زراعت غلات

 زراعت غلات

+ ريشه گندم نسبت به جو گسترش کمتری دارد بنابراين مقاومت آن در برابر خشکی کمتر از جو است.   

+ سياهک پنهان گندم برخلاف سياهک آشکار گندم که در مناطق نسبتا معتدل و مرطوب گسترش دارد، در مناطق گرم نيز گسترش دارد. 

+ نياز آبی جو در مرحله توليد جوانه بيش از گندم است.

+جو عوامل نا مساعد جوی و محيطی، شوری، خشکی و گرما را بهتر از گندم تحمل می کند و مقاومتر است.

+يولاف در برابر عوامل نامساعد خاک نسبت به گندم و جو بسيار مقاومتر است و خاکهای ضعيف و اسيدی را به خوبی تحمل می کند. 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید