بيوتکنولوژی کشاورزی

genom13a.jpg

معرفي بخش                                                                                                                                                       

مقدمه کلی برای معرفی بخش ژنوميکس و فعاليتهای عمده:                                                                                                                                  

          در بخش تحقیقات ژنوميكس پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی با استفاده از روش های نوين بيوتکنولوژی، ژنوم گياهان، ريزسازواره‌ها و آفات مهم مرتبط باکشاورزی مورد بررسي قرار مي گيرد.

عمده‌ترين فعاليت‌هاي اين بخش بررسي تنوع ژنتيكي گیاهان، سوش‌هاي مختلف عوامل بيماريزاي گياهي و حشرات، مکان يابی و نشانمند کردن ژنهای کنترل کننده تنشهای های زيستی و غير زيستی، تبديل نشانگرهاي تصادفی به نشانگرهاي اختصاصي، جداسازي، دست‌ورزي و همسانه‌سازي ژنهای مفيد ،ساخت پلاسميد، آناليز مولكولي گياهان تراريخته و تهيه كيتهايي به منظور تسهيل و تسريع شناسايي عوامل بيماري‌زا در گياهان مي‌باشد.

 

 

genom9a.jpg

 

 

شرح وظايف بخش تحقيقات ژنوميكس:

    -  انگشت‌نگاری DNA گياهان, حشرات و ريزسازواره‌هاي مهم مرتبط با كشاورزي

    -  تشخيص روابط فيلوژنتيك بين ارقام زراعي و گونه‌هاي وحشي

    رده‌بندي گياهان زراعي، باغي و زينتي و تفكيك و تشخيص ارقام و واريته‌ها با استفاده از نشانگرهاي مولکولی

    همکاری در تهيه بانکها ی اطلاعات مورفولوژيکی و مولکولی گونه های گياهی, حشرات و ريزسازواره‌ها ( مرتبط با کشاورزی) نگهداري شده در بانكهای ژن

    آزمايش مولكولي واردات گياهي به منظور بررسي ‌آلودگي احتمالي و تراريخته بودن آنها با تقاضاي مراجع ذيربط

    تهيه نقشه‌هاي ژنتيك اشباع، مولكولي، تلفيقي و فيزيكي گياهان، حشرات و ريزسازواره‌ها

    -  مکان يابی و نشانمند کردن ژنهای کنترل کننده تنش های زيستی و غير زيستی

    -   انتخاب تسهيل شده به وسيله نشانگرهای مولکولی

    -   تهيه کتابخانه هایcDNA  ژنومی و تعيين توالی ژنوم گونه های بومی ايران

    -   تهيه نشانگرهاي DNA، كاوشگرها، پيشبرها، مواد زيستي و همسانه های مورد نياز تحقيقات كشاورزي

   -  جداسازي و همسانه سازی ژنهای کنترل کننده تنش های زيستی و غير زيستی با هدف انتقال آنها به گونه های مهم زراعی با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ريزآرايه

    -   تعيين، دست‌ورزي و جايگزينی اجزاء ژن از قبيل پيشبردها، پايانه‌ها، اينترونها و تواليهاي رمز كننده

    -   تجزيه مولكولي گياهان تراريخته در سطح DNA و RNA.

    -    تهيه كيت جهت تسهيل و تسريع شناسايي عوامل بيماري‌زا در گياهان

 

آزمايشگاهها، فضاهاي تحقيقاتي و تجهيزات:                                                                                                                                                

 

بخش دارای يک آزمايشگاه به وسعت حدود 200 مترمربع, گلخانه تحقيقاتی و تعدادی از تجهيزات آزمايشگاهی به شرح زير می باشد: تحقيقات ژنوميكس

 

تعداد

نام شرکت سازنده

نام دستگاه

رديف

3

 Perkin Elmer، Bio-Rad

Theromocycler

1                    1

1

Beckman

اسپكتروفوتومتر

2                    2

1

Bootan

مايکروفر

3                    3

3

GFL, Jahl

شيكرانکوباتور

4                    4

15

Owl،Aktaria ،  BioRad

الکتروفورز

5                    5

1

/ 0 نظر / 76 بازدید