ارزیابی محصول علوفه و سازگاری هفت جمعیت شبدر قرمز (.Trifolium pratense L) بصورت

تحقیقات مرتع و بیابان ایران بهار 1388; 16(1 (پیاپی 34)):23-33.  

ارزیابی محصول علوفه و سازگاری هفت جمعیت شبدر قرمز

(.Trifolium pratense L) بصورت کشت خالص و مخلوط با فستوکا بلند

(.Festuca arundinacea Schreb) در مراتع البرز شمالی

  پورمرادی صادق,جعفری علی اشرف*   * موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور    

به منظور بررسی عملکرد علوفه خشک و سودمندی کشت مخلوط شبدر و

فستوکای بلند در مقایسه با کشت خالص آنها، 7 اکوتیپ شبدر قرمز و یک اکوتیپ

فستوکای بلند بصورت تک کشتی و کشت مخلوط با نسبت 50 درصد شبدر و 50

درصد فستوکا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مراتع ییلاقی

استان مازندران در سالهای 84-1382 مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های مربوط

به هر سال مورد تجزیه ساده و داده های 2 سال در قالب طرح اسپلیت پلات در

زمان تجزیه شدند و میانگین تیمارها توسط آزمون دانکن دسته بندی شدند و برای

سودمندی کشت مخلوط از نسبت برابری زمین استفاده شد. نتایج بدست آمده

در سال اول نشان داد که تفاوت بین کشت خالص و مخلوط معنی دار بود. میانگین

عملکرد علوفه خشک در کشت های خالص شبدر، فستوکا و کشت مخلوط به ترتیب

5199، 2078 و 2981 کیلوگرم در هکتار بود. در سال دوم تفاوت معنی داری بین

تیمارها مشاهده نشد و میانگین عملکرد تک کشتی در شبدر قرمز، فستوکا و

کشت مخلوط آنها به ترتیب 3059، 3014 و 3024 کیلوگرم در هکتار بود که نشان

دهنده غالب بودن فستوکا در سال دوم آزمایش بود. در مقایسه بین هفت اکوتیپ

شبدر قرمز در شرایط تک کشتی، اکوتیپ های 1568، 1753، 618 و 2086 با

میانگین 4300 تا 4800 کیلوگرم در هکتار عملکرد علوفه بیشتری داشتند. در

بین آنها اکوتیپ 1753 با منشا ارومیه به دلیل شکل رویشی خوابیده، از مزیت

نسبی بهتری در رابطه با مقاومت به چرای دام برخوردار بود و جهت احداث چراگاه

در منطقه توصیه شد. برای کشت مخلوط شبدر 2086 و فستوکا، با متوسط محصول

علوفه مخلوط 4047 و 3987 کیلوگرم در هکتار و نسبت برابری زمین 1.09 و 1.18 به

ترتیب در سال اول و دوم نسبت به بقیه اکوتیپ ها سودمندی بیشتری برای کشت

مخلوط با فستوکا داشت.

  کلید واژه: کشت مخلوط، عملکرد علوفه، شبدر قرمز، فستوکای بلند    

/ 1 نظر / 74 بازدید
reza

چرا «The Hurt Locker» برد، چرا «آواتار» باخت؟ فروش فيلم هاي هنري و برنده جشنواره بين الملل www.filmmashhad.persianblog.ir