اثر نهاده های جدید (بذر اصلاح شده) بر میزان تولید گندم

اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1380; 9(36):137-150.   اثر نهاده های جدید (بذر اصلاح شده) بر میزان تولید گندم   زارع مهرجردی محمدرضا,اکبری احمد      

گندم به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی و مهمترین محصول زراعی،

از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است. با توجه به رشد روز افزون جمعیت،

اهمیت دستیابی بهخودکفایی در مورد این محصول راهبردی روز به روز

 افزایش می یابد. در گزارش سازمانخواربار جهانی اظهار شده است

 که عملکرد گندم در واحد سطح (هکتار) در کشور ایران ازمتوسط عملکرد

در واحد سطح (هکتار) جهانی کمتر است. از مهمترین مواردی که

کارشناساناین سازمان به عنوان دلایل پایین بودن عملکرد این محصول

 در ایران ارایه داده اند. ناکافی بودن میزان دانش فنی کشاورزان است.

 (کرمی ، 1378). در این مطالعه تاثیر بهکار گیری بذر اصلاح شده بر

تولید گندم درواحد سطح (هکتار) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و این

 نتیجه به دست آمده است که استفاده از بذر اصلاح شده دو اثر

مستقیم وغیر مستقیم بر افزایش عملکرد دارد؛ در اثر مستقیم بدون

 تغییر در میزان مصرف نهادههای تولید، عملکرد در هکتار، 17 درصد

افزایش می یابد و در اثر غیر مستقیم، به کارگیری بذر اصلاح شده

باعث افزایش در استفاده از بعضی از نهاده های تولید می شود که

 در نتیجه، عملکرد در هکتار 18 درصد افزایش می یابد. در مجموع

 استفاده از بذر اصلاحشده میزان عملکرد را 35 درصد افزایش می دهد.

  کلید واژه: فناوری، بذر اصلاح شده، گندم، تولید    

/ 0 نظر / 91 بازدید