بررسی آسیب های مکانیکی پنج نوع ماشین سیب زمینی کن در منطقه فریدن اصفهان

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی تابستان 1380; 5(2):195-208.   بررسی آسیب های مکانیکی پنج نوع ماشین سیب زمینی کن در منطقه فریدن اصفهان   همت عباس,تاکی اورنگ      

هر گونه نیروی مکانیکی وارده به غده های سیب زمینی در حین برداشت می تواند

 موجب آسیب های مکانیکی به غده ها گردد. از بین بردن قسمت های هوایی بوته ها

 مدتی پیش از برداشت، در بهبود خواص رئولوژیک غده ها و کاهش آسیب های

مکانیکی موثر است. به منظور بررسی اثر ماشین های سیب زمینی کن زنجیر نقاله ای

 و غربال لرزشی بر افت کمی (غده ها برداشت نشده، مدفون شده، بریده شده

و له شده) و کیفی (آسیب های مکانیکی) غده های سیب زمینی، و مطالعه تاثیر

 از بین بردن و نبردن قسمت های هوایی گیاه دو هفته قبل از برداشت بر کاهش

 آسیب های مکانیکی، آزمایش هایی در منطقه فریدن اصفهان انجام گرفت. دو تیمار

 از بین بردن یا نبردن قسمت های هوایی بوته سیب زمینی پیش از برداشت، با پنج

ماشین سیب زمینی کن (به ترتیب با زنجیر نقاله بلند با تکان دهنده، با زنجیر نقاله

 دو قسمتی با تکان دهنده، با زنجیر نقاله یک قسمتی با تکان دهنده، با زنجیر نقاله

 یک قسمتی بدون تکان دهنده، و سیب زمینی کن غربال لرزشی) با کارگیری طرح

بلوک های نواری در چارچوب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار ارزیابی شد.

رقم مارفونا در مزرعه کاشته شده بود.
نتایج نشان داد که از میان پارامترهای مربوط به افت کمی محصول، تنها در عملکرد

ماشین های مورد آزمایش در درصد غده های کنده نشده و مدفون شده تفاوت معنی دار

 وجود داشت. وجود دیسک های کناری و یا چرخ های تثبیت عمق در سیب زمینی کن

 و تنظیم غلط ماشین، در ایجاد این افت های کمی موثر بود. مقایسه ماشین

 سیب زمینی کن با غربال لرزشی، با دستگاه های سیب زمینی کن با غربال

 زنجیر نقاله ای نشان داد که این دستگاهی است با توانایی غربال کنندگی کم،

 در نتیجه غده ها مدت زیادی برای غربال شدن روی آن حرکت می کنند. این امر باعث

 می گردد که درصد غده های سالم در این ماشین کمترین، و درصد غده های مدفون

 شده بیشترین باشد. عملیات سرزنی در کاهش آسیب به عمق کمتر از سه میلی

متر موثر بود. اگرچه سیب زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی بدون تکان دهنده دارای

 کمترین شاخص آسیب مکانیکی بود، ولی میان سیب زمینی کن های زنجیر نقاله ای

 آزمایش شده نیز تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد وجود نداشت.

 

کلید واژه: برداشت مکانیزه سیب زمینی، سیب زمینی کن زنجیر نقاله ای،

سیب زمینی کن غربال لرزشی، آسیب های داخلی و خارجی

   

/ 0 نظر / 57 بازدید