بررسی اثر تنش دمایی (سرما و گرما) بر جوانه زنی بذر،

مجله زیست شناسی ایران پاییز و زمستان 1381; 13(4-3):59-68.  

بررسی اثر تنش دمایی (سرما و گرما) بر جوانه زنی بذر، الگوی

الکتروفورزی پروتئینها، محتوای پروتیین کل و قندهای محلول برگ

 در دو رقم گندم ایرانی

  حیدری رضا,حیدری زاده مسعود      

در این پژوهش درصد جوانه زنی بذر ارقام گندم زرین و الموت در دماهای متفاوت

 (-4-45˚C)با یکدیگر مقایسه گردید. درصد جوانه زنی رقم الموت در دماهای بالا

و پایین بطورمعنی داری بیشتر از رقم زرین بود.
به منظور بررسی تغییر شاخص های بیوشیمیایی بههنگام اعمال تنش دمایی

 با استفاده از طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با سهتکرار، دانه رست های

 4 روزه بمدت 24 یا 5 ساعت تحت تیمار حرارتی 0-45˚Cقرار دادهشدند. بعد از این

 مدت تغییرات پروتئین کل و قندهای محلول و نیز تغییر الگویاکتروفورزی پروتئین‌های

 برگ این دو رقم با تیمار شاهد (18˚C)مقایسه شدند. تیمارسرمایی (-4˚C به

 مدت 24 ساعت) باعث افزایش قندهای محلول برگ در هر دو رقم گردید. در حالیکه

 بر میزان پروتئین کل برگ اثر معنی داری نداشت. در تیمار گرمایی (43˚C)میزان

پروتئین کل و قندهای محلول برگ در هر دو رقم بطور معنی داری افزایش یافت. در

تیمار گرمایی عامل مدت اعمال تنش (24 ساعت یا 5 ساعت) اثر معنی داری بر

میزانپروتئین های برگ داشت. در الکتروفورزپروتئینهای برگ در تیمار حرارتی

 (5 ساعت در 43˚C)حضور چهار نوار پروتئینی 21، 17.5، 14.6، 10.2 کیلودالتونی

 مشاهده شدند. این نوارها در سایر تیمارها دیده نشدند. این پروتئینها احتمالا

پروتئینهای شوکحرارتی هستند.

/ 1 نظر / 157 بازدید
سحر

سلام اگه دوست داشتی بیا با هم بنویسیم جات تو جمع ما خیلی خالیه.