بررسی توانایی جذب فلزات سنگین در گیاه میکوریزایی ممرز (Carpinus betulus L.) در م

بررسی توانایی جذب فلزات سنگین در گیاه میکوریزایی ممرز (Carpinus betulus L.) در منطقه رودبار

قارچها یکی از مهمترین اجزای زیستی خاک هستند که می‌توانند با ریشه گیاهان همزیستی میکوریزایی ایجاد کنند.این همزیستی علاوه بر تأثیر در جذب عناصر مورد نیاز گیاه وتأمین آب، نقش مهمی در بالا بردن تحمل گیاه نسبت به فلزات سنگین دارد.شناسایی شرایط اکولوژیکی مناسب جهت برقراری این همزیستی در اکوسیستم‌های مختلف به حفظ و بازسازی پوششهای گیاهی کمک می‌کند. در تحقیق حاضر که در بخش غربی از جنگلهای خزری ایران صورت گرفته است ( دامنة درفک رودبار در 3 ایستگاه با ارتفاعهای متفاوت از525 تا  متر1155) ، نمونه‌های ریشه، خاک، برگ گیاه غالب ممرز (Carpinus betulus) در دو فصل پاییز و بهار جمع‌آوری شد و مقاطع ریشه از نظر نوع میکوریزا مورد بررسی قرار گرفت و همچنین تعداد اسپورها در هر گرم خاک برای هر ایستگاه در دو فصل و ارتفاعهای مختلف شمارش گردید. نتایج نشان دادند که فصل و ارتفاع ، هر دو ، بر تعداد اسپور موثرند. میزان فلزاتسنگین Ni، Rb، Sr، Zn، Cu، Ba، Pb در خاک و برگ گیاهان با دستگاه فلورسانس اشعه(XRF) X اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می دهند که میکوریزا می تواند از جذب Pb در این گیاه ممانعت کند.

 

کلید واژه ها : گیاه ممرز ، فلزات سنگین ، قارچ میکوریزا ، رودبار

 مرمر نقی زاده منجیلی، حسن زارع مایوان، فائزه قناتی

منبع :

http://erijd.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=32

/ 0 نظر / 155 بازدید