آزمون ارشد کشاورزی

جدول برنامه‌ زمانی‌ اجرای‌ آزمون هر یک‌ از کدرشته‌های‌ امتحانی‌ آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی 1388


 1301
 مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری ـ مرتعداری)  
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
89
 1302
 مهندسی کشاورزی (آبیاری و زهکشی ـ سازه‌های آبی ـ منابع آب)  
 صبح جمعه
 25/11/1387
 
90
 1303
 مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات ـ زراعت ـ علوم و تکنولوژی بذر ـ اکولوژیک « اگرواکولوژی »)  
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
91
 1304
 مهندسی کشاورزی ـ اقتصاد کشاورزی
 صبح جمعه
 25/11/1387


92
 1305
 مهندسی کشاورزی ـ علوم باغبانی
 صبح جمعه
 25/11/1387


93
 1306
 مهندسی کشاورزی ـ ترویج و آموزش کشاورزی
 صبح جمعه
 25/11/1387

 


94
 1307
 مهندسی منابع طبیعی ـ جنگلداری
 صبح جمعه
 25/11/1387

 

 
95
 1308
 مهندسی کشاورزی ـ علوم خاک
 صبح جمعه
 25/11/1387


96
 1309
 مهندسی کشاورزی (علوم دامی ـ پرورش و تولید طیور)
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
97
 1310
 مهندسی تولیدات گیاهی (اصلاح گیاهان باغبانی و تولید محصولات باغبانی)
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


98
 1311
 مهندسی منابع طبیعی ـ شیلات
 صبح جمعه
 25/11/1387


99
 1312
 مجموعه مهندسی منابع طبیعی (چوب شناسی و صنایع چوب ـ صنایع خمیر و کاغذ ـ حفاظت و اصلاح چوب ـ فراورده‌های چندسازه چوب)  
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
100
 1313
 مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی
 صبح جمعه
 25/11/1387


101
 1314
 مهندسی کشاورزی ـ حشره شناسی کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387

 
102
 1315
 مهندسی کشاورزی ـ بیماری شناسی گیاهی
 صبح جمعه
 25/11/1387

 
103
 1317
 مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست
 صبح جمعه
 25/11/1387


104
 1319
 مهندسی کشاورزی ـ مکانیک ماشینهای کشاورزی
 صبح جمعه
 25/11/1387


105
 1320
 هواشناسی کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


106
 1321
 مهندسی منابع طبیعی ـ مدیریت مناطق بیابانی
 صبح جمعه
 25/11/1387


107
 1322
 مهندسی کشاورزی ـ مکانیزاسیون کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


108
 1323
 مهندسی منابع طبیعی ـ بیابان زدایی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


109
 1324
 مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی در کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


110
 1325
 مهندسی کشاورزی ـ توسعه روستایی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387
 
111
 1326
 مهندسی کشاورزی ـ شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387


112
 1327
 مدیریت کشاورزی
 صبح پنج‌شنبه
 24/11/1387
 

/ 1 نظر / 73 بازدید
مجتبي مقدسي

انتشارات حروفيه ناشر برجسته ي کتاب هاي تاريخ، فرهنگ و ادبيات ناشر تخصصي منابع تاريخ و فرهنگ لرستان آماده سازي کتاب ( حروف نگاري – ويراستاري- نمونه خواني و صفحه بندي ) تلفن: 09121380263 مجتبي مقدسي / آدرس: تهران صندوق پستي 533 - 16315 سايت : www.horoufiyeh.com