نهالهای گوجه فرنگی تحت تنش سرما

مجله زیست شناسی ایران پاییز 1386; 20(3):206-217.  

اثر پاکلوبوترازول بر تجمع آنتی آکسیدانها در نهالهای گوجه فرنگی

 تحت تنش سرما (.Lycopersicum esculentom L)

  جعفری سیدرضا*,منوچهری کلانتری خسرو,احمدی موسوی عفت السادات   * کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی    

سرما موجب تغییر در فرآیند های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه می گردد.

 علاوه بر این کاهش دما موجب تغییر در ساختار غشا و محتوای پروتئین می شود.

 همچنین این تنش با جلوگیری از واکنشهای نوری و تاریکی میزان فتوسنتز را

 کاهش می دهد. در گیاهان حساس به سرما که قادر به کنترل فتوسنتز نیستند،

 انرژی اضافی موجب تشکیل اکسیژن فعال می گردد. ترکیبات تریازول یکی از باز

دارنده های رشد بوده و اثرات متعددی بر رشد و نمو گیاهان دارد. تحقیقات نشان

 می دهد که این ترکیبات اثرات زیانبار ناشی ازتنشهای محیطی، از قبیل تنش

 سرما را کاهش می دهند. یکی از مهمترین ترکیبات تریازول، پاکلوبوترازول (PBZ)

 می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تنظیم کننده رشد و نمو، PBZ بر افزایش

 مقاومت به تنش اکسیداتیو و افزایش مقاومت نهالهای گوجه فرنگی در برابر تنش

 سرما است. PBZ در دو غلظت متفاوت (30 و 60 میلی گرم در لیتر) بر گیاهان پنج

 هفته ای اسپری، و سه روز پس از تیمار با PBZ، نهال ها در معرض تنش سرما قرار

گرفت. سرما در انکوباتور یک درجه سانتی گراد بمدت 6 ساعت اعمال، و سرمادهی

 روزانه بمدت 5 روز ادامه یافت. پس از تیمار نهالها، پارامترهای بیوشیمیایی مانند

مقدار آسکوربات و دهیدروآسکوربات، فعالیت آنزیمهای پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز

و آسکوربات پراکسیداز برگ اندازه گیری، و نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS 9 آنالیز

شد. نتایج نشان داد که تنش سرما موجب افزایش مقدار آسکوربات برگ می شود،

 اما مقدار دهیدرو آسکوربات را کاهش می دهد. همچنین مشخص شد که PBZ مقدار

 دهیدرو آسکوربات را در برگ گیاهانی که در شرایط تنش قرار دارند افزایش می دهد.

در شرایط غیر تنش،  PBZ مقدار آسکوربات برگ را کاهش می دهد. تنش سرما،

فعالیت آنزیمهای پلی فنل اکسیداز و آسکوربات پر اکسیداز را کاهش می دهد و

تیمار PBZ در شرایط تنش سرما سبب افزایش فعالیت آنزیم اسکوربات پراکسیداز

گردید. نتایج حاصل بهبود علایم ناشی از تنش و آسیبها در نهالهای تیمار شده

 توسط PBZ را نشان می دهد، بنابراین پیشنهاد می شود که تیمار با PBZ تشکیل

 ترکیبات آنتی اکسیدان را تحریک نموده و باعث افزایش مقاومت به تنش اکسیداتیو

 در گیاه گوجه فرنگی می شود. 

  کلید واژه:     مقاله

/ 0 نظر / 174 بازدید