بررسي روند خريد تضميني محصولات كشاورزي

موضوع : بررسي روند خريد تضميني محصولات كشاورزي در سالهاي 1372 تا 1384
مقاله : قاسم صالح آبادي كارشناس دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،

  

kh004183_.jpg

اهميت محصولات اساسي كشاورزي كه عمده‌ترين بخش مواد غذايي جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهد، برنامه‌ريزي در خصوص پايدار كردن توليدات ياد شده و افزايش آن را به تناسب رشد جمعيت، اجتناب‌ناپذير مي‌كند. اين مهم ما را بر آن داشت تا ضمن بررسي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي و عملكرد آن طي سالهاي اخير، مشكلات فرآوري آن را اعم از مسايل قانوني و اجرايي مورد مطالعه قرار دهيم.

به رغم وجود وزارت جهاد كشاورزي تحت عنوان‌هاي مختلف از ديرباز تاكنون به عنوان متولي و هدايتگر مسايل مربوط به توليد محصولات كشاورزي به لحاظ كمي و كيفي و نيز افزايش آن به تناسب رشد مصرف در جامعه، همواره شاهد آن بوده و هستيم كه بنا به دلايلي مانند نبود الگوي كشت مناسب و نداشتن اطمينان خاطر كشاورزان از عرضه به موقع محصولات توليدي خود در بازار مصرف به منظور تامين ملاش و جبران هزينه‌هاي انجام شده همچنين ايجاد انگيزه براي كار و تلاش به منظور توليد مجدد در يك دوره بهره‌برداري جديد، بسياري از كشاورزان، نخل‌داران و تاك‌داران از سرزمين آبا و اجدادي خود به مناطق دور و نزديك شهرها مهاجرت كرده و به دليل استمرار امر ياد شده در كنار ديگر مسايل و مشكلات حاكم بر مناطق روستايي نظير نبود آب، برق، گاز، مخابرات،‌ راه و غيره همواره بر خيل ايشان افزوده شده است. در حال حاضر شاهد آن هستيم كه جمعيت شهري بر روستايي غالب شده و همچنان در حال افزايش است.

وجود اين احساس در بين سياستگذاران و دست‌اندركاران توليدات محصولات اساسي كشاورزي ايشان را بر آن داشت كه نسبت به تهيه و تدوين مباني قانوني نسبت به خريد محصولات ياد شده اقدام كنند تا از اين رهگذر كشاورزان بتوانند با اطمينان خاطر بيشتري نسبت به توليد محصولات اساسي كشاورزي اقدام كنند.

 

پيشينه

هيئت وزيران در جلسه مورخ پانزدهم بهمن 1352 بنابه پيشنهاد شماره 510/34198 مورخ بيست و سوم دي ماه 1352 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون واحد روستاها و در اجراي تبصره يك ماده 13 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي و تبصره 3 ماده يك قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تعيين تكليف مووسسه‌هاي وابسته به آن، آيين‌نامه ترتيب تعيين و تضمين حداقل بهاي محصولات كشاورزي را تصويب كرد.

اين آيين‌نامه مشتمل بر شش فصل و 31 ماده بود كه هدف آن تضمين حداقل قيمت محصولات كشاورزي و دامي براي حمايت توليدكنندگان و تضمين درآمد كافي و مطلوب براي كشاورزان و تشويق سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و جلوگيري از نوسان‌هاي شديد و غيرمعقول قيمت محصولات كشاورزي بود.

محصولات عبارتند بودند از: محصولات زراعي، باغي و فرآورده‌هاي دامي كه به موجب مفاد آيين‌نامه و تصويب شوراي عالي بنابر اولويت‌ها همه ساله مشخص و حداقل قيمت براي آنها تعيين مي‌شد.

 

مراحل اجراي فعاليت خريد تضميني

در اجراي تبصره يك از ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي،‌ همه ساله قبل از شروع سال زراعي جديد وزارت جهاد كشاورزي با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد در يك واحد بهره‌برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي قيمت‌هاي پيشنهادي آن وزارتخانه را در خصوص تمام محصولات اساسي كشاورزي براي طرح در شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال مي‌كند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز پيشنهاد ياد شده را ضمن ارسال به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از طريق دفترهاي بخش (دفتر امور بازرگاني و دفتر امور آب، كشاورزي و منابع طبيعي) مورد بازبيني قرار مي‌دهد و در نشست‌هاي مشترك با حضور نمايندگان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي در محل سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نسبت به تعيين قيمت هر يك از محصولات ياد شده اقدام مي‌كند و قيمت‌هاي ياد شده كه طي يك صورتجلسه تنظيمي مورد توافق كار گروه قرار گرفته است از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان وتوليدكنندگان به ستاد كنترل و بررسي قيمت‌ها ارسال مي‌شود. در ستاد مزبور كه با حضور اعضاي ستاد تشكيل مي‌شود موضوع دوباره مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه پس از تاييد آن، براي طرح در شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعاده مي‌شود.

حال با توجه به تاييد موضوع در ستاد بررسي كنترل قيمت‌ها و اطلاعات موجود از چگونگي روند انجام كار و قيمت‌هاي تعيين شده، گزارش شوراي اقتصاد كه حاوي نظر‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است توسط سازمان تهيه و در كميسيون شوراي اقتصاد و آنگاه در شوراي اقتصاد مطرح و پس از تصويب نهايي آن توسط هيت دولت به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.

در اجراي تبصره 2 از ماده واحده ياد شده دولت موظف است قيمت‌هاي مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعي (آخر شهريور ماه)،‌ از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام كند. در اين خصوص نيز همانگونه كه اشاره شد پس از طرح موضوع در ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها،‌گزارش مربوط به قيمت‌هاي تعيين شده هر يك از محصولات زراعي و باغي توسط دفترهاي بخشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ضمن طرح موضوع در كميسيون شوراي اقتصاد و در نهايت تصويب آن در شوراي اقتصاد از طريق هيات دولت ابلاغ مي‌شود.

براساس مندرجات تبصره 3 نيز دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع مالي خود تامين كند. در اين راستا ضمن اختصاص يك رديف بودجه به همين منظور (رديف 503287 اعتبار مربوط به ضرر و زيان خريدهاي تضميني) همه ساله با توجه به ميزان خريدهاي صورت گرفته توسط دستگاه مباشر خريد و ضرر و زيان ناشي از خريد ياد شده، رقم مورد نياز رديف ياد شده در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در لايحه بودجه سنواتي و پس از تاييد آن در مجلس شوراي اسلامي، در قانون بودجه لحاظ مي‌شود.

شيوه عمل به آن نيز به اين صورت است كه پس از پايان عمليات مربوط به خريد و فروش هر يك از محصولات خريداري شده براي بررسي و اظهار نظر قطعي سازمان حسابرسي به آن سازمان و رونوشتي از آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اجراي مندرجات ماده 70 قانون محاسبات عمومي نسبت به بررسي صورت وضعيت ارسالي و انطباق آن با مصوبه شوراي اقتصاد و دستورالعمل ابلاغي، ضمن مبادله موافقت‌نامه با دستگاه اجرايي در زمينه ياد شده نسبت به تامين 70 درصد از زيان احتمالي از محل اعتبار مربوط به ضرر و زيان خريدهاي تضميني (رديف 503287) به صورت علي‌الحساب اقدام مي‌كند و آن را در اختيار دستگاه مباشر خريد قرار مي‌دهد.

دستگاه مباشر خريد مكلف است ارقام دريافتي را در سررسيد مشخص به منظور بازپرداخت تسهيلات دريافتي از بانك عامل و كارمزد آن به بانك عامل مسترد كند.

علاوه بر آنچه گفته شد،‌ براساس مصوبه سنواتي شوراي اقتصاد، چون چگونگي تامين تنخواه مورد نياز براي خريد هر يك از محصولات اساسي كشاورزي و هزينه‌هاي تبعي مترتب بر آن عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، بدين روي با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با دست‌اندركاران امر خريد محصولات تضميني و بررسي‌هاي به عمل آمده، نسبت به برآورد رقم مورد نياز به منظور خريد هر يك از محصولات اقدام و سر جمع اعتبار مورد نياز را در قالب تسهيلات اعتباري در رديف بودجه‌اي دستگاه مباشر خريد، منظور مي‌كند. متعاقب آن و با توجه به درج رقم ياد شده در قانون بودجه، آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه توسط هيات دولت تصويب و به دستگاههاي اجرايي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ مي‌شود. در اين راستا، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي جداول گردش نقدينگي مربوط به هر يك از كالاها را به همراه تعهد و تضمين بازپرداخت آن به منظور اعطاي تسهيلات به دستگاه مباشر خريد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي‌كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز پس از دريافت مكاتبات ياد شده و انطباق آن با موارد قانوني آيين‌نامه اجرايي، نسبت به پرداخت تسهيلات از طريق بانك عامل به دستگاه اجرايي اقدام مي‌كند.

