چگونه با سوسك برگخوار غلات مبارزه كنيم؟

چگونه با سوسك برگخوار غلات مبارزه كنيم؟

كنترل سوسك برگخوار غلات زماني قابل توصيه است كه سه لارو يا سه تخم در هر بوته در مرحله تشكيل غلاف باشد و يا در مرحله خوشه دهي يك لارو در هر برگ مشاهده شود. به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا) – سوسك برگخوار غلات با نام علمي (Oulema melanopus) سوسك كوچكي است به طول 4 تا 5 ميلي متر، نسبتا كشيده، سر سياه براق مايل به آبي، پيش گرده نارنجي تا قرمز رنگ و بالپوشها به رنگ آبي فلزي است كه روي هر يك تعداد 10 خط طولي موازي ديده مي شود.
اين حشره از اطراف تهران (ورامين)، آذربايجان شرقي، دزفول، اصفهان و مريوان جمع آوري شده است ولي احتمالا در سراسر ايران وجود داشته و به ويژه در مزارعي كه در مجاورت درياچه يا بركه هستند، بيشتر ديده مي شود.
تغذيه اين آفت از برگ غلات و گوته هاي غيرزراعي خانواده گندميان است. خسارت آنها بيشتر متوجه گندم، جو، يولاف و چاودار است و علاوه بر گندميان از پنجه مرغي و اويارسلام نيز تغذيه مي كند.
سوسك برگخوار غلات زمستان را به صورت حشره كامل در زير خاك سطحي مزرعه، بقاياي گياهي داخل مزرعه، شكاف هاي تنه درختان و زيرپوستك هاي تنه به سر مي برد. در اوايل بهار وقتي كه دماي محيط به 15 درجه سانتي گراد مي رسد، حشرات زمستان گذران پناهگاههاي زمستانه را ترك و در مزارع گندم مستقر مي شوند.
اين حشره در طي مراحل لاروي و بالغ با تغذيه از اپيدرم و پارانشيم سطح رويي برگ گندم و جو به موازات رگبرگ اصلي باعث كاهش سطح فتوسنتزي شده و نقصان محصول را سبب مي شود. اين تغذيه تا مرحله سنبله دهي و گلدهي ادامه مي يابد. تغذيه آنها بدين صورت است كه پارانشيم رويي برگها را مي خورند، ولي برگ را سوراخ نمي كنند. خسارت لاروها در محل تغذيه آنها شبيه حشرات كامل بوده و در صورت شدت حمله، بوته ها قبل از خوشه بستن، زرد و خشك مي شوند.
خسارت سوسك برگخوار غلات بعضي از سالها و در شرايط خاص اوج گرفته و مسئله ساز مي شود. به نظر مي رسد كه تلفات زمستانه و ميزان آن در اين نوسان جمعيتي نقش دارد. كاهش عملكرد 14 تا 25 درصد گزارش شده است.
در صورت شدت حمله مي توان از سمومي مانند مالايتون، سوين و يا ديپتركس به نسبت يك در هزار ماده خالص استفاده كرد، البته با مبارزه شيميايي بر عليه پوره هاي سن گندم، سوسك برگخوار غلات نيز كنترل مي شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید