کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سجاد - دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
نویسنده: سجاد - جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
علوم و صنایع کشاورزی نیمه دوم 1384; 19(2):137-146.
 
اثر تناوب زراعی بر ترکیب، تراکم و نحوه پراکنش گیاهچه های علف هرز
 
راشد محصل محمدحسن,سیاه مرگویی آسیه,نصیری محلاتی مهدی,خرقانی فریبا,اشرافی آزیتا
 
 
 

جهت بررسی اثر تناوبهای زراعی بر ترکیب، تراکم و نحوه پراکنش جمعیت علفهای هرز

 آزمایشی در سال زراعی 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

 فردوسی مشهد در سه مزرعه مجزا تحت کشت ذرت – جو علوفه ای، نخود – جو

علوفه ای و زیره – جو علوفه ای به اجرا درآمد. گونه ها و تراکم آنها در کوادرتهای

 5/0×5/0  متر شناسایی و شمارش شدند. نمونه گیری به روش سیستماتیک به

 ترتیب بر روی شبکه هایی به ابعاد 5/12×5/12 متر، 5/11×5/11 متر و 5×10 متر و

دردو مرحله، یکی قبل از تیمار پس رویشی و دیگری سه هفته بعد از تیمار پس

رویشی انجام گرفت. تراکم علفهای هرز در جو بسیار پایین بود اما بطور کلی تراکم

علفهای هرز در مزرعه تحت کشت زیره – جو بیشترین و در مزرعه تحت کشت

ذرت – جو کمترین بود. از سوی دیگر علفهای هرز در داخل مزرعه به صورت لکه ای

پراکنده شده بودند. برخورد مناسب با این لکه ها اساس مدیریت در مکانهای ویژه

می باشد. نتایج نشان داد که ترکیب و تراکم گیاهچه ها، تحت تاثیر گیاه زراعی و

عملیات مدیریتی انجام شده در مزرعه قرار دارد و با اجرای یک تناوب صحیح و اعمال

 مدیریتهای منطقی در آن می توان تا حدود زیادی مشکل علف هرز در گیاه زراعی را

با حداقل میزان مصرف علف کش بهبود بخشید.
 
کلید واژه: علف هرز، توزیع لکه ای، مدیریت در مکان ویژه
نویسنده: سجاد - جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
مجله علوم زراعی ایران پاییز 1383; 6(3):181-191.
 

اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی و ریشه و شاخص برداشت

در نخود

 

محمدی غلام رضا,جوان شیر عزیز,رحیم زاده خوی فرخ,محمدی ابوالقاسم,زهتاب

سلماسی سعید

 
 
 

به منظور بررسی تاثیر های مختلف تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی

، ریشه و شاخص برداشت در نخود، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی

 با چهار تکرار در دو محیط  اجرا شد. محیط آزمایش در سال اول تبریز و در سال دوم

کرمانشاه بود. در هر آزمایش، 12 تیمار شامل شش دوره عاری از علف هرز برای

محدوده های زمانی صفر، 12، 24، 36، 48 و 60 روز پس از سبز شدن گیاه زراعی و

 شش دوره آلودگی به علف هرز در محدوده زمانی صفر، 12، 24، 36، 48 و 60 روز

پس از سبز شدن گیاه زراعی مورد بررسی قرار گرفت. درهمه تیمارها پس از محدودة

 مورد بررسی به علف های هرز اجازه رشد داده شد. نتایج  به دست آمده نشان داد

 که با افزایش طول دوره آلودگی و کاهش طول دوره عاری از علف هرز، طول و وزن اندام

 هوایی و ریشه در مقایسه با تیمار شاهد (عاری از علف هرز در کل فصل رشد) به طور

 معنی داری کاهش یافت و طول اندام هوایی و ریشه که در تیمار 60 روز عاری از علف

 به ترتیب 3/42 و 7/28 سانتی متر بود در شاهد بدون مبارزه با علف به ترتیب

به 5/27 و 4/12 سانتی متر تقلیل یافت. این کاهش در مورد ریشه بیشتر از اندام هوایی

 بود که به افزایش نسبت های طول و وزن اندام هوایی به ریشه منجر شد. شدت ک

اهش در مورد وزن اندام هوایی و ریشه بیشتر از طول آن ها بود. شاخص برداشت نیز

با افزایش طول دوره آلودگی و کاهش طول دوره عاری از علف هرز به طور معنی داری

کاهش یافت. این کاهش برای تیمار آلوده به علف های هرز در سرتاسر فصل رشد در

مقایسه با تیمار شاهد، 8/42 درصد بود. در این بررسی بیشترین طول اندام هوایی و

 ریشه شاخص برداشت و ... از تیماری که در تمام دوره رشد عاری از علف بود به دست

 آمد.
 
کلید واژه: نخود، اندام هوایی، تداخل علف هرز، ریشه، شاخص برداشت
 
 
نویسنده: سجاد - چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧

 

سلام
اعزام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت 1387
 
امشب
۱۸/۲/۸۷
ساعت ۹
دانشکده ولیعصر عج

 

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧

نقشه نمایشگاه

http://www.tibf.ir/files/image/sayte%20pelane%20mosalla_small.jpg


منبع : http://www.tibf.ir/map.aspx?l=0
آدرس سایت نمایشگاه کتاب تهران : www.tibf.ir

 

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
نهال و بذر شهريور 1386; 23(2):217-232.
 
اثر تراكم و آرايش كاشت بر عملكرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 700
 
رفيعي مسعود*
 

* بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي لرستان،

 خرم آباد

 
 

به منظور تعيين تراكم و آرايش كاشت مناسب ذرت رقم KSC700 آزمايشي با استفاده

 از طرح بلوك هاي كامل تصادفي به صورت استريپ پلات- فاكتوريل با چهار تكرار طي

دو سال زراعي (3-1382) در شرايط آب و هوايي خرم آباد به اجرا درآمد. دو فاصله رديف

 60 و 75 سانتي متر در كرت هاي افقي و دو تيمار الگوي كاشت يك و دو رديف روي

پشته و تراكم در چهار سطح 95, 80, 65 و 120 هزار بوته در هكتار به صورت فاكتوريل

 در كرت هاي عمودي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه با الگوي كاشت

دو رديفه امكان افزايش تراكم وجود دارد به طوري كه آرايش كاشت دو رديفه با فاصله

 رديف كاشت 75 سانتي متر و تراكم 95 هزار بوته در هكتار با 12.24 تن در هكتار عملكرد

 دانه برتري معني داري نسبت به ساير تيمارها داشت. در آرايش كاشت يك رديفه،

فاصله رديف 60 سانتي متر با تراكم 80 هزار بوته در هكتار با عملكرد 10.9 تن در هكتار

 در مرتبه بعدي قرار گرفت.
 
كليد واژه: ذرت، تراكم و آرايش كاشت، عملکرد
 
 
نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

اثرات تنش خشكي، مقادير فسفر و روي بر توزيع عمودي سطح برگ، نفوذ نور

 در سايه اندازه و رابطه آن ها با عملكرد دانه ذرت (Zea mays L.)

 
رفيعي مسعود,كريمي مهدي,نورمحمدي قربان,ناديان حبيب اله
 
 
 

سطح برگ وتوزيع آن در سايه اندازه گياه ذرت (Zea mays L.) تعيين کننده نفوذ نور

براي فتوسنتز مي باشد که تحت تاثير ميزان رطوبت وعناصر غذايي موجود درخاک

 قرار مي گيرند. بدين منظور تحقيقي با سه ميزان تنش خشکي از طريق آبياري

 بر اساس رسيدن رطوبت خاک به 70(I70) ، 60 (I60) ، (I50) 50 درصد ظرفيت مزرعه (FC)

به عنوان سطوح فاکتور اصلي و عناصر روي در سه ميزان صفر(Zn0) ،

10 (Zn10)10  و  (Zn20)20 کيلوگرم در هکتار Zn و فسفر در دو ميزان صفر (P0)  و

  (P150)150 کيلوگرم در هکتار P2 O5 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به صورت

 اسپليت - پلات فاکتوريل با چهار تکرار به اجرا گذاشته شد. منحني پلي نوميال

زنگوله اي شکل رابطه ميان سطح تک برگ و تعداد برگ را با بيشترين تراکم سطح برگ

 در بخش مياني سايه انداز منعکس نمود. رابطه ميان شاخص سطح برگ (LAI) و ارتفاع

 گياه در زمان ظهور گل تاجي نيز از يک معادله درجه سه پلي نوميال (R2?0.95) پيروي

 نمود. نتايج نشان داد که تنش خشکي موجب کاهش سطح تک برگ، تعداد نهائي

 برگ و شاخص سطح برگ در ذرت مي گردد. با افزايش تنش خشکي، درصد نفوذ

نور (PAR) به کف سايه انداز گياهي به طور معني داري افزايش يافت. مصرف بيش

 از حد فسفر نيز تاثيري مشابه تنش خشکي ولي با شدت کمتر بر صفات ياد شده

داشت. اختلاف معني داري ميان سطوح روي مشاهده نشد و اثرات متقابل نيز براي

 هيچ يک از صفات معني دار نبود. رابطه خطي قوي ميان عملکرد دانه با شاخص سطح

 برگ کل، زير بلال و بالاي بلال و هم چنين درصد جذب نور در سايه اندازه ذرت در زمان

 ظهور گل تاجي مشاهده شد.
 
كليد واژه: ذرت، توزيع سطح برگ، تششع فعال فتوسنتزي، تنش خشكي، فسفر، روي
نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران 1383; 12(3):317-326.
 

اثر تنش كمبود آب بر هيدرات هاي كربن غيرساختماني در گونه هاي

 Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiate

 
رامك پروين*,خاوري نژاد رمضان علي,حيدري شريف آبادي حسين,رفيعي مسعود
 
* مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان، خرم آباد،
 
 

تغييرات هيدرات هاي كربن غيرساختماني با استفاده از طرح كاملا تصادفي به صورت

 فاكتوريل شامل تيمار تنش كمبود آب از طريق آبياري بر اساس كسري از درصد رطوبت

 ظرفيت مزرعه در سه سطح (50، 75 و 100 ظرفيت مزرعه) طي دوره هاي رويشي و

زايشي در گونه هاي O. viciifolia و O. radiate در شرايط گلخانه بررسي و مقايسه شد.

 حداكثر دماي گلخانه 38 درجه سانتيگراد و دماي حداقل 14 درجه سانتيگراد بود.

تيمارهاي تنش 40 روز پس از كاشت اعمال شد.
بر اساس نتايج گونه O. viciifolia قادر به تحمل سطح تن FC 50% نبود، در حالي كه

گونه O. radiate به راحتي اين سطح از تنش را تحمل كرد. بررسيهاي بيوشيميايي

 نشان داد كه ميزان قندهاي محلول در ريشه و اندام هوايي در هر دو گونه با افزايش

 شدت تنش، نسبت به شاهد افزايش داشت، در حالي كه ميزان نشاسته با افزايش

 شدت نسبت به شاهد كاهش نشان داد. مقايسه دو گونه O. viciifolia و O. radiate

 نشان داد كه گونه O. radiate به هنگام تنش ميزان قند محلول بيشتري داشت و از اين

نظر با گونه O. viciifolia تفاوت معني داري را نشان داد، بنابراين، نتايج اين بررسي را

مي توان در مطالعات اصلاحي و گزينش در جهت افزايش مقاومت به خشكي در گياهان

 بكار گرفت.
 

كليد واژه: هيدرات هاي كربن غيرساختماني، قندهاي محلول، نشاسته، رطوبت مزرعه و تنش

 كمبود آب

 
 
نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
17 : علوم كشاورزي ايران 1383; 35(1):235-243.
 
