مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی کشاورزی و

جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

1389/09/22 - 08:54
ردیف
نام وکد رشته امتحانی
مواد امتحانی
ملاحظات
1
محیط زیست،
محیط زیست- آلودگی‌های محیط زیست
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- آلودگی‌های محیط زیست
دروس کارشناسی
4- بوم‌شناسی مهره‌داران
5- ارزیابی محیط زیست
2
مکانیک ماشین‌های کشاورزی
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- ریاضیات (1و2و3)
دروس کارشناسی
4- مقاومت مصالح
5- ماشین‌های کشاورزی و تراکتور
3
مکانیزاسیون کشاورزی
(مهندسی پس از برداشت، کشاورزی دقیق، انرژی در کشاورزی، برداشت محصولات کشاورزی)
 
1-زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- ریاضیات عمومی
دروس کارشناسی
4- آمار و طرح آزمایش‌های کشاورزی
5- ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
4
علوم باغبانی و فضای سبز
(سبزی‌کاری، میوه‌کاری، فیزیولوژی و اصلاح میوه، فیزیولوژی و اصلاح سبزی، گیاهان صنعتی، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای)
 
1-زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت
دروس کارشناسی
4- اصول تولید گیاهان باغبانی
5- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
5
علوم و صنایع غذایی
(میکروبیولوژی مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی ، شیمی مواد غذایی)
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- میکروبیولوژی غذایی
دروس کارشناسی
4- اصول مهندسی صنایع غذایی
5- تکنولوژی مواد غذایی
6
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی،
اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی
 
1-زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- اقتصاد خرد
دروس کارشناسی
4- اقتصاد سنجی
5- اقتصاد توسعه کشاورزی
7
علوم و صنایع چوب و کاغذ،
فرآورده‌های چند سازه چوب، صنایع خمیر و کاغذ
 
1-زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- چوب‌شناسی (ماکروسکپی و میکروسکپی)
دروس کارشناسی
4- فیزیک و مکانیک چوب
5- شیمی چوب
8
علوم خاک (خاک‌شناسی)، بیولوژی خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- شیمی و حاصلخیزی خاک
دروس کارشناسی
4- فیزیک و حفاظت خاک
5- رده‌بندی و ارزیابی خاک
9
علوم دامی
(فیزیولوژی دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، تغذیه دام (دام و طیور)، تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور، ژنتیک و اصلاح دام کمّی، ژنتیک و اصلاح دام کیفی)
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- مبانی تغذیه
دروس کارشناسی
4- مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد
5- مبانی تشریح و فیزیولوژی
10
آبیاری
(آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب)
 
1-زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- ریاضیات
دروس کارشناسی
4- هیدرولیک
5- اصول آبیاری
11
هواشناسی کشاورزی
 
1-زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- ریاضیات
دروس کارشناسی
4- آمار
5- هوا و اقلیم‌شناسی
12
 شناسایی و مبازره با علف‌های هرز، مهندسی تولیدات گیاهی، علوم و تکنولوژی بذر، زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، علف‌های هرز)، اصلاح نباتات، اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)، اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، کشاورزی اکولوژیک، بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی، بوم‌شناسی زراعی
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- آمار و طرح آزمایش‌ها
دروس کارشناسی
4- ژنتیک و اصلاح نباتات
5- زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی
13
ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی)، توسعه روستایی، توسعه روستایی (توسعه کشاورزی)
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- ترویج و آموزش کشاورزی
دروس کارشناسی
4- مدیریت و توسعه کشاورزی
5- آمار و روش تحقیق
14
حشره‌شناسی کشاورزی (کنه‌شناسی و سیستماتیک حشرات، نماتدهای انگل حشرات، سم‌شناسی و فیزیولوژی حشرات)، بیماری‌شناسی گیاهی، بیماری‌شناسی گیاهی (قارچ‌شناسی)، بیماری‌شناسی گیاهی (نماتولوژی)، بیماری‌شناسی گیاهی (ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی و گیاهی)
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- بیماری‌شناسی گیاهی
دروس کارشناسی
4- حشره‌شناسی کشاورزی
5- بیولوژی عمومی
15
جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، علوم جنگل- جنگلداری، علوم جنگل- جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل
 
1-زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- اقتصاد منابع طبیعی
دروس کارشناسی
4- بوم‌شناسی عمومی
5- آمار و ریاضیات
16
مجموعه شیلات (تکثیر و پرورش- شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی- تولید و بهره‌برداری)
 
1-زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3-بوم‌شناسی عمومی
دروس کارشناسی
4- آمار
5- شناخت آبزیان
17
علوم مرتع، مرتع‌داری،
آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)،
بیابان‌زدایی، مدیریت مناطق بیابانی
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- مرتع‌داری و اصلاح مراتع
دروس کارشناسی
4- حفاظت خاک و آبخیزداری
5- ژئومورفولوژی 1 و 2
18
کشاورزی هسته‌ای(کشاورزی هسته ای- اصلاح نباتات و بیو تکنولوژی گیاهی)
 
1- زبان انگلیسی
 
2- استعداد تحصیلی
 
3- آمار و طرح آزمایش‌ها
دروس کارشناسی
4- ژنتیک و اصلاح نباتات
5- کاربرد روش‌های هسته‌ای، مولکولی و کلاسیک در اصلاح نباتات
درس کارشناسی ارشد
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
/ 0 نظر / 58 بازدید