اثر تیمارهای محیطی مختلف بر جوانه زنی بذر سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum mill

پژوهش و سازندگی تابستان 1384; 18(2( پی آیند 67) زراعت و باغبانی):36-43.  

اثر تیمارهای محیطی مختلف بر جوانه زنی بذر سیکلامن

 ایرانی (Cyclamen persicum mill)

  اعلایی میترا*,نادری روح انگیز,خلیقی احمد,سلامی سیدعلیرضا   * دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران    

در این پژوهش اثر تیمارهای دمای محیط در دو سطح 16 و 20 درجه سانتی گراد،

 نوع پوشش (ماسه و پلاستیک مشکی)، آب گرم و سرد و معمولی، تاریکی و

 روشنایی در جوانه زنی بذر سیکلامن Cyclamen persicum مورد بررسی قرار گرفت.

 آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار برای صفات درصد

جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول دمبرگ، تعداد برگ کامل، تعداد برگچه و سطح

 برگ انجام گرفت. هر یک از واحدهای آزمایشی در شرایط اتاقک رشد و گلخانه شامل

 گلدان هایی به قطر 5 سانتی متر دارای 50 عدد بذر تازه C. persicum بودند. نتایج

 حاصل اختلاف معنی داری بین صفات مورد ارزیابی در تمامی سطوح نشان داد.

 پس از 23 روز قرارگیری گلدان ها در اتاقک رشد تیمار DCM)تاریکی - دمای

16 درجه سانتی گراد - پوشش ماسه- آب گرم( بهترین تیمار در جوانه زنی بذور

و تیمار LCC)روشنایی - دمای 20 درجه- بدون پوشش - آب سرد( نامناسب ترین

 تیمار در جوانه زنی بذور  شناخته شدند. پس از انتقال گلدان ها به گلخانه وضعیت

 گیاهچه ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای DCC)تاریکی - 16 درجه

سانتی گراد - آب سرد( و DCW)تاریکی- 16 درجه سانتی گراد- آب گرم( بدون

هیچ اختلاف معنی داری بهترین تیمارها از نظر تعداد برگ های گسترش یافته

 بودند این در حالی بود که گیاهچه ها در تیمار DCC سطح برگ کمتری داشتند.

 تیمارهای LTW)روشنایی - 20 درجه سانتی گراد - آب گرم( و LCM

 )روشنایی - 16 درجه سانتی گراد - پوشش ماسه( و LCW

)روشنایی - 16 درجه سانتی گراد - آب گرم( بدون اختلاف معنی داری نامناسب

 ترین تیمارها از نظر وضعیت گیاهچه ها بودند.

  کلید واژه:     اثر تیمارهای محیطی مختلف بر جوانه زنی بذر سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum mill)

/ 0 نظر / 189 بازدید