لرستان

table4.jpg منابع كشاورزي
مساحت كل اراضي كشاورزي استان 779950 هكتار است كه نزديك به 200 هزار هكتار آن به اراضي آبي و 579950 هكتار مابقي به زمين‌هاي ديم تعلق دارد.
از مجموع 200 هزار هكتار اراضي آبي، ميزان 198463 هكتار زير كشت محصولات سالانه و دائمي قرار داشته و 1537 هكتار ديگر به آيش گذاشده شده است. همچنين از مجموع 579950 هكتار اراضي ديم، مقدار 518072 هكتار به زير كشت محصولات سالانه رفته و در 61878 هكتار آن هيچگونه محصولي كشت نشده است.
table4.jpgمساحت اراضي زير كشت استان به تفكيك دائمي، سالانه، آبي و ديم
در سال زراعي 80-1379 ميزان 28356 هكتار از اراضي آبي استان زير كاشت محصولات دايمي قرار داشته است. از اين مقدار وسعت، ميزان 12488 هكتار به باغ‌هاي بارور و 15868 هكتار ديگر به نهالستان‌ها اختصاص داشته است. از اين رو در سال‌هاي اخير گرايش به باغ و باغداري در استان رونق گرفته است.
مساحت باغ‌هاي ميوه استان 23924 هكتار است كه 13336 هكتار آن به نهالستان‌ها و 10588 هكتار به درختان برده اختصاص دارد.
همچنين مساحت اراضي زير كاشت درختان غيرمثمر 4432 هكتار اعلام گرديده كه 2533 هكتار آن به نهالستان‌ها و 1900 هكتار ديگر به درختان قابل برداشت اختصاص دارد.
در سال زراعي مذكور در 170107 هكتار از اراضي آبي و در 519609 هكتار از اراضي ديم استان محصولات سالانه كشت شده است.
بدون احتساب درختان غيرمثمر، سطح زير كاشت باغ‌ها و نهالستان‌هاي مثمر استان 23923 هكتار است كه گردو با 6806 هكتار ميزان 45/28 درصد سطح زير كشت را از آن خود نموده است. پس از آن انگور با 5807 (27/24 درصد) هكتار و بادام با 3751 (50/11 درصد) هكتار در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند. همچنين سطح زير كاشت محصولات سيب، زيتون و انجير نيز قابل ملاحظه مي‌باشد؛ به طوري كه وسعت زير كاشت آنها به ترتيب به 1964 (22/8 درصد) هكتار، 1247 (21/5 درصد) هكتار و 1065 (45/4 درصد) هكتار بالغ مي‌گردد.
ميزان 4281 هكتار ديگر از مساحت زير كاشت درختان ميوه استان به محصولات گلابي، به، هلو، زردآلو و ميوه‌هاي ديگر تعلق دارد.
در سال زراعي 80-1379 وسعت سطح زير كشت محصولات سالانه آبي و ديم استان 689716 هكتار است كه 443713 (33/64 ذرصذ) آن به غلات و 179884 (08/26 درصد) هكتار آن به حبوبات اختصاص داشته است. ميزان 59/6 درصد مابقي نيز به نباتات علوفه‌اي، محصولات صنعتي، جاليز و ديگر محصولات اختصاص دارد.
table4.jpgميزان توليد محصولات زراعي و باغي
در سال زراعي 80-1379 از 12488 هكتار سطح زير كاشت باغ‌هاي بارور استان ميزان 95117 تن ميوه و حبوبات برداشت شده است كه بر اين مبنا عملكرد هر هكتار از آنها حدود 7617 كيلوگرم مي‌باشد.
بيشترين ميوه توليدي استان انگور و سيب مي‌باشد كه مقدار توليد آنها به ترتيب به 42193 و 19342 تن بالغ مي‌شود.
در سال زراعي مذكور از 689716 هكتار اراضي زير كشت استان ميزان 1302699 تن محصول برداشت شده است كه با اين وصف عملكرد هر هكتار اين نوع اراضي از 1889 كيلوگرم فراتر نرفته است.
بيشترين محصولات زراعي استان را غلات تشكيل مي‌دهند كه توليد آنها بالغ بر 607059 تن مي‌باشد. نباتات علوفه‌اي با 100964 و حبوبات با 94364 تن در جايگاه دوم و سوم محصولات زراعي توليدي استان قرار دارند. همچنين مقدار توليد نباتات صنعتي كه عمده آنها را چقندر قند تشكيل مي‌دهد به 70456 تن مي‌رسد.

جدول 2-4- سطح زير كشت، مقدار توليد و عملكرد محصولات سالانه استان لرستان ـ سال زراعي 80-1379

رديف

نام محصول

سطح زير كشت (هكتار)

مقدار توليد (تن)

عملكرد (كيلوگرم)

1

غلات

443713

607059

1368

1-1

گندم آبي

7707

193038

2504

2-1

گندم ديم

176064

157725

896

2-1

جو آبي

19658

41356

2104

4-1

جو ديم

162321

176456

1087

5-1

شلتوك

4991

17779

2562

6-1

ذرت

3602

20705

5748

2

حبوبات

179884

94364

525

1-2

نخود آبي

1011

897

887

2-2

نخود ديم

132780

54812

413

3-2

عدس آبي

916

780

852

4-2

عدس ديم

29785

12245

/ 0 نظر / 19 بازدید