کشاورزی دقیق

 

کشاورزی دقیق


امروزه موضوعات قابل بررسی در کشاورزی دقیق به شرح زیر است :
1-     سیستم های مکان یابی 

2-     سنجش و آشکارسازی و پهنه بندی عملکرد محصول     

3-     آزمون خاک

4-     سیستم های پهنه بندی اطلاعات جغرافیایی

5-     تکنولوژی مقدار متغیر نهاده

6-      سنجش از راه دور (Remote sensing)

7-     پیامدها و اثرات کشاورزی دقیق

اگرچه کشاورزی دقیق هزینه سرمایه گذاری اولیه بالایی میخواهد اما بهینه سازی تولید محصول بر مبنای تغییرات درون کشتزار آنچنان اساسی و بنیادین است که این فناوری را در آینده ای نزدیک فراگیر و پایدار می سازد.

کشاورزی دقیق نگاهی است اجمالی به آینده کشاورزی ، آینده ای که در آن مدیریت نهاده های  تولید محصولات زراعی ، نظیر کود شیمیایی ، آهک ، علف کش ، بذر و غیره بر اساس ویژگی های مکانی مزرعه با هدف کاهش ضایعات و افزایش درآمد و حفظ محیط زیست اجرا می گردد.

تغییر پذیری مکانی( :(spatial variability  عبارت است از تغییر در ویژگی های اندازه گیری شده محصول و خاک ،در سطح و عمق می باشد . تغییر پذیری را می توان در حاصلخیزی خاک ،محتوای رطوبت ، بافت خاک ،مکان نگاری (Topography)    و قدرت رشد گیاه (plant vigor) و جمعیت آفات مشاهده نمود .

تغییر پذیری زمان : ویژگیهای محصول و خاک علاوه بر سطح و عمق در طول زمان نیز تغییر می کند . برای مثال محتوای رطوبت و سطح نیترات خاک به سرعت تغییر می کنند. 

 منبع : http://machinalat.blogfa.com/

/ 0 نظر / 115 بازدید