بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد گندم

 

بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ارقام گندم

چکیده

به منظور بررسی تغییرات عملکرد دانه و بیوماس ارقام بومی و اصلاح شده گندم نان در شرایط آبیاری با آب شور و غیر شور اینتحقیق بر روی 8 رقم گندم در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه آزمایش اجرا شد. آبیاری در مراحل پنجه رفتن 29، ساقه رفتن 37، غلاف رفتن (بوتینگ) 47، خوشه رفتن 59، گرده افشانی 69 و پر شدن دانه 77 بر اساس تقسیم بندی مراحل رشد زادوکس مشخص و اعمال گردید.

آزمایش 1 )آبیاری با آب شور (تنش شوری) حدود 8-2/7 دسی زیمنس بر متر در تمام مراحل، آزمایش 2) آبیاری با آب شور و غیر شور (تنش ملایم) شامل آبیاری در مرحله پنجه با آب شور، آبیاری در مرحله ساقه با آب غیر شور، آبیاری در مرحله غلاف با آب شور و آبیاری در مرحله خوشه رفتن با آب غیر شور، آبیاری در مرحله گرده افشان با آب شور، آبیاری در مرحله پر شدن دانه با غیر شور. آزمایش 3) آبیاری با آب غیر شور(بدون تنش) در تمام مراحل و ارقام گندم شامل ارقام بولانی، کلک افغانی، کراس بولان، کویر، هیرمند، هامون، دز و چمران مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از تیمارها بر روی 6 خط 20 سانتی متری به طول 6 متر با بذرکار آزمایشی غلات کشت و در طول دوره رشد یادداشت برداری های مورد نیاز انجام گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنش شوری باعث کاهش عملکرد دانه و بیوماس در ارقام می شود به طوری که در شرایط تنش شوری عملکرد دانه 22 و بیوماس 11 درصد و در شرایط تنش ملایم عملکرد دانه 12 و بیوماس 3 درصد نسبت به شرایط بدون تنش کاهش نشان دادند عکس العمل ارقام نسبتبه تنش متفاوت بود، در بین ارقام مورد بررسی رقم دز با 4846 کیلوگرم و کراس بولانی با 4539 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشتند همچنین بیشترین بیوماس در رقم کراس بولانی با میانگین 13993 کیلوگرم و رقم چمران با میانگین 13832 کیلوگرم در هکتار وجود داشت، که ناشی از دامنه سازگاری نسبتا خوب این ارقام در شرایط تنش می باشد.

 

بررسی نژاد و فاکتورهای بیماریزائی سفیدک سطحی گندم با عامل (Blumeria graminis f.sp tritici) 

چکیده

بیماری سفیدک سطحی یا پودری گندم (Powdery Mildew) با عامل Blumeria graminis f.sp. tritici یکی از بیماری های مهم غلات در مناطقی با آب و هوای معتدل با رطوبت نسبی و بارندگی می باشد برای کنترل این بیماری و تدوین برنامه های اصلاحی مشخص در اصلاح ارقام و تولید ارقام مقاوم به آن، نیازمند به شناخت ژن های مقاومت، ویرولانس های موجود و فراوانی ویرولانس ها در منطقه می باشد برای نیل به این هدف از سال 81-1379 به مدت سه سال با کاشت خزانه ارقام استاندارد تعیین نژاد (Differential set, near Isogenic) شامل 16 لاین ایزوژنیک (13 لاین از ارقام زمستانه و 3 لاین گندم بهاره) مشخص شد که روی ژنهای مقاومت pm5b,pm4b,pm3c,pm3b وpm2,4b,8 هم در استان گلستان و هم در استان مازندران ویرولانس موجود است همچنین در 2 سال روی ژنهای مقاومت pm3a نیز ویرولانس ضعیفی مشاهده شد که می بایست مورد توجه قرار گیرد حال آنکه هیچگونه ویرولانسی روی ژنهای مقاومت pm7,pm3d,pm2,6,pm17,pm8,pm2,pm1 و pm1,2,9 در طی سه سال در مناطق کاشت این خزانه مشاهده نشده بود با توجه به نزدیکی ویرولانس های موجود در استان مازندران و گلستان از یک طرف و پایین بودن شدت آلودگی بر روی ارقام حامل ژن مقاومت به این بیماری، می توان نتیجه گرفت که اولاً ویرولانس ها و فراوانی آن در استان های هم جوار تشابه زیادی دارند و دوماً ارقام تک ژنی یا افتراقی مورد استفاده واکنش ضعیفی به ویرولانس های موجود نشان دادند

 

/ 2 نظر / 197 بازدید
bahman

mer30 az kare khoobetoon. manam teeze arshadam ro seed priming ba shoori kar mikonam. ishalla ke ma ham betoonim be jametoon bepeyvandim. bahman shakarami az daneshgahe tarbiat modares. khorramabadi

خانم مدنی

به نام خدا سلام طاعات و عبادات تون قبول درگاه الهی ببخشید موضوع پایان نامه من شبیه همین موضوع است اگر اشکالی ندارد لطفا در معرفی منابع انگلیسی راهنمایی بفرمایید سپاسگزار میشوم