سوسک برگخوار سیب زمینی(سوسک کلرادو) Leptinotarsa decemlineata :

مشخصات ظاهری :

حشرات کامل به شکل بيضی برآمده ، به طول حدود يک سانتی متر و عرض 6 ميلی متر است. پشت سينه نارنجی با لکه های سياه رنگ و روی بالپوش 5 نوار طولی سياه و 5 نوار زرد ديده می شود. تخمها نارنجی رنگ و شبيه تخم کفشدوزک ها ، به طور دسته جمعی در سطح زير برگ قرار داده می شود . لاروها کامپيودئی فرم ، با بدنی درشت و خميده و قرمز رنگ که 2 رديف لکه های سياه در طرفين بدن ديده می شود. کپسول سرو پاها نيز تيره رنگ می باشند. شفيره زرد رنگ است و در داخل گهواره کم وبيش کروی شکل که از خاک ساخته می شود ، مشاهده می گردد.

colorad1.jpg

مبارزه : جمع آوری حشرات کامل يا توده های تخم و لارو در سطوح کم ، از شدت خسارت آفت می کاهد. حشرات کامل و لاروها بسادگی با محلول 2 در 1000 زولن يا 6 ليتر در هکتار از اين ماده تحت کنترل در می آيند.  

decem013.jpg

منبع

/ 0 نظر / 5 بازدید