کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
روشهای کنترل علفهای هرز توت فرنگی
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

روشهای کنترل علفهای هرز توت فرنگی

 مهندس بختیار مرادی

کارشناس ارشد علفهای هرز - سنندج

 

نتایج بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کش های توفوردی، بتانال و پاراکوات در مزرعه روی بوته های توت فرنگی

  

   نتایج بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کش های توفوردی، بتانال و پاراکوات در مزرعه روی بوته های توت فرنگی نشان داد که دراثرمصرف علفکش توفوردی بوته ها دچار کاهش رشد

می شوندو علائم ناشی از مصرف این علف کش نیز روی برگها مشهود بوده(شکل شماره 4-1) و میوه های این بوته ها در اثر مصرف  علف کش توفوردی کوچک و بدشکل می شوند. مشاهدات بدست آمده با نتایج مکموری  وهمکاران (1996) که در زمان 7 تا 9برگی و 9 تا10برگی توت فرنگی رقم چانیلر علف کش تو فوردی را بکار برده وحدود 5تا22درصد گیاه زراعی صدمه دیده بود همخوانی داشته ولی با تحقیق ماینایرو همکاران (1990) که هیچ علائمی را در اثر کاربرداین علف کش ندیده بودند مطابقت ندارد.  دلیل این مسئله بیشتر به علت زمان کاربرد این علف کش در مزرعه است زیرا که بوته های توت فرنگی در زمان خواب نسبت به مصرف این علف کش مقاوم است. ولی چون در این طرح به دلیل شرایط بارندگی محیط، زمان کاربرد علف کش  به تعویق افتاد بوته های توت فرنگی فعالیت رشدی خود را شروع کرده بودند. ولی با وجود کنترل بسیار خوب روی علفهای هرز پهن برگ علائم ناشی از این مصرف علف کش روی بو ته های توت فرنگی مشاهده شد .

 

 


روشهای کنترل علفهای هرز توت فرنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                نتایج وبحث

 

   نتایج بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کش های توفوردی، بتانال و پاراکوات در مزرعه روی بوته های توت فرنگی نشان داد که دراثرمصرف علفکش توفوردی بوته ها دچار کاهش رشد

می شوندو علائم ناشی از مصرف این علف کش نیز روی برگها مشهود بوده(شکل شماره 4-1) و میوه های این بوته ها در اثر مصرف  علف کش توفوردی کوچک و بدشکل می شوند. مشاهدات بدست آمده با نتایج مکموری  وهمکاران (1996) که در زمان 7 تا 9برگی و 9 تا10برگی توت فرنگی رقم چانیلر علف کش تو فوردی را بکار برده وحدود 5تا22درصد گیاه زراعی صدمه دیده بود همخوانی داشته ولی با تحقیق ماینایرو همکاران (1990) که هیچ علائمی را در اثر کاربرداین علف کش ندیده بودند مطابقت ندارد.  دلیل این مسئله بیشتر به علت زمان کاربرد این علف کش در مزرعه است زیرا که بوته های توت فرنگی در زمان خواب نسبت به مصرف این علف کش مقاوم است. ولی چون در این طرح به دلیل شرایط بارندگی محیط، زمان کاربرد علف کش  به تعویق افتاد بوته های توت فرنگی فعالیت رشدی خود را شروع کرده بودند. ولی با وجود کنترل بسیار خوب روی علفهای هرز پهن برگ علائم ناشی از این مصرف علف کش روی بو ته های توت فرنگی مشاهده شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره4-1: اثر علف کش توفوردی روی برگهای توت فرنگی

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                نتایج وبحث   در اثر مصرف علف کش بتانال (فن مدیفام) علائم خاصی روی بوته های توت فرنگی مشاهده نگردید اما در اثر پاشش غیر عمدی قطرات علف کش پاراکوات که در بین ردیفها برای کنترل علفهای هرز مصرف گردید، روی برگهای توت فرنگی علائم سوختگی دیده می شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره 4-2: اثر قطرات علف کش پاراکوت روی برگهای توت فرنگی

 

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                نتایج وبحث4-2- بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کشهای توفوردی و بتانال ( فن مدیفام) روی بوته های توت فرنگی کشت شده درگلدان       

    به منظور برسی بیشتر اثر علف کشهای توفوردی و فن مدیفام اثر این علفکش در توت فرنگی کشت شده در گلدان در تاریخ های مختلف برسی گردید.  نتایج بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کشهای توفوردی و بتانال (فن مدیفام) روی بوته های توت فرنگی کشت شده در گلدان نشان دادکه در هر سه تاریخ مصرف علف کش بتانال روی بو ته ها هیچگونه نشانه و علائمی ظاهر نگردید. در اثر مصرف علف کش توفوردی در تاریخ مصرف اول (8/1/81) علائم خاصی بچشم نخورد، امادرتاریخ مصرف های دوم (3/2/81) و سوم (19/2/81) علایم ناشی از کاربرد علف کش توفوردی (درازتر شدن و پیچیدگی ساقه گل دهنده و دمبرگها، بدشکل و کوچک شدن برگها و میوه ها) مشاهده شد. دلیل عدم مشاهده علایم مصرف توفوردی در تاریخ مصرف اول احتمالا به این خاطر بوده که بوته های توت فرنگی به دلیل استرس وارده به علت قطع ریشه در زمان کاشت درگلدان در حالت رکود رشد بودند و علف کش توفوردی هیچ علائمی را ایجاد نکرد. اما در تاریخ مصرف های دوم و سوم به دلیل شروع فعالیت رشدی بوته ها علائم ناشی ازمصرف این علف کش روی برگ، میوه، ساقه گل دهنده توت فرنگی دیده شدکه این نتایج با تحقیقات مکموری وهمکاران(1996) ومینایرو همکاران(1990) مطابقت دارد.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره 4-3: اثر علف کش توفوردی روی بوته های توت فرنگی کشت شده در گلدان

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                نتایج وبحث4-3-  اعمال تیمارهای مختلف روی میزان عملکرد میوه توت فرنگی

      نتایج اعمال تیمارهای مختلف برروی میزان عملکرد توت فرنگی در جدول شماره 4-1 ارابه گردیده است. تیمارهای به کار گرفته شده از نظر میزان تولید میوه در سطح 1% با همدیگر اختلاف معنی داری دارند. بیشترین میزان تولید مربوط به تیمار علف کشهای فن مدیفام + ستوکسیدیم و کمترین میزان تولید مربوط به تیمار مالچ پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات بین ردیفها بود. بعد از تیمارعلف کشهای فن مدیفام + ستوکسیدیم ، تیمارهای علف کش ناپروپامید، کنترل (وجین دستی)، علف کش داکتال، علف کشهای  توفوردی+ستوکسیدیم، مالچ کاه و کلش + علف کش ستوکسیدیم به ترتیب بیشترین عملکرد را بخود اختصاص دادند.  همچنانکه از نتایج معلوم است بعد از تیمار مالچ پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات بین ردیفها، مالچ کاه و کلش+ علف کش ستوکسیدیم کمترین میزان تولید میوه را تولید کرد (جدول شماره 4-1).

 

 

 

جدول شماره 4-1: تجزیه واریانس داده های مربوط به میزان عملکرد میوه توت فرنگی

منبع تغییر

درجه آزادی

 

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

بلوک

3

85/1372536

282/45752

59/0

تیمار

6

32/32499401

886/5416566

02/7**

اشتباه

18

62/13892194

590/771788

 

کل

27

79/47764132

 

 

 

 ضریب تغییرات          =  % 27/25

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                نتایج وبحث 

 

 


     جدول شماره 4-2: مقایسه میانگین عملکرد میوه توت فرنگی در تیمارها (به روش دانکن) درسطح 5% 

 

                        تیمارها                       

میانگین عملکرد در تیمارها

کلاس

علف کشهای فن مدیفام+ ستوکسیدیم

4679

A

علف کش ناپروپامید

4335

A

کنترل مثبت ( وجین دستی)

4101

A

علف کش داکتال

3840

   A B

علف کشهای توفوردی+ ستوکسیدیم

3483

    A B

مالچ کاه و کلش+ علف کش ستوکسیدیم

2555

            B C

مالچ پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات

1338

                C

                   

  تیمار علف کشهای فن مدیفام +ستو کسیدیم و علف کش ناپروپامید توانستند از نظر تولیدمیوه توت فرنگی در سطح کلاس تیمار وجین دستی قرار گیرند هر چند میزان عملکرد در تیمار وجین دستی ازنظر عددی از دو تیمار دیگر مقداری کمتر بود (جدول شماره 4-2) که دلیل این مطلب احتمالا استرسی بود که درزمان وجین به ریشه حساس وسطحی (90درصد ریشه هادرسطح10تا15سانتیمتری) توت فرنگی وارد آمده و باعث زخمی شدن ریشه توت فرنگی شده بود. علف کش توفوردی با وجود کنترل بسیار خوب که روی علفهای هرز پهن برگ وکاهش تراکم آنها داشت ولی چون بوته های توت فرنگی در اثر مصرف این علف کش صدمه دیده بودند میزان عملکرد محصول  در مقایسه با سایر علف کشها  کاهش نشان داد..

  مالچ کاه وکلش به دلیل حفظ رطوبت وخنک نگهداشتن زیر کاه وکلش واطراف ریشه های توت فرنگی (هاترمن وهمکاران 1996، مروین وهمکاران 1994) زمان رسیدن محصول را به عقب انداخت وبو ته ها دیرتر وارد فاز زایشی شدند. بطوریکه در برداشت اول، تیمار مالچ کاه وکلش در هر چهار تکرارهیچ عملکردی تولید نکرد که این مسئله بیشتر دربازار فروش که قیمت در طول چند روز افت شدیدی دارد ومی تواند روی درآمد نهائی کشاورز تاثیر بگذارد حائز اهمیت است. بطور کلی این تیمار بدلیل بر خورد زمان رسیدن گل با شرایط  گرم محیطی نتوانست عملکرد زیادی را در نهایت تولید کند.

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                نتایج وبحث 


     تیمار مالچ پلی اتیلن سیاه  تا حدودی مانع تهویه و رشد ریشه ها توت فرنگی شد. همچنین در اثر کاربرد این تیمار درجه حرارت خاک بالا رفته و شرایط آلودگی به بیماریهایی مثل پوسیدگی ریشه ناشی از ( (Colletitricum بیشتر فراهم شده و نهایتا بوته ها ضعیف ورشدکمی را درطول فصل داشتند، که این امر نهایتا روی میزان عملکرد نهایی تاثیر گذاشت ومیزان آن را کاهش داد.  این نتیجه با تحقیقات نوید وهمکارانش در سال  1996 همخوانی دارد. علاوه بر این  بدلیل جنس مالچ پلی اتیلن سیاه وکم مقاوم بودن آنها در برابر نور آفتاب بعد از مدتی دچار پوسیدگی وپارگی شدند. بهمین دلیل کاربرد آن برای دومین بار درهمان فصل لازم گردید که این امرخودعلاوه بر بالا بردن هزینه کنترل علفهای هرزدر بحث آلودگی محیط زیست می تواند حائز اهمیت باشد

 

         4-4- نتایج  اثر تیمارهای مختلف روی تعداد متوسط میوه تولیدی

      نتایج جدول تجزیه واریانس تعداد میوه های تولیدی در هر یک از تیمارها نشان داد که بین تیمارها از لحاظ تعداد میوه تولیدی در سطح 1% با همدیگر اختلاف معنی داری وجود دارد (جدول شماره 4-3). بیشترین تعداد میوه در تیمار علف کشهای توفوردی +ستوکسیدیم مشاهده شد و بعد از آن تیمارهای، علف کشهای فن مدیفام+ستوکسیدیم، کنترل مثبت( وجین دستی)، علف کش ناپروپامید، علف کش داکتال، مالچ کاه و کلش+ علف کش ستوکسیدیم به ترتیب بیشترین میزان تولید قرار گرفتند و کمترین تعداد میوه تولیدی در تیمار پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات بین ردیفها مشاهده شد.

 

 

جدول شماره 4-3: جدول تجزیه واریانس داده های مربوط به تعدادمیوه های تولیدی

منبع تغییر

درجه آزادی

 

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

بلوک

3

11/57198

036/19066

60/0

تیمار

6

43/1611854

405/268642

46/8**

اشتباه

18

14/571808

119/31767

 

کل

27

68/2240860

 

 

               ضریب تغییرات      =  % 15/18

 

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                               نتایج وبحث                    جدول شماره 4-4: مقایسه میانگین تعداد متوسط میوه تولید شده در تیمارها( به روش دانکن) درسطح 5%

                               تیمارها

میانگین تعداد میوه در تیمارها

کلاس

علف کشهای توفودی+ستوکسیدیم

1206

A

علف کشهای فن مدیفام+ستوکسیدیم

1172

A

کنترل مثبت ( وجین دستی)

1134

A

علف کش ناپروپامید

1093

A

علف کش داکتال

3/973

    A B

مالچ کاه وکلش +علف کش ستوکسیدیم

815

         B

مالچ پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات

5/478

                C

 

                   تیمار علف کش کشهای توفوردی+ ستوکسیدیم تعداد میوه بیشتری نسبت به سایر تیمارها تولید کرد. علت این امر بیشتر بخاطر حالت هورمونی بودن علف کش توفوردی وتاثیر گذاشتن آن روی فعالیت هورمونی ورشد بوته های توت فرنگی بود. در مالچ کاه وکلش به علت برخورد زمانی نا مناسب بین فعالیت زایشی و تولید میوه در توت فرنگی با شرایط گرم محیط، مجال زیادی  برای تولیدتعداد بیشتری میوه نبود. در مالچ پلی اتیلن سیاه نیز بدلیل کوچک شدن ورشد ضعیف بوته ها تعداد میوه تولیدی کمی مشاهده گردید (جدول شماره 4-4).

 

4-5- نتایج بررسی ریزودرشتی میوه ها در هریک از تیمارها

     از بررسی جدول تجزیه واریانس اندازه ریز و درشتی میوه ها (جدول شماره 4-4) معلوم گردید که بین تیمارها در سطح 5% اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین اندازه میوه در تیمار علف کش ناپروپامید مشاهده شد و بعد از آن تیمارهای علف کش داکتال، کنترل (وجین دستی) علف کشهای فن مدیفام + ستوکسیدیم، مالچ کاه و کلش+ علف کش ستوکسیدیم و علف کشهای توفوردی+ ستوکسیدیم به ترتیب بیشترین اندازه میوه را داشتند. کمترین اندازه میوه در تیمار مالچ پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات دیده شد.

 

 

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                              نتایج و بحث وووووووووووووووووووووووووووووووووووبحثجدول شماره 4-5 : جدول تجزیه واریانس داده های مربوط به اندازه میوه های تولیدی

 

منبع تغییر

درجه آزادی

 

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

بلوک

3

36/0

12/0

30/0

تیمار

6

47/7

246/1

94/2*

اشتباه

18

64/7

424/0

 

کل

27

49/15

 

 

 

 ضریب تغییرات              =  % 02/19

 

  اندازه میوه از تقسیم میزان عملکرد تولیدی بر تعداد میوه تولیدی بدست می آمد وچون صورت تقسیم (میزان عملکرد) در هر سه تیمارمالچ کاه وکلش+ ستوکسیدیم، علف کشهای توفوردی + ستوکسیدیم ومالچ پلی اتیلن سیاه + علف کش پاراکوات بین ردیفها به دلایل خاص خود در هریک ازتیمارنسبت به تعداد تولیدی میوه هانسبت به سایر تیمارها در سطح پائین تری قرارگرفته بودند، نهایتا اندازه میوه نیزدراین تیمارها کوچک بود (جدول شماره 4-6).

 

 جدول شماره 4-6: مقایسه ریز ودرشتی میوه توت فرنگی در تیمارها(روش دانکن) در سطح 5% 

تیمار

میانگین ریز و درشتی میوه

کلاس

علف کش ناپروپامید

950/ 3

A

علف کش داکتال

950/ 3

A

کنترل مثبت( وجین دستی)

575/ 3

    A  B

علف کشها فن مدیفام+ستوکسیدیم

300/ 3

    A  B

مالچ کاه و کلش+ستوکسیدیم

075/ 3

    A  B

علف کشهای توفوردی+ستوکسیدم

825/2

         B

مالچ پلی اتیلن سیاه+علف کش پاراکوات

675/2

         B

 

 

 

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                   نتایج وبحث 


4-6- نتایج وزن خشک علفهای هرز در تیمارها

   نتایج بررسی جدول تجزیه واریانس مربوط وزن خشک علفهای هرز در تیمارها نشان داد که بین تیمارهای بکار گرفته شده در سطح 1% با همدیگر اختلاف معنی داری وجود دارد(جدول شماره 4-7). بیشترین وزن خشک علفهای هرز موجود در تیمارها، در تیمار علف  کشهای فن مدیفام+ستوکسیدیم مشاهده شد و بعد از آن تیمارهای علف کش ناپروپامید، علف کشهای توفوردی+ ستوکسیدیم، علف کش داکتال، مالچ کاه وکلش+ ستوکسیدیم، مالچ  پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات (بین ردیفها) به ترتیب بیشترین میزان وزن خشک علفهای هرز را داشتند و کمترین این میزان در تیمار وجین دستی که تقریباً برابر صفر و بعنوان شاهد طرح بود قرار داشت.

 

جدول شماره 4-7: جدول تجزیه واریانس میزان وزن خشک علفهای هرز در تیمارها

منبع تغییر

درجه آزادی

 

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

بلوک

3

83/7

608/2

23/0

تیمار

6

36/1184

393/197

61/17**

اشتباه

18

33/179

208/11

 

کل

27

52/1371

 

 

 

 ضریب تغییرات              =  % 89/26

 

 

   در تیمارهای دارای مالچ بعلت عدم عبور نور از پوششهای ایجاد شده، میزان تراکم و نهایتا وزن خشک علفهای هرز موجود دراین تیمارپائین بوده و میزان وزن خشک این دوتیماردر یک سطح ونسبت به سایر تیمارها کمتر بود (جدول شماره 4-8 ). از بین علف کشها ، داکتال علیرغم اینکه با سایر علف کشهای بکار برده شده دریک سطح کلاسی قرارداشت ولی علفهای هرز را نسبتا بهترکنترل کرد که این با نتایج بوردلون (2002)  همخوانی دارد.

 

 

 

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                   نتایج وبحث 


جدول شماره 4-8:  مقایسه میانگین وزن خشک علفهای هرز در تیمارها( روش دانکن)در سطح 5%

 

تیمار

میانگین وزن خشک علفهای  هرز

کلاس

علف کشهای فن مدیفام+ ستوکسیدیم

95/18

A

علف کش ناپروپامید

67/18

A

علف کشهای توفوردی+ ستوکسیدیم

69/16

A

علف کش داکتال

80/15

A

مالچ کاه و کلش+ ستوکسیدیم

421/8

        B

مالچ پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات

419/8

         B

کنترل مثبت(وجین دستی)

صفر

c

 

 

 

در جدول شماره 4-9 خلاصه تجزیه واریانس کلیه تیمارهای ذکر شده آورده شده است.

