کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
مقایسه عملکرد علوفه کشت مخلوط و تک کشتی یونجه و آگروپایرون
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: کشت مخلوط ،آگروپایرون ،یونجه ،تک کشتی

تحقیقات مرتع و بیابان ایران تابستان 1387; 15(2 (پیاپی 31)):256-268.
 
مقایسه عملکرد علوفه کشت مخلوط و تک کشتی یونجه و آگروپایرون
 
قادری غلام رضا*,گزانچیان علی,یوسفی محمود
 
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
 

کشت مخلوط میتواند بعنوان یکی از راههای افزایش عملکرد و پایداری تولید در واحد

سطح مطرح باشد. امروزه کشت مخلوط گراس با لگوم بخاطر بالا رفتن ارزش غذایی

علوفه مخلوط به لحاظ تامین انرژی از گراس و پروتئین از گونه لگوم بیشتر مرسوم است.

بمنظور تعیین قابلیت تولید علوفه کشت مخلوط دو گیاه چند ساله یونجه

 (Medicago sativa v.codyو آگروپایرون (Agropyron desertorumدر شرایط دیم

شمال خراسان، آزمایشی با دو میزان بذر یونجه و آگروپایرون بصورت خالص و

مخلوط اجرا گردید. تیمارها شامل کشت خالص دو گونه و سه نسبت مخلوط

33، 50 و 66 درصد از هر گونه بود که در دو روش درهم و ردیفی کشت گردید.

در روش کشت مخلوط ردیفی، فاروهایی به فاصله 40 سانتیمتر ایجاد شده

و گونه ها در ردیفهای متناوب کشت شدند. در روش درهم، زمین پس از تسطیح

دست نخورده باقیمانده و بذرها بصورت دست پاش کشت گردید. آزمایش بصورت

اسپلیت پلات در چهار تکرار در قالب بلوک کامل تصادفی اجرا گردید. این طرح طی

سالهای 79- 1374 در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی شمال خراسان با متوسط

بارندگی سالانه 270 میلیمتر اجرا شد. برداشت گونه ها در فصل بهار در مرحله

گلدهی یونجه و خوشه دهی آگروپایرون صورت گرفت. علوفه بدست آمده بصورت تازه

و خشک توزین شده و وزن خشک دو گونه به تفکیک و در مجموع هر سال

اندازه گیری شد. عملکرد علوفه خشک مجموع دو گونه در تیمارهای خالص و مخلوط

و همچنین سهم هر گونه در مخلوط، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تجزیه آماری شش ساله اجرای طرح نشان داد که عملکرد گونه ها

ارتباط مستقیم با بارندگی سالانه داشته و در بین تیمارها، مخلوط 66 درصد یونجه

و 33 درصد آگروپایرون بیشترین عملکرد را داشت. متوسط عملکرد علوفه خشک

یونجه خالص 1.8 تن در هکتار و آگروپایرون خالص 1.2 تن بود. به لحاظ عملکرد علوفه،

در تیمارهای مخلوط، گونه غالب یونجه و گونه مغلوب آگروپایرون بود، بهمین دلیل

سهم آگروپایرون در مخلوط بتدریج کاهش یافت. بطور کلی، نتایج این تحقیق نشان

می دهد که بهترین ترکیب گونه ای مخلوط، نسبتی حدود دو سوم یونجه و یک

سوم آگروپایرون قابل توصیه بوده که این نسبت می تواند در احیا اراضی دیم کم

بازده استان خراسان شمالی مورد استفاده قرار گیرد.

 
کلید واژه: کشت مخلوط، یونجه، آگروپایرون، تولید علوفه
 
 


 
بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: کشت مخلوط ،ذرت ،آفتابگردان ،پژوهش

پژوهش و سازندگی پاییز 1383; 17(3 (پی آیند64) در زراعت و باغبانی):39-45.
 
بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان
 
توحیدی نژاد عنایت اله,مظاهری داریوش,کوچکی عوض,قلاوند امیر
 
 
 

به منظور بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در منطقه جیرفت، آزمایشی

در سال 1376 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات شهرستان جیرفت،

در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار انجام گرفت که تیمارهای

مورد آزمایش عبارت بودند از :1M (تک کشتی ذرت)، 2M (75 درصد ذرت + 25 درصد

آفتابگردان)، 3M (50 درصد ذرت + 50 درصد آفتابگردان) ، 4M 

(25 درصد ذرت + 75 درصد آفتابگردان) و 5M(تک کشتی آفتابگردان).

گیاهان مذکور با استفاده از روش جایگزینی کاشته شدند. با محاسبه LER

 (نسبت برابری زمین) ملاحظه گردید که کشت مخلوط این دو گیاه با

ترکیب 2M (75 درصد ذرت + 25 درصد آفتابگردان) بیشترین عملکرد علوفه تر،

علوفه خشک، عملکرد دانه و میزان کل پروتئین را در منطقه بر داشت. همچنین

برای استفاده بهینه از رطوبت خاک ترکیب 2M نسبت به سایر ترکیب ها برتری

نشان داد. بنابراین شاید در مجموع برای منطقه این نوع کشت (2M) جهت

دستیابی به عملکرد بالا قابل توصیه باشد.

 
کلید واژه: 
 
 


 
بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: کشت مخلوط ،زنیان ،شنبلیله ،کود دامی

پژوهشهای زراعی ایران 1388; 7(1):271-281.
 

بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی

و آرایش کاشت

 
میرهاشمی سیده ملیحه,کوچکی علیرضا,پارسا مهدی,نصیری محلاتی مهدی
 
 
 

به منظور بررسی و مقایسه ترکیب های مختلف کشت مخلوط زنیان و شنبلیله

تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی، آزمایشی در سال زراعی 1384 در منطقه مشهد

به اجرا در آمد. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با

سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کود دامی

(15، 20، 25 و 30 تن در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و آرایشهای مختلف

کشت مخلوط دو گیاه زنیان و شنبلیله در پنج سطح (A: کشت خالص زنیان،

 Bکشت خالص شنبلیله،کشت مخلوط تک ردیفی D: کشت مخلوط

دو ردیفی و E:کشت مخلوط سه ردیفی زنیان و شنبلیله) به عنوان فاکتور فرعی

در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که ترکیبهای مختلف کشت بر ارتفاع بوته،

انشعاب اولیه، تعداد غلاف در بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر،

تعداد دانه در چترک و وزن هزار دانه تاثیر معنی داری نداشت، ولی انشعاب ثانویه،

عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، در زنیان و شنبلیله و وزن خشک تک بوته و شاخص

برداشت در زنیان تحت تاثیر آرایش کاشت قرار گرفت. در بین تیمارهای کشت مخلوط،

مخلوط تک ردیفی در مقایسه با مخلوط های دو ردیفی و سه ردیفی از نظر

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک برتر بود. بیشترین تعداد انشعاب ثانویه در زنیان

و شنبلیله به ترتیب در کشت مخلوط تک ردیفی و کشت خالص بدست آمد.

شاخص برداشت و وزن خشک تک بوته زنیان در کلیه تیمارهای کشت مخلوط

بیشتر از کشت خالص بود. تاثیر کود دامی تنها بر تعداد دانه در غلاف شنبلیله

و تعداد چترک در چتر، درصد و عملکرد اسانس زنیان معنی دار بود. بیشترین تعداد

دانه در غلاف و تعداد چترک در چتر به ترتیب در سطوح 30 و 15 تن کود در هکتار

حاصل شد. درصد و عملکرد اسانس در سطوح بالای کود (25 و 30 تن در هکتار)

در کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص بیشتر بود. ارزیابی نسبت برابری

زمین نشان داد که بیشترین نسبت برابری زمین (47/1) مربوط به تیمار کشت

مخلوط تک ردیفی و کمترین آن (28/1) مربوط به تیمار کشت مخلوط دو ردیفی بود.

 
کلید واژه: زنیان، شنبلیله، کشت مخلوط ردیفی، آرایش کاشت، کود دامی
 
 


 
بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: زیره سبز ،عدس ،کشت مخلوط ،کشاورزی کم نهاده

پژوهشهای زراعی ایران 1387; 6(1):67-78.
 

بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum)

و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده

 
جهانی مریم,کوچکی علیرضا,نصیری محلاتی مهدی
 
 
 

به منظور بررسی مقایسه ترکیبهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس، آزمایشی

در سال زراعی 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 5 تیمار  شامل آرایش های مختلف

کاشت مخلوط دو گیاه عدس و زیره اجرا شد. تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از A:

کشت مخلوط ردیفی زیره و عدس، B: کشت نواری زیره و عدس (3 ردیف زیره و 3 ردیف

عدس)، C: کشت نواری زیره و عدس (4 ردیف زیره و 4 ردیف عدس)،: کشت خالص

 زیره (6 ردیف)، E: کشت خالص عدس (6 ردیف). بدین ترتیب تیمارها در دامنه ای از

کشت مخلوط ردیفی شروع و به کشت نواری ختم شد. بررسی عملکرد و اجزای

عملکرد در گیاه زیره سبز نشان داد که وزن خشک اندام های رویشی، عملکرد دانه،

عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه و تعداد بذر در هر چتر بطور معنی داری تحت تاثیر

ترکیبهای مختلف کاشت قرار گرفت و با تغییر الگوی کاشت از کشت مخلوط ردیفی به

سمت کشت خالص مقادیر آنها کاهش یافت. وزن خشک اندام های رویشی،

عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در عدس نیز تحت تاثیر

الگوهای کشت قرار گرفت، به طوریکه بیشترین مقادیر در تیمار کشت خالص عدس

بدست آمد. ارزیابی نسبت برابری زمین (LER)  نشان داد که بیشترین 

(1.86) LER مربوط به تیمار A (کشت مخلوط ردیفی) و کمترین (1.26) LER مربوط

به تیمار C (کشت مخلوط نواری) بود. به تدریج و با تغییر الگوی کشت مخلوط

ردیفی به سمت کشت مخلوط نواری، LER کاهش پیدا کرد.

 
کلید واژه: کشت مخلوط نواری، کشت مخلوط ردیفی، نسبت برابری زمین
 
 
 


 
ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor) با استفاده از مد
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: سویا ،کشت مخلوط ،سورگوم ،مدل علس عملکرد

مجله علوم زراعی ایران بهار 1385; 8(1 (پیاپی 29)):1-13.
 

ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor)

با استفاده از مدل عکس عملکرد

 

راعی یعقوب*,قاسمی گلعذانی کاظم,جوان شیر عزیز,آلیاری هوشنگ,

محمدی سیدابوالقاسم

 
* دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 
 

این بررسی به منظور برآورد کمی ضرایب تداخل برون گونه ای و درون گونه ای و نیز

ارزیابی اثرات تراکم سورگوم بر روی عملکرد سویا انجام گرفت. ارتباط بین عملکرد

تک بوته سویا با تراکم سورگوم در تراکم های مختلف سویا و نیز ارتباط آن با تراکم

سویا در تراکم های مختلف سورگوم از طریق معادلات عکس عملکرد به خوبی توصیف

گردید. عملکرد سویا در واحد سطح با افزایش تراکم سورگوم کاهش یافت، به طوریکه

بالاترین افت عملکرد (%57) به ترتیب به تراکم های 50 و 12 بوته در مترمربع سویا و

سورگوم مربوط بود. تراکم های مطلوب سویا بر اساس حداکثر عملکرد آن در واحد

سطح در تراکم های صفر، 4، 8 و 12 بوته در مترمربع سورگوم، برابر 50، 34، 32 و 36

 بوته در مترمربع به دست آمد. اثرات توام تراکم های سورگوم و سویا بر روی عملکرد

تک بوته سویا و بیوماس تک بوته سورگوم نشان داد که سورگوم رقیب قوی تری

نسبت به سویا است، بدین ترتیب که یک بوته سورگوم بر اساس عملکرد سویا

معادل 2.5 بوته سویا محاسبه شد. در مقابل، یک بوته سویا بر اساس بیوماس

سورگوم معادل با 0.18 بوته سورگوم بود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که  میزان

عملکرد بیولوژیک سورگوم بیشتر تحت تاثیر رقابت درون گونه ای و عملکرد سویا،

تحت تاثیر رقابت برون گونه ای قرار دارد.

 
کلید واژه: سورگوم، سویا، رقابت، مدل عکس عملکرد، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک
 
 


 
ارزیابی محصول علوفه و سازگاری هفت جمعیت شبدر قرمز (.Trifolium pratense L) بصورت
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: کشت مخلوط ،شبدر قرمز ،فستوکای بلند ،پژوهش

تحقیقات مرتع و بیابان ایران بهار 1388; 16(1 (پیاپی 34)):23-33.
 

ارزیابی محصول علوفه و سازگاری هفت جمعیت شبدر قرمز

(.Trifolium pratense L) بصورت کشت خالص و مخلوط با فستوکا بلند

(.Festuca arundinacea Schreb) در مراتع البرز شمالی

 
پورمرادی صادق,جعفری علی اشرف*
 
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
 

به منظور بررسی عملکرد علوفه خشک و سودمندی کشت مخلوط شبدر و

فستوکای بلند در مقایسه با کشت خالص آنها، 7 اکوتیپ شبدر قرمز و یک اکوتیپ

فستوکای بلند بصورت تک کشتی و کشت مخلوط با نسبت 50 درصد شبدر و 50

درصد فستوکا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مراتع ییلاقی

استان مازندران در سالهای 84-1382 مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های مربوط

به هر سال مورد تجزیه ساده و داده های 2 سال در قالب طرح اسپلیت پلات در

زمان تجزیه شدند و میانگین تیمارها توسط آزمون دانکن دسته بندی شدند و برای

سودمندی کشت مخلوط از نسبت برابری زمین استفاده شد. نتایج بدست آمده

در سال اول نشان داد که تفاوت بین کشت خالص و مخلوط معنی دار بود. میانگین

عملکرد علوفه خشک در کشت های خالص شبدر، فستوکا و کشت مخلوط به ترتیب

5199، 2078 و 2981 کیلوگرم در هکتار بود. در سال دوم تفاوت معنی داری بین

تیمارها مشاهده نشد و میانگین عملکرد تک کشتی در شبدر قرمز، فستوکا و

کشت مخلوط آنها به ترتیب 3059، 3014 و 3024 کیلوگرم در هکتار بود که نشان

دهنده غالب بودن فستوکا در سال دوم آزمایش بود. در مقایسه بین هفت اکوتیپ

شبدر قرمز در شرایط تک کشتی، اکوتیپ های 1568، 1753، 618 و 2086 با

میانگین 4300 تا 4800 کیلوگرم در هکتار عملکرد علوفه بیشتری داشتند. در

بین آنها اکوتیپ 1753 با منشا ارومیه به دلیل شکل رویشی خوابیده، از مزیت

نسبی بهتری در رابطه با مقاومت به چرای دام برخوردار بود و جهت احداث چراگاه

در منطقه توصیه شد. برای کشت مخلوط شبدر 2086 و فستوکا، با متوسط محصول

علوفه مخلوط 4047 و 3987 کیلوگرم در هکتار و نسبت برابری زمین 1.09 و 1.18 به

ترتیب در سال اول و دوم نسبت به بقیه اکوتیپ ها سودمندی بیشتری برای کشت

مخلوط با فستوکا داشت.

 
کلید واژه: کشت مخلوط، عملکرد علوفه، شبدر قرمز، فستوکای بلند
 
 


 
ارزیابی عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) در کشت مخلوط با غلات، حبوبات و گیاهان
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: کشت مخلوط ،گیاهان دارویی ،زعفران ،غلات و حبوبات

پژوهشهای زراعی ایران 1388; 7(1):175-184.
 

ارزیابی عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) در کشت مخلوط با غلات،

حبوبات و گیاهان دارویی

 
کوچکی علیرضا,نجیب نیا سمانه,للهگانی دزکی بختیار
 
 
 

زعفران(Crocus sativus L.) ، گیاه زراعی با ارزشی است که عمدتا در ایران،

هند و یونان رشد می کند. چرخه زندگی این گیاه کوتاه بوده و بیشتر دوران رشد

و نمو گیاه منطبق بر ماههای پاییز و زمستان بوده که امکان رشد برای سایر

گیاهان زراعی وجود ندارد. بنابراین در تمام طول سال از زمین استفاده نمی کند،

لذا کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی ممکن است با صرفه اقتصادی

همراه باشد. به منظور ارزیابی پتانسیل کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی،

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

در سال های 87-1385 به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به

مرحله اجرا درآمد. تیمارها عبارت بودند از ترکیبات مختلف زعفران با سه گروه

از گیاهان زراعی شامل غلات: گندم بهاره و پاییزه(Triticum aestivum، 

حبوبات: عدس (Lens culinarisو نخود (Cicer arietinumو

گیاهان دارویی: اسفرزه (Plantago ovata)، خاکشیر(Discurinia sophia،

سیاه دانه (Nigella sativa)، زنیان (Carum copticumو 

زیره سبز(Cuminum cyminumکه به صورت ردیف های جایگزین کشت شدند.

تیمار کشت خالص زعفران نیز به منظور مقایسه، در نظر گرفته شد.

نتایج بدست آمده از تجزیه مرکب آزمایش نشان داد که مزیت نسبی

کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان زراعی از لحاظ مجموع ارزش نسبی(RVT) 

تنها در کشت مخلوط زعفران با سیاه دانه و زنیان بدست آمد. مقادیرRVT  در

کشت مخلوط زعفران با سیاه دانه و زنیان به ترتیب 85/1 و 16/2 بود.

کشت خالص زعفران با 06/1 و مخلوط آن با زنیان با 12/0 کیلوگرم در هکتار

به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد را دارا بودند. اما بطور کلی

عملکرد زعفران در تیمارهای کشت مخلوط بجز در بین کشت مخلوط زعفران

با عدس و مخلوط آن با زنیان تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند.

بین تیمارها از نظر تعداد کورم در بوته، تعداد جوانه در کورم و نیز وزن تر و خشک

کورم نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. با افزایش تعداد دفعات آبیاری

(آب مورد نیاز برای گیاه زراعی همراه)، از میزان عملکرد زعفران کاسته شد

(05/p<0)، اما بین RVT و تعداد دفعات آبیاری، ارتباط مثبتی وجود داشت (05/p<0).

 
کلید واژه: زعفران، کشت مخلوط، گیاه دارویی، مجموع ارزش نسبی (RVT)، آبیاری
 
 
 


 
اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و ارزن دم روباهی (.Setaria italica
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: اثر تاریخ کاشت ،کشت مخلوط ،ذرت ،ارزن

 

مجله علوم زراعی ایران بهار 1387; 10(1 (پیاپی 37)):31-46.
 

اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و ارزن دم روباهی

(.Setaria italica L) بر عملکرد دانه آن ها و کنترل علف های هرز

 
شایگان ماندانا,مظاهری داریوش,رحیمیان حمید,پیغمبری سیدعلی
 
 
 

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و ارزن دم روباهی بر عملکرد و کنترل علف های

هرز ، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در

4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، واقع در کرج، در سال

1385 اجرا گردید. در این پژوهش، ذرت (SC704) و ارزن دم روباهی (KFM4) به صورت

مخلوط افزایشی کاشته شدند. در این آزمایش، عامل اصلی شامل 4 تاریخ کاشت

مختلف ارزن دم روباهی (کاشت ارزن 20 روز پیش از ذرت، 10 روز پیش از ذرت،

همزمان با ذرت و 10 روز پس از ذرت) و عامل فرعی شامل نسبت های مختلف کاشت

(کشت های خالص دو گیاه و 3 نسبت مختلف کاشت 100% ذرت %12.5+ ارزن دم

روباهی، 100% ذرت + 25% ارزن دم روباهی و 100% ذرت+ 50% ارزن دم روباهی )

بود. در این بررسی نتایج نشان داد، کشت مخلوط ذرت و ارزن دم روباهی در کنترل

علف های هرز موفق عمل کرد و نسبت کاشت 100% ذرت + 50% ارزن دم روباهی

پایین ترین میزان بیوماس و تراکم علف هرز را دارا بود. تیمار100% ذرت + 50%

ارزن دم روباهی در تاریخ کاشت همزمان دو گیاه را می توان به عنوان برترین تیمار

معرفی کرد، زیرا بالاترین میزان نسبت برابری زمین (1.435) و بیشترین میزان عملکرد

دانه از این تیمار به دست آمد. علت این امر را می توان به استفاده بهتر از نهاده ها

در کشت مخلوط در مقایسه با تک کشتی و کنترل جمعیت و بیوماس علف های هرز

در کشت مخلوط نسبت داد. بنابراین کشت مخلوط 100%ذرت +50% ارزن دم روباهی

در تاریخ کاشت همزمان دو گیاه، به دلیل افزایش عملکرد، افزایش استفاده از منابع

رشد و کاهش علف های هرز تیمار برتر این مطالعه بود.

 

کلید واژه: کشت مخلوط، ذرت، ارزن دم روباهی، علف هرز، تاریخ کاشت،

نسبت برابری زمین

 
 
http://www.sid.ir

 


 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net

Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما