پژوهشی جغرافیایی درباره مساله ضمانت تهیه غذا در ایران به منظور توسعه

پژوهشهای جغرافیایی مهر 1380; 33(40):1-18.  

پژوهشی جغرافیایی درباره مساله ضمانت تهیه غذا در ایران به منظور توسعه

  به فروز فاطمه*   * گروه جغرافیا، دانشگاه تهران    

این پژوهش مبتنی بر آنست که مسئله ضمانت تهیه غذا در ایران که همراه

با هدفمندیهای توسعه و رفاه است، در مقطعی از زمان یعنی دو دهه گذشته،

 مورد بررسی و تحلیلهای جغرافیایی قرار گیرد. با توجه به مفاهیم نظری و عملی

 ارائه شده توسط دانشگاههای معتبر جهت تامین ضمانت کافی و موفق در زمینه

 تهیه و تولید غذا، در کشورمان می توان به عناوینی چون انقلاب سبز، ترویج

کشاورزی و روستایی، نوآوری، تکنولوژی زیستی و نیز مدلهای توسعه و توسعه

 پایدار که در برخی از کشورهای آسیایی هم ارائه شده اند، بذل توجه نمود.

در هر حال، با آینده نگری، مسئله ضمانت تهیه غذا اهمیت بیشتری خواهد یافت.

 درصد شاغلان در فعالیتهای کشاورزی معادل با 27.6 می باشد که وضعیتی

حد متوسط و خوب از کشورمان را در آسیا نشان می دهد. مسائل مورد مطالعه

 در این تحقیق مشتمل بر تولید و بازرگانی در محصولات اصلی غذایی گیاهی

و تولید و بازرگانی محصولات غذایی دامی می باشند. سنجش و تحلیل مورد نظر

 درباره اقلام مذکور از لحاظ جنبه های مربوط به میزان تولید و ملاحظات واردات

 و صادرات مرتبط در مقطع زمانی مورد مطالعه و به ازای هر یک هزار نفر از جمعیت

کشور در سال خاص انجام یافته است. کشور ما در آغازه بهره گیری از کاربرد انقلاب

 سبز در کشاورزی (زراعی و دامی) قرار دارد و نیاز به افزایش تولید کافی و تخصصی

 مواد غذایی دارد. بهره مندیها از سرمایه گذاریهای مالی مملکتی در سطوح

ناحیه ای و ملی در ابقا و توسعه مراکز مهم کشاورزی و روستایی که تولیدکننده

 غذا هستند، حیاتی محسوب خواهند شد و خودکفایی غذایی ما را در آینده بطور

 قاطعانه تری تضمین خواهند نمود.

 

کلید واژه: جمعیت و توسعه، رفاه انسانی، کشاورزی مکانیزه و تخصصی،

توسعه پایدار، تولید مواد غذایی، بازرگانی مواد غذایی، پیشرفت مراکز روستایی

   

/ 0 نظر / 60 بازدید