اثرات تنش خشكي و مقادير روي و فسفر بر غلظت و كل جذب عناصر در ذرت
 
رفيعي مسعود*,ناديان حبيب اله,نورمحمدي قربان,كريمي مهدي
 
* استان لرستان
 

 عملكرد دانه در گياه ذرت (Zea mays L) كه متاثر از ساير صفات زراعي ميباشد، شديدا

تحت تاثير عوامل محيطي قرار ميگيرد. تنش خشكي و عناصر غذايي از مهمترين اين عوامل

 ميباشند. بدين منظور تحقيقي با سه سطح تنش خشكي از طريق دور آبياري براساس

I__70)70 ، (I__60)60 ) و I__50)50 ) درصد FC، به عنوان سطوح فاكتور اصلي و عناصر

 روي در سه سطح

 صفر Zn__0) ، (Zn__10)10 ) و Zn__20)20) كيلو گرم در هكتار zn از منبع سولفات روي

 و فسفر در دو سطح صفر (P__0) و P__150)150) كيلوگرم در هكتار p2o5 در قالب طرح

بلوك‌هاي كامل تصادفي به صورت اسپليت پلات- فاكتوريل در چهار تكرار و طي دو سال به

اجرا گذاشته شد. صفات اندازه گيري شده شامل غلظت فسفر، روي، آهن، منگنز و مس

 در برگ پرچم و دانه و همچنين كل جذب عناصر در دانه بود. نتايج نشان داد كه تنش خشكي

 موجب كاهش غلظت عناصر در برگ پرچم گرديد، ليكن به دليل افت شديد عملكرد دانه ناشي

 از تنش خشكي، غلظت اين عناصر در دانه افزايش و كل جذب عناصر در دانه كاهش يافت.

 مصرف بيش از حد فسفر موجب افزايش غلظت آن در برگ پرچم گرديد، ليكن غلظت ساير

عناصر را كاهش داد. كاربرد روي غلظت اين عنصر در برگ پرچم و دانه ذرت را به طور معني

 داري افزايش داد.

 
كليد واژه: ذرت، تنش خشكي، فسفر، روي، آهن، منگنز، مس
 
 
نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
علوم كشاورزي پاييز 1383; 10(3):3-12.
 

بررسي تاثير تنش كم آبي و مقادير پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در

ارقام كلزا (.Brassica napus L)

 
خورگامي علي,نورمحمدي قربان,مجيدي هروان اسلام,شيراني راد اميرحسين,درويش فرخ
 
 
 

اين آزمايش به منظور بررسي صفات مربوط به عملکرد کلزا در شرايط تنش خشکي

و با تاکيد بر تاثير پتاسيم در افزايش تحمل به تنش کم آبي روي ارقام مختلف کلزا

در سال 81-1380 در بخش تحقيقات دانه هاي روغني موسسه اصلاح بذر کرج انجام

شد. تيمارهاي اين آزمايش به صورت اسپليت پلات فاکتوريل اجرا گرديد که در آن دور

آبياري و پتاسيم به صورت فاکتوريل در کرت اصلي و رقم در کرت فرعي قرار گرفت. دور

 آبياري در سه سطح (آبياري معمول، قطع آب از مرحله گلدهي و قطع آب از مرحله

پر شدن دانه) و پتاسيم در سه سطح (صفر، 75 و 150 کيلوگرم در هکتار K2o) قبل از

کاشت پراکنده و با خاک مخلوط گرديد. رقم نيز در سه سطح (هيبريد هايولا 401،

کوآنتوم و Regent × cobra) در نظر گرفته شد. نتايج حاصل نشان داد که اثرات ساده

دور آبياري، پتاسيم و رقم براي صفات عملکرد دانه، عملکرد روغن دانه، وزن هزار دانه،

تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول معني دار و بالاترين و پايين ترين مقادير

صفات ذکر شده به ترتيب مربوط به آبياري شاهد و قطع آب از مرحله گلدهي به بعد

 است. در ضمن با مصرف کود پتاسيم تا 2 برابر مقدار توصيه شده عملکرد دانه و عملکرد

 روغن افزايش يافت و از اين لحاظ تيمار شاهد پتاسيم (عدم مصرف کود پتاسيم) با

کمترين عملکرد در مقام سوم قرار دارد. اثر متقابل آبياري در پتاسيم براي صفت عملکرد

 روغن دانه و رقم در آبياري براي صفت تعداد دانه در کپسول در سطح 5% و اثرات متقابل

 سه گانه دور آبياري پتاسيم و رقم در مورد صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه

در سطح 1% معني دار است. مشاهده شد که پتاسيم در پايداري عملکرد در شرايط

تنش خفيف آب موثر بوده و تحمل گياه را در مقابل خشکي افزايش مي دهد ولي در

محدوديت رطوبتي شديدتر (قطع آب از مرحله گلدهي) مصرف پتاسيم تاثير چنداني

در پايداري عملکرد ندارد.
 
كليد واژه: كلزا، (Brassica napus L.)، تنش كم آبي، پتاسيم، عملكرد دانه و روغن
 
نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
مدیرعامل کانون صنایع غذاییماکارونی ایران ترکیه را پشت سر گذاشتتهران- خبرگزاری کشاورزی ایراناستفاده از تجهیزات به روز و گسترش IT در صنایع ماکارونی ایران باعث شد ماکارونی ایران از ترکیه پیشی بگیرد.مدیرعامل کانون صنایع غذایی کشور در پاسخ به خبرنگار ایانا با اشاره به جایگاه IT در صنایع غذایی کشور گفت: هرچند تا 10 سال گذشته کشور ترکیه با تولید ماکارونی کیفی بازارهای منطقه را در اختیار گرفته بود، در سالهای اخیر با ورود IT به صنایع ماکارونی و افزایش کیفیت محصول تولیدی کشور به لحاظ کیفی برتر از محصول ترکیه شاخته شد.دکتر محمدحسنی گفت: IT با افزایش رقابت در صنایع منجر به کیفی شدن محصولات و توسعه صادرات صنایع غذایی در کشور می شود./ خبرنگار: فاطمه مهردادیان

12N-8702-1502

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
برای پیشگیری از خسارت هاي خشكسالي
بيش از 100 ميليارد ريال اعتبار نیاز است چهارمحال و بختياري- خبرگزاری کشاورزی ایران  بيش از 100 ميليارد ريال اعتبار براي‎‎‎‎ اجراي طرح هاي آبي‎‎ و خاكي و پيشگيري از خسارت هاي خشكسالي در بخش هاي‎‎‎‎ كشاورزي، باغداري و دامداري استان چهارمحال و بختياري نياز است. به گزارش ایانا رئيس سازمان‎‎ جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياريدر این باره گفت: پمپاژ آب، لايروبي‎‎ قنات ها‎‎ و چشمه ها،حمايت از كشاورزان‎‎ و دامداران، بخشودگي ديركـرد تسهيلات دريافتي آنان و خريد دام عشاير از جمله راهكارهاي كاهش خسارت هاي‎‎ ناشي‎‎ از خشكسالي است. سعادت‎‎‎ ا...‎‎ عباسي پرداخت وام براي‎‎‎‎ اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار، لوله گذاري‎‎‎ مزرعه ها، تغذيه‎‎ سفره هاي زير زميني، ترميم قنات ها را از طرح هاي دراز مدت‎‎ مبارزه‎‎ با پديده خشكسالي دانست. وي‎‎ همچنين‎‎‎ از اعزام گروهي از كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي به شهرستان هاي بروجن، لردگان، اردل، كوهرنگ و شهركرد و برآورد خسارت نـاشي از سرمازدگي و خشكسالي خبر داد.گفتنی است استان چهارمحال‎‎ و بختياري‎‎‎ امسال بـا كـاهش 66 درصدي بـارندگي در رديف 12 استان مواجه‎‎‎‎ شده با پديده خشكسالي قرار گرفته است. 

11A-8702-1508

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
اعطاي تسهيلات ارزان به متقاضيان كلينيك گياه پزشكيتهران- خبرگزاری کشاورزی ایران  تسهيلات ارزان 7 درصدي به متقاضيان احداث كلينيك گياه پزشكي و كارگاه مواد بيولوژيك اعطا مي شود. به گزارش ایانا از سازمان حفظ نباتات كشور، با هماهنگي بانك كشاورزي با هدف ارتقاء سلامتي هموطنان، اقدام به پرداخت تسهيلات وام خريد يا احداث كلينيك‌هاي گياهپزشكي و همچنين احداث و تجهيز كارگاههاي توليد مواد بيولوژيك با سود 5% و بازپرداخت 7 ساله ميکند. رئيس سازمان حفظ نباتات كشور اعلام كرد كه كليه متقاضيان حقيقي و يا حقوقي در سراسر كشور مي‌توانند به دفاتر جهاد كشاورزي سراسر كشور مراجعه کنند. همچنین سازمان حفظ نباتات كشور با مشاركت و هماهنگي Unido نسبت به برگزاري دوره كارگاه آموزش علمي اقدام کرد. در ابتداي شروع بكار كارگاه آقاي ويشي گنگ رئيس دفتر يونيدو در ايران از اهتمام صورت گرفته در جهت كاهش مصرف گاز «متيل برومايد» از 25 تن در سال 1995 به 2 تن در سال 2007 در بخش انبارداري محصول كشاورزي تشكر كرد. همايون دارابي در پایان گفت: كارگاه آموزشي عملي كاليبراسيون شناساگرهاي گاز «فسفين» با حضور 60 تن مركب از كارشناسان حفظ نباتات در سراسر كشور و مسئولين فني شركتهاي ضدعفوني بخش خصوصي با هدف حذف تدريجي گاز متيل برومايد و جايگزيني آن با گاز فسفين و در جهت حفاظت از لايه ازن برگزار شد.

11A-8702-1409

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
با ورود IT به صنعت غذاترافیک و آلودگی تهران تا 50 درصد كاهش مي یابدتهران- خبرگزاری کشاورزی ایرانبه کارگیری IT در صنعت غذا آلودگی و ترافیک تهران را تا 50 درصد  کاهش خواهد داد.مدیرعامل کانون صنایع غذایی کشور در پاسخ به خبرنگار ایانا گفت: به کارگیری IT در صنایع غذایی می تواند ترافیک و آلودگی تهران را تا 50 درصد کاهش دهد.دکتر محمد حسینی گفت: بسیاری از سفرهای شهری در سطح تهران که به منظور شناسايي محصول با کیفیت، ارتباط با مشتری و جمع آوری اطلاعات فروش، عرضه و حتی تامین مواد اولیه انجام می شود که مي تواند  با راه اندازی IT از حجم ترافیک و سفرهای غیرضروری شهری کاسته می شود.وی خاطرنشان کرد: استفاده از IT به عنوان یکی از عناصر رقابتی همچنین به کیفی شدن محصولات منجر شده و کاهش ضایعات را به دنبال خواهد داشت.محمدرضا آیت ا... شیرازی همچنین گفت: با راه اندازی IT استانداردسازی و دستیابی به کیفیت سراسری در  تمام کشور محقق خواهد شد./ خبرنگار: فاطمه مهردادیان12N-8702-1503 
 
نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧

مشاهده اطلاعات
*شـماره کاربری :
*رمز ورود :
*کد رهگیری :
*عبارت مقابل را عینا در کادر زیر تایپ کنید:
 
 

نویسنده: سجاد - دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی اعلام شد
سازمان سنجش آموزش کشور 15/02/87


  تاریخ و محل توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلا می در سال 87 اعلا م
شد.آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی طبق برنامه زمانی درروزهای پنج شنبه ، جمعه وشنبه 19 ، 20 ، 21 اردیبهشت ماه سال جاری بطور همزمان در تهران وسایر واحدهای دانشگاهی برگزارمی گردد.کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون مذکور مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده درروزهای 15، 16 ،17 در دو نوبت صبح و عصر از ساعت 8 الی 13 و 14 الی 19 توزیع می گردد .

نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧

انجمن های علمی ایران

گروه کشاورزی

نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧

انجمن های علمی ایران

اعضاء پیوسته شورا

نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
معاون فنی اجرایی زیتون وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:توسعه 50 درصدی زیتون در اراضی دیمتهران- خبرگزاری کشاورزی ایرانبا توجه به اینکه میزان آب مورد نیاز زیتون یک سوم سایر گیاهان است، سطح توسعه این گیاه در اراضی دیم به میزان 50درصد پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار ایانا، معاون فنی اجرایی زیتون معاونت تولیدات گیاهی با اعلام این مطلب در حاشیه همایش  برنامه ریزی و بهبود تولید ارقام نهال در جمع خبرنگاران گفت: درخت زیتون چون از آب کمتری استفاده می کند و  بهره وری بیشتری نیز دارد در اراضی که سایر درختان قابل توسعه نیستند، استفاده می شود.
مهندس جهانگیر عرب افزود: با توسعه و کشت این گیاه، علاوه بر افزایش تولید، سطح آب سفره های زیرزمینی هم افزایش می یابد.
وی با اشاره به سیاست استراتژیک معاونت تولیدات گیاهی بر توسعه گیاهانی که آب کمتری مصرف می کنند گفت: توسعه کشت زیتون در کشور علاوه بر بهره وری بیشتر، اشتغال جدیدی را هم ایجاد می کند.
معاون فنی اجرایی زیتون وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت زیتون را طی سال جاری 27 هزار و 500 هکتار ذکر کرد و افزود: اقدامات لازم انجام شده و در شرایط خشکسالی گیاه زیتون مشکلی نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: در سال گذشته (1386) شاهد 65 هزار تن تولید دانه زیتون در کشور بودیم که این مقدار نسبت به سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بود.
مهندس عرب افزود: به دلیلی آنکه کنسرو زیتون سریع تر به بازار مصرف می رسد و برای کشاورزان درآمدزایی زودتری دارد، علاقمندی شاورزان به آن بیشتر است اما برنامه ریزیهایی انجام شده است که عمده زیتون تولیدی در کشور به سمت روغن هدایت شود./
 خبرنگار: مژگان ستار11A-8702-1405 
نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
هفتمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار و ادوات باغبانی برگزار می شود
مشهد- خبرگزاری كشاورزي ايران هفتمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ، ابزار و ادوات باغبانی، 21 تا 27 اردیبهشت ماه جاری در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.
به گزارش  ايانا مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: در هفتمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار و ادوات باغبانی 140 شرکت داخلی و خارجی در قالب 322 غرفه حضور دارند.
سید محمد سیدی،  اظهارداشت: این نمایشگاه در دو فضای مسقف و باز به ترتیب چهار متر مربع و هزار متر مربع برگزار می شود.
وی از تشکیل کارگاه‌های آموزشی در دوران برگزاری نمایشگاه خبر داد و افزود: در زمان برگزاری نمایشگاه کارگاه‌های آموزشی با موضوعاتی پیرامون صنعت گل و گیاه برگزار می شود.

به گفته سیدی هفتمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار و ادوات باغبانی از ساعت 17 لغایت 23در نمایشگاه بین المللی مشهد پذیرای عموم علاقه مندان است./ 12N-8702-1404
نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
همایش برنامه ریزی و بهبود تولید نهال در تهران آغاز به کار کردتولید سبزی، صیفی و علوفه در محیطهای کنترل شده از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی استتهران- خبرگزاری کشاورزی ایرانهمایش برنامه ریزی و بهبود تولید نهال با تاکید بر مدیریت خشکسالی و توسعه باغهای دیم از صبح امروز در محل سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار ایانا، در این همایش سیاستهای معاونت تولیدات گیاهیف بهداشت نهالستان، اهمیت پایه های رویشی و نهال پیوندی گردو در افزایش عملکرد کمی و کیفی، ضوابط  ایجاد نهالستان و تولید نهال گواهی شده و تولید نهال سالم و عاری  از ویروس و ضرورت بکارگیری فناوریهای نوین در تولید نهال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین این همایش که به مدت دو روز برپا خواهد بود مسئولان فنی و اجرایی استانها به مباحث دیگری چون استفاده مطلوب از عرصه های شیبدار کشور و توسعه باغهای دیم، دستاوردهای تحقیقاتی کاشت درختان در شرایط دیم، مطالعه مکانیابی مناطق مستعد جهت توسعه کشت باغهای دیم پرداخته می شود و پانل های تخصصی با حضور محققان و مسئولان اجرایی وزارتجهاد کشورزی تشکیل خواهد شد.
در این همایش معاون تولیدات گیاهی، نهال را یکی از مهمترین عوامل تولید در کشاورزی برشمرد و افزود: باید با یک نگرش جامع سطح عملیات و عوامل محدودکننده را مشخص کرد.
دکتر محمدرضا جهانسوز افزود: سیاستهای تدوین شده این معاونت در زمینه محصولات ویژه تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی در ادامه گفت: لازم است یک تقویم عملیاتی قابل پایش برای برنامه های عملیاتی داشته باشیم تا در زمان بروز مشکل، پیامی به سیستم ارسال شود.
معاون تولیدات گیاهی با اشاره به اینکه باید سیستم پایش و مانیتورینگ در معاونت اجرایی شود، افزود: الگوی کشت به عنوان مهمترین عامل باید مشخص شده و با یک برنامه ریزی دقیق برنامه های عملیاتی آن مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزی در ایران، فعالیتی خصوصی است گفت: با هدفمند کردن سرویس خدمات، بیمه، وام و تسهیلات می توان به سمت طرح جامع  تولید پایدار محصولات زراعی پیش رفت.
دکتر جهانسوز درباره طرحهای آرمانی گفت: بر اساس گزارشهای رسیده وضعیت مزارع آرمانی که اصول به زراعی در آنها رعایت شده با سایر مزارع قابل مقایسه نیست و تلاش خواهید کرد این مزارع را در کل کشور رواج پیدا کند.
وی افزود: بانک اطلاعاتی کشاورزی امسال عملیاتی می شود و به صورت پایلوت در برخی استانها اجرایی خواهد شد.
جهانسوز همچنین از ایجاد سیستم کارتخوان هماهنگ با کارت ملی بهره برداران خبر داد و افزود: جهت توسعه استفاده از بانک اطلاعاتی تهیه شده، اقدام به راه اندازی سیستمهای کارتخوان در برخی پایگاههای مدیریت کشاورزی در سطح منطقه می کنیم.
وی استان گیلان و سمنان را با توجه به وسعت و بیابانی بودن عرصه و خرده مالکی بودن سیستم کشاورزی، به عنوان منطقه پایلوت برشمرد.
دکتر جهانسوز با اشاره به بحران آب در کشور افزود: استراتژی ما حفظ سفره های آب زیرزمینی و افزایش تولید با مدیریت منابع آبی است.
وی توسعه کشت های گلخانه ای برای سبزی و صیفی و علوفه را از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در شرایط خشکسالی برشمرد و افزود: کشت ارقام مقاوم به خشکی، تسطیح لیزری در مناطقی که ابیاری نشتی انجام
   می شود، از سایر برنامه هاست.
وی همچنین بر احداث باغهای جدید با سیستمهای آبیاری قطره ای تاکید کرد و افزود با این روش میزان مصرف آب یک پنجم کاهش می یابد.
دکتر جهانسوز بر سیاستهای  هدایتی- حمایتی دولت تاکید کرد و افزود: در محیطهای تحت کنترل راندمان استفاده از آب 10 تا 17 برابر قابل افزایش است.
وی همچنین تولید سبزی و صیفی و علوفه در محیطهای کنترل شده در دشتهای بحرانی، احداث باغها در اراضی شیبدار را از سایر اولویتهای معاونت ذکر کرد و افزود: محصولات استراتژیک در اولویت دوم و افزایش تولید در پایاب سدها با کشت محصولات استراتپیک را از سایر اولویتها برشمرد.
گفتنی است این همایش تا فردا ادامه خواهد داشت./
 خبرنگار: مژگان ستار

