193 طرح تحقیقاتی کشت دیم در کشور اجرا شد

طی سال زراعی گذشته

193 طرح تحقیقاتی کشت دیم در کشور اجرا شد

تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقات

193 طرح تحقیقاتی در 412 منطقه توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در سال زراعی گذشته اجرا شد.
   

به گزارش ایانا از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس گزارش موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از این تعداد طرح تحقیقاتی،‌90 طرح مربوط به غلات، 36 طرح حبوبات، 35 طرح دانه‌های روغنی، 25 طرح مدیریت منابع و به‌زراعی محصولات زراعی دیم و هفت طرح مربوط به گیاهان علوفه‌ای بوده است.

طرحهای غلات نیز شامل 74 طرح گندم و 16 طرح جو، طرحهای حبوبات شامل 33 و 13 طرح در زمینه نخود و عدس و طرحهای دانه‌های روغنی شامل 16 طرح کلزا، 15 طرح گلرنگ و 4 طرح آفتابگردان است.

محققان این مؤسسه در تعداد زیادی از مزارع الگویی با به کارگیری یافته‌های پژوهشی نظیر استفاده از ارقام اصلاح شده، تاریخ مناسب کاشت، استفاده از فرمول کودی توصیه شده، رعایت تناوب زراعی و ... به ارقام اصلاح شده برتر از ارقام بومی و همچنین متحمل و پرمحصول در شرایط خشکی شدید دست یافته‌اند.

از سوی دیگر، شناسایی ژنوتیپهای سازگار ارقام در شرایط محیطی در آزمایشهای ایستگاهی و آنفارم، نویدبخش امکان مقابله جدی‌تر با خشکسالی در سالهای آتی است، به طوری که بعضی از این ژنوتیپ‌ها در تمامی ایستگاه برتر از ارقام رایج و معرفی شده بوده و به طور متوسط 10 تا 15 درصد نسبت به شاهد سازگار منطقه، افزایش محصول داشته است.

اجرای سیستمهای تناوبی گندم- گندم، نخود- گندم و آیش- گندم به طور آزمایشی از دیگر اقدامات این مؤسسه است که نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد با توجه به اهمیت حفظ خاک، ذخیره رطوبت، ماده آلی،‌اصلاح خصوصیات فیزیکی و افزایش منبع نیتروژنی خاک و تولید پایدار گندم، بهترین سیستم تناوبی در مزارع سیستم گندم- گندم و بعد از آن آیش- گندم می‌باشد که برای تمام مناطق، این نتیجه همخوانی دارد.

بر پایه این گزارش محلول‌پاشی پنج درصد اوره در مرحله پنجه‌زنی گندم رقم آذر 2 نیز توانست عملکرد دانه این رقم را 150 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد افزایش دهد./

/ 0 نظر / 121 بازدید