31 : تحقیقات مرتع و بیابان ایران 1383; 11(3):309-322.
 
بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم استان لرستان
 
انصاری ناصر,زهدی مهدی
 
 
 
به منظور تعیین بهترین میزان بذر و کود در کشت دیم اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم، آزمایشی با مقادیر 30، 40 و 50 کیلوگرم بذر و 30، 40، 50 و 60 کیلوگرم کود فسفات آمونیوم در هکتار و در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت اسپیلیت پلات در 3 تکرار در ایستگاه دوراهی دورود واقع در 65 کیلومتری شمال شرق خرم آباد، مرکز استان لرستان به مدت 3 سال از سال 1373 تا 1375 به اجرا درآمد.
پس از تعیین درصد خلوص و قوه نامیه بذرها، کاشت در 8 ردیف به طول 5 متر با فواصل 40 سانتیمتری و به عمق تقریبی 5-3 سانتیمتر در اوایل آذرماه سال 1372 صورت گرفت. در طول رشد مراقبتهای زراعی شامل وجین و مبارزه شیمیایی با آفات برگخوار انجام شد. برداشت در هر سال در نیمه اول خرداد پس از حذف حاشیه ها انجام و عملکرد پس از خشک کردن علوفه در هوای آزاد تعیین گردید.
نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار MSTATC و آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و اثرات متقابل تیمارها بررسی شد. در نتیجه میزان 40 کیلوگرم بذر و 50 کیلوگرم کود فسفات آمونیوم با متوسط 1433 کیلوگرم در هکتار علوفه خشک بیشترین عملکرد را داشته و به عنوان بهترین ترکیب شناخته شد.
 
کلید واژه: کود، بذر، اسپرس (Onobrychis sativa)، شرایط دیم، عملکرد علوفه خشک لرستان


منبع : http://www.sid.ir
فایل pdf : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/71113830305.pdf

/ 1 نظر / 5 بازدید
فائزه

هیچی الان ما خونه هستیم