اثر تناوب زراعی بر ترکیب، تراکم و نحوه پراکنش گیاهچه های علف هرز

علوم و صنایع کشاورزی نیمه دوم 1384; 19(2):137-146.  اثر تناوب زراعی بر ترکیب، تراکم و نحوه پراکنش گیاهچه های علف هرز  راشد محصل محمدحسن,سیاه مرگویی آسیه,نصیری محلاتی مهدی,خرقانی فریبا,اشرافی آزیتا    

جهت بررسی اثر تناوبهای زراعی بر ترکیب، تراکم و نحوه پراکنش جمعیت علفهای هرز

 آزمایشی در سال زراعی 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

 فردوسی مشهد در سه مزرعه مجزا تحت کشت ذرت – جو علوفه ای، نخود – جو

علوفه ای و زیره – جو علوفه ای به اجرا درآمد. گونه ها و تراکم آنها در کوادرتهای

 5/0×5/0  متر شناسایی و شمارش شدند. نمونه گیری به روش سیستماتیک به

 ترتیب بر روی شبکه هایی به ابعاد 5/12×5/12 متر، 5/11×5/11 متر و 5×10 متر و

دردو مرحله، یکی قبل از تیمار پس رویشی و دیگری سه هفته بعد از تیمار پس

رویشی انجام گرفت. تراکم علفهای هرز در جو بسیار پایین بود اما بطور کلی تراکم

علفهای هرز در مزرعه تحت کشت زیره – جو بیشترین و در مزرعه تحت کشت

ذرت – جو کمترین بود. از سوی دیگر علفهای هرز در داخل مزرعه به صورت لکه ای

پراکنده شده بودند. برخورد مناسب با این لکه ها اساس مدیریت در مکانهای ویژه

می باشد. نتایج نشان داد که ترکیب و تراکم گیاهچه ها، تحت تاثیر گیاه زراعی و

عملیات مدیریتی انجام شده در مزرعه قرار دارد و با اجرای یک تناوب صحیح و اعمال

 مدیریتهای منطقی در آن می توان تا حدود زیادی مشکل علف هرز در گیاه زراعی را

با حداقل میزان مصرف علف کش بهبود بخشید. کلید واژه: علف هرز، توزیع لکه ای، مدیریت در مکان ویژه

/ 0 نظر / 13 بازدید