مکانیسم اثر ضد میکروبی عصاره متانولی مورد سبز بر روی باکتری E.coli K12 HB101

 : ???? ??????? ???? ????? ??????? ????? 1384; 4(4-? (?? ?? ?? 16)):220-227.  

مکانیسم اثر ضد میکروبی عصاره متانولی مورد سبز بر روی باکتری

 E.coli K12 HB101

  غلام حسینیان احمد*,شکیبایی محمدرضا,جمالی زهره   * گروه آموزشی بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان    

زمینه و هدف:مورد گیاهی است که خاصیت ضد میکروبی داشته، از رشد باکتری‌ها

ممانعت کرده و مرگ بسیاری از پاتوژن‌ها را باعث می‌شود. با توجه به مشخص بودن

 مکانیسم اثر بسیاری از داروهای ضدمیکروبی، هنوز مکانیسم اثر ضدمیکروبی این

گیاه به درستی مشخص نشده است. در این تحقیق مکانیسم اثر ضد میکروبی

عصاره متانولی مورد، بر روی باکتریE.Coli HB101 مطالعه و بررسی شده است.
مواد و روش‌ها:
در این مطالعه آزمایشگاهی باکتری E.Coli K12 HB101 حاوی پلاسمید

 pBR322 در محیط مولر هینتون آگار، حاوی غلظت‌های مختلف عصاره گیاه مورد

 (از 56/1 تا 25/6 میلی‌گرم در میلی‌لیتر محیط کشت) رشد داده شد. باکتری‌ها

بهوسیله سونیکاسیون و یخ زدن و ذوب کردن، لیز شده و سپس فعالیت کاتالاز،

سوپراکسیددیسموتاز(SOD)، آنتی‌اکسیدان تام و مالون دیآلدیید سلولی اندازهگیری

 شد. همچنین DNA پلاسمیدی به روش لیزقلیایی تخلیص گردید و تغییر در حرکت

 پلاسمید، در ژل آگاروز نمونه‌هاییکه در غلظت‌های مختلف عصاره گیاه مورد،

رشد داده شده بودند با یکدیگر مقایسه شد.
یافته‌ها:غلظت‌های مختلف مورد هیچگونه اثری بر حرکت پلاسمید pBR322

در ژل نداشتند که نشان دهنده عدم تغییر وضعیت فضایی DNA است. با تغییر

 غلظت عصاره از 56/1 به 25/6 میلی‌گرم در میلی‌لیتر، فعالیت اختصاصی کاتالاز

در سلول‌های لیز شده از 20.47±0.7 به 5.1±2.9 واحد در میلی‌گرم پروتیین کاهش

 پیدا کرد.فعالیت سـوپـراکسیـد دیـسمـوتـاز، تـحت شـرایـط فــوق از 63.86±5.2

در نمـونـه شـاهـد بـه 20.04±1.6واحد در میلی‌گرم پروتیین در بالاترین غلظت

عصاره کاهش یافت. همزمان با کاهش فعالیت SOD میزان فعالیت ویژه آنتی‌اکسیدان

تام سلولی با افزایش میزان عصاره کاهش یافت، به طوریکه از مقدار

36.2±0.5به 6.42±2.2 میلی‌ مول در میلی‌گرم پروتیین لیز شده سلولی رسید.

اندازهگیری مقدار مالون دیآلدییدسلولی نشان داد که افزایش غلظت عصاره سبب

 افزایش مقدار نسبی آن از 23.09±7.6 به49.92±3.4 میکروگرم در میلی‌گرم

پروتیین میگردد.
نتیجه
گیری:این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه مورد، اثری روی DNA پلاسمیدی

 نداشته بلکه با افزایش رادیکال‌های آزاد اکسیژن و افزایش پراکسیداسیون لیپیدی،

 سبب صدمه سلولی شده و اثرات ضد میکروبی از خود نشان می‌دهد.

  کلید واژه:     

/ 0 نظر / 3 بازدید