اثرات تنش خشكي و مقادير روي و فسفر بر غلظت و كل جذب عناصر در ذرت

17 : علوم كشاورزي ايران 1383; 35(1):235-243.  اثرات تنش خشكي و مقادير روي و فسفر بر غلظت و كل جذب عناصر در ذرت رفيعي مسعود*,ناديان حبيب اله,نورمحمدي قربان,كريمي مهدي  * استان لرستان 

 عملكرد دانه در گياه ذرت (Zea mays L) كه متاثر از ساير صفات زراعي ميباشد، شديدا

تحت تاثير عوامل محيطي قرار ميگيرد. تنش خشكي و عناصر غذايي از مهمترين اين عوامل

 ميباشند. بدين منظور تحقيقي با سه سطح تنش خشكي از طريق دور آبياري براساس

I__70)70 ، (I__60)60 ) و I__50)50 ) درصد FC، به عنوان سطوح فاكتور اصلي و عناصر

 روي در سه سطح

 صفر Zn__0) ، (Zn__10)10 ) و Zn__20)20) كيلو گرم در هكتار zn از منبع سولفات روي

 و فسفر در دو سطح صفر (P__0) و P__150)150) كيلوگرم در هكتار p2o5 در قالب طرح

بلوك‌هاي كامل تصادفي به صورت اسپليت پلات- فاكتوريل در چهار تكرار و طي دو سال به

اجرا گذاشته شد. صفات اندازه گيري شده شامل غلظت فسفر، روي، آهن، منگنز و مس

 در برگ پرچم و دانه و همچنين كل جذب عناصر در دانه بود. نتايج نشان داد كه تنش خشكي

 موجب كاهش غلظت عناصر در برگ پرچم گرديد، ليكن به دليل افت شديد عملكرد دانه ناشي

 از تنش خشكي، غلظت اين عناصر در دانه افزايش و كل جذب عناصر در دانه كاهش يافت.

 مصرف بيش از حد فسفر موجب افزايش غلظت آن در برگ پرچم گرديد، ليكن غلظت ساير

عناصر را كاهش داد. كاربرد روي غلظت اين عنصر در برگ پرچم و دانه ذرت را به طور معني

 داري افزايش داد.

 كليد واژه: ذرت، تنش خشكي، فسفر، روي، آهن، منگنز، مس  PDF.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید