بسترهای کشت

بسترهای کشت

 

 

پليمرهای سوپر جاذب (Super Absorbents)

 

 

 

پرليت(PERLITE)   

 

پرليت از حرارت دادن صخره های آتشفشانی بدست می آیدکه به شکل ورقه های سفيد رنگ سبک درآمده است.از ويژگيهای آن نگهداری آب به ميزان سه تا چهار برابر وزن خود ، ايجاد تهويه ، زهکش نگهداری آب و مواد غذايی در آبکشت ( هيدروپونيک) ، جوانه زنی بذور ، بسته بندی  و نگهداری پيازها  ، غده ها و همچنين محيط ريشه زايی می باشد.پرليت به تنهايی و يا بصورت ترکيب با ديگر محيطهای رشد گياهی جهت گلخانه ها و مراکز تحقيقاتی و نهالستانها ی  مجهز به سيستمهای مه افشان  (mist system)  مورد استفاده قرار می گيرد.پرليت در بسته های مخصوص با پوشش ضد رطوبت و در حجمهای مختلف قابل عرضه می باشد.

 

ورمی کولایت(VERMICULITE) 

 

ورمی کولايت ترکيب معدنی است که از ميکای طبيعی منبسط شده در اثر حرارت حاصل می گردد.ورمی کولايت از نظر واکنش خنثی بوده و دارای ظرفيت تبادل کاتيونی بالايی می باشد.در برابر تغيير واکنش از خود مقاومت بالايی نشان داده وجهت افزايش تهویه و نگهداری بهتر رطوبت برای جوانه زنی بذور ، قلمه  زنی ، نشاکاری ، نگهداری پيازها غده ها ، و نيز محيط ريشه زايی  مورد استفاده قرار می گيرد.ورمیکولايت را می توان در گلخانه های مدرن به تنهايی يا ترکيب با ديگر محيطهای رشد گياهی موردد استفاده قرار داد. ورمی کولايت در بسته های مخصوص با پوشش ضد رطوبت در حجم های  مختلف قابل عرضه جهت گلخانه ها و مراکز تحقيقاتی می باشد.

 

 

پاميس (PAMICE) 

 

پاميس از دسته مواد معدنی است که در کشاورزی مدرن برای ايجاد تهويه و زهکشی در محيطهای ريشه زايی به تنهايی يا مخلوط با ساير محيطهای رشد گياهی مورد استفاده قرار می گيرد.از خصوصيات پاميس دارا بودن خاصيت تبادل کاتيونی آن می باشد. پاميس دربسته های مخصوص با پوشش ضد رطوبت در حجم های  مختلف قابل عرضه جهت گلخانه ها و مراکز تحقيقاتی می باشد.

 

 

پيت ماس (PEAT MOSS)

 

موارد استفاده پيت ماس :

      

       نشاء ، درختها و درختچه ها

       چمن کاری و ترميم چمن

       سبزی کاری و گل کاری

       محوطه سازی و فضای سبز

       تهيه کمپوست

/ 0 نظر / 4 بازدید