 

 

جدول شماره 4-9:  خلاصه جدول تجزیه واریانس کل تیمارها

 

 

F

 

 

میانگین مربعات

 

مجموع مربعات

 

درجه آزادی

 

فاکتور مورد بررسی

 

 

** 02/7

 

886/5416566

 

32/32499940

 

6

 

میزان عملکرد

 

 ** 46/ 8    

 

405/268642

 

43/1611854

 

6

 

تعداد متوسط میوه تولیدی

 

     *94/2

 

246/1

 

47/7

 

6

 

اندازه میوه ها

** 61/17

 

393/197

 

36/1184

6

 

وزن خشک علفهای هرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                نتایج وبحث
 
    Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                نتایج وبحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جدول شماره 4-10: عکس العمل علفهای هرز مختلف به علف کشهای به کار رفته در آزمایش

 

 

علف کش ستوکسیدیم

علف کش بتانال

علف کش توفوردی

گونه علف هرز

-

متوسط

خوب

شیر تیغی

-

متوسط

خوب

کاهوی خاردار

-

متوسط

خوب

پیچک

-

متوسط

خوب

غربیلک

-

متوسط

خوب

کاسنی

-

متوسط

خوب

تالاسپی

-

متوسط

خوب

کیسه کشیش

-

متوسط

خوب

فرفیون

-

متوسط

خوب

آدنیس

-

متوسط

خوب

خار کنگر

-

متوسط

متوسط

تره تیزک وحشی

-

-

متوسط

ترشک

-

-

متوسط

بنفشه

-

-

متوسط

Cerasteum sp

-

-

متوسط

توت روباهی

-

-

ضعیف

پنیرک

-

-

ضعیف

خاکشیر

ضعیف

-

-

هاAllium

ضعیف

-

-

گراسها

 

 

علف کش ستوکسیدیم

علف کش بتانال

علف کش توفوردی

گونه علف هرز

ـ

متوسط

خوب

شیرتیغی

ـ

متوسط

خوب

کاهوی

 

خاردار

ـ

متوسط

خوب

پیچک

ـ

ـ

خوب

غربیلک

ـ

ـ

خوب

کاسنی

ـ

ـ

خوب

تالاسپی

ـ

ـ

خوب

کیسه کشیش

ـ

ـ

خوب

فرفیون

ـ

ـ

خوب

آدونیس

ـ

ـ

خوب

خارکنگر

ـ

متوسط

خوب

تره تیزک وحشی

ـ

ـ

خوب

ترشک

ـ

ـ

متوسط

بنفشه

ـ

ـ

متوسط

Cerasteum

ـ

ـ

متوسط

توت روباهی

ـ

ـ

ضعیف

پنیرک

ـ

ـ

ضعیف

خاکشیر

ضعیف

ـ

ـ

 هاAllium

ضعیف

ـ

ـ

گ

 

Horizontal Scroll: فصل چهارم                                                نتایج وبحث 


عکس علفهای هرز صدمه دیده در اثر علف کش توفوردی

 

 

 

 

 

 

علف کش بتانال

علف کش توفوردی

گونه علف هرز

ـ

متوسط

خوب

شیرتیغی

ـ

متوسط

خوب

کاهوی خاردار

ـ

متوسط

خوب

پیچک

ـ

ـ

خوب

غربیلک

ـ

ـ

خوب

کاسنی

ـ

ـ

خوب

تالاسپی

ـ

ـ

خوب

کیسه کشیش

ـ

ـ

خوب

فرفیون

ـ

ـ

خوب

آدونیس

ـ

ـ

خوب

خارکنگر

ـ

متوسط

خوب

تره تیزک وحشی

ـ

ـ

خوب

ترشک

ـ

ـ

متوسط

بنفشه

ـ

ـ

متوسط

Cerasteum

ـ

ـ

متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما