تبدیل ضایعات محصولات کشاورزی به پروتئین قابل مصرف

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تابستان 1380; 2(7):51-64.   تبدیل ضایعات محصولات کشاورزی به پروتئین قابل مصرف   مفتون آزاد ندا*   * مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، زرقان    

با توجه به کمبود مواد غذایی در سطح جهان به خصوص در کشورهای

 جهان سوم مشاهدهمی‌شود، نیاز فراوانی برای تهیه مواد غذایی

 خصوصا مواد پروتئنی که قابل مصرف انسان

 یا دام باشد، وجود دارد. پروتئین تک یاخته به

سلول های خشک ریز جاندارانی چونباکتری،

 مخمر، کپک، جلبک، اکتینومیست و به قارچهای عالیتری

 گفته می‌شود که در مقیاسوسیع کشت شده و به عنوان منبع

پروتئین مورد استفاده انسان یا حیوان قرار میگیرد.

 هدف از این تحقیق تولید پروتئین تک یاخته از کشت یک گونه باکتری سلولولیتیک

 روی کاهبه منزله یکی از ضایعات عمده کشاورزی بوده است.

برای این منظور باکتری از ضایعاتمختلف جمع آوری گردید

 و در تیمارهای گوناگون روی محیط کاه رشد داده شد و با استفاده

 از یک طرح آماری فاکتوریل و آزمون دانکن یافته ها عرضه گردید.

 وزن خشک سلول تولیدشده 3.4 گرم، مقدار پروتئین

 قابل استفاده 1.2 گرم و درصد هضم کاه 52.3% اندازه گیریشد.
میزان چربی، خاکستر و رطوبت نیز به ترتیب 3، 36 و 18 درصد تعیین گردید.

 همچنین

 آزمایشهایی برای

 تعیین بهترین دور بهمزن،pH  و زمان رشد سلول ها صورت گرفتکه مشخص

 نمود بهترین

 دور بهمزن 140rpm، بهترین pH برای تولید پروتئین 7.5-6.5 وبهترین زمان برای

رشد سلولها 72ساعت می باشد.

 

کلید واژه: پروتئین تک یاخته، باکتری تجزیه کننده سلولز،

 کاه، ضایعات کشاورزی، تبدیل

بیولوژیکی

 مواد لیگنوسلولزی Single cell proetein, Agricultural wastes,

 Cellulose Decomposing Microorganism,

 Biological degradation of lignocellulosic material

/ 0 نظر / 98 بازدید