پايداري افزايش توليد گندم در سايه خشكسالي!

موضوع : پايداري افزايش توليد گندم در سايه خشكسالي!
مقاله : دكتر فضل الله صفي خاني ،

  

 

خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان سربلند ايراني در شرايطي از مرز 3/11 ميليون تن مي گذرد كه طي ماه هاي گذشته اخبار خسارات وارده ناشي از خشكسالي بر بخش كشاورزي در رسانه ها جايگاه تقريباً ثابتي داشته است. از جمله مهمترين اخبار در اين زمينه اخبار مربوط به بودجه صندوق بيمه محصولات كشاورزي در سال 1385 است كه نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به 115 ميليارد تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه حجم خسارت خشكسالي در كشور به طور متوسط سه هزار ميليارد تومان و حدود هشت برابر كل اعتبار 400 ميليارد توماني ستاد حوادث غيرمترقبه كشور است. شدت خسارات خشكسالي برخي مناطق به گونه اي است كه در سال زراعي 85- 1384 كمتر از 20 ميليمتر باران باريده و افت شديد سطح آب هاي زيرزميني برداشت آب از قنات ها و چشمه ها را متوقف نموده است،‌در همين رابطه گفتني است تا كنون بيش از 500 هزار راس دام مناطق خشكسالي از دامداران خريداري و روانه كشتارگاه ها شده است.

توجه به آمار و ارقام رسمي فوق از آن روي حائز اهميت است كه مديريت وقت تهيه و اجراي «طرح ملي افزايش توليد گندم» كشور در سال 1381 با آگاهي از شظايط بحراني كمبود منابع آب كشور و ضرورت اتخاذ تدابير لازم براي حداكثر بهره برداري از حداقل امكانات موجود، اقدام به طراحي و اجراي پروژه ها و عملياتي نمود كه استمرار افزايش توليد گندم و پايداري آن در شرايط سخت كنوني اولاً مرهون اجراي آن هاست و ثانياًّ نشان از تدبير منطقي و درايت «مجري طرح گندم» دارد.

آنچه طي سال هاي اخير موجبات دلمشغولي برخي منتقدان طرح ملي افزايش توليد گندم را فراهم كرده است، نگراني آن ها از بابت عدم انطباق احتمالي اهداف طرح يا مباني و مفاهيم «توسعه پايدار»، تخريب منابع پايه، كاهش سطح سفره هاي آب زيرزميني و در مواردي توصيه به واردات گندم (به جاي افزايش توليد داخلي آن) به عنوان «منابع آب شيرين» (!) براي جبران كاهش منابع آب شيرين داخلي بوده است. اندكي دقت و نگاه منصفانه،  كارشناسي  و  فارغ  از  ديدگاه هاي تنگ نظرانه در پروژه ها و عمليات اجرا شده طي سال هاي اخير گوياي آن است كه نه تنها در اين راستا محيط زيست و توسعه پايدار مغفول نمانده بلكه مورد عنايت ويژه مسئولان ذيربط نيز بوده اند كه شرح آن ها فرصت مستقل مي طلبد.

بهر تقدير تجربه گران بهاي موجود گوياي آن است كه الگوي طراحي شده براي افزايش تولدي گندم بر مبناي «افزايش عملكرد در واحد سطح» و استفاده مفيد از ظرفيت هاي نهفته بخش كشاورزي كه در سخت ترين شرايط آب و هوايي سال هاي اخير نيز موفقيت آميز بوده است. به راحتي در مورد ساير محصولات اساسي كشاورزي قابل طراحي و اجراست. مشروط به آنكه مديران اجرايي ذيربط پس از تكميل محاسبات كارشناسي و برآوردهاي فني، اندكي «جسارت» را نيز چاشني پروژه ها و عمليات اجرايي كند.

ماحصل كلام آنكه دلك عميق از شرايط آب و هوايي خشك و نيمه خشك حاكم بر اقليم كشور نه تنها نبايد مانع برنامه ريزي براي استفاده بهينه از منابع آبي موجود و افزايش توليد شود. بلكه با اغتنام فرصت بايد از آن به عنوان موتور محركه اي در جهت تسريع دستيابي به اهداف ترسيم شده استفاده نمود. اهدافي كه منطبق با واقعيات بخش كشاورزي كشور، برخاسته از ديدگاه هاي علمي و فني صاحبنظران ذيصلاح و در راستاي تحقق اهداف «مديران جسور» بخش كشاورزي باشد. در كشوري كه شرايط طبيعي و اقليمي حاكم بر آن شكننده و سخت بوده و در سال هاي مختلف تنها تابلوي «ستاد خشكسالي» و «ستاد سيل» بر سر ستاد حوادث غير مترقبه آن جابجا مي شود، آيا راهكار عملي ديگري را مي توان تصور كرد؟!/

 

/ 0 نظر / 4 بازدید