اثر تنش كمبود آب بر هيدرات هاي كربن غيرساختماني در گونه هاي Onobrychis viciifoli

تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران 1383; 12(3):317-326.  

اثر تنش كمبود آب بر هيدرات هاي كربن غيرساختماني در گونه هاي

 Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiate

 رامك پروين*,خاوري نژاد رمضان علي,حيدري شريف آبادي حسين,رفيعي مسعود  * مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان، خرم آباد،   

تغييرات هيدرات هاي كربن غيرساختماني با استفاده از طرح كاملا تصادفي به صورت

 فاكتوريل شامل تيمار تنش كمبود آب از طريق آبياري بر اساس كسري از درصد رطوبت

 ظرفيت مزرعه در سه سطح (50، 75 و 100 ظرفيت مزرعه) طي دوره هاي رويشي و

زايشي در گونه هاي O. viciifolia و O. radiate در شرايط گلخانه بررسي و مقايسه شد.

 حداكثر دماي گلخانه 38 درجه سانتيگراد و دماي حداقل 14 درجه سانتيگراد بود.

تيمارهاي تنش 40 روز پس از كاشت اعمال شد.
بر اساس نتايج گونه O. viciifolia قادر به تحمل سطح تن FC 50% نبود، در حالي كه

گونه O. radiate به راحتي اين سطح از تنش را تحمل كرد. بررسيهاي بيوشيميايي

 نشان داد كه ميزان قندهاي محلول در ريشه و اندام هوايي در هر دو گونه با افزايش

 شدت تنش، نسبت به شاهد افزايش داشت، در حالي كه ميزان نشاسته با افزايش

 شدت نسبت به شاهد كاهش نشان داد. مقايسه دو گونه O. viciifolia و O. radiate

 نشان داد كه گونه O. radiate به هنگام تنش ميزان قند محلول بيشتري داشت و از اين

نظر با گونه O. viciifolia تفاوت معني داري را نشان داد، بنابراين، نتايج اين بررسي را

مي توان در مطالعات اصلاحي و گزينش در جهت افزايش مقاومت به خشكي در گياهان

 بكار گرفت. 

كليد واژه: هيدرات هاي كربن غيرساختماني، قندهاي محلول، نشاسته، رطوبت مزرعه و تنش

 كمبود آب

  PDF.gif
/ 0 نظر / 5 بازدید