کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
طرح ها و عملکردها منابع طبیعی لرستان
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

طرح ها و عملکردها

      

                                                         معاونت فنی
   طرح استانی احیاء و غنی سازی ، مدیریت و جنگل کاری استانی خارج از شمال
   طرح ملی مرتعداری و مدیریت تعادل دام و مرتع
   طرح استانی اصلاح و احیاء مراتع
   طرح ملی طوبی
 
           معاونت حفاظت و امور اراضی
  طرح استانی حفاظت از منابع طبیعی مشترک بین معاونت فنی و معاونت حفاظت و امور اراضی
   طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

  طرح ملی صیانت و توسعه جنگلهای زاگرس

 

 

 

 

 طرح استانی احیاء و غنی سازی ، مدیریت و جنگل کاری استانی خارج از شمال

 

هدف کلی :

 1. توسعه کمی و کیفی جنگلهای خارج از شمال بمنظور حفظ آب و خاک و برقراری اکوسیستم پایدار

 2. استفاده از استعدادهای بالقوه و بهره برداری مطلوب از استعدادهای بالفعل

 3. توسعه زراعت چوب بمنظور تأمین بخشی از چوب مورد نیاز کشاورزی و کاهش فشار بر جنگلهای شمال کشور

 4. استفاده از مدیریت مشارکتی مردم

 5. تولید و ایجاد اشتغال

سابقه اجرایی و شاخصهای طرح :

از سال 75 تهیه طرحهای مدیریت منابع جنگلی با تأکید بر مدیریت مشارکتی مردم شروع گردید . پروژه های اجرایی طرح از سال 76 به بعد به مرحله اجرا درآمده است . در سال 80 و 81 کل پروژه های این طرح در قالب دو طرح غنی سازی و تهیه طرح مدیریت خارج از شمال استانی گردیده است . از شروع برنامه سوم طرح استانی جنگلکاری و تجهیز و مراقبت خارج از شمال از شمال جدا گردیده است .

شاخص طرح اجرای طرح مدیریت شامل پروژه های ( نهالکاری ، بذرکاری ، توسعه درختکاری ، غنی سازی زیر اشکوب و کشت تلفیقی ) می باشد .

شاخص طرح جنگلکاری شامل پروژه های ( جنگلکاری ، توسعه درختکاری ، احداث فضای سبز و احداث پارک ) می باشد .

شاخص طرح احیاء و غنی سازی ، تهیه طرح مدیریت منابع جنگلی می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 1. غنی سازی توده های جنگلی موجود در خارج از شمال

 2. افزایش تولید علوفه در مراتع و زیر اشکوب جنگل

 3. تولید محصولات فرعی جنگلی و مرتعی

 4. بهبود و ایجاد اشتغال

 5. کاهش فشار دام و انسان بر جنگلها

 6. مدیریت مطلوب جنگل با مشارکت بهره برداران عرفی در قالب تشکلهای تعاونی

 7. تولید چوب

*عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرحها در طول برنامه سوم :

هکتار

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

84078

9315

8468

8456

8141

49698

*اعتبارات مصوب طرحها در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

10908338

2826335

2569395

2514468

1494000

1504140

*عملیات پیش بینی شده و اعتبارات مصوب برای کلیه طرحها سال 83 با توجه به افزایش 10 % رشد نسبت به سال 82 حساب شده است .

 

 

   طرح ملی مرتعداری و مدیریت تعادل دام و مرتع

 هدف کلی طرح :

 1. ارتقاء کمی وکیفی مراتع

 2. زمینه سازی برای فراهم آمدن بهره برداری پایدار از عرصه های مراتع

 3. کمک به افزایش پوشش سطحی و کاهش فرسایش خاک و تقویت منابع آب زیرزمینی

 4. کمک به حفظ فاکتورهای زیست محیطی و اکولوژیکی در کاهش بحرانهای خشکسالی

 5. فراهم آوردن زمینه های تحقق توسعه پایدار از بعدهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

سابقه اجرایی طرح و شاخصهای آن :

این طرح از سال 1342 با پروژه احداث ایستگاههای اصلاح مراتع در کشور شروع شده و به موازات افزایش جمعیت بهره برداران از مراتع و دام و پیشرفت تکنولوژی به صورت طرح اجرایی مستقل و با پروژه های متعدد آمده است . در سال 1380 پروژه های ( کپه کاری و کشت مستقیم ) و ( ایستگاههای تولید بذر ) از این طرح به استانی تبدیل و به جمع پروژه های اصلاح و احیاء مراتع اضافه گردید . شاخص این طرح پروژه تهیه طرحهای مرتعداری می باشد و شاخص طرح اصلاح و احیاء مراتع ، پروژه های ( ذخیره نزولات آسمانی ، کودپاشی مراتع ، تبدیل دیمزارهای کم بازده ، بذرکاری و کپه کاری و بوته کاری ( تولید و کشت نهال ) می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 1.  
  1. افزایش تولید علوفه

  2. متعادل شدن تعداد دام در مراتع براساس ظرفیت تولید بالفعل مراتع

  3. تحقق حفاظت از پوشش گیاهی و کاهش فرسایش خاک و تخریب مراتع

  4. تحقق مدیریت صحیح بر مراتع

  5. تحقق نظام بهره برداری صحیح از مراتع و اصلاح روشهای اجرایی

  6. افزایش تولیدات پروتئینی ( گوشت قرمز )

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرحها در طول برنامه سوم :

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

282272

100227

91115

42225

15515

33190

هکتار

اعتبارات مصوب طرحها در طول برنامه سوم :

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

8159346

2405718

2187016

1636332

755490

1174790

( اعداد به هزار ریال )

 

   طرح استانی اصلاح و احیاء مراتع

هدف کلی :

 1.  
  1. حفظ منابع پایه تولید ( آب و خاک و گیاه )

  2. جلوگیری از فرسایش خاک و روان آب سطحی و کاهش تدریجی فرسایش خاک

  3. حفظ منابع و ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور

  4. بهبود شرایط زیست محیطی

  5. استمرار تولید پایدار علوفه مرتعی

  6. ساماندهی تدریجی جمعیت مازاد بر علوفه مرتعی

  7. ایجاد شرایط مناسب جهت رشد و تولید دامهای با کیفیت مناسب

  8. متعادل کردن تولید و مصرف علوفه

  9. جلوگیری از چرای بی رویه جهت حفظ پوشش گیاهی و استمرار تولید

  10. ساماندهی عشایر

  11. ساماندهی دامهای وابسته به عشایر

  12. افزایش تولید علوفه در بخش زراعت متناسب با شرایط منطقه ای

  13. تبدیل دیمزارهای کم بازده اراضی شیبدار به مراتع دست کاشت بمنظور افزایش پوشش گیاهی ، افزایش تولید علوفه ، جلوگیری از فرسایش خاک ...

سابقه اجرایی طرح و شاخصهای آن :

این طرح از سال 1381 شروع به کار کرده است و شاخص طرح پروژه تهیه طرحهای مرتعداری می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 1.  
  1. جلوگیری از هدر رفت خاک سطحی و هرز آب

  2. افزایش تولید علوفه کشور

  3. کاهش دام سبک از عرصه های مرتعی

  4. افزایش دامهای مجاز

  5. متعادل شدن جمعیت دام با تولید علوفه مرتعی

  6. حفظ و بالارفتن ارزش زیست محیطی

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرح در طول برنامه سوم :

شاخص : تهیه طرحهای مرتعداری هکتار

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

94148

19800

18000

56348

-

-

اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

3730444

1624590

1476900

628954

-

-

 

 

   طرح ملی طوبی

 

هدف کلی :

 • احداث درختکاری،شامل : درختان دو منظوره باغی و جنگل کاری مانند گردو ، بادام زیتون انجیر و 000 در اراضی آبی و دیم به منظور افزایش تولید ، رفع نیاز داخلی ، صدور مازاد تولید و ارز آوری

 • ایجاد اشتغال

 • استفاده بهینه از آب و خاک و تعادل اکوسیستم

سابقه اجرایی طرح و شاخص آن :

اجرای طرح از سال 77 آغاز و لیکن بدلیل عدم تخصیص اعتبار در سال 77 با مشکلات اجرایی مواجه بوده است . در سال 78 بند م تبصره 5 مربوط به طرح از جانب مجلس محترم به تصویب و این امر موجب تحرک بیشتری در طرح گردید . شاخص طرح سطح کل اراضی ملی بند ( الف ) ( اجرا ) می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 • حفظ بستر منابع طبیعی با مشارکت مردم

 • کاهش دام و کمک به اجرایی نمودن برنامه تعادل دام و مرتع

 • فراهم نمودن زمینه و بستر مناسب برای مشارکت بهره برداران در طرحهای مدیریت منابع جنگلی و مرتعی ، صیانت از جنگلهای حوزه زاگرس

 •   افزایش محصولات خشکبار و صادراتی

 • کمک به افزایش درآمد روستائیان و جلوگیری از مهاجرت بی رویه آنها به شهرها

 •   ایجاد فضای سبز ، جلوگیری از فرسایش خاک ،جلوگیری از به هدر رفتن آبهای فراوان استان

 •  افزایش ذخیره آب زراعی

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرح در طول برنامه سوم :

شاخص : سطح کل اراضی ملی بند (الف ) هکتار

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

12900

1500

1650

1650

4550

3550

اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

2333859

343200

312000

648000

696000

334695

 

 

 

   طرح استانی حفاظت از منابع طبیعی مشترک بین معاونت فنی و معاونت حفاظت و امور اراضی

هدف کلی :

ارتقاءسطح امکانات و حاکمیت و نظارت دولتی بر حفاظت از منابع طبیعی و مخصوصاً جنگلها و مراتع بعنوان بستر فعالیتهای احیائی و زیست محیطی کشور . هماهنگ شدن با فعالیتهای ملی – منطقه ای و بین المللی در زمینه حفظ و حراست از منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی گیاهی و تعادل اکولوژی جهانی در روند و بستر فعالیتها تفاهم نامه های کنفرانسهای جهانی حفاظت و حمایت از منابع حیاتی کره زمین و شناسایی عوامل تخریب و نابودی و کاهش و تعدیل بموقع و ضربتی این عوامل از کانال امکانات و پتانسیلهای اجرایی – فنی و تخصصی و حفظ سرمایه های ملی از بلایا و اقدامات طبیعی و فیزیکی و کمک به روند تعادلی فاکتورهای تعادل اکولوژی و زیست محیطی بسترهای منابع طبیعی ملی منطقه ای و بین المللی .

سابقه اجرایی طرح و شاخص آن :

این طرح تا سال 1368 در قالب پروژه ای در طرح جنگلداری بوده ، از سال 68 با شروع برنامه اول بعنوان طرح مستقل ملی با عنوان حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع کشور به اجرا در آمده ، در سال 80 پروژه تأمین و تجهیز نیرو از آن به استانی تبدیل شده و با عنوان حفاظت و مبارزه با آفات و بیماریهای جنگل و مرتع تغییر نام پیدا کرده و از سال 1381 کل پروژه های آن بصورت استانی مبادله موافقتنامه گردیده است .

شاخص این ادعا داریم تا پایان برنامه دوم 30 درصد از عرصه های منابع طبیعی حفاظت و حمایت شده است در طی برنامه سوم قرار است 10 درصد به آن اضافه شود یعنی هر سال برنامه 2 درصد و در پایان برنامه این سطح حفاظت و حمایت به 40 درصد خواهد رسید .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 • کاهش تخریب جنگلها و مراتع

 • کاهش عوامل تخریب

 • تحقق حفاظت و حمایت از منابع طبیعی

 • افزایش ذخیره نزولات، علوفه ، اکسیژن ، چوب ، تحقق استمرار تولید ، حفظ آب و خاک

 • کاهش آفات و امراض گیاهی

 • حفظ ذخایر ژنتیکی و گونه های نادر و در حال انقراض

عملکرد و عملیات پیش بینی شده در طول برنامه سوم :

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

2141

2141

2141

2141

2141

2141

هزار هکتار

اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

8774525

2934128

2667389

2449638

233370

490000

 

 

 

   طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

 

هدف کلی :

 • ارتقاء سطح حاکمیت دولتی بر منابع و عرصه های ملی کشور

 • فراهم آوردن زمینه های ایجاد امنیت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی

 • کمک به ارتقاء سطح حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی کشور

 • تعیین و تکلیف اراضی ملی و تعیین محدوده اراضی اشخاص

سابقه اجرای طرح و شاخص آن :

این طرح از سال 1354 لغایت 1357 بعنوان طرح تجهیز اکیپ ها که صرفاً وسیله نقلیه و امکانات صحرایی جهت امور حفاظتی و احیایی در اختیار داشتند عملاً ماهیت اجرایی قانون اعمال نگردید . از سال 1358 لغایت 1361 امور اجرایی طرح مذکور به دلیل شرایط انقلاب متوقف گردید . در سالهای 62 و 63 بعنوان پروژه ( بند ب ) طرح مرتعداری باستناد موازین قانونی که همان تثبیت حاکمیت بود اجرا گردید ، از سال 64 بعنوان طرح مستقل ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات اجرا گردیده و تاکنون ادامه دارد . شاخص این طرح ، قبل از برنامه سوم شاخص طرح پروژه قطعیت بوده و از برنامه سوم پروژه اخذ سند و نقشه برداری ماده 13 و 39 جایگزین گردیده است .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 • تثبیت حاکمیت دولت بر منابع طبیعی کشور

 • افزایش اطمینان در سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی بر روی اراضی

 • مشخص شدن میزان و حدود و ثغور منابع طبیعی ( جنگل و مرتع ) کشور به منظور برنامه ریزیهای کلان و صحیح بر عرصه

 • روشن شدن وضعیت اراضی اشخاص در محدوده های منابع طبیعی کشور جهت برنامه ریزی و سرمایه گذاری و تولیدات کشاورزی و 000

 

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرح در طول برنامه سوم :

شاخص : اخذ سند و نقشه برداری ماده 13 و 39 هکتار

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

1194905

401500

365000

220369

70036

138000

اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

11883416

8838100

803545

467211

438360

1336200

  طرح ملی صیانت و توسعه جنگلهای زاگرس

هدف کلی :

 • حفظ ، احیاء و کاهش عوامل تخریب جنگلهای زاگرس

 • رساندن تاج پوشش جنگلها به حداقل 10 %

 • تنوع گونه

سابقه اجرایی طرح و شاخص آن :

این طرح از سال 1382 شروع به کار کرده است و شاخص طرح حفاظت می باشد .

آثار ناشی از اجرای طرح :

 • احیاء و تقویت پوشش گیاهی

 • تعادل دام در رویشگاههای جنگلی

 • ساماندهی خروج دام از جنگل

 • ساماندهی و جابجایی خانوارهای پراکنده در جنگل

 • تأمین سوخت فسیلی

 • ممانعت از قطع درختان و تبدیل غیر مجاز

عملکرد و عملیات پیش بینی شده شاخص طرح در طول برنامه سوم :

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

168000

88000

80000

-

-

-

هکتار

  اعتبارات مصوب طرح در طول برنامه سوم :

( اعداد به هزار ریال )

جمع برنامه

1383

1382

1381

1380

1379

12831000

6721000

6110000

-

-

-


 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما