بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده گیاه

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 

تابستان 1386; 15(2 (پیاپی 28)):159-171.

 

بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی

 بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده گیاه Bromus inermis

  عیسوند حمیدرضا*,مداح‌ عارفی حسن   * دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی    

در این تحقیق اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی سیتوکینین، اکسین و جیبرلین

 با غلظت های 25، 50 و 100 پی پی ام بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر

شده Bromus inermis مورد بررسی قرار گرفت. درصد جوانه زنی، سرعت

جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقچه و طول کل گیاهچه بذرهای

 پیر شده به طور معنی داری کمتر از بذرهای پیر نشده بود. تنظیم

 کننده های رشد فوق در غلظتهای یکسان اثر متفاوتی بر درصد

 جوانه زنی داشتند. اکسین در غلظت های 25 و 100 پی پی ام

سبب افزایش درصد جوانه زنی بذرهای پیر شده گردید. اثر نوع هورمون

 بر سرعت جوانه زنی معنی دار نبود، اما در همه تنظیم کننده ها

 با افزایش غلظت، خصوصا از 50 به 100ppm، سرعت جوانه زنی

 به طور معنی داری کاهش یافت. فرایند پیری بذر، رشد ریشه چه

 را در مقایسه با رشد ساقه چه بیشتر تحت تاثیر قرار داد. بنظر

می رسد مریستم های اولیه ریشه چه یکی از مکانهای حساس

 به پیری در بذر باشند. اکسین موجب کاهش اثرات مضر پیری

 بر رشد ریشه چه شد، اما این اثر به لحاظ آماری معنی دار نبود.

 اثر هورمون بر طول ساقه چه معنی دار بود و سیتوکینین و

 جیبرلین سبب افزایش طول ساقه چه شدند. کاهش نسبت

طول ریشه چه به طول ساقه چه (R/S) در اثر پیری معنی دار نبود،

 اما اکسین این نسبت را در بذرهای پیر شده افزایش داد.

با افزایش غلظت تنظیم کننده ها، R/S کاهش یافت. درصد

 گیاهچه های غیر عادی در اثر تیمار پیری کاهش یافت، اما

 درصد بذرهای مرده افزایش یافت.

  کلید واژه:     مقاله

/ 3 نظر / 78 بازدید
chris

Hello a small mark at the time of my passage on your very beautiful blog! congratulations! thanks for making us share your moments you have a translation of my English space! Happy New Year to you and your family cordially from France ¸..· ´¨¨)) -:¦:- ¸.·´ .·´¨¨)) ((¸¸.·´ ..·´ -:¦:- -:¦:- ((¸¸.·´* ~ Chris ~ -:¦:- http://SweetMelody.bloguez.com

محمد

سلام لینک شما اضافه شد . شما هم من رو لینک کنید . با اسم دانشجوی مجازی !! موفق باشید همیشه و همه جا محمد[عینک]

chris

Good morning! first of all thank you for your comments on my blog! really, it is a thing which I appreciate a lot! because it represents a mark of sympathy! unfortunately few persons go about things so! and it is damage. you have a translation of my English space! Your space thinks it is very good, me the apprecie really! You know I may be French, I am not Muslim, but like many of my compatriots, I fully support the just cause of Palestine. We believe that Israel should go before the International Court of Justice in The Hague for crimes against humanity! It was just like before Serbs! THE WORLD HAND IN HAND TO GAZA cordially from France Chris http://SweetMelody.bloguez.com Here is the blog of a friend texts are in Arabic, mine you have a translator on the right side http://delicesdejnansbil.bloguez.com/