آینده نگری بازار جهانی پسته

آینده نگری بازار جهانی پستهآینده نگری بازار جهانی پسته

گروه: پژوهش و تحقیقات

نویسنده / مولف: دکتر رضا صداقت

سمت: عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات پسته ایران


بررسی روند قیمتهای جهانی پسته طی یک دهه نشان داد که قیمت صادراتی که در سال 2006 تنها 78/5 دلار بر کیلوگرم بوده است، در سال 2015 به 24/12 دلار بر کیلوگرم خواهد رسید.بررسی روند قیمتهای جهانی پسته طی یک دهه نشان داد که قیمت صادراتی که در سال 2006  تنها 78/5 دلار بر کیلوگرم بوده است، در سال 2015 به 24/12 دلار بر کیلوگرم خواهد رسید. روند افزایشی قیمتها در پنج سال دوم (2015 - 2011) بیشتر از پنج سال اول (2010 - 2006)

بوده میانگین قیمت از 8/6 دلار بر کیلوگرم به 37/10 دلار بر کیلوگرم می رسد. همچنین میانگین قیمت ده ساله، 58/8 دلار بر کیلوگرم خواهد بود.

 

پیش بینی تقاضای جهانی صادرات نشان داد که تقاضای جهانی برای صادرات پسته طی دهه آتی روند صعودی خواهد داشت. میانگین تقاضای 5 سال اول دوره 382859 تن بوده و این میزان به 430781 تن در 5 سال دوم دوره خواهد رسید. همچنین میانگین تقاضای صادرات جهانی در یک دهه آینده معادل 406820 تن میباشد.

 

 

آینده نگری عرضه جهانی حاکی از وجود یک روند افزایشی برای آن می باشد. به طوریکه ملاحظه گردید عرضه جهانی در 5 سال اول به طور متوسط 82/628651 تن می باشد و این رقم به 76/859550 تن در 5 سال دوم دوره خواهد رسید. میانگین 10 ساله عرضه جهانی محصول 90/746748 تن پیش بینی شده است.

 

 

بررسی روند مصرف داخلی برای کشورهای تولید کننده پسته نشان داد که میانگین مصرف داخلی پسته در 5 سال اول 82/245792 تن بوده و این رقم به 76/428769 تن به طور متوسط در 5 سال دوم خواهد رسید. همچنین نتایج نشان داد که متوسط مصرف داخلی یک دهه آینده 90/339928 تن می باشد.

 

 

همانگونه که از نتایج مشخص است، میانگین تقاضای جهانی صادرات از دوره اول به دوره دوم به میزان 5/12 درصد رشد خواهد داشت، در حالیکه میانگین عرضه جهانی از دوره اول به دوره دوم 7/36 درصد افزایش خواهد یافت. میزان رشد مصرف داخلی پسته در کشورهای تولید کننده پسته از دوره اول به دوره دوم نیز به میزان 4/74 درصد رشد خواهد داشت. میانگین قیمت محصول نیز از دوره اول به دوره دوم به میزان 5/52 درصد رشد خواهد داشت. به نظر می رسد رشد تقاضای جهانی صادرات از یک طرف و رشد قابل توجه مصرف داخلی پسته در کشورهای تولیدکننده پسته از طرف دیگر محرکهای مناسبی برای افزایش قیمتهای جهانی محصول طی یک دهه آینده خواهد بود.

البته افزایش قیمتهای جهانی تحت تاثیر عوامل متعددی است که افزایش تقاضای محصول یکی از مهمترین آنها می باشد.

 

در پایان، چنین می توان جمع بندی نمود که هرگونه سرمایه گذاری جدید برای افزایش تولید محصول در کشورهای تولید کننده پسته در صورتی توجیه اقتصادی خواهد داشت که عملکرد در هکتار محصول حد اقل ثابت مانده و هزینه های تولید با نرخی کمتر از 5/52 درصد از دوره اول به دوره دوم رشد کنند. نتایج بدست آمده از بررسی روند عملکرد در هکتار نشان می دهد که میزان این متغیر از دوره اول به دوره دوم تنها به اندازه 8/5 درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به سهم بالای ایران از تولید جهانی پسته ( بالای 50 درصد)، روند کاهشی عملکرد در هکتار بیشتر مربوط به ایران و عمدتا به دلیل بحران منابع آب و خاک و عدم تامین نیاز آبی و تغذیه ای درختان پسته و برخی عوامل مدیریتی و اجتماعی دیگر می باشد. از طرفی مطالعات انجام شده درواحد اقتصادی مؤسسه تحقیقات پسته حاکی از روند شدید فزاینده هزینه های تولید پسته در یک دهه گذشته میباشد (به طور متوسط هزینه های تولید هر 5 سال یک بار دو برابر شده است. لذا میتوان چنین جمع بندی نمود که در صورت ادامه وضعیت فعلی، هر گونه توسعه جدید سطح زیر کشت پسته در کشور ما فاقد توجیه لازم اقتصادی است. استفاده از سرمایه های شخصی و یا دولتی باید صرفا با رعایت الگو های کشت منطقه ای و با توجه به محدودیتهای موجود و به ویژه محدودیت منابع آب کشاورزی صورت پذیرد. منابع مالی خصوصی و دولتی بیشتر بایستی با هدف اصلاح فنی و مدیریتی باغات قدیمی تخصیص یابد تا بتوانیم با بهبود عملکرد در هکتار، سود دهی تولید را حداقل در سطح فعلی حفظ نمائیم.

مضافا اینکه این تلاش سبب حفظ سهم کشور از بازارهای جهانی محصول خواهد شد که اهرم مناسبی برای هدایت و مدیریت بازار در دهه آینده خواهد بود. البته در موارد استثنائی،با انجام مطالعات لازم فنی و اقتصادی،در صورت عدم مشاهده محدودیت منابع آب در محل وامکان تولید با عملکرد در هکتار بالاتر میتوان توصیه ویژه برای آن منطقه داشت.

 

 

با توجه به نتایج به دست آمده، موارد زیر

جهت برنامه ریزی و سیاستگزاری توصیه می گردد:

 

1-                  روند فزاینده هزینه های تولید در ایران و روند نزولی عملکرد در هکتار پسته در سالهای اخیر، شرایطی را فراهم نموده است که هر گونه توسعه سطح زیر کشت در اغلب مناطق پسته خیز کشور را در یک دهه آینده غیر اقتصادی خواهد نمود. لذا توسعه سطح زیر کشت صرفا باید به مناطق محدودی از کشور که احیانا توجیه فنی و اقتصادی آن محرز باشد، محدود گردد.

 

 

2-                  نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت بازار جهانی محصول از نظر قیمت و تقاضا برای تولید کنندگان آن، طی یک دهه آینده نسبتا مناسب خواهد بود. لذا سرمایه گذاری حساب شده در مناطق پسته کاری شده کشور تنها در صورت افزایش عملکرد در هکتار (بهره وری) می تواند هم تولید کنندگان و هم اقتصادکشور را ازمزایای موجود بهره مند سازد.

 

3-                  نتایج نشان داد که رشد عرضه جهانی به طور نسبی در دهه آینده از رشد تقاضای صادرات جهانی پیشی خواهد گرفت. لذا گسترش بازار داخلی و ترویج فر هنگ مصرف پسته در داخل کشور می تواند در برخی از سالها جایگزین مناسبی برای صادرات آن باشد و از نوسانات قیمت تولید کننده و ضرر و زیان احتمالی جلو گیری نماید. همچنین افزایش مصرف داخلی، با توجه به سهم بالای کشور از تولید جهانی، قدرت ایران را در بازار های جهانی برای اثرگذاری بر قیمت افزایش خواهد داد.

 

 کد مقاله: 13R-8804-2401_A

http://www.iana.ir/detailed_articles.aspx?article_id=6

/ 0 نظر / 7 بازدید