تحلیل نگرش اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی کشور نسبت

علوم کشاورزی ایران 1385; 2-37(2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)):277-285.  

تحلیل نگرش اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی کشور نسبت

 به کشاورزی پایدار

 

علی بیگی امیرحسین*,ایروانی هوشنگ,شعبان علی فمی حسین,کلانتری خلیل,

میرایی آشتیانی سیدرضا

  * دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی    

این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف کلی بررسی نگرش اعضای هیات علمی

 دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی نسبت به کشاورزان پایدار و تعیین

 عوامل موثر بر این نگرش انجام شد. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیات علمی

دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی تشکیل دادند (N=1186) که تعداد

206 نفر از آنها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای،

 انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای که توسط محققان

طراحی شد گردآوری گردید. با استفاده از تحلیل عاملی، پنج عامل به عنوان عوامل

 اصلی تشکیل دهنده مقیاس سنجش نگرش نسبت به کشاورزی پایدار شناسایی

 شدند. این عوامل عبارتند از همکاری، استقلال، تنوع گرایی، سازگاری با طبیعت

و بهره برداری متعادل. نگرش اعضای هیات علمی نسبت به هر یک از عوامل ذکر شده

 و به طور کلی نسبت به کشاورزی پایدار در حد مثبت برآورد شد. متغیرهای تعداد

 مقالات علمی- پژوهشی، تعداد مقالات ارایه شده در کنفرانس های خارجی و

 سابقه کار 27 درصد از تغییرپذیری سطح نگرش اعضای هیات علمی نسبت به

 کشاورزی پایدار را تبیین کردند. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که یکی

از شرایط مهم تلفیق کشاورزی پایدار در برنامه های درسی رشته های کشاورزی

 که همان نگرش اعضای هیات علمی نسبت به پایداری است فراهم می باشد.

  کلید واژه: توسعه پایدار، کشاورزی پایدار، نگرش، آموزش کشاورزی  

/ 0 نظر / 157 بازدید