اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال ذرت شیرین در کشت تابستانه

 مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی بهار 1387; 1(1):101-113.   اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال ذرت شیرین در کشت تابستانه   مختارپور حسن,مساوات سیدافشین,فیض بخش محمدتقی*,صابری علیرضا   * مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان    

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکرد بلال ذرت شیرین آزمایشی

به مدت سه سال زراعی از تیر ماه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان 1380

اجرا گردید. در این آزمایش پنج تاریخ کاشت (3 تیر، 18 تیر، 2 مرداد، 17مرداد و 1

شهریور) و چهار تراکم (45، 55، 65 و75 هزار بوته در هکتار) به صورت فاکتوریل

و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان

داد که طول بلال، ارتفاع گیاه، وزن دانه قابل کنسرو، نسبت دانه به بلال و شاخص

برداشت تحت تاثیر سال قرار گرفت و هیچکدام از صفات

متقابل تاریخ کاشت × تراکم بوته معنی دار نگردید و حداکثر وزن بلال

به میزان 12810 کیلوگرم در هکتار در سال سوم اجرای طرح به دست آمد.

با تاخیر در کاشت تا 18 تیرماه میزان عملکرد ثابت ماند اما در تاریخ های کشت

دیرتر به طور معنی داری کمتر از دو تاریخ کشت تیرماه بود. تاخیر در کشت

در مرداد ماه سبب کاهش محصول نگردید و حداکثر تولید بلال در تاریخ کاشت

سوم تیرماه به مقدار 13690 کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. از نظر آماری

بین تراکم های مختلف کاشت برای وزن بلال و وزن دانه قابل کنسرو اختلافی

مشاهده نگردید ولی طول بلال و نسبت دانه به بلال با افزایش تراکم کاهش یافت.

همچنین توصیه می گردد، برای حصول عملکرد بالاتر و بازار پسندی بیشتر

از تراکم 55-45 هزار بوته در هکتار برای کشت ذرت شیرین استفاده گردد.

  کلید واژه:       

/ 0 نظر / 55 بازدید