اکالیپتوس و محیط زیست شهری

اکالیپتوس و محیط زیست شهری

در مدیریت محیط زیست شهری انتخاب انواع گونه های درختی در فضای سبز شهری دارای اهمیت زیادی است. گونه های انتخابی ضمن داشتن فواید متعدد باید کمترین آثار نامطلوب را داشته باشند.از اهداف این تحقیق بررسی وضعیت رشد اکالیپتوس در فضای سبز شهری با در نظر گرفتن خصوصیات مختلف آن است که در خیابانهای شهر گنبد کاووس بررسی واندازه گیری شد. براساس داده های این تحقیق نتایج زیر حاصل شد : بررسی نشان داده است که اثرات نامناسب اکالیپتوس در اثر رشد سریع اندامهای مختلف مانند ریشه ها، قطر یقه، رشد طولی ، قطر تاج  و عدم سلامتی  تاج وتنه آن به وجود می آید که از عوامل مخرب و برهم زننده سلامتی وزیبایی محیط زیست شهری هستند. بیشترین اثرات نامناسب اکالیپتوس مربوط به رشد قطری یقه، امتداد ریشه وبرآمدگی آن است. این اثرات با تخریب وصدمه به لوله های آب و کانالهای فاضلاب وجدولها ظاهر شدند. به علاوه بیشترین اثرات مخرب در پیاده روهایی دیده شد که با آسفالت پوشیده شده بودند. فاصله بین درختان وکانالهای فاضلاب (جدولها) اثر مستقیمی در تخریب این جدولها دارد. تاج ، شاخه ها وسر شاخه های بیشتر درختان اکالیپتوس ناسالم ویا دارای شکستگی اند.

چنین گونه های درختی  با اندامهای زیرزمینی مانند ریشه ها واندام های هوایی مانند تاج ، اثرات نامناسب بر محیط زیست می گذارند. در نتیجه، درختان سریع الرشدی که رشد قطری زیاد وتاج گسترده وپرحجم دارند نباید در پیاده روها ، خیابانها ، حاشیه جاده ها ، فضاهای سبز شهری ودرنزدیکی مناطق مسکونی کاشته شوند.

کلید واژه ها : محیط زیست، اکالیپتوس، یقه، پیاده رو، تاج، ریشه، فضای سبز 

سید مرتضی موسوی نوکنده، سید علی رضوی، شعبان قلندر آیشی

 منبع:

http://erijd.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=32

/ 0 نظر / 156 بازدید