مقایسه عملکرد علوفه کشت مخلوط و تک کشتی یونجه و آگروپایرون

تحقیقات مرتع و بیابان ایران تابستان 1387; 15(2 (پیاپی 31)):256-268.   مقایسه عملکرد علوفه کشت مخلوط و تک کشتی یونجه و آگروپایرون   قادری غلام رضا*,گزانچیان علی,یوسفی محمود   * مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    

کشت مخلوط میتواند بعنوان یکی از راههای افزایش عملکرد و پایداری تولید در واحد

سطح مطرح باشد. امروزه کشت مخلوط گراس با لگوم بخاطر بالا رفتن ارزش غذایی

علوفه مخلوط به لحاظ تامین انرژی از گراس و پروتئین از گونه لگوم بیشتر مرسوم است.

بمنظور تعیین قابلیت تولید علوفه کشت مخلوط دو گیاه چند ساله یونجه

 (Medicago sativa v.codyو آگروپایرون (Agropyron desertorumدر شرایط دیم

شمال خراسان، آزمایشی با دو میزان بذر یونجه و آگروپایرون بصورت خالص و

مخلوط اجرا گردید. تیمارها شامل کشت خالص دو گونه و سه نسبت مخلوط

33، 50 و 66 درصد از هر گونه بود که در دو روش درهم و ردیفی کشت گردید.

در روش کشت مخلوط ردیفی، فاروهایی به فاصله 40 سانتیمتر ایجاد شده

و گونه ها در ردیفهای متناوب کشت شدند. در روش درهم، زمین پس از تسطیح

دست نخورده باقیمانده و بذرها بصورت دست پاش کشت گردید. آزمایش بصورت

اسپلیت پلات در چهار تکرار در قالب بلوک کامل تصادفی اجرا گردید. این طرح طی

سالهای 79- 1374 در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی شمال خراسان با متوسط

بارندگی سالانه 270 میلیمتر اجرا شد. برداشت گونه ها در فصل بهار در مرحله

گلدهی یونجه و خوشه دهی آگروپایرون صورت گرفت. علوفه بدست آمده بصورت تازه

و خشک توزین شده و وزن خشک دو گونه به تفکیک و در مجموع هر سال

اندازه گیری شد. عملکرد علوفه خشک مجموع دو گونه در تیمارهای خالص و مخلوط

و همچنین سهم هر گونه در مخلوط، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تجزیه آماری شش ساله اجرای طرح نشان داد که عملکرد گونه ها

ارتباط مستقیم با بارندگی سالانه داشته و در بین تیمارها، مخلوط 66 درصد یونجه

و 33 درصد آگروپایرون بیشترین عملکرد را داشت. متوسط عملکرد علوفه خشک

یونجه خالص 1.8 تن در هکتار و آگروپایرون خالص 1.2 تن بود. به لحاظ عملکرد علوفه،

در تیمارهای مخلوط، گونه غالب یونجه و گونه مغلوب آگروپایرون بود، بهمین دلیل

سهم آگروپایرون در مخلوط بتدریج کاهش یافت. بطور کلی، نتایج این تحقیق نشان

می دهد که بهترین ترکیب گونه ای مخلوط، نسبتی حدود دو سوم یونجه و یک

سوم آگروپایرون قابل توصیه بوده که این نسبت می تواند در احیا اراضی دیم کم

بازده استان خراسان شمالی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلید واژه: کشت مخلوط، یونجه، آگروپایرون، تولید علوفه    

/ 0 نظر / 216 بازدید