58 برنامه راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي كشاورزي تدوين مي‌شود

58 برنامه راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي كشاورزي تدوين مي‌شود

kh00633.jpg
خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه پژوهش و تحقيقات : 

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي به‌منظور هماهنگي، انسجام و كاربردي‌تر كردن فعاليت‌هاي تحقيقاتي موسسه‌ها و مراكز تحقيقاتي تابعه خود، 58 برنامه راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي را تهيه و تدوين مي‌كند.    

به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، اين برنامه‌ها در زمينه مهم‌ترين محصولات و موضوع‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي مانند گندم، جو، دانه‌هاي روغني، برنج، پسته، شيلات و آبزيان، گوشت سفيد و قرمز، بيوتكنولوژي كشاورزي، جنگل و مرتع، آب و خاك و... خواهد بود.

به گفته دكتر اميرمسعود صابري، مجري تدوين و هماهنگي برنامه راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي، اين برنامه‌ها با مشاركت ذي‌نفعان مرتبط با هر محصول يا موضوع اعم از بخش‌هاي اجرايي، توليدكنندگان بخش‌هاي غيردولتي، دانشگاهيان، مروجان، اعضاي هيات‌علمي موسسه‌ها و مراكز تحقيقاتي تهيه و تدوين مي‌شود.

دكتر صابري افزود: اين گروه‌ها پس از شناسايي نيازها و مشكلات اساسي هر محصول با موضوع به بررسي نتايج تحقيقات گذشته پرداخته و سپس برنامه‌هاي تحقيقاتي آينده آن محصول را مشخص مي‌كنند.

وي اظهار داشت: تهيه و تدوين اين برنامه‌ها تا پايان سال‌جاري انجام و از سال آينده شاهد آغاز اجراي آنها خواهيم بود.

مجري اين طرح برنامه‌ها را الگويي براي ساماندهي تحقيقات كشور دانست و گفت: با اجراي برنامه‌هاي راهبردي تحقيقات محصولي و موضوعي، فعاليت‌هاي پژوهشي كشور كاربردي و در زمينه اعتبارات صرفه‌جويي قابل توجهي خواهد شد. ضمن آن‌كه هدايت برنامه‌هاي تحقيقاتي به سمت نيازهاي واقعي كشور سوق پيدا مي‌كند./

/ 0 نظر / 7 بازدید