علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی بهار 1384; 9(1):25-41.  

بررسی نقش کاریکاتور در تغییر نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی

 شیراز نسبت به کشاورزی پایدار

  شاه ولی منصور,مشفق ژیلا      

تغییر نگرش کارشناسان کشاورزی، نسبت به اصول و مفاهیم پایداری، برای تحقق

 کشاورزیپایدار ضروری است. به منظور تحقق این مهم، باید به همه تدبیرهایی که

 منجر به تحکیماین گونه تغییرات می شود توجه نمود. از جمله چالش های مهم برای

 دست یابی به اینهدف، تهیه کانال های اطلاع رسانی مناسب برای اثربخشی بیشتر

 است. هدف این پژوهش،بررسی نقش کاریکاتور در تغییر نگرش کارشناسان سازمان

 جهاد کشاورزی شیراز نسبت بهکشاورزی پایدار بود که به "روش نیمه تجربی" و با

 دو گروه تجربی و یک گروه شاهدانجام گرفت. هشتاد نفر از کارشناسان سازمان جهاد

 کشاورزی شیراز با روش نمونه گیریساده تصادفی به عنوان شرکت کنندگان در پژوهش

 منظور شدند. برای بررسی نگرش آنان،پرسش ها بر اساس فرضیه های پژوهش،

طرح و داده ها با پرسش نامه جمع آوری گردیدند. روایی آن با نظر سنجی اساتید تعیین

 و به منظور سنجش میزان پایایی آن ضمن انجام یکمطالعه راهنما، که به طور

تصادفی، بین 33 نفر از جامعه آماری مشابه (کارشناسانسازمان جهاد کشاورزی تبریز)

 صورت گرفت، از آزمون کرنباخ آلفا بهره گرفته شد. میزانضریب پایایی کل پرسشنامه

 در این پژوهش 0.65 بود.
تحلیل پاسخ ها با آماری توصیفیو استنباطی انجام گردید. مقایس? نتایج دو کارگاه

 آموزشی با کاریکاتور و بیکاریکاتور از طریق آزمون "من ویتنی یو" و در نهایت مقایسه

 نتایج کارگاه های آموزشیبا کاریکاتور و بی کاریکاتور با گروه شاهد از طریق آزمون

 "کروسکال والیس" حاکی ازآن است که کارگاه آموزشی با کاریکاتور بیشترین تغییرات

 را در نگرش کارشناسان درراستای کشاورزی پایدار ایجاد کرده است. بنابراین،

به کارگیری کاریکاتور به منظورتبیین علمی کشاورزی پایدار می تواند حرکتی مؤثر

 برای تحقق کشاورزی پایدار باشد. زیرا به دلیل قابلیت های ویژه آن در ایجاد ارتباط با

مخاطبانش، زمینه گسترده ایفراهم می شود تا مردم پیام های زیست محیطی را

 با گوش دل بشنوند و به طور جهانی فکرکنند و راه زیستن بهتر را همراه با حفاظت از منابع، در شرایط محلی خود بیابند.

  کلید واژه: کشاورزی پایدار، نگرش، کاریکاتور    

/ 0 نظر / 10 بازدید