اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و ارزن دم روباهی (.Setaria italica

 

مجله علوم زراعی ایران بهار 1387; 10(1 (پیاپی 37)):31-46.  

اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و ارزن دم روباهی

(.Setaria italica L) بر عملکرد دانه آن ها و کنترل علف های هرز

  شایگان ماندانا,مظاهری داریوش,رحیمیان حمید,پیغمبری سیدعلی      

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و ارزن دم روباهی بر عملکرد و کنترل علف های

هرز ، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در

4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، واقع در کرج، در سال

1385 اجرا گردید. در این پژوهش، ذرت (SC704) و ارزن دم روباهی (KFM4) به صورت

مخلوط افزایشی کاشته شدند. در این آزمایش، عامل اصلی شامل 4 تاریخ کاشت

مختلف ارزن دم روباهی (کاشت ارزن 20 روز پیش از ذرت، 10 روز پیش از ذرت،

همزمان با ذرت و 10 روز پس از ذرت) و عامل فرعی شامل نسبت های مختلف کاشت

(کشت های خالص دو گیاه و 3 نسبت مختلف کاشت 100% ذرت %12.5+ ارزن دم

روباهی، 100% ذرت + 25% ارزن دم روباهی و 100% ذرت+ 50% ارزن دم روباهی )

بود. در این بررسی نتایج نشان داد، کشت مخلوط ذرت و ارزن دم روباهی در کنترل

علف های هرز موفق عمل کرد و نسبت کاشت 100% ذرت + 50% ارزن دم روباهی

پایین ترین میزان بیوماس و تراکم علف هرز را دارا بود. تیمار100% ذرت + 50%

ارزن دم روباهی در تاریخ کاشت همزمان دو گیاه را می توان به عنوان برترین تیمار

معرفی کرد، زیرا بالاترین میزان نسبت برابری زمین (1.435) و بیشترین میزان عملکرد

دانه از این تیمار به دست آمد. علت این امر را می توان به استفاده بهتر از نهاده ها

در کشت مخلوط در مقایسه با تک کشتی و کنترل جمعیت و بیوماس علف های هرز

در کشت مخلوط نسبت داد. بنابراین کشت مخلوط 100%ذرت +50% ارزن دم روباهی

در تاریخ کاشت همزمان دو گیاه، به دلیل افزایش عملکرد، افزایش استفاده از منابع

رشد و کاهش علف های هرز تیمار برتر این مطالعه بود.

 

کلید واژه: کشت مخلوط، ذرت، ارزن دم روباهی، علف هرز، تاریخ کاشت،

نسبت برابری زمین

    http://www.sid.ir

 

/ 0 نظر / 282 بازدید