دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج (.Oryza sativa L) در استان لرستان

47 : پژوهشهای زراعی ایران 1384; 3(2):171-181.  دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج (.Oryza sativa L) در استان لرستان احمدی عبدالرضا,رستمی مجید,شاکرمی جهانشیر,فیضیان محمد     به منظور تعیین بهترین دوره برای کنترل علفهای هرز غالب مزارع برنج (Oryza sativa L.) در منطقه ویسیان استان لرستان، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا شد. طرح آزمایشی مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی و تیمارهای آن شامل دو گروه حذف و حضور علفهای هرز تا فواصل 14، 28، 42 و 56 روز پس از کاشت نشا به همراه یک تیمار شاهد برای هر گروه بود. طبق نتایج این آزمایش، دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برای کاهش قابل قبول عملکرد دانه در حد 5% و 10% به ترتیب بین روزهای 11 تا 40 و 14 تا 30 پس از کاشت نشا بود. انجام عملیات وجین قبل از روز 8 و بعد از روز 49 تاثیر قابل توجهی در افزایش عملکرد نداشت. طول دوره بحرانی همچنین بر اساس درجه حرارت تجمعی تعیین گردید، بر این مبنا برای کاهش قابل قبول عملکرد در حد 5% این دوره پس از دریافت 198 درجه روز شروع و تا 768 درجه روز ادامه یافت و با افزایش درصد خسارت مجاز طول این دوره کاهش یافت. افزایش تداخل علفهای هرز در مراحل اولیه رشد برنج باعث کاهش مدوام و سریع عملکرد دانه گردید بطوریکه در فاصله روزهای 14 تا 28 پس از کاشت نشا به ازای هر روز تاخیر در عملیات وجین به طور متوسط حدود 47 کیلوگرم از عملکرد دانه کاسته شد. 

کلید واژه: دوره بحرانی، علفهای هرز، برنج

منبع : http://www.sid.ir

/ 0 نظر / 28 بازدید