همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می کند:

همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

زمان: 7 مرداد ماه 1389

مکان: سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت واقع در پل تالشان

 

محورهای اصلی و فرعی کشاورزی در ایران 1404

1- راهبردها، قوانین، سیاست ها و برنامه های توسعه بخش کشاورزی و سند چشم انداز:

-          راهبردها و سیاست های توسعه کشاورزی ایران در 1404.

-          نقش و سهم بخش کشاورزی در ایران1404.

-          عملکرد و برنامه های توسعه و نقد و تطبیق آنها با اهداف برنامه های سند چشم انداز.

-          سیاست ها و راهبرد های توسعه کشاورزی جهان در سال 2025 و انطباق آن با سیاست ها و راهبردهای کشاورزی کشور.

-          نقش و تأثیر قانون گذاری در بخش کشاورزی مناسب با اهداف سند چشم انداز و خلاء های قانونی.

-          هماهنگی راهبردها و سیاست های برنامه پنجم توسعه با سند چشم انداز.

 

2- امنیت غذائی:

-          راهبردها و سیاست های تحقق امنیت غذائی در برنامه های توسعه سند چشم انداز (تولیدات، سلامت، واردات، تراز غذائی و ارزی)

-          امنیت غذائی و توسعه پایدار کشاورزی.

-          ظرفیت های خود اتکائی محصولات کشاورزی.

 

3- اقتصاد بخش کشاورزی:

-          مطالعه تطبیقی اقتصاد متکی بر کشاورزی.

-          خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی در بخش کشاورزی.

-          سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش کشاورزی.

-          هدفمند کردن یارانه ها و حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی.

-          بورس کالای کشاورزی.

-          رقابت پذیری محصولات کشاورزی در بازار های جهانی.

-          ارزیابی برنامه های حمایتی بخش کشاورزی در گذشته و پیشنهاد حمایت های مناسب در بخش کشاورزی.

-          تغییرات جمعیت، درآمد کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزی و پیشنهاد ها برای آینده.

 

4- مدیرت و بهره وری منابع در بخش کشاورزی:

-          نقش و تأثیر بخش کشاورزی و بهره وری در اقتصاد.

-          مدیریت و بهره وری از منابع تولید (آب و خاک) و ارزیابی و پایداری آنها.

-          مدیریت و بهره وری از منابع انسانی در بخش کشاورزی.

-          بهره وری سرمایه و سایر عوامل و نهادهای تولید بخش کشاورزی.

-          مدیریت و بهره برداری از فناوری های نوین و دستاوردهای علمی جدید در بخش کشاورزی.

-          مدیرت بهره وری انرژی، IT و ضایعات در بخش کشاورزی.

-          تغییر اقلیم تأثیر آن بر بخش کشاورزی.

-          مدیریت منابع طبیعی کشور (جنگل، مرتع و منابع ژنتیکی) و ارائه پیشنهاد ها در راستای توسعه و حفاظت آنها.

 

5- تحقیقات، دانش و فناوری های نوین در بخش کشاورزی:

-          بخش کشاورزی و تکنولوژی های جدید (بیو و نانو تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات).

-          کشاورزی، تحقیقات و فناوری های نوین در افق 1404.

-          آموزش ترویج در بخش کشاورزی در افق 1404.

 

6- توسعه پایدار روستایی:

-          راهبردها و سیاست های توسعه روستایی در ایران 1404.

-          ارزیابی برنامه های توسعه روستایی و تطبیق آنها با سند چشم انداز.

-          توسعه پایدار روستایی و رابطه آن با محیط زیست، اقتصاد روستایی و خدمات.

 

7- تعاملات ملی، منطقه ای و بین المللی:

-          ارزیابی رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش ها در برنامه های توسعه و ارائه پیشنهادات برای 1404.

-          ارزیابی راهبردها و سیاست های بخش کشاورزی و تعاملات منطقه ای و بین المللی.

-          تعاملات بخش کشاورزی با سازمان های منطقه ای و بین المللی.

-          اقتصاد و تجارت و تعاملات منطقه ای در بخش کشاورزی.

 

8 – اصلاح الگوی تولید و مصرف در بخش کشاورزی:

-          اصلاح الگوی تولید در بخش کشاورزی بر اساس ظرفیت های بهینه تولید با لحاظ تکنولوژی های کارآمد.

-          ترویج و تشویق جامعه در اصلاح  الگوی مصرف متناسب با ظرفیت های تولید کشور.

-          ارزیابی سیاست ها و راهبردهای بخش کشاورزی در ارتباط اصلاح الگوی تولید و مصرف.

-          اصلاح الگوی تولید و مصرف پایدار و تغییرات آب و هوا.

 

9- کشاورزی و توسعه کارآفرینی:

-          جایگاه کار آفرینی در سیاست ها و راهبردهای بخش کشاورزی و سند چشم انداز.

-          توسعه کار آفرینی و نظام آموزش عالی در بخش کشاورزی.

-          توسعه کار آفرینی و نقش کشاورزی با تاکید بر ایجاد فرصت های جدید کسب و کار.

 

 

10- نهادهای مردمی، مشارکت و تشکل های تولیدی بخش کشاورزی:

-          تشکل های تولیدی (عملکرد، چالش ها و فرصت ها) در افق 1404.

-          ارزیابی راهبردها و سیاست های برنامه های توسعه از حیث مشارکت های مردمی و تشکل های تولیدی.

-          تشکل های تولیدی و توسعه پایدار بخش کشاورزی.

/ 0 نظر / 94 بازدید