طبیعت زیبای لرستان منتظر حضور مسافران در فصل تابستان است

طبیعت زیبای لرستان منتظر حضور مسافران در فصل تابستان است
استان لرستان دارای آثار تاریخی، طبیعی و باستانی فراوانی است و در فصل گرمای تابستان طبیعت سرسبز، بکر و زیبای این استان منتظر حضور مسافران است.

ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ا وس‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ح‍دود 28 ‌ه‍ز‌ار ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ در ‌غ‍رب‌ ک‍ش‍ور ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌، ک‍ه‌ ‌اق‍ل‍ی‍م‌ م‍‍ع‍ت‍دل‌ و ب‍‍ارن‍دگ‍‍ی‌ م‍ن‍‍اس‍ب‌ ب‍‍ا م‍ی‍‍ان‍گ‍ی‍ن‌ 250 ت‍‍ا350 م‍ی‍ل‍ی‍م‍ت‍ر درس‍‍ال‌ ، طب‍ی‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ش‍گ‍رف‌ و دی‍دن‍‍ی‌ ب‍‍ا ب‍ی‍ش‌ ‌از دو م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و 100 ‌ه‍ز‌ار ‌ه‍ک‍ت‍‍ار ج‍ن‍گ‍ل‌ و م‍رت‍‍ع‌ ر‌ا م‍‍ه‍ی‍‍ا س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ . 
وج‍ود د‌ه‍‍ه‍‍ا دری‍‍اچ‍ه‌ ، س‍ر‌اب‌ ، ‌آب‍ش‍‍ار وچ‍ش‍م‍ه‌ س‍‍ار ن‍ظی‍ر"ب‍ی‍ش‍ه‌ ، گ‍‍ه‍ر، ک‍ی‍و، ‌آب‌ س‍ف‍ی‍د، ش‍و‌ی‌ ، ک‍‍ه‍م‍‍ان‌ ، زز، گ‍ری‍ت‌ ، ط‍اف‌ " و ‌اک‍ول‍وژ‌ی‌ م‍ن‍‍اس‍ب‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از دی‍گ‍ر وی‍ژگ‍‍ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍‍اب‍ل‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ ، م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ و دوس‍ت‍د‌ار‌ان‌ ب‍ه‌ طب‍ی‍‍ع‍ت‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ . 
‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ و‌اس‍طه‌ ق‍دم‍ت‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ و د‌اش‍ت‍ن‌ ‌آث‍‍ار ش‍گ‍رف‌ طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌ و س‍‍اخ‍ت‍ه‌ دس‍ت‌ ‌ان‍س‍‍ان‌ ‌اول‍ی‍ه‌ ، در ح‍‍ال‌ ح‍‍اض‍ر ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ن‍ق‍‍اط ق‍دی‍م‍‍ی‌ و ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ دن‍ی‍‍ا م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ی‌ ش‍ود. 
‌ای‍ن‌ روز‌ه‍‍ا س‍رزم‍ی‍ن‌ ش‍ق‍‍ای‍ق‌ ‌ه‍‍ا، س‍رزم‍ی‍ن‌ س‍رس‍ب‍ز و زی‍ب‍‍ا ب‍‍ا ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌ و ب‍ک‍ر، ‌آث‍‍ار ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ف‍ر‌او‌ان‌ ، چ‍ش‍م‌ ‌ان‍د‌از‌ه‍‍ا‌ی‌ زی‍ب‍‍ا وچ‍ش‍م‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌ ‌آم‍‍اده‌ م‍ی‍زب‍‍ان‍‍ی‌ ‌از م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ ‌اس‍ت‌ . 
دی‍دن‌ ‌غ‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ "‌ه‍ل‍ی‍لان‌ ، پ‍‍اس‍ن‍گ‍ر، ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ، ک‍ن‍ج‍‍ی‌ ، دوش‍ه‌ ، م‍ی‍رم‍لاث‌ ، ‌اش‍ک‍ف‍ت‌ ق‍م‍ر‌ی‌ "، دری‍‍اچ‍ه‌ "ک‍ی‍و" و ‌ام‍‍ام‍ز‌ادگ‍‍ان‌ "زی‍دب‍ن‌ ‌ع‍ل‍‍ی‌ ، ‌ام‍‍ام‍ز‌اده‌ ‌ه‍‍ا م‍ح‍م‍د و‌اح‍م‍د، ‌ام‍‍ام‍ز‌اده‌ ‌اب‍و‌ال‍ق‍‍اس‍م‌ " و د‌ه‍‍ه‍‍ا ‌اث‍ر دی‍گ‍ر ب‍ر‌ا‌ی‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ و م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ خ‍‍ال‍‍ی‌ ‌از ل‍طف‌ ن‍ی‍س‍ت‌ . 
وج‍ود د‌ه‍‍ه‍‍ا دری‍‍اچ‍ه‌ ، س‍ر‌اب‌ ، ‌آب‍ش‍‍ار و چ‍ش‍م‍ه‌ س‍‍ار ن‍ظی‍ر "ب‍ی‍ش‍ه‌ ، گ‍‍ه‍ر، ک‍ی‍و، ‌آب‌ س‍ف‍ی‍د، ش‍و‌ی‌ ، ک‍‍ه‍م‍‍ان‌ ، زز، گ‍ری‍ت‌ ، ط‍اف‌ " و ‌اک‍ول‍وژ‌ی‌ م‍ن‍‍اس‍ب‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از دی‍گ‍ر وی‍ژگ‍‍ی‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‍د س‍‍ا‌ع‍‍ات‍‍ی‌ خ‍وش‌ و ب‍ه‌ ی‍‍ادم‍‍ان‍دن‍‍ی‌ ر‌ا ب‍ر‌ا‌ی‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ ، م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ و دوس‍ت‍د‌ار‌ان‌ ب‍ه‌ طب‍ی‍‍ع‍ت‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ رق‍م‌ ب‍زن‍د. 
ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ف‍ل‍ک‌ ‌الاف‍لاک‌ ی‍ک‍‍ی‌ دی‍گ‍ر ‌از ‌آث‍‍ار ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ه‌ ف‍رد ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ‌اث‍ر ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ه‍ر گ‍ردش‍گ‍ر‌ی‌ م‍‍ه‍م‌ ‌اس‍ت‌ . 
‌ای‍ن‌ ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ب‍رف‍ر‌از ت‍پ‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ در م‍رک‍ز ش‍‍ه‍ر خ‍رم‌ ‌آب‍‍اد ب‍ن‍‍ا ش‍ده‌ و ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ ک‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ م‍ی‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌اول‍ی‍ن‌ ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ ‌اث‍ر ‌از دوره‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ب‍ل‌ ‌از ت‍س‍ل‍ط س‍‍اس‍‍ان‍ی‍‍ان‌ ‌اح‍د‌اث‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . 
ق‍‍ع‍ل‍ه‌ م‍ذک‍ور در م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ م‍ک‍ت‍وب‌ ، ب‍ن‍‍ام‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ دژ "ش‍‍ا‌ه‍پ‍ور خ‍و‌اس‍ت‌، س‍‍اب‍ر خ‍و‌اس‍ت‌، خ‍رم‍‍اب‍‍اد و ف‍ل‍ک‌ ‌الاف‍لاک‌ " ن‍‍ام‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . 
م‍ن‍طق‍ه‌ ‌اش‍ت‍ر‌ان‍ک‍وه‌ ی‍ک‍‍ی‌ دی‍گ‍ر ‌از م‍ک‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ دی‍دن‍‍ی‌ وج‍ذ‌اب‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍‍اظ ب‍رخ‍ورد‌ار‌ی‌ ‌ازش‍ر‌ای‍ط خ‍‍اص‌ ج‍‍غ‍ر‌اف‍ی‍‍ای‍‍ی‌ و وی‍ژگ‍‍ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ، زی‍س‍ت‍گ‍‍اه‌ م‍ن‍‍اس‍ب‌ و م‍س‍ت‍‍ع‍د‌ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ رش‍د و ت‍ک‍ث‍ی‍ر وح‍وش‌ ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ پ‍س‍ت‍‍ان‍د‌ار‌ان‌ ب‍زرگ‌ ‌اس‍ت‌ . 
دری‍‍اچ‍ه‌ گ‍‍ه‍ر ی‍ک‍‍ی‌ ‌از زی‍ب‍‍ات‍ری‍ن‌ دری‍‍اچ‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌ ک‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌ م‍طرح‌ در س‍طح‌ ک‍ش‍ور ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ ف‍ی‍روزه‌ ‌ا‌ی‌ در ق‍ل‍ب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ف‍‍اظت‌ ش‍ده‌ ‌اش‍ت‍ر‌ان‍ک‍وه‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ی‌ درخ‍ش‍د. 
‌ای‍ن‌ دری‍‍اچ‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍‍اص‍ل‍ه‌ 40 ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دورود ب‍‍ا ‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‌ دو ‌ه‍ز‌ار و 360 م‍ت‍ر‌ی‌ ‌از س‍طح‌ دری‍‍ا در ک‍ن‍‍ار رف‍ی‍‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ ق‍ل‍ل‌ ک‍و‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ س‍ر ب‍ه‌ ف‍ل‍ک‌ ک‍ش‍ی‍ده‌ ‌اش‍ت‍ر‌ان‍ک‍وه‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ . 
‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ د‌ار‌ا‌ی‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از دو ‌ه‍ز‌ار ‌اث‍ر ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از ی‍ک‌ ‌ه‍ز‌ار و 500 ‌اث‍ر ‌آن‌ در ف‍‍ه‍رس‍ت‌ ‌آث‍‍ار م‍ل‍‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ رس‍ی‍ده‌ ‌اس‍ت‌.ک‌ /4 
551/7268


انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 572373
   موقعیت ریاضی ( طول و عرض جغرافیایی ) استان 

استان لرستان بین مرزهای 32 درجه و 37 دقیقه تا 34 درجه و 22 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 46 درجه و 51 دقیقه تا 50 درجه و 30 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع است .
استان لرستان از شمال به استانهای مرکزی و همدان , از شرق به اصفهان , از جنوب به استان خوزستان و از غرب به استانهای کرمانشاه و ایلام منتهی شده است .


    آخرین وضعیت تقسیمات کشور 

استان لرستان متشکل از 9 شهرستان می باشد , شهرستانهای استان عبارتند از : الیگودرز , بروجرد , خرم آباد ,‌دورود , کوهدشت , ازنا , پلدختر و سلسله , خرم آباد مرکز اداری و سیاسی استان است , این استان دارای 22 شهر , 25 بخش , 81 دهستان و 2842 پارچه آبادی مسکونی می باشد .
/ 1 نظر / 64 بازدید
مدیر سایت یاس نو

سلام وبلاگ زیبایی دارید من خیلی از وب شما خوشم اومده اگه میشه ما را هم لینک کنید . ممنون میشم عنوان : .:: بزرگترین سایت دانلود فایل در ایران ::. آدرس ما : www.yaseno.co.cc راستی وبسایت جدید آپلود سنتر ما هم راه اندازی شد لطفا طی یک پست در وبلاگ خود آن را به کاربران خود معرفی کنید . این آپلود سنتر قدرت مند میتونه فایل های شما را با سرعت بالا در 6 آپلود سنتر قدرتمند آپلود کنه و لینک بده. آدرس عکس : http://upload.iranblog.com/6/1246842339.gif آدرس آپلود سنتر : www.iup.2ir.ir اگه سوالی داشتید در بخش نظرات سایت : www.yaseno.co.cc درمیان بگذارید . با تشکر فراوان از شما ...