حال يكي ديگر از مشكلات فرآوري خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در زمينه اجراي تبصره 3 قانون ياد شده و مصوبات هيات دولت در اين خصوص بدين گونه است كه چون براساس ماده 70 قانون محاسبات عمومي تنها 70 درصد از ضرر و زيان احتمالي خريد مربوط به هر يك از محصولات خريداري شده قبل از حسابرسي آن توسط سازمان حسابرسي و تاييد زيان قطعي توسط دولت، آن هم به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود و 30 درصد مابقي آن منوط به اعلام نظر سازمان حسابرسي است كه پس از اظهار نظر توسط آن سازمان و تاييد زيان قطعي، در بودجه سنواتي دستگاه مباشر خواهد آمد. از طرفي عمده خريدهاي اتفاق افتاده تاكنون با زيان مواجه بوده و كارمزد 18 درصد تسهيلات دريافتي نيز رقم ياد شده را مضاعف مي‌كند. بنابر اين دستگاه مباشر خريد تاكنون نتوانسته است با توجه به عدم حسابرسي محصولات خريداري شده تمام تسهيلات دريافتي را از بانك در موعد مقرر بازپرداخت كند. اين امر سبب شده است كه مضاف بر روند روبه رشد بدهي بانكي دستگاه مباشر و شمول جريمه تاخير و ديركرد به تسهيلات دريافتي آن، دستگاه در خصوص پرداخت مطالبات كشاورزان با كمبود نقدينگي مواجه شود و مطالبات ايشان را با تاخير پرداخت كند.

 

عملكرد خريد تضميني در سال 1372

در سال 1372 براي نخستين بار 9 درصد از سيب‌زميني توليد شده در كشور با اعتباري معادل 86/35 ميليارد ريال از توليدكنندگان خريداري شد كه زياني معادل 07/32 ميليارد ريال را به دولت تحميل كرد. با توجه به انجام خريد ياد شده قيمت عمده‌فروشي آن در مركز توليد از قيمت تضميني پايين‌تر بود.

 

خريد تضميني محصولات در سال 1373

در سال 1373 با كاهش مقدار توليد سيب‌زميني مقدار خريد تضميني اين محصول در مقايسه با سال قبل از آن كاهش چشمگيري يافت و فقط 19 درصد از محصول ياد شده توسط كشاورزان به دولت عرضه شد. در نتيجه زيان ناشي از عمليات مزبور نيز به 179 ميليون ريال كاهش پيدا كرد. در اين سال با توجه به كاهش قيمت پياز و ضرورت تشخيص وزارت كشاورزي (وقت) مبني بر خريداري اين كالا با اعتباري معادل 24 ميليون ريال نسبت به خريد 02/0 درصد از پياز توليدي از كشاورزان توسط دولت اقدام شد.

 

خريد تضميني محصولات در سال 1374

در سال 1374 براي نخستين بار محصول خرما به صورت تضميني و پس از گذشت 2 سال از قانون اجراي قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي از نخل‌داران مناطق خرماخيز كشور خريداري شد و اعتبار مورد نياز براي خريد ياد شده معادل 252/1 ميليارد ريال بود و بابت خريد مزبور 966 ميليون ريال زيان بر دولت تحميل شده است. در اين سال هيچ گونه خريدي در خصوص سيب‌زميني و پياز انجام نگرفت.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1375

در سال 1375 با توجه به 6/9 درصد رشد توليد محصول خرما، خريد تضميني اين محصول نسبت به سال ماقبل آن بالغ بر 50 درصد افزايش يافت، در حالي كه خرماي خريداري شده از خرماهاي با واريته قيمت پايين بود و زيان حاصل نسبت به سال گذشته از 77 درصد به 68 درصد در هر كيلوگرم كاهش يافت.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1376

در سال 1376 مقدار 4977 تن سيب‌زميني از كشاورزان خريداري شد كه 15/0 درصد از مجموع سيب‌زميني توليدي در سال ياد شده، بوده است. خريد اين محصول در مقايسه با سال‌هاي 1373 و 1372 به ترتيب 1/19 درصد و 3/98 درصد كاهش داشته و اين در حالي است كه ميزان توليد در سال ياد شده نسبت به سال‌هاي مزبور به ترتيب 1/3 درصد و 9/1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 

خريد تضميني محصولات اساسي در سال 1378

كل پياز خريداري شده در سال 1378 حدود 60967 تن بوده كه با قيمت تضميني كيلويي 252 ريال از كشاورزان استان‌هاي اصفهان، يزد، مركزي، لرستان،‌خراسان و خوزستان خريداري شد. خريد ياد شده بالغ بر 4/4 درصد كل توليد بود.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1379

در سال ياد شده مقدار 40470 تن پياز و 15725 تن خرما از كشاورزان خريداري شد. پياز خريداري شده در سال 1379 از نوع طرح استمرار بوده و زياني معادل 320/17 ميليارد ريال همراه داشته است. زيان خرما در سال ياد شده رقمي معادل 758/17 ميليارد ريال بوده است.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1380

در سال 1380 خريد تضميني محصولات هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ نوع محصول افزايش قابل توجهي دارد. البته گفتني است كه خريد كشمش سال ياد شده محصول سال 1379 است كه دستوالعمل خريد آن در اواخر سال 1379 ابلاغ شد و در عمل خريد در ابتداي سال 1380 شروع شد. در اين سال مضاف بر خريد پياز و خرما به ترتيب با رشدي معادل 7/517 درصد و 5/23 درصد نسبت به سال قبل، محصول كشمش در دو مرحله (ابتداي سال محصول 1379 و در مهر ماه،‌محصول سال 1380 به ترتيب 14494 تن و 55219 تن9 پنبه وش به ميزان 27518 تن، سيب‌زميني به ميزان 44117 تن خريداري شده است.

 

خريد محصولات اساسي كشاورزي در سال 1381

در اين سال محصول خرما به ميزان 29579 تن، وش پنبه به ميزان 60764 تن، حبوبات 24231 تن، كشمش 66266 تن، پياز 161803 تن و در آخر سيب‌زميني كه عمده آن نوع بهاري است، 49829 تن بوده است.

زيان ناشي از خريدهاي ياد شده به ترتيب 270/35، 201/27، 880/19، 320/46، 718/62 و 413/26 ميليارد ريال بوده است.

در اين سال عمليات وش پنبه همراه با 6/9 ميليارد ريال سود مواجه بود اما به دليل كارمزد متعلقه و برآورد هزينه حسابرسي عمليات ياد شده 201/27 ميليارد ريال زيان نشان مي‌دهد.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1382

بخشي از خريد تضميني محصولات اساسي در سال 1382 (كه صورت وضعيت نهايي آن مشخص بود) در اجراي ماده 70 قانون محاسبات عمومي، طي  موافقتنامه متبادله با سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به شرح زير بوده (70 درصد از زيان احتمالي پرداخت شد): - محصول سيب‌زميني به مقدار 150 تن، زيان ناشي از عمليات ياد شده 4/81 ميليون ريال- محصول پياز به مقدار 5101 تن، زيان ناشي از عمليات ياد شده، 7/4197 ميليون ريال. خريد تضميني پيله‌تر توسط شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران طي ساليان اخير انجام مي‌گرفته است، اما خريد ياد شده در سال 1381 به ميزان 1507 تن پيله تر از نوغانداران سراسر كشور انجام پذيرفته و زياني معادل 950/16 ميليارد ريال را به همراه داشته است و بابت احتمال زيان ياد شده مبلغ 20 ميليارد ريال به صورت علي‌الحساب در اختيار دستگاه مباشر خريد قرار داده شده است. ميزان خريد پيله تر در سال ياد شده 2900 تن و در سال جاري نيز 2350 تن بوده است.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1383

در اين سال نيز محصولات پنبه وش، حبوبات، كشمش، پياز، خرما و پيله تر همانند سالهاي قبل با توجه به كاهش قيمت كالاهاي مزبور تا حد پايين‌تر از نرخ تضميني آن در بازار مصرف با اعتباري بالغ بر 765631 ميليون ريال به ترتيب به مقدار 10199، 8115، 12585، 135434، 138124، 53735 و2400 تن صورت پذيرفته است. زيان عمليات ياد شده به ترتيب 16222، 3670، 18649، 36698، 86828 و 94528 ميليون ريال است كه تا اين مقطع تمام ارقام مربوط براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با دو دستگاه مباشر خريد در اختيار دستگاه‌ها قرار گرفته است.گفتني است، زيان احتمالي مربوط به پيله تر به دليل عدم ارائه صورت وضعيت نهايي عمليات خريد و فروش آن محاسبه نشده و به تبع آن در اختيار دستگاه مباشر خريد نيز قرار نگرفته است.

 

خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال 1384

در اين سال نيز محصولاتي چون چاي، ذرت، جو،‌سيب‌زميني،‌پياز، خرما، كشمش، پيله تر و ... از كشاورزان خريداري شده است كه به دليل عدم ارسال صورت وضعيت نهايي عمليات خريد و فروش در آن از سوي دستگاه‌هاي مباشر خريد به مقدار كمي خريد اتفاق افتاده و اما آن بخش از زيان مربوط كه مورد محاسبه قرار گرفته و اعتبار مورد نياز براساس موافقت‌نامه مبادله شده با دستگاه اجرايي تامين شده، به شرح زير است:

برگ سبز چاي 319878 ميليون ريال، چاي خشك 98827 ميليون ريال، پياز 30179 ميليون ريال و سيب‌زميني 22716 ميليون ريال. در اين سال عمليات مربوط به خريد و فروش كشمش به مقدار 24803 تن خريد و اعتباري بالغ بر 127013 صورت پذيرفته كه به دليل فروش مناسب آن پس از محاسبه هزينه‌هاي تبعي مربوط و كارمزد بانكي متعلقه با 904 ميليون سود مواجه شده است.

با توجه به جدول شماره يك ميزان ضرر و زيان پرداختي بابت خريدهاي تضميني برخي از اقلام كشاورزي از سال 1373 تا پايان سال 1383، صرف نظر از مقدار كمي كالاهاي خريداري شده، در مي‌يابيم كه طي سالهاي ياد شده بيشترين ارقام مربوط به ضرر و زيان پرداختي از نظر تنوع كالايي مربوط به سالهاي 1381 و 1382 با تعداد 7 قلم كالاي كشاورزي و كمترين آن مربوط به سالهاي 1372، 1374، 1375، 1376، 1378 با تعداد يك قلم كالا است. در اين بين در سال 1377 هيچ گونه خريد تضميني در خصوص كالاهاي كشاورزي صورت نپذيرفته است.

از نظر زيان وارده ناشي از عمليات خريد و فروش محصولات اساسي كشاورزي، بيشترين زيان پرداختي مربوط به سال 1381 با رقمي معادل 246323 ميليون ريال و كمترين زيان پرداختي مربوط به سال 1373 با رقمي معادل 188 ميليون ريال بوده است. يادآور مي‌شود براساس اطلاعات مندرج چنانچه زيان محاسبه شده سال 1384 در مورد دو محصول چاي و سيب‌زميني را مدنظر قرار دهيم در مي‌يابيم كه هم زيان ناشي از عمليات خريد و فروش كالاي كشاورزي در سال 1384 به مراتب بيشتر از سال 1381 خواهد شد و هم به لحاظ محصولي عمليات خريد و فروش چاي نسبت به ديگر محصولات كشاورزي با رقمي معادل 418705ميليون ريال، بيشترين زيان را به همراه داشته است.

اين در حالي است كه تنها دو قلم از كالاهاي خريداري شده  در سال 1384 به منظور ارايه اطلاعات مربوط مورد محاسبه قرار گرفته. در مجموع چنانچه ميزان حمايت دولت از كالاهاي آورده شده را به جز اقلام مربوط به سال 1384 محاسبه كنيم به طور متوسط سالانه 102814 ميليون ريال از اعتبارات رديف 503287 در اين خصوص هزينه شده كه عمده رقم آن بابت كارمزد تسهيلات دريافتي بوده است.

 

پيشنهاد

از آنجا كه كل زيان پرداختي بابت محصولات اساسي كشاورزي (خريداري شده به صورت تضميني) از محل اعتبارات رديف 503287 مربوط به ضرر و زيان خريد هاي تضميني، قوانين بودجه سنواتي قابل تامين و پرداخت است، بنابر اين چنانچه دستگاههاي اجرايي خريد تضميني به محصولات اساسي كشاورزي بتوانند با توجه به بوروكراسي موجود (تهيه و تنظيم صورت وضعيت نهايي خريد و فروش و غيره) گزارش مربوط را در اسرع وقت و موقعيت زماني مناسب به دستگاههاي نظارتي از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه كنند، اين امكان وجود دارد كه كل وجوه مربوط از محل اعتبارات رديف 503287 يا با پادار كردن آن در بودجه دستگاه اجرايي براي دوره زماني بعد از آن به صفر كاهش يابد و از آن زمان به بعد اعتبار رديف 503287 براي جبران ضرر و زيان حاصل از خريد و فروش كالاي تضميني خريداري شده در همان مقطع زماني و به منظور خريد كالاهاي تضميني در اختيار دستگاه مباشر قرار داده شود. بدين ترتيب حتي‌الامكان نيازي به استفاده از تسهيلات اعطايي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب تسهيلات تبصره 2 قوانين بودجه سنواتي نيست و به دليل دو رقمي بودن كارمزد تسهيلات اعطايي بخش عمده‌اي از زيان مربوط كاهش خواهد يافت.

در پي حذف تعرفه ورودي كنجاله سويا از 25 درصد به صفر در آذرماه سال گذشته، سامان‌ها، موسسات،

/ 0 نظر / 13 بازدید