مركبات

مركبات 

تامين نياز غذايي و ايجاد تعادل بين عناصر مورد نياز درختان مركبات از عوامل موثر در توليد محصول با كيفيت مطلوب ، بازارپسندي و افزايش خاصيت نگهداري ميوه ، پس از برداشت مي باشد .

تاثير عناصر مختلف بر مركبات تو علايم كمبود آنها :

ازت (N) : باعث تسريع ظهور گلها و شكوفه دادن درختان در برابر شده و نقش مهمي در باز شدن جوانه هاي برگي و بارور شدن تخمدان دارد ، در صورت كمبود برگها سبز روشن شده و پس از مدتي شروع به ريختن كرده و شاخه ها كوتاه مي شوند . ميوه ها كوچك و رنگ پريده باقي مي مانند .

فسفر (p)  : ضخامت پوسته را كاهش مي دهد ، باعث شيرينتر شدن ميوه و افزايش بازار پسندي آن مي گردد . اگر گياه با كمبود فسفر مواجه شود ، برگهاي پير سبز تيره شده و سرشاخه ها خشك مي گردد ، تعداد شكوفه ها و ميوه ها نيز كاهش مي يابد و پوست ميوه ها ضخيم مي شود .

پتاسيم (K) : عمدتاً بر رنگ يموه اثر داشته و باعث نارنجي شدن آن مي گردد . مقدار ويتامين C را افزايش داده و ريزيش ميوه ها را از درخت كاهش مي دهد و اگرگياه كمبود پتاسيم داشته باشد ، نقاط صمغي روي برگ ظاهر مي شود كه به تدريج بزرگ شده و سياه يا قهوه اي مي گردد . و ميوه ها خشن ، بدرنگ و كم آب مي شود.

منگنز (Mn) :‌در واكنشهاي آنزيمي گياه نقش داشته و به فتوسنتز نيز ك9_4_small.jpgمك مي كند . در صورت كمبود كمبود منگنز حاشيه برگهاي جوان سبز روشن شده و اطراف رگبرگها سبز تيره باقي مي ماند . با شديدتر شدن علايم كمبود نواحي سبز كم رنگ روي برگ گسترش يافته و لكه هاي سفيد رنگي روي آنها پديد مي آيد .

بر (B) :‌به عنوان تنظيم كننده عمل مي كند ، اثرات ناشي از كمبود كلسيم را به تاخير مي اندازد ولي نمي تواند جايگزين آن شود . اگر گياه با كمبود بر مواجه شود لكه هاي آبگز روي برگهاي جوان ظاهر مي شود كه بعداً قهوا اي يا خشك مي شود . رگبرگها ضخيم و شكافدار ،‌ميوه ها كوچك و چروكيده شده و ماده صمغ مانندي داخل آن جمع مي شود.

روي (zn) : بر رشد شاخه هاي جوان تاثير داشته و جوانه هاي برگ و گل را افزايش 9_1_small.jpgمي دهد . در صورت كمبود روي جوانه هاي برگي باد كرده ولي باز نمي شوند ، برگها باريك ، نازك و روشن تا سفيد هستند . اين مجموعه به شاخه ها حالت مشعلي و لختي خاصي مي دهد كه اصطلاحاً به آن كچلي درخت گفته مي شود پوست ميوه ها كلفت ، سفيد ، ضخيم و ميوه غير قابل فروش مي شود .

/ 0 نظر / 69 بازدید