تلفیق و ارزیابی آزمایشگاهی موزع نیوماتیکی در دقیق کار سمبه ای

پژوهش کشاورزی زمستان 1383; 4(2):11-23.   تلفیق و ارزیابی آزمایشگاهی موزع نیوماتیکی در دقیق کار سمبه ای   دولتی مجید,کارپرورفرد سیدحسین      

در تحقیق حاضر اقدام به تلفیق موزع نیوماتیکی (بشقاب خلاء) روی کارنده سمبه ای

 از نوع بیلچه ای گردید. این نوع کارنده هنگام کار، حفره هایی با فاصله و عمق یکسان

 در زمین ایجاد نموده و در داخل هر حفره یک بذر قرار می دهد و روی آن را می پوشاند.

 کارنده در شرایط آزمایشگاهی بوسیله گریس بلت ارزیابی شد.
در این آزمایش اثر سطوح مختلف سرعت پیشروی (
2.8، 3.7، 4.6، 5.5، 6.4 و 7.3

کیلومتر در ساعت) بر شاخص چند کاشتی، شاخص کیفیت تغذیه، شاخص نکاشت،

 انحراف دقت و میزان قرارگیری بذرها در درون حفره ها مورد بررسی قرار گرفت. این

 شاخص ها که بر مبنای فاصله تئوری بین بوته ها بدست می آیند، بیان کننده

دقت کار کارنده هایی هستند که از موزع تک دانه کار استفاده می کنند. نتایج حاصل

 نشان داد که افزایش سرعت پیشروی باعث افزایش شاخص انحراف دقت شده و

 میزان قرارگیری بذرها در درون حفره ها را کاهش می دهد اما تأثیر معنی داری بر

شاخص چند کاشتی، شاخص نکاشت و شاخص کیفیت تغذیه مشاهده نشد.

به علاوه، مناسب ترین سرعت پیشروی دستگاه 6.4 کیلومتر در ساعت بدست آمد.

  کلید واژه:     تلفیق و ارزیابی آزمایشگاهی موزع نیوماتیکی در دقیق کار سمبه ای

منبع : پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

/ 0 نظر / 13 بازدید