معرفی کتاب

 

کشاورزی پایدار

کشاورزی پایدار
ترجمه: دکتر عوض کوچکی – دکتر ابوالحسن هاشمی دزفولی
نوبت چاپ: ششم - 1387
تیراژ: 1550
ناشر: انتشارات جهاددانشگاهی واحد مشهد

سیستم‌های کشاورزی پایدار، سیستم‌هایی هستند که برای حصول تولید در درازمدت و

سازگاری محیطی بر نهاده‌های کم انرژی و مقادیر کمی مواد شیمیایی متکی هستند. برای سیستم‌های پایدار استفاده از اثرات متقابل و فرآیندهای اکولوژیکی ضروری است.
کشاورزی پایدار باید ازنظر اکولوژیکی، مناسب، ازنظر اقتصادی، توجیه‌پذیر و ازنظر اجتماعی، مطلوب باشد. در کشاورزی پایدار دو اصل کلیدی وجود دارد که در آن استفاده از مواد شیمیایی به‌خصوص آفت‌کش‌ها و کودها باید به حداقل برسد. مزرعه به‌صورت جامع نگریسته شود. بعضی از متخصصین که بر جنبه‌های اکولوژیکی سیستم زراعی تأکید می‌کنند. آن را کشاورزی ارگانیک، بیولوژیک، اکولوژیک، طبیعی و یا جایگزین می‌نامند. بعضی دیگر که به پویایی منابع اکوسیستم زراعی توجه دارند، آن را کشاورزی کم نهاده یا کارآمد ازنظر انرژی می‌نامند. برخی دیگر از متخصصین بر جنبه‌های اجتماعی و اکولوژیکی تأکید دارند و بعضی دیگر عملیات خاصی براساس روابط اکولوژیکی و اجتماعی را درنظر می‌گیرند که به آن بیودینامیک می‌گویند.
کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل است و ابتدا با کلیاتی درباره کشاورزی پایدار آغاز می‌کنند و سپس به مباحث اجزاء سیستم‌های کشاورزی پایدار، اهمیت تلفیق در سیستم‌های کشاورزی پایدار، تجارت کشاورزی پایدار در جهان و اثرات اکولوژیکی کشاورزی پایدار می‌پردازد.
کتاب «کشاورزی پایدار» در 164 صفحه و به‌قیمت 16 هزار ریال دراختیار علاقه‌مندان قرار دارد.ح/الف

منبع :

http://www.acecr.net/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=458369&CategoryID=27

 

/ 0 نظر / 81 بازدید