرار گرفت.

دکتر حسن عسکری در ادامه افزود: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور طرح تعیین نژاد نماتد سیست سویا را به منظور جلوگیری از خسارت‌زایی، در استانهای مازندران و گلستان به اجرا درآورد که در نهایت با انجام آزمایشهای تکمیلی منجر به کشف رقم مقاوم DPX شد.

عضو خبره سازمان نظام مهندسی با اشاره به روشهای کنترل نماتد سیست سویا در مزارع آلوده گفت: روشهای کنترل نماتد سیست سویا شامل تناوب زراعی با گیاههای غیرمیزبان از قبیل ذرت و غلات و نیز استفاده از ارقام مقاوم به نماتد است، بنابراین با مشخص شدن نوع نژاد نماتد سیست سویا و مشخص شدن مقاومت رقم DPX به این نژاد، می‌توان راهکارهای مناسبی برای مدیریت این نماتد اتخاذ و در مزارع آلوده از رقم مقاوم DPX در تناوب با گیاهان غیرمیزبان استفاده کرد./

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور خبر داد:

ساخت فرمون مبارزه با سوسک شاخدار برای اولین بار در کشور

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقات

محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی برای اولین بار در کشور موفق به ساخت فرمون تجمعی سوسک شاخدار شدند.
   

به گزارش ایانا، رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی گفت: برای اولین بار در کشور، محققان این موسسه موفق شدند برای مبارزه با سوسک شاخدار خرما که یکی از آفات مهم خرما محسوب می‌شود، فرمون تجمعی این حشره را سنتز و تولید کنند.

دکتر حسن عسکری افزود: این فرمون طی چهار مرحله و توسط محققان بخش تحقیقات آفت‌کشها در موسسه تحققیات گیاه‌پزشکی ساخته شده است.

وی در ادامه گفت:سوسک شاخدار خرما (Oryctes elegans) از مهمترین آفات خرماست که موجب ایجاد خسارت در نخلستانها می‌شود به طوری که بنا بر گزارشهای موجود، خسارت این آفت بین پنج تا 20 درصد برآورد شده است.

رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی با تاکید بر این که مبارزه شیمیایی در کنترل سوسک شاخدار خرما تاثیری ندارد، گفت: با نصب تله‌های فرمونی، می‌توان جمعیت آفت را به میزان قابل توجهی کاهش داد و به این طریق ضمن حذف روش شیمیایی، به مبارزه با آن پرداخت.

عسگری خاطرنشان کرد: ایران با سطح زیر کشتی برابر 184 هزار هکتار، دومین تولیدکننده خرما در جهان است.

وی با بیان این که تولید خرما در سال 1386 بالغ بر 875 هزار تن به ارزش هشت هزار و 750 میلیارد ریال بود، ادامه داد:  در صورت عدم مبارزه صحیح، این آفت می تواند در نخلستانهای کشور خسارتی در حدود 100 تا 500 میلیارد ریال به بار آورد.

رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی از آمادگی این موسسه برای انتقال دانش فنی این فرآورده جدید خبر داد و گفت: دانش فنی ساخت این مواد، تنها در اختیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور است و در صورت تقاضای بخش خصوصی، آمادگی انتقال تکنولوژی آن وجود دارد.

فرمون‌ها نوعی مواد شیمیایی هستند که حشرات از آنها برای انتقال پیامهای خود به یکدیگر بهره‌ می‌گیرند. با تولید آزمایشگاهی و مصنوعی این ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها در باغها می‌توان این که به موجودات مفید طبیعت آسیبی وارد یا آثار سویی در محصولات کشاورزی و محیط زیست ایجاد شود، حشرات زیان‌آور و مضر را جمع‌آوری و از خسارت آنها جلوگیری کرد./

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

رئیس مرکز تحقیقات کرم ابریشم در گفت‌وگو با ایانا:

تنها هفت واریته تجاری کرم ابریشم موجود است

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقاتsilk worm

با وجود آن که در بانک ژن مرکز، بیش از 100 واریته مختلف کرم ابریشم وجود دارد، تنها هفت واریته در صنعت استفاده می‌شود.
   

 

رئیس مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا گفت: واریته‌های کرم ابریشم بعد از گذشت پنج تا هفت سال خلوص خود را از دست می‌دهند، بنابراین اجرای طرحهای اصلاح نژادی یکی از برنامه‌های اساسی مرکز است.

 

معین‌الدین مواج‌پور افزود: واریته‌های پرتولید کرم ابریشم در حال بررسی هستند تا بتوان به واریته‌‌هایی دست یافت که علاوه بر تولید بالا  دارای مقاومت به صفات  مضر نیز باشد.

وی با اشاره به اینکه فعالیتهای اصلاح نژادی به حدود شش سال زمان نیاز دارد، گفت: فاز پنج ساله ابتدایی انجام شده و در مرحله فاز دوم قرار داریم و پیش‌بینی می‌شود تا سه سال آینده لاین‌های جدیدی را معرفی کنیم.

مواج‌پور همچنین از اجرای طرحهای تغذیه‌ای، حفظ و تکثیر تخم نوغان،‌فرآورده‌های نوغانداری و استفاده‌های دارویی خبر داد و گفت: با توجه به آن که 95 درصد تولیدات نوغان در استانهای خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، گلستان، مازندران و گیلان قرار دارد،‌دوره‌های آموزشی بسیاری برگزار شده است از نتایج مثبت آن سال آینده مشخص خواهد شد./

 

خبرنگار: مژگان ستار

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

سخنگوی موسسه تحقیقات برنج کشور:

شاید چند سال دیگر نتوانیم برنج تولید کنیم

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقاتشاید چند سال دیگر نتوانیم برنج تولید کنیم

مهمترین مساله فرآوری حوزه برنج، سطح زیر کشت است و اگر در این مسیر، ضایعات کم نشود و الگوی مصرف تغییر نیابد، تا پنج سال آینده قادر نخواهیم بود تا برنج را در داخل تولید یا این محصول را وارد کنیم.
   

به گزارش ایانا، سخنگوی موسسه تحقیقات برنج کشور با بیان این مطلب در همایش تخصصی برنج گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال 1394 که جمعیت کشور به بیش از 85 میلیون نفر خواهد رسید، به تولید بیش از پنج میلیون تن شلتوک و بیش از سه میلیون تن برنج نیاز خواهیم داشت.

خانکشی‌پور افزود: معرفی ارقام پرمحصول برنج از چند سال قبل در بخش تحقیقات برنج آغاز شده است، اما کشاورزان و نیز عموم مردم از این ارقام استقبال نکردند، در این شرایط و به منظور حفظ امنیت غذایی در کشور به سمت تولید ارقام پرمحصول کیفی حرکت کرده‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: با استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای توانسته‌ایم عملکرد تولید ارقام بومی و هیبرید را ارتقا دهیم، بدون آن که کیفیت آن تغییری یابد. به همین منظور بر روی ارقامی همچون دمسیاه، هاشمی، علی کاظمی و غیره در کیفیت و عملکرد بالا با استفاده از همین فن‌آوری جدید پژوهشهای موثری انجام یافته است.

سخنگوی موسسه تحقیقات برنج تاکید کرد: آنچه به عنوان رقم 5/36 کیلوگرم به عنوان مصرف سرانه برنج در کشور مطرح می‌شود در حد نظریه‌پردازی است و دقیق نیست، در نتیجه نمی‌توان به آن استناد کرد./

خبرنگار: اسماعیل نایبی

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

 تسری ربا در بازار زعفران

 قیمت زعفران در بورس‌بازی افزایش یافت

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس کشاورزی

قیمت زعفران تا مرز 4 میلیون و 350 هزار تومان به علت بورس‌بازی عده‌ای تاجر افزایش یافت
   

صادرکننده زعفران در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا گفت: در زمان حاضر در بازارهای مشهد رسیده است که نتیجه افزایش کاذب قیمت این محصول است.

سعید عنبری افزود: زعفران به علت نداشتن متولی مقتدر در دام عده‌ای تاجر قرار گرفته است که با بورس‌بازی و به صورت غیرواقعی روند افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: بدون تردید با وجود رکود حاکم بر بازارهای جهانی زعفران در ایران به قیمت 4 میلیون و 350 هزار تومان در بازارهای بین‌المللی خریداری نخواهد داشت و زمینه و فعالیت کشورهای رقیب آماده می‌شود.

عنبری با اشاره به فروش مدت‌دار آلوده به ربای زعفران گفت: با افزایش غیر واقعی قیمت زعفران و کاهش قدرت خرید صادرکننده فروش مدت‌دار آلوده به ربای این محصول به شدت در بازار زعفران مشهد اوج گرفته که بازار زعفران را در چالش بزرگ خواهد انداخت.

این صادرکننده ادامه داد: ظرفیت افزایش قیمت کالاهای استراتژیک مشخص است و باید کف و حد قیمت کنترل شود./

 

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

مجری طرح زیتون در گفت‌وگو با ایانا:

کشت متراکم زیتون، افزایش 400 درصدی بهره‌وری را باعث می‌شود

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس کشاورزیطرح زیتون

روش کشت متراکم به عنوان طرحی جدید، موجب افزایش 400 درصدی بهره‌وری از آب و منابع خاکی می‌شود.
   

مجری طرح زیتون با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا گفت: جهت افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک، روش کشت متراکم در چهار استان کشور و کشت دیم این گیاه، در هشت استان کشور آغاز شد.

جهانگیر عرب افزود: در شرایطی که روز به روز از مقدار عرصه جهت توسعه و میزان آب کاسته می‌شود و بر جمعیت افزوده می‌شود، افزایش بهره‌وری در تولید محصولات ضروری مانند روغن حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اعلام اینکه بارآوری اقتصادی این روش، در سال پنجم محقق می‌شود گفت: با کشت حداقل هزار و 200 اصله نهال در هر هکتار، از سال دهم به بعد نیز می‌توان از هر هکتار 10 تن محصول زیتون برداشت کرد.

عرب افزود: برای توسعه باغهای زیتون دستور حرکت به سمت خودکفایی روغن مصرفی مردم کشور است که بخشی از آن باید از روغن زیتون تامین شود.

وی در ادامه گفت: در آستانه سی‌امین سالگرد انقلاب مقایسه دستاوردهای 30 ساله نشان داد سطح زیر کشت زیتون درسال 1357 تنها سه هزار و 500 هکتار بود در حاالی که این سطح در سال 1386 به 120 هزار هکتار رسید.

عرب از تولید 65 هزار و 774 تن میوه زیتون در سال گذشته خبر داد و گفت: درسال 1357 تنها شش هزار و 500 تن میوه تولید شد.

وی در خصوص تولید روغن زیتون نیز گفت: در سال 1357 حدود 600 تن روغن تولید شد اما در سال گذشته چهار هزار و 736 تن روغن تولید شد.

مجری طرح زیتون از افزایش تعداد استانهای زیتون‌خیز از سه به 26 استان خبر داد و گفت: تعداد کارخانجات روغنکشی نیز از سه واحد به 30 واحد در 12 استان کشور افزایش یافته است.

وی در پایان گفت: ظرفیت نهالستانها درسال گذشته نیز 13  میلیون اصله بود./

خبرنگار: مژگان ستار

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

رئیس کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک خبر داد:

تشکیل دبیرخانه کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک در دفتر گل و گیاه

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس کشاورزیدبیرخانه کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک

دبیرخانه کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک در قالب سه کمیسیون به دبیری بهروز غیبی تشکیل شد.
   

رئیس کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک با اعلام این مطلب در گفت و گو با ایانا افزود: در هزاران هکتار از اراضی کشاورزی ایران محصولات سالمی چون انار، انجیر، چای حبوبات و بسیاری دیگر از محصولات تولید می‌شود.
دکتر محمدرضا جهانسوز همچنین گفت: سلامت غذای مصرفی مردم ، بیش از هر مساله‌ای برای وزارت جهاد کشاورزی مهم است، از این رو لازم است سیستمهای منسجمی در تمامی مراحل تولید، محصولات کشاورزی را پایش کند و با توجه به استعداد اراضی کشاورزی کشور به کشت ارگانیک، لازم است استانداردهای این محصولات کاملتر شود.

وی به لازم بودن حضور محصولات کشاورزی ایران در عرصه رقابت بین المللی وبازارهای جهان اشاره  و تاکید کرد: امید است با برنامه‌ریزیهایی که در این کمیته انجام خواهد شد، زمینه حضور گسترده محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی فراهم شود.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل دبیرخانه کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک در دفتر گل و گیاهان زینتی و دارویی معاونت خبرداد و گفت: این کمیته در برنامه دارد که در نهایت به پایش تولید محصولات کشاورزی و تولید محصولی سالم و عاری از باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی دست یابد.

همچنین تدوین استانداردها و نظام کنترل کیفی، حمایت از استقرار و توسعه کشاورزی تولید محصولات سالم  ارگانیک و توسعه و تقویت شبکه توزیع و بازرگانی داخلی و خارجی در قالب سه کمیسون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی دکتر محمدرضا جهانسوز را طی حکمی به سمت ریاست کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک منصوب کرد تا نسبت به هدایت و یکپارچه‌سازی اقدامات و فعالیتهای
کمیته‌های ذیربط بامشارکت تمامی بخشها و موسسات تابعه اقدام کند./

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

 در نامه‌ای خطاب به مدیرکل فائو

 مدیران وزارت جهادکشاورزی خواستار جلوگیری از انهدام کشاورزی غزه شدند

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس کشاورزی

مدیران وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به مدیر کل فائو خواستار جلوگیری از انهدام زیرساختهای تولید غذا و کشاورزی در غزه توسط صهیونیستها شدند.
   

به گزارش ایانا، جمعی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به ژاک دیوف مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، خواستار جلوگیری از انهدام زیرساختهای تولید غذا و کشاورزی در غزه توسط صهیونیستها شدند.

این نامه که با عنوان از طرف متولیان تولید غذا در جمهوری اسلامی ایران خطاب به مدیر کل فائو برای جلوگیری از انهدام زیر ساختهای کشاورزی غزه صادر شده، به امضای معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی و 35 نفر از مدیران کل این معاونت رسیده است.

در این نامه آمده است: دفاع همه جانبه از مظلومان ستمدیده وظیفه وجدانی همه انسانهای کره زمین است. این مسئولیت و وظیفه مهم در ساختار سازمانهای بین‌المللی به عنوان مظهر و اراده ملتها تبلور می‌یابد.
هم‌اکنون سرزمین غزه مورد تجاوز گستاخانه و ظلم بی‌حد و حصر از سوی رژیمی غاصب قرار گرفته است.
سازمانهای بین‌المللی اعم از سازمان ملل، شورای امنیت و دیگر سازمانهای وابسته به آن، نتوانسته‌اند به انتظاری که ملتها در زمینه انجام وظایفشان آن هم تامین حداقل نیازهای انسانی گرسنگان و آوارگان این فاجعه می‌باشد، به شایستگی عمل کنند.

در این نامه از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد مصرانه خواسته شده است به ایفای نقش جهانی خود در این برهه حساس و سرنوشت ساز بپردازد، چرا که جان صدها هزار انسان در سرزمین غزه به دلیل محاصره همه جانبه رژیم غاصب صهیونیستی در خطر قحطی قرار گرفته است.

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: انتظار داریم فائو با بهره‌گیری از اختیارات بین‌المللی خود هر چه سریعتر به کمک گرسنگان و آوارگان و مظلومان غزه بشتابد و از این رهگذر به عنوان یک سازمان بین‌المللی دغدغه‌های وجدانی، انسانی، تشکیلاتی و سازمانی خود را در صفحه خاطرات تاریخ به ثبت رساند./

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

طی سال زراعی گذشته

193 طرح تحقیقاتی کشت دیم در کشور اجرا شد

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقات

193 طرح تحقیقاتی در 412 منطقه توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در سال زراعی گذشته اجرا شد.
   

به گزارش ایانا از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس گزارش موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از این تعداد طرح تحقیقاتی،‌90 طرح مربوط به غلات، 36 طرح حبوبات، 35 طرح دانه‌های روغنی، 25 طرح مدیریت منابع و به‌زراعی محصولات زراعی دیم و هفت طرح مربوط به گیاهان علوفه‌ای بوده است.

طرحهای غلات نیز شامل 74 طرح گندم و 16 طرح جو، طرحهای حبوبات شامل 33 و 13 طرح در زمینه نخود و عدس و طرحهای دانه‌های روغنی شامل 16 طرح کلزا، 15 طرح گلرنگ و 4 طرح آفتابگردان است.

محققان این مؤسسه در تعداد زیادی از مزارع الگویی با به کارگیری یافته‌های پژوهشی نظیر استفاده از ارقام اصلاح شده، تاریخ مناسب کاشت، استفاده از فرمول کودی توصیه شده، رعایت تناوب زراعی و ... به ارقام اصلاح شده برتر از ارقام بومی و همچنین متحمل و پرمحصول در شرایط خشکی شدید دست یافته‌اند.

از سوی دیگر، شناسایی ژنوتیپهای سازگار ارقام در شرایط محیطی در آزمایشهای ایستگاهی و آنفارم، نویدبخش امکان مقابله جدی‌تر با خشکسالی در سالهای آتی است، به طوری که بعضی از این ژنوتیپ‌ها در تمامی ایستگاه برتر از ارقام رایج و معرفی شده بوده و به طور متوسط 10 تا 15 درصد نسبت به شاهد سازگار منطقه، افزایش محصول داشته است.

اجرای سیستمهای تناوبی گندم- گندم، نخود- گندم و آیش- گندم به طور آزمایشی از دیگر اقدامات این مؤسسه است که نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد با توجه به اهمیت حفظ خاک، ذخیره رطوبت، ماده آلی،‌اصلاح خصوصیات فیزیکی و افزایش منبع نیتروژنی خاک و تولید پایدار گندم، بهترین سیستم تناوبی در مزارع سیستم گندم- گندم و بعد از آن آیش- گندم می‌باشد که برای تمام مناطق، این نتیجه همخوانی دارد.

بر پایه این گزارش محلول‌پاشی پنج درصد اوره در مرحله پنجه‌زنی گندم رقم آذر 2 نیز توانست عملکرد دانه این رقم را 150 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد افزایش دهد./

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

دستاوردهای علمی

 • دستیابی به منابع مقاومت به: خشکی و شوری، بیماری ریزومانیا، سرکسپورا ، پوسیدگی ریشه ، سفیدک سطحی
 • دستیابی به چغندرقند با فرم گرد و صاف جهت کاهش انتقال خاک و سهولت عملیات برداشت
 • تعیین پهنه های جدید تولید چغندرقند پائیزه در کشور
 • توسعه کشت گلدانی چغندرقند
 • معرفی تکنیکهای جدید زراعی ، تغذیه و آبیاری
 • طراحی و ساخت دستگاه رنگ آمیزی، پوشش دار کردن و ضد عفونی بذر
 • کابرد روشهای کشت درون شیشه و دستیابی به گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئید
 • استفاده از مارکرهای مولکولی در جهت اسکرین منابع مقاومت به ریزومانیا
 • کشت دو ردیفه روی پشته ( آرایش کاشت )
 • کشت درو ن شیشه ( کشت بافت )
 • پوشش دهی بذر چغندرقند ( تکنولوژی بذر )

 

دستاوردهای علمی بخشهای تحقیقاتی موسسه

 

 

 

 

 

-یافته های علمی ارائه شده در هفته انتقال یافته ها ی سال 1384

 منبع : http://www.sbsi.ir/dastavardha.htm

نویسنده: سجاد - چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧

با هدف توسعه مبارزه بیولوژیک صورت گرفت

تکثیر آزمایشگاهی دشمن طبیعی آفت مزارع شمال کشور

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقات

محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور موفق به شناسایی دشمن طبیعی پروانه سفید امریکایی که از آفات مهم باغها و مزارع شمال کشور محسوب می‌شود، شدند.
   

به گزارش ایانا، رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با اشاره به اهمیت موضوع در حفاظت و حراست از محیط زیست گفت: کنترل این آفت با توجه به محدوده فعالیت آن باید به طور عمده مبتنی بر روشهایی باشد که برای حفظ محیط زیست کمترین آسیب را به همراه داشته باشد؛ از این رو شناخت عوامل بیولوژیکی و کنترل طبیعی آفت که کاملاً سازگار با محیط زیست باشند،‌ در اولویت قرار دارد.

حسن عسکری با معرفی سن شکارگر Arma custos به عنوان دشمن طبیعی پروانه سفید امریکایی افزود: گروهی از کارشناسان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی به سرپرستی دکتر جعفر محقق نیشابوری، پس از شناسایی این حشره مفید، موفق به دستیابی روش تکثیر آزمایشگاهی آن شدند.

دکتر جعفر محقق نیشابوری در این باره گفت: سن شکارگر Arma custos از جمله دشمنان طبیعی پروانه سفید امریکایی است که در مناطق متعددی از استان گیلان و برخی از استانهای همجوار وجود دارد.

این پژوهشگر با اشاره به این که تقویت جمعیت این دشمن طبیعی می‌تواند در راهبرد کنترل تلفیقی آفت نقش قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند، گفت: مطالعات اولیه درباره رفتارشناسی و بیولوژی حشره، امکان تکثیر آن در آزمایشگاه فراهم ساخته است.

از سوی دیگر دکتر حسن عسکری نیز با اشاره به این موفقیت اعلام کرد:‌ با توجه به نتیجه‌بخشی مطالعات آزمایشگاهی تولید و تکثیر سن شکارگر Arma custos و بر اساس ساختار مطالعاتی انجام گرفته، پروژه‌ای پیشنهاد شده است که در مقیاسی وسیع، به تکثیر و رهاسازی سن شکارگر جهت مبارزه با پروانه سفید آمریکایی، پرداخته شود./

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما