بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه (Medicago sativa) در استان لرستان

پژوهش و سازندگی بهار 1380; 14(1 (پی آیند 50) در منابع طبیعی):67-71.  بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه (Medicago sativa) در استان لرستان   انصاری ناصر,یوسفی بایزید    

آزمایش، بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه (Medicago sativa) در استان لرستان، میزان پایداری تولید علوفه 6 رقم یونجه چند ساله (همدانی، کدی، کریساری، سیمرچنسکایا، قره یونجه و مائوپا) را در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در دو مکان (زاغه و قائد رحمت) در استان لرستان در طی سال های 1364 الی 1369 براساس روش Russell و Eberhart مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هیچ کدام از ارقام مورد بررسی دارای واریانس انحراف از خط (S2di) معنی دار نبودند این امر نشان می دهد که ارقام یونجه دارای رابطه خطی با محیط های مورد آزمایش بودند. براساس جدول تجزیه پایداری واریانس خطی رقم × محیط که بیانگر ضرایب رگرسیون ارقام بر محیط می باشد در سطح احتمال %5 معنی دار شده است به عبارت دیگر ارقام عکس العمل های متفاوتی را به تغییرات محیطی نشان می دهند. براساس نمودار پایداری ارقام یونجه چند ساله که دو پارامتر ضریب رگرسیون ارقام بر محیط (bi) و عملکرد علوفه ارقام را به صورت توام مورد بررسی قرار می دهد. از بین ارقام مورد بررسی رقم قره یونجه با b=1.082 و عملکرد علوفه 1626.86 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین پایداری تولید علوفه در محیط های مورد آزمایش بود. پس از رقم قره یونجه ارقام کدی b=0.94 و عملکرد علوفه )1613.24 کیلوگرم در هکتار( وسیمر b=1.099 و عملکرد علوفه 1599.3 کیلوگرم در هکتار جزو پایدارترین ارقام بودند. در این آزمایش رقم یونجه کریساری علی رغم عملکرد علوفه بالا )1769.31 کیلوگرم در هکتار( به دلیل شیب زیاد خط رگرسیون آن با محیط های آزمایشی )اختلاف بسیار معنی دار ضریب رگرسیون بر محیط آن (b=1.25)] با [1 ارقام ناپایدار بود. )منظور این است که چون ضریب رگرسیون رقم یونجه کریساری بر محیط یعنی b=1.25 با خط رگرسیون یعنی 1 اختلاف معنی دار دارد لذا پایدار نیست(.

 کلید واژه: یونجه چند ساله، رقم، عملکرد، پایداری

/ 0 نظر / 8 بازدید