11A-8702-1403

نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
افزايش كاذب قيمت برنج در شمالتهديدهاي خشكسالي واخبار جرايد مبني بر افزايش قيمت هاي جهاني برنج در دنيا باعث روند شتابان وصعودقيمت برنج در شمال شده است .به گزارش ايانا "احمد قرباني" از شاليكوبي‌داران بابل و از آگاهان بازار برنج مازندران گفت:اكنون تقاضا براي خريد برنج در شاليكوبي‌ها زياد است ولي صاحبان حاضر به فروش آن نيستند. وي عمده‌ترين دليل افزايش قيمت برنج را علاوه بر كمبود عرضه درمقابل تقاضا ، تهديد خشكسالي عنوان كرد و افزود: به نظر مي‌رسد اگر كمبود اب كه بسيار جدي نيز هست عرضه شالي‌هاي باقي مانده متوقف و با توجه به تقاضاي بالا قيمت طي هفته‌هاي آينده همچنان روند صعودي داشته باشد. قرباني گفت : هرچند ميزان  بارش باران با كاهش جدي در مازندران روبرو بوده است اما فضاي رواني بازار عامل ويژه افزايش تصاعدي قيمتها در بازار است .وي تصريح كرد: از طرفي‌درسالهاي گذشته كه سياست‌هاي تشويقي دولت درراستاي‌اهداف خودكفايي برنج، كشت ارقام پرمحصول برنج كه به آب بيشتري نياز دارد مورد حمايت بوده است ، امسال به دليل كم آبي بر كشت ارقام محلي تاكيد شده است. قرباني خاطر نشان كرد  :كمبود آب‌روان در رودخانه‌ها سبب شد تا برخي از كشاورزان بخش مركزي استان مازندران از هم اكنون به حفر چاههاي نيمه عميق و خريد پمپ آب‌روي بياورند.مازندران داراي ۲۴۰هزار هكتار اراضي شاليزاري است كه سالانه با توليد يك ميليون و ۳۵۰هزار تن شلتوك برابر با حدود ۹۰۰هزارتن برنج سفيد، ۴۴ درصد برنج كشور را تامين مي‌كند.

12N-8702-1402

نویسنده: سجاد - شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧

استفاده از روشهای آبیاری نوین برای کاهش اثرات خشکسالی

 هرمزگان – خبرگزاری کشاورزی ایراناستفاده از روشهای آبیاری نوین در بخش کشاورزی استان در جهت ارتقاء بهره وری منابع آبی و کاهش اثرات خشکسالی ضروری است.
به گزارش ایانا، استاندار هرمزگان با اعلام  این مطلب در اولین نشست کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری با بیان اینکه اصلاح روشهای آبیاری با عزم راسخ مسئولان، متولیان، تشکلها و کشاورزان باید با سرعت هر چه بیشتر صورت گیرد گفت: مدیریت روان آبها و اجرای طرحهای آب و خاک و آبخیزداری برای مقابله با بحران خشکسالی یک راهکار اساسی است که باید مدنظر قرار گیرد و با سرعت بیشتری انجام شود.
عبدالعلی صاحب محمدی با اشاره به اینکه راندمان آبیاری در بخش کشاورزی پایین است افزود: استان با خشکسالی مواجه شده و حتی اگر هم خشکسالی اتفاق نمی افتاد باز هم باید منابع آب مدیریت و در مصارف آن صرفه جویی می شد و اکنون نیز باید با مدیریت صحیح و اصولی سعی شود با مشارکت جمعی، کشاورزان را به استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار ترغیب کرد و مسئولان نیز حمایتهای لازم را در این زمینه بعمل آورند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه حدود 18 درصد از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار است گفت: هرچند بکارگیری سیستم های آبیاری روند خوبی در استان داشته است اما باید آن را در کمترین زمان ممکن افزایش داد و کشاورزان نیز با حمایت مسئولان در زمینه مشارکت فعال داشته باشند.
وی همچنین بر حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش تاکید کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی استان و اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار گفت: بخش کشاورزی مصرف کننده 91 درصد آب استان بوده و 93 درصد اراضی کشاورزی استان نیز آبی است و این در حالی است 59 درصد اراضی کشور آبی است و در استان هرمزگان میزان تولید در اراضی دیم فقط 4/0 درصد است.
محمد نصوری راندمان آبیاری در استان را 43 درصد عنوان کرد و گفت: باغات و مزارع استان تحت تنش آبی قرار دارد و از این رو افزایش راندمان آبیاری و ارتقاء بهره وری آب مصرفی در بخش کشاورزی بای د به عنوان راهکار اساسی و مهم مد نظر قرار گیرد.
وی اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ، انجام عملیات یکپارچه سازی و تجهیز نوسازی، طرحهای پوشش انهار، احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی، اجرای شبکه های آبیاری زهکشی و توسعه کشتهای گلخانه ای را از دیگر راهکارهای مهم در مدیریت منابع آب و ارتقاء بهره وری آب مصرفی بخش کشاورزی برشمرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از اجرای طرح آبیاری تحت فشار در بیش از 3 هزار و 600 هکتار از اراضی کشاورزی استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: سطح زیر کشت اراضی آبی استان 150 هزار و 866  هکتار است که تاکنون 27 هزار و 250 هکتار از این اراضی معادل 18 درصد به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار گفت: بدهکار بودن اکثریت کشاورزان به بانک و سررسید شدن اقساط آنها باعث شده که تعداد زیادی از آنها نتوانند تسهیلات مورد نیاز اجرای طرح را دریافت دارند و هزینه بالا برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار نیز باعث شده که سقف ضمانتی تکافوی طرح را نکنند و لذا     خیلی ها با توجه به عدم امکان وثیقه لازم از اخذ تسهیلات محرومند.
نصوری همچنین تصریح کرد: قیمت لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرح آبیاری تحت فشار دائم در حال افزایش است به نحوی که از مرحله برآورد قیمت اجرای طرح تا اخذ تسهیلات بانکی تفاوت قیمت زیادی دارد و برای کشاورزان مشکل است.
وی افزایش سهم کمهای دولتی به اجرای طرح آبیاری تحت فشار حداق در حد سایر طرحهای زیربنایی آب و خاک خصوصا" اینکه نقش این طرح در افزایش بهره وری و از منابع آبی و نیز در کیفیت محصولات بسیار موثرتر از سایر طرحها است را از راهکارها و پیشنهادات این بخش عنوان و بر نظارت و پیگیری بیشتر ارگانهای مسئول بر کیفیت لوازم و تجهیزات طرحهای آبیاری تحت فشار ساهت داخل کشور نیز تاکید کرد.
او همچنین تسریع در تحویل آب کشاورزی به صورت حجمی با نصب ابزار مورد نیاز توسط دولت به منظور اعمال صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی را از دیگر پیشنهادات مطرح کرد که طی آن بهره برداران تشویق به اجرای سیستم تحت فشار خواهد شد.

گفتنی  است در این نشست همچنین گزارشی از تحلیل جلسات کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی و مصوبات جلسات کارگروه در سال گذشته ارائه شد و چهار محور پیشنهادی این کارگروه در سال جاری نیز خشکسالی، اشتغال و امنیت غذایی مطرح شد./

منبع :http://www.iana.ir/emage/87/02/14/11A-8702-1402.mht
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧

 گیاهان دارویی زمستان 1384; 5(17):7-15.

     بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاهان آویشن (.Thymus vulgaris L) و ترخون (.Artemisia racunculus L) در اندام‌های خشک و تر گیاه

     یزدانی داراب*,شهنازی سحر,جمشیدی امیرحسین,رضازاده شمس علی,مجاب فراز

    * پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، خیابان بزرگمهرغربی، شماره 97      

مقدمه: گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.) متعلق به خانواده Lamiaceae می‌باشد که در ایران 14 گونه معطر و چند ساله دارد. گیاه ترخون نیز با نام علمی Artemisia dracunculus L. متعلق به خانواده Asteraceae است که در ایران 34 گونه علفی و چندساله دارد. این دو گونه به صورت خودرو در ایران وجود نداشته بلکه به صورت کاشته شده و زراعی وجود دارند. با توجه به کاربرد وسیع اسانس این دو گونه در صنایع مختلف، تاثیر میزان رطوبت گیاه در هنگام اسانس‌گیری بر روی راندمان تولید اسانس و اجزای آن از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.
هدف: بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس دو گونه مذکور در اندامهای خشک و تر گیاه
روش بررسی: در این تحقیق سرشاخه
های هوایی آویشن و ترخون جمعآوری گردید و استخراج اسانس آنها با استفاده از دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب انجام گرفت. سپس عملکرد اسانس و اجزای اسانس‌های به دست آمده با استفاده از دستگاه GC/MS تعیین شد.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که در گیاه ترخون در مقایسه گیاه تازه با گیاه خشک شده در دمای 35 درجه سانتی‌گراد تفاوت چندانی در میزان و اجزای اسانس دیده نمی‌شود ولی در مورد گیاه آویشن خشک کردن گیاه در دمای 35 درجه سانتی‌گراد موجب کاهش میزان اسانس و ترکیبات اصلی می‌گردد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که برای تهیه اسانس گیاه ترخون می‌توان از گیاه تازه و یا خشک شده در دمای محیط استفاده نمود اما برای تهیه اسانس گیاه آویشن بهتر است از گیاه به صورت تازه استفاده شود.

    کلید واژه: آویشن، ترخون، اسانس، گیاه خشک   

     

منبع: http://www.sid.ir

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧

 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 1380; -(8):103-119.   

  تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران   

 رضایی محمدباقر*,برازنده محمدمهدی,شاکر حسین,آقایی کیوان

    * موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع      

با توجه به تاثیر روشهای مختلف اسانس گیری بر بازده و نیز ترکیبهای تشکیل دهنده اسانسها، در این مقاله روشهای متداول اسانس گیری برای گیاهEucalyptus camaldulensis Dehn.  مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای تهیه اسانس از این گیاه،

سه روش مختلف تقطیر با آب و بخار، تقطیر با آب و تقطیر با بخار آب، به کار رفته است. بازده اسانس گیری برای سه روش مذکور به ترتیب برابر 0.22، 0.60 و 0.60 درصد بود (بر اساس وزن برگ تازه گیاه). سپس ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس به کمک روشهای مکمل GC و GC/MS مورد شناسایی قرار گرفتند (به دلیل تشابه کروماتوگرامهای حاصل از دستگاه GC، فقط اسانس حاصل از روش تقطیر با آب و بخار به دستگاه GC/MS تزریق گردید.) در سه اسانس حاصل، تعداد 22 ترکیب شناسایی گردیدند که در میان آنها به ترتیب 1 و 8- سینئول (1,8-Cineole) (8.7، 48.63 و 35.6%)، پاراسیمن (p-cymene)

(3.2 و 16.15 و 21.3%)، اسپاتولنول (Spathulenol) (7.9، 3.3 و 6.7%) و گاماترپینن (g-terpinene) (3.1 2.5 و 2.5%) بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهند.     کلید واژه: اسانس، روغن اسانسی، اوکالیپتوس، 1 و 8- سینئول، پاراسیمن
نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧

  تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 1384; 21(1):75-93.     تاثیر روش تقطیر و

مدت زمان اسانس گیری بر بازده و ترکیب شیمیایی اسانس

Eucalyptus globules   

 برازنده محمدمهدی*     * موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع      

به منظور افزایش بازده اسانس گیری و نیز کیفیت اسانس یک گونه اوکالیپتوس با نام

 علمی Eucalyptus globules  برگهای این گونه در زمان گلدهی (تابستان 1383) از ایستگاه تحقیقاتی زاغمرز واقع در پاسند بهشهر جمع آوری گردید و در بخش

گیاه شناسی موسسه تحقیقاتی جنگلها و مراتع، مورد شناسایی قرار گرفت.

 برگهای خشک و آسیا شده این گیاه به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب

 اسانس گیری شد و برشهای مختلف اسانس در فواصل زمانی پانزده دقیقه

 جمع آوری گردیدند.
بازده اسانس گیری در هر برش اسانس محاسبه شد و مشخص گردید که در

 هر دو روش افزایش زمان اسانس گیری، منجر به تولید اسانس بیشتر می گردد.

 از طرف دیگر با تزریق برشهای بدست آمده به دستگاه GC مشخص شد که

 با افزایش مدت زمان اسانس گیری، میزان ترکیب اصلی اسانس

 (1 و -8 سینئول) کاهش می یابد.
در روش تقطیر با بخار آب، بازده اسانس از
%1.6 پس از 15 دقیقه به %2.42

پس از 180 دقیقه از شروع اسانس گیری افزایش یافت، در حالی که میزان نسبی

 ترکیب اصلی (1 و -8 سینئول) از %82.2 به %74.8 تنزل نشان داد.
در روش تقطیر با آب، بازده اسانس از
%1.55 پس از 15 دقیقه به %2.86

پس از 180 دقیقه از شروع اسانس گیری افزایش یافت، در حالیکه میزان نسبی

 ترکیب اصلی (1 و -8 سینئول) از %92.7 به %85.6 کاهش نشان داد.
در اسانس گیری این گونه از اوکالیپتوس، تعداد پانزده ترکیب شناسایی شد که

 در میان آنها سه ترکیب 1و -8 سینئول (%74.80-%82.20)،

 آلفا - پینن (%6.28-%7.70) و لیمونن (%5.70-%6.20) در روش تقطیر با بخار آب

 و همین سه ترکیب، 1 و -8 سینئول (%85.60 - %92.70)،

 آلفا - پینن (%2.02-%2.37) و لیمونن (%2.04-%3.10) در روش تقطیر با آب،

بالاترین درصد را به خود اختصاص دادند.

    کلید واژه: اوکالیپتوس، میر تاسه (Myrtaceae)، روغن اسانسی، اسانس، 1 و -8 سینئول،

روش تقطیر، مدت زمان اسانس گیری

 

منبع : http://www.sid.ir

نویسنده: سجاد - سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
پژوهشهای زراعی ایران 1382; 1(2):139-154.
 
مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک
 
اشرافی آزیتا,بنایان محمد,راشدمحصل محمدحسن
 
 
  اهمیت توزیع مکانی در روشهای نمونه برداری، مدلسازی دینامیک جمعیت و مدیریت درازمدت علفهای هرز اهمیت خاصی را برای روشهای توصیف و آنالیز توزیع مکانی ایجاد کرده است. به همین منظور در سال 1381 در مزرعه دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، علفهای هرز مزرعه ذرت در 171 نقطه در بخشی به مساحت 1 هکتار با استفاده از سیستم شبکه ای 7 متر در 7 متر در سه نوبت به ترتیب قبل از مدیریت پس رویشی، بعد از مدیریت پس رویشی و پیش از برداشت شناسایی و شمارش شدند. به منظور بررسی ساختار مکانی علفهای هرز و پویایی لکه ها از تکنیک ژئواستاتیستیک استفاده شد. در مجموع 15 گونه علف هرز در مزرعه مشاهده شد. تجزیه و تحلیل سمی واریوگرام برای گونه های متداول نشان داد که دامنه تاثیر از 3.5 تا 236.5 متر بسته به گونه علف هرز و مرحله نمونه برداری متغیر است. در حالیکه 51% تا 85% واریانس در تراکم نیز حاصل همبستگی مکانی بود. در طی فصل پارامترهای مدل سمی واریوگرام برای پیچک تغییر اندکی کرد که پایداری نسبی لکه های این علف هرز چندساله را در طی فصل نشان داد. سوروف تیمار شیمیایی دریافت ننمود و با مساعدشدن شرایط در طی فصل حتی اندکی گسترش یافت. برای بقیه علفهای هرز دامنه تاثیر کاهش یافت ولی ساختار مکانی تا حد زیادی ثابت بود، که پایداری نقاط مرکزی پرتراکم لکه را نشان داد. همچنین اثر جهت داری بصورت لکه های ممتد و کشیده در جهت عبور ابزار آلات مزرعه و شیار آبیاری مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع مکانی سبب بهبود تصمیم گیریهای مدیریتی و افزایش درک ما از دینامیک جمعیت علفهای هرز خواهد شد.
 
کلید واژه: لکه، پویایی مکانی، ژئواستاتیستیک،‌ مدیریت متناسب با مکان علفهای هرز
نویسنده: سجاد - یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
www.aeka.persianblog.ir